Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng đọc tiếng anh thương mại 4 (Đại học kinh tế TP.HCM)

B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O
TR
NG ĐH KINH T TP.HCM
KHOA NGO I NG KINH T
------------------CH

C NG HọA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c lập – Tự do – H nh phúc
*****

NG TRÌNH TRÌNH Đ

Đ IH C

NGÀNH ĐÀO T O: Ngôn Ng Anh
CHUYÊN NGÀNH: Ti ng Anh Th ng M i
Đ C

NG CHI TI T H C PH N

1. Tên h c ph n: Kỹ năng Đ c ti ng Anh 4

2. Mư h c ph n:
3. Số tín chỉ (TC): 2 TC (lý thuyết: 0.5 TC và thực hành: 1.5 TC)
4. Trình đ : sinh viên năm 2.
5. Phơn bổ th i gian:
+ Lý thuyết:

9 tiết

+ Thực hành:

21 tiết

+ Tự học, tự nghiên cứu: sinh viên được hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu với sự kiểm tra
của giảng viên theo định kỳ. Thời gian tự học tối thiểu là 60 giờ.
6. Đi u ki n tiên quy t: Sinh viên phải hoàn tất các học phần Đọc TA 1-3. Sinh viên phải có
năng lực tiếng Anh tối thiểu là giữa B2 theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
7. M c tiêu c a h c ph n:
Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên sẽ đạt được:
7.1 Ki n thức: Sinh viên sẽ có khả năng:
- sử dụng và phát triển vốn kiến thức từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc câu được học trong học
phần;
- áp dụng được các kiến thức về các kỹ thuật và chiến thuật đọc hiểu;
- hiểu biết các kiến thức về một số chủ đề trong lĩnh vực kinh tế- thương mại như: Văn h́a
trong kinh doanh, Ngùn nhân ḷc, Tḥ trừng qúc t́, Đ̣o đ́c trong vít Sơ ýu ĺ ḷch,
Kh̉ năng l̃nh đ̣o và Ṣ c̣nh tranh trong kinh doanh thông qua các bài đọc hiểu.
7.2 Kỹ năng: Sinh viên sẽ có khả năng:
- đọc hiểu một văn bản thông qua các kỹ năng: nhận biết được ý chính (main idea), xác định
câu chủ đề (topic sentence) của đoạn văn, nhận biết ý bổ sung (supporting detail) của đoạn
văn, đọc lướt tìm ý chính (skimming), đọc lướt tìm các chi tiết quan trọng (scanning) tập
trung vào những từ khóa (key words) để hiểu được ý chính của văn bản, suy đoán ý nghĩa từ

182

182


mới dựa vào ngữ cảnh (guessing meaning from context), nhận dạng dàn ý (outline) của văn
bản;
- sử dụng ngữ cảnh để đoán nghĩa từ mới;
- ghi chú những thông tin quan trọng và tóm tắt ý chính của bài đọc hiểu;

