Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng nghe tiếng anh thương mại 5 (Đại học kinh tế TP.HCM)

B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O
TR
NG ĐH KINH T TP.HCM
KHOA NGO I NG KINH T
------------------CH

C NG HọA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c lập – Tự do – H nh phúc
*****

NG TRÌNH TRÌNH Đ

Đ IH C

NGÀNH ĐÀO T O: Ngôn Ng Anh
CHUYÊN NGÀNH: Ti ng Anh Th ng M i
Đ C

NG CHI TI T H C PH N

1. Tên h c ph n: Kỹ năng Nghe ti ng Anh th


ng m i 5

2. Mư h c ph n: (Phòng QLĐT-CTSV sẽ bổ sung)
3. Số tín chỉ (TC): 02 TC (lý thuyết: 0.5 TC và thực hành / thảo luận: 1.5 TC)
4. Trình đ : sinh viên năm thứ 3.
5. Phơn bổ th i gian:
+ Lý thuyết:

08 tiết

+ Thực hành:

22 tiết

+ Tự học, tự nghiên cứu: sinh viên được hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu với sự kiểm tra
của giảng viên theo định kỳ. Số giờ tự học tối thiểu là 60 giờ.
6. Đi u ki n tiên quy t: Sinh viên phải hoàn tất học phần Nghe TATM 1-4. Sinh viên phải có
năng lực tiếng Anh tối thiểu là B2 theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR)
7. M c tiêu c a h c ph n:
Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ đạt được:
7.1 Ki n thức: Sinh viên sẽ có khả năng:
- giải thích được các khái niệm cơ bản về các chủ đề kinh tế - thương mại như: cách tạo
ấn tượng đầu tiên trong bài thuyết trình, đào tạo đội ngũ nhân viên tập sự, ý thức của
doanh nghiệp về nguồn năng lượng sạch, tiếp thị, xu hướng việc làm, và đạo đức trong
kinh doanh;
- sử dụng và phát triển vốn thuật ngữ chuyên ngành với các chủ đề nêu trên;
- áp dụng được các kiến thức về kỹ thuật và chiến thuật nghe hiểu;
- biết cách chuẩn bị tốt cho bài thuyết trình.
7.2 Kỹ năng: Sinh viên có khả năng:
- dự đoán được loại thông tin cần thiết trước khi nghe;
- liên kết các từ khóa để hiểu được thông tin chi tiết và xác định được ý chính của bài
nghe;

142


- ghi chú được những nội dung chính của bài nghe;
- hiểu được một số dấu hiệu của giao tiếp không dùng lời (non-verbal communication);
- ứng xử với các vấn đề thuộc đạo đức kinh doanh.

7.3 Thái đ : Sinh viên được mong đợi:
- thái độ tích cực tham gia vào các giờ học;
- tinh thần hợp tác làm việc nhóm;
- ý thức về tầm quan trọng của việc đào tạo đội ngũ nhân viên tập sự;
- nhận thức về tầm quan trọng của vấn đề đạo đức trong kinh doanh;
- định hướng cho công việc tương lai thông qua bài học về xu hướng việc làm.
Kết thúc học phần sinh viên sẽ đạt dược kỹ năng nghe tiếng Anh ở giữa cấp độ C1.
8. Mô tả vắn tắt n i dung h c ph n:
Nội dung môn học gồm 6 bài trong giáo trình Market Leader –Advanced, Third Edition
(Dubicka, I. & O’Keeffe, M. (2011). Harlow: Pearson Longman) liên quan đến các chủ đề
thương mại như cách tạo ấn tượng đầu tiên trong bài thuyết trình, đào tạo đội ngũ nhân viên
tập sự, ý thức của doanh nghiệp về nguồn năng lượng sạch, tiếp thị, xu hướng việc làm, và
đạo đức trong kinh doanh. Ngoài ra, học phần này cũng nhấn mạnh các kỹ năng giao tiếp
trong kinh doanh như mở rộng mối quan hệ với bạn bè đối tác, làm rõ và xác nhận một vấn đề,
ra quyết định, cách tạo điểm nhấn trong thuyết trình, giải quyết xung đột, ứng xử với các vấn
đề thuộc đạo đức kinh doanh.
9. Nhi m v c a sinh viên: Sinh viên được yêu cầu:
- tham gia đầy đủ các buổi học;
- chuẩn bị bài tập ở nhà và trên lớp;
- tham gia thảo luận và các hoạt động khác trong lớp.
10. TƠi li u h c tập:
- TƠi li u giảng d y chính:
[1] Dubicka, I. & O’Keeffe, M. (2011). Market Leader: Business English Course Book Advanced (3rd ed.). Harlow: Pearson Longman
- TƠi li u giảng d y ph tr :
[2] Brook-Hart, G. (2007). Business Benchmark – Advanced. Cambridge: CUP.
[3] Dubicka, I. & O’Keeffe, M. (2011). Market Leader: Business English Resource Bank
(3rd ed.). Harlow: Pearson Longman.
[4] Jeremy, H. (2003). Just Listening and Speaking. Singapore: Marshall Cavendish.
[5] Miles, C. (2004). Listening Extra: A resource book of multi-level skills activities.
Cambridge: CUP.
[6] Cambridge BEC Higher (2006). Cambridge: CUP.

