Tải bản đầy đủ

DỰ TOÁN KINH PHÍ lớp TRUYỀN THÔNG bảo vệ môi TRƯỜNG

DỰ TOÁN KINH PHÍ LỚP TRUYỀN THÔNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Kèm theo quyết định số............................Ngày.....tháng....năm....của Ủy Ban Nhân dân huyện...........
đơn vị: 1.000 VNĐ

ST
T

Nội dung thực hiện

ĐVT

Số
lượng

I

Xây dựng đề cương

Đề
cương


1

II

Biên Soạn tài liệu

1

Chuyên đề: Phổ biến, tuyên truyền các kiến
thức về ô nhiễm môi trường tới sức khỏe cộng
đồng, hoạt động BVMT và Luật môi trường
cho đối tượng là cộng đồng dân cư, chính
quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể
chính trị- xã hội, cấp xã, huyện địa phương

Chuyên
đề

1

III

Giảng dạy
Buổi/
ngày

1

Chuyên đề
IV

Tổ chức lớp học

1

Thuê hội trường

Ngày

12

Thuê thiết bị giảng dạy, máy chiếu,âm thanh và
1 số thiết bị khác

Ngày

1

3

Pano lớp học ( tạm tính)

Cái

1

4

Hỗ trợ tiền ăn cho học viên

120

5

Nước uống

6

Pho to tài liệu tập huấn

Người
Người/
ngày
Quyển

7

Văn phòng phẩm

Bộ

120

V

Chi phí khác

1

Thuê xe đưa đón giảng viên và các thiết bị hỗ
trợ giảng dạy ( Hà Nội- Hòa Bình-Hà Nội)

Chuyến

1

2

Chi phí khác: bút dạ, giấy A4, Giấy A0...( tạm
tính)

Lớp

1

Tổng cộng: (mục I+mục II+mục III+mục IV+mục V)

120
120

Đơn
giá

Thành
tiền

Ghi
chú


số tiền bằng chữ:
Người lập

Phạm Văn GiápTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×