- sử dụng tự điển một cách hiệu quả;
- thảo luận và làm việc nhóm.
- phát triền kỹ năng thuyết trình.
7.3 Thái đ : sinh viên được mong đợi:
- nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng đọc hiểu trong việc phát triển các kỹ năng
ngôn ngữ và năng lực tiếng Anh;
- có ý thức tự học và thực hành thường xuyên để nâng cao kỹ năng đọc hiểu;
Kết thúc học phần sinh viên sẽ đạt dược kỹ năng Đọc tiếng Anh cấp độ B2.
8. Mô tả vắn tắt n i dung h c ph n:
Học phần gồm 6 bài đầu (Unit 1-6) trong giáo trình Market Leader – Upper-Intermediate,
Third Edition (Cotton, D., Falvey, D. & Kent, S. (2010) Harlow: Pearson Education) với các
chủ đề khác nhau như: phong cách qủn lý, xây ḍng nh́m làm việc, huy động tài ch́nh, ḍch
vụ chăm śc khách hàng, qủn lý rủi ro, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp. Thông qua các
hoạt động Pre-reading activities, Reading, và Post-reading, sinh viên sẽ nắm được cách hình
thành ý tưởng trước khi đọc, nhận ra ý chính của bài, tóm tắt ý hoặc làm giàu vốn từ vựng….
Trong quá trình học, sinh viên cũng sẽ tham gia thảo luận các chủ đề của bài đọc từ đó có thể
phát triển các kỹ năng ngôn ngữ khác cũng như nâng cao vốn từ vựng của mình.
9. Nhi m v c a sinh viên: Sinh viên được yêu cầu:
- tham gia đầy đủ các buổi học;
- chuẩn bị bài tâp ở nhà và trên lớp;
- tham gia thảo luận và các hoạt động khác trong lớp.
10. TƠi li u h c tập:
- TƠi li u giảng d y chính:
[1] Cotton, D., Falvey, D., & Kent, S. (2010). Market Leader –Upper- Intermediate (3rd ed.).
Harlow: Pearson Lonman.
- TƠi li u tham khảo:
[2] Mascull, B. (2011). Market Leader –Upper- Intermediate Teacher’s Resource Book (3rd
ed.). Harlow: Pearson Longman.
[3] Trappe, T. & Tullis, G. (2005). Intelligent Business – Upper-Intermediate Business
English. Harlow: Pearson Education Limited.
[4] Powell, M. (2009). In Company - Upper-Intermediate (2nded.). Hong Kong: Macmillan.

183

183


[5] Whitby, N. (2013). Business Benchmark – Upper-Intermediate (2nd edition). Cambridge:
CUP.
[6] Cambridge BEC Higher (4th printing) (2005). Cambridge: CUP.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Dự lớp và tham gia các hoạt động trong lớp:

10 %

- Thuyết trình:

10 %

- Thi giữa học phần:

20 %

- Thi kết thúc học phần:

60 %

12. Thang điểm: (Theo học ch́ t́n chỉ)
13. N i dung chi ti t h c ph n:
Buổi (số
ti t)

N i dung giảng d y
(tên ch ng, ph n,
ph ng pháp giảng
d y)

Buổi 1
Unit 1:
(1tiết LT - Reading
+ 2 tiết
- Language work
TH)

Buổi 2
(1 tiết
LT + 2
tiết TH)

Unit 1 & 2:
- Reading

Buổi 3
1 tiết LT
+ 2 tiết
TH)

Unit 2:
- Reading
- Language work

184

TƠi li u đ c (ch
ph n)

ng,

Tài liệu [1]:
- Reading 1: A quiet
word beats sending email ( trang 8-9)
Tài liệu [2]:
Assignment (Reading 1:
To tweet or not to tweet
is a business question
trang 116-117, Text
bank)
Tài liệu [2]:
Reading 2: Time for
communication to move
towards centre stage
(trang 114-115, Text
bank )
Tài liệu [1]:
- Reading 1: Diego
Della Valle: Italian
atmosphere is central to
Tod’s global expression
Tài liệu [2]:
Assignment: (Reading 1
Big names prove worth
in crisis trang 118-119,
Text bank)
Tài liệu [2]:
Reading 2: Coca-Cola

Chuẩn b c a
sinh viên
(bài tập,
thuy t trình,
giải quy t
tình huốngầ)
- Đọc bài khóa
- Thảo luận
- Làm theo
cặp/ cá nhân

Đáp ứng m c
tiêu:
Ngoài những mục
tiêu như đã trình
bày ở trên, SV có
thể:
- Đọc lướt lấy ý
chính
- Hiểu từ trong
ngữ cảnh
- Sử dụng được
một số idioms

- Đọc bài khóa
- Thảo luận
- Làm theo
cặp/ cá nhân

- Đọc lướt lấy ý
chính
- Hiểu từ trong
ngữ cảnh

- Đọc bài khóa
- Thảo luận
- Làm theo
cặp/ cá nhân

- Đọc lướt lấy ý
chính
- Xác định chủ đề
và câu chủ đề
- Đoán nội dung
bài đọc
- sử dụng được

184


targets more $1 bn
China brands (trang
120-121, Text bank)
Buổi 4
1 tiết LT
+ 2 tiết
TH)

Unit 3:
- Reading
- Language work

Tài liệu [1]:
- Reading 1: How East
is meeting West (trang
24-25)
Tài liệu [2]: Assignment
(Reading 1 : The
careerist: Pro bono work
(trang 122-123, Text
bank)