143


11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Thảo luận/các hoạt động trên lớp: 20%
- Thi giữa học phần: 20%
- Thi kết thúc học phần: 60%
12. Thang điểm: (Theo học chế tín chỉ)
13. N i dung chi ti t h c ph n:
Buổi
h c

Buổi 1
(3 tiết)

N i dung giảng d y
(tên chương, phần, phương
pháp giảng dạy)

TƠi li u đ c
(chương, phần)

Tổng quan v Listening
HP5
Unit 1: First Impressions
+ Listening and discussion:
First impressions in
presentations

Bài 1,
Tài liệu [1];
Bài 1 & 12,
Tài liệu [3]

Chuẩn b c a
sinh viên
(bài tập, thuyết
trình, giải quyết
tình huống…)

Tìm hiểu chủ
đề của bài học
Chuẩn bị câu
hỏi và trả lời
câu hỏi thảo
luận

Buổi 2
(3 tiết)

Unit 1: First Impressions
+ Business Skills:
Networking
+ Resource bank of further
practice exercises

Bài 1,
- Thuyết trình,
Tài liệu [1] & [3]
thảo luận và
bài tập

Buổi 3
(3 tiết)

Unit 2: Training
+ Listening and discussion:
Apprenticeships
+ Business Skills:
Clarifying and confirming

Bài 2,
Tài liệu [1]&[3]

Buổi 4
(3 tiết)

Unit 2: Training
+ Resource bank of further
practice exercises

Bài 2,
- Thuyết trình,
Tài liệu [1] và tài thảo luận và bài
liệu [3]
tập

Unit 3: Energy
+ Listening and discussion:
Clean energy
+ Business Skills:
Decision-making

Bài 3
Tài liệu [1]

Unit 3: Energy
+ Resource bank of further
practice exercises

Bài 3& 17,
Tài liệu [3]

- Ôn tập Units 13 chuẩn bị thi
giữa kỳ

Bài 4;
Tài liệu [1];

- Thuyết trình,
thảo luận và bài

Buổi 5
(3 tiết)

- Thuyết trình,
thảo luận và bài
tập

* Mid-term test
Buổi 6
(3 tiết)

Unit 4: Marketing
+ Listening and discussion:

Đáp ứng
m c tiêu

Đáp ứng
các mục
tiêu như
đã trình
bày ở
mục 7.
Đáp ứng
các mục
tiêu như
đã trình
bày ở mục
7.
Đáp ứng
các mục
tiêu như
đã trình
bày ở mục
7.
Đáp ứng
các mục
tiêu như
đã trình
bày ở mục
7.

Đáp ứng
các mục
tiêu như
đã trình
bày ở mục
7.
Đáp ứng
các mục

144


Customer relationship
management
+ Resource bank of further
practice exercises
Unit 4: Marketing
+ Business Skills:
Making an impact in
presentation
+ resource bank of further
practice exercises
Unit 5: Employment trends
+ Listening and discussion:
The future of work
+ resource bank of further
practice exercises
+ Business Skills:
Resolving conflict

Buổi 7
(3 tiết)

Buổi 8
(3 tiết)

Buổi 9
(3 tiết)

Buổi 10
(3 tiết)

tập
Bài 4 &18,
Tài liệu [1]&[3]
Bài 4, Tài liệu
[1] & [3]

- Thuyết trình,
thảo luận và bài
tập

Bài 5,
- Thuyết trình,
Tài liệu [1] và tài thảo luận và bài
liệu [3]
tập
Bài 16,
Tài liệu [3]

Unit 5: Employment trends
(cont.)
+ resource bank of further
practice exercises

Bài 5,
Tài liệu [1];

Unit 6: Ethics
+ Listening and discussion:
Trust me: corporate
responsibility
+ Business Skills:
Ethical problem-solving

Bài 6, Tài liệu
[1]

Unit 6: Ethics
+ resource bank of further
practice exercises

Bài 6&17,
Tài liệu [3];

tiêu như
đã trình
bày ở mục
7.
Đáp ứng
các mục
tiêu như
đã trình
bày ở mục
7.
Đáp ứng
các mục
tiêu như
đã trình
bày ở mục
7.

- Thuyết trình,
thảo luận và bài
tập

Đáp ứng
các mục
tiêu như
đã trình
bày ở mục
7.

- Thuyết trình,
thảo luận và bài
tập

Đáp ứng
các mục
tiêu như
đã trình
bày ở mục
7.

* Review of units 4-6
* Questions & Answer

TP.HCM, ngày 18 tháng 2 năm 2015
PHÊ DUY T C A TR
NG B
(ký, ghi rõ họ tên)

MỌN

NG

I BIÊN SO N

ThS. Hà Thanh Bích Loan
Th.S. Phan Xuơn Thảo

145Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×