Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Từ vựng học tiếng anh (Đại học kinh tế TP.HCM)

B
TR

GIÁO D C VÀ ĐÀO T O

C NG HọA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

NG ĐH KINH T TP.HCM

KHOA NGO I NG

Đ c lập – Tự do – H nh phúc

KINH T

*******

CH
NG TRÌNH TRÌNH Đ
NGÀNH ĐÀO T O: Ngôn Ng Anh
CHUYÊN NGÀNH: Ti ng Anh Th


Đ IH C

ng M i

Đ C
NG CHI TI T H C PH N
1. Tên h c ph n: Từ vựng h c ti ng Anh (Lexicology)
2. Mư h c ph n:
3. Số tín chỉ (TC): 02 TC (lý thuyết: 1.0 TC và thực hành: 1.0 TC)
4. Trình đ : Sinh viên năm 3
5. Phơn bổ th i gian:
+ Lý thuyết:

10 tiết

+ Thực hành:

20 tiết

+ Tự học, tự nghiên cứu: sinh viên được hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu với sự kiểm tra
của giảng viên theo định kỳ. Thời gian tự học tối thiểu là 30 giờ.
6. Đi u ki n tiên quy t: Sinh viên hoàn tất các học phần phát triển 4 kĩ năng Nghe, Nói,
Đọc, Viết cũng như những môn học nền tảng khác về ngôn ngữ như Ngữ âm – Âm vị, Cú
pháp – Hình thái học.
7. M c tiêu c a h c ph n:
Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên sẽ đạt được:
7.1. Ki n thức: Sinh viên sẽ có khả năng:
- nắm bắt được những kiến thức về đối tượng, mục tiêu, vai trò của từ vựng học, từ đó thấy
được sự khác biