Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng nghe tiếng anh thương mại 4 (Đại học kinh tế TP.HCM)

B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O
TR
NG ĐH KINH T TP.HCM
KHOA NGO I NG KINH T
------------------CH

C NG HọA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c lập – Tự do – H nh phúc
*****

NG TRỊNH TRỊNH Đ

Đ IH C

NGÀNH ĐÀO T O: Ngôn Ng Anh
CHUYÊN NGÀNH: Ti ng Anh Th ng M i
Đ C

NG CHI TI T H C PH N

1. Tên h c ph n: Kỹ năng Nghe ti ng Anh 4

2. Mư h c ph n: (Phòng QLĐT-CTSV sẽ bổ sung)
3. Số tín ch : 02 TC (lý thuyết: 0.5 TC và thực hành: 1.5 TC)
4. Trình đ : sinh viên năm thứ 2.
5. Phơn bổ th i gian:
+ Lý thuyết:

9 tiết

+ Thực hành:

21 tiết

+ Tự học, tự nghiên cứu: sinh viên được hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu với sự kiểm tra
của giảng viên theo định kỳ. Thời gian tự học tối thiểu là 60 giờ.
6. Đi u ki n tiên quy t: Sinh viên phải hòan thành môn Nghe 1-3 để có khả năng sử dụng tài
liệu và học tốt môn này. Năng lực tiếng Anh tối thiểu năng lực tiếng Anh tối thiểu là B2 theo
Khung tham chiếu Chấu Âu (CEFR)
7. M c tiêu c a h c ph n:
Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên sẽ đạt được:
7.1 Ki n thức: Sinh viên sẽ có khả năng:
- nghe hiểu và sử dụng đuợc từ vựng thông dụng trong văn cảnh và môi truờng tiếng Anh
thương mại;
- đạt trình độ trên trung cấp về tiếng Anh thương mại;
7.2 Kỹ năng: Sinh viên sẽ có khả năng:
- thực hành kĩ năng nghe và ghi chú những thông tin quan trọng trong cuộc phỏng vấn từ
những tình huống thực tế.
7.3 Thái đ : Sinh viên được mong đợi có:
- ý thức được những nguyên lí đạo đức trong kinh doanh và nâng cao trách nhiệm doanh
nghiệp đối với xã hội, nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động nhóm trong công việc.
8. Mô tả vắn tắt n i dung h c ph n:

145


Nội dung môn học gồm 6 bài cuối trong giáo trình Market Leader –Upper-Intermediate
(Cotton, D., Falvey, D. & Kent, S. (2010) Harlow: Pearson Education) bao gồm nhiều chủ đề
trong lĩnh vực thương mại như: phong cách quản lý, xây dựng nhóm làm việc, huy động tài
chính, dịch vụ chăm sóc khách hàng, quản lý rủi ro, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp.
Thông qua các hoạt động Pre-listening activities, While-listening, và Post-listening môn học
giúp người học khái quát được các khái niệm, nắm bắt ý chính, tóm tắt nội dung và mở rộng


vốn từ vựng. Trong quá trình học, sinh viên sẽ tham gia thảo luận các chủ đề của bài học theo
nhóm nhằm phát triển kỹ năng làm việc nhóm và phát triển các kỹ năng ngôn ngữ khác.
9. Nhi m v c a sinh viên: Sinh viên được yêu cầu:
- tham dự lớp học đầy đủ;
- hoàn thành các bài tập trên lớp và ở nhà;
- tham gia việc thảo luận nhóm và các hoạt động khác.
10. TƠi li u h c tập:
- TƠi li u giảng d y chính:
[1] Cotton, D., Falvey, D., & Kent, S. (2010). Market Leader –Upper- Intermediate (3rd ed.).
Harlow: Pearson Longman.
- TƠi li u giảng d y ph tr :
[2] Mascull, B. (2011). Market Leader –Upper- Intermediate Resource Bank (3rd ed.).
Harlow: Pearson Longman.
[3] Trappe, T. & Tullis, G. (2005). Intelligent Business – Upper-Intermediate Business
English. Harlow: Pearson Education Limited.
[4] Powell, M. (2009). In Company - Upper-Intermediate (2nded.), Hong Kong: Macmillan.
[5] Whitby, N. (2013). Business Benchmark -Upper-Intermediate (2nd ed.). Cambridge:
CUP.
[6] Cambridge BEC Higher (4th printing) (2005). Cambridge: CUP.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Hiện diện & làm bài tập tại lớp

10%

- Thuyết trình

10%

- Thi giữa học phần:

20%

- Thi kết thúc học phần:

60%

12. Thang điểm: (Theo học chế tín chỉ)
13. N i dung chi ti t h c ph n:
Buổi
(số ti t)

N i dung giảng d y
(tên ch ng, ph n,
ph ng pháp giảng
d y)

TƠi li u đ c (ch

ng, ph n)

Chuẩn b
c a sinh
viên
(bƠi tập,

Đáp ứng
m c tiêu

146


Buổi 1
(3 tiết)

Giới thiệu tổng quát
môn học
Bài 7: Management
styles

Tài liệu [1]
An interview with an author of a
management bookBuổi

Buổi 2
(3 tiết)

Bài 7: Management
styles

Tài liệu [2]
Laurie Mullins, Author of Management
and Organisational Behaviour

Ngày 3
(3 tiết)

Bài 8: Team building

Buổi 4
(3 tiết)

Bài 8: Team building

Tài liệu [1]
An interview with the founder of a teambuilding company
Tài liệu [2]
Dan Collins, founder of team-building
specialists, Fresh Tracks
Tài liệu [1]
An interview with the MD of a private
equity firm
Tài liệu [2]:
Simon Davies, Managing Director
(Restructuring), the Blackstone Group

Bài 9: Raising
finance
Buổi 5
(3 tiết)

Bài 9: Raising
finance

Buổi 6
(3 tiết)

Kiểm tra giữa kì

thuy t
trình, giải
quy t tình
huốngầ)
- Trả lời câu
hỏi thảo
luận
- Hoàn
thành các
bài tập được
giao.
-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

Bài 10: Customer
service

Tài liệu [1]:
An interview with the manager of a top
restaurant

Buổi 7
(3 tiết)

Bài 10: Customer
service

-nt-

Buổi 8
(3 tiết)

Bài 11: Crisis
management

Tài liệu [2]:
Philip Newman-Hall, General Manager,
Raymond Blanc’s Le Manoir aux Quat’s
Saisons
Tài liệu [1]:
An interview with a professor of ethics
and social responsibility

Buổi 9
(3 tiết)

Bài 11: Crisis
management

Tài liệu [2]:
Craig Smith, Professor of Ethics and
Social Responsibility, INSEAD in Paris

-nt-

Bài 12: Mergers and
acquisitions

Tài liệu [1]:
An interview with the Director of an M
& A research centre
Tài liệu [2]:
Professor Scott Moeller, Director, the M

Buổi 10
(3 tiết)

Bài 12: Mergers and
acquisitions

Đáp ứng
các mục
tiêu như
đã trình
bày ở
trên.

-nt-

-nt-

147


Tổng
cộng:
30 tiết

Ôn tập và giải đáp
thắc mắc

& A Research Centre, Cass Business
School

TP.HCM, ngày 24 tháng 3 năm 2015
PHÊ DUY T C A TR
NG B
(ký, ghi rõ họ tên)

MỌN

NG
I BIÊN SO N
(ký, ghi rõ họ tên)

Th.S. BÙI TH THU TRANG

Th.S. Phan Xuơn Thảo

148Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×