- Đọc bài khóa
- Thảo luận
- Làm theo
cặp/ cá nhân

marketing word
partnerships &
noun compounds
and noun phrases
- Đọc lướt lấy ý
chính
- Xác định chủ đề
và câu chủ đề
- Đoán nội dung
bài đọc
- Sử dụng phrasal
verbs

Buổi 5

Unit 3:
- Reading
- Revision Unit A
- Kiểm tra giữa kỳ

Tài liệu [2]: Reading 2:
Hot and cold reception
awaits Moscow’s
visitors (trang 124-125,
Text bank)

- Đọc bài khóa
- Thảo luận
- Làm theo
cặp/ cá nhân

- Đọc nhanh lấy ý
chính và chi tiết
- Tóm tắt đoạn
văn

Buổi 6
1 tiết LT
+ 2 tiết
TH)

Unit 4:
- Reading
- Language work

- Đọc bài khóa
- Thảo luận
- Làm theo
cặp/ cá nhân

- Nhận ra ý chính
và chi tiết hỗ trợ
- Đọc lướt lấy ý
chính và các chi
tiết cần thiết
- Sử dụng
đượccác prefixes

Buổi 7
(1 tiết
LT + 2
tiết TH)

Unit 4 & 5:
- Reading
- Language work

Tài liệu [1]:
- Reading 1: Profile:
Carlos Slim (trang 3839)
Tài liệu [1]:
- Assignment (Reading
1: A guide to being a
successful female boss
(trang 126-127, Text
bank)
Tài liệu [2]: Reading 2
Master the mix of
continuity and change
(trang 128-129, Text
bank)
Tài liệu [1]:
- Reading 1: Marriott
Hotels International
- KPMG
( trang 46-47 và 135)
Tài liệu [2]:
Assignment (Reading 1:
Unhappiness at work
rises to record level
trang 130-131, Text
bank)
Tài liệu [2]:
Reading 2: A different
way of working (trang
132-133, Text bank)
Tài liệu [1]: Reading 1:

- Đọc bài khóa
- Thảo luận
- Làm theo
cặp/ cá nhân

- Đọc nhanh lấy ý
chính và chi tiết
- Tóm tắt đoạn
văn

(0.5 tiết
LT + 2.5
tiết TH)

Buổi 8
(1 tiết
LT + 2
tiết TH)

Unit 5:
- Reading

Buổi 9

Unit 6:

185

- Sử dụng được
Ssynonyms and
biết các thành lập
từ
- Đọc bài khóa
- Thảo luận
- Làm theo
cặp/ cá nhân

- Đọc nhanh lấy ý
chính và chi tiết
- Tóm tắt đoạn
văn

- Đọc bài khóa

- Xác định chủ đề

185


(1 tiết
LT + 2
tiết TH)

- Reading
- Language work

Internationalisation _
risk or opportunity
(trang 54-55)
Tài liệu [2]: Assignemt
(Reading 2 : When star
power hits the rough
trang 134-135, Text
bank)

- Thảo luận
- Làm theo
cặp/ cá nhân

Buổi 10
(0.5 tiết
LT + 2.5
tiết TH)

Unit 6:
- Reading
- Revision Unit B

Tài liệu [2]: Reading 2:
Expensive picture of
extreme climate ( trang
136-137, Text bank)

- Đọc bài khóa
- Thảo luận
- Làm theo
cặp/ cá nhân

- Ọn tập vƠ giải đáp
thắc mắc

- Ôn tập

và câu chủ đề
- Đoán nội dung
bài đọc
- Hiểu được từ
trong ngữ cảnh
- Sử dụng được
các trạng từ chỉ
mức độ để chỉ
mức độ rủi ro
- Đọc lướt lấy ý
chính
- Xác định chủ đề
và câu chủ đề
- Đoán nội dung
bài đọc

TP.HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2014
PHÊ DUY T C A TR

NG B

MỌN

NG

I BIÊN SO N

(ký, ghi rõ họ tên)
Th.S. Nguỹn Ph

ng Chi

Th.S. Phan Xuơn Thảo

186

186Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×