Tải bản đầy đủ

cv xin viec cho nguoi it kinh nghiem

Mẫu CV - Dành cho ứng viên mới ra trường, ít kinh nghiệm

Mã số : ………………………. CURRICULUM VITAE

A B C

Họ Tên:…………………………………………………………………………………
Bằng cấp:…………………………………………………………………………
Giới tính: ……………………………………………………………………………………
CMTND, Hộ chiếu số:……………………………………………………..
Nơi cấp:……………………………….Ngày cấp:……………………………..
Ngày Tháng Năm Sinh:…………………………………………………………..
Địa Chỉ
:…………………………………………………………………………………
Điện Thoại:………………………………………………………………………………
Email:………………………………………………………………………………………………

NGUYỆN VỌNG

- Vị trí ứng tuyển:
……………………………………………………………………………
………………
- Đơn vị ứng tuyển:
……………………………………………………………………………
…………..
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..


QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
(Bằng cấp, Chứng chỉ - Thời gian học - Tên trường - Địa điểm - Thành tích)
1……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (nếu có)
(Vị trí làm việc - Thời gian – Cơ quan, Đơn vị - Địa điểm - Thành tích)
1……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
KỸ NĂNG


(Mô tả những kỹ năng mà bạn đã tích lũy được trong quá trình học tập,
làm việc - Nếu có)
1……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..
CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...
SỞ THÍCH, NĂNG KHIẾU
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..
NGƯỜI GIỚI THIỆU< who introduced
>
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..
…………..,ngày…..tháng…...năm……..
(Ký và ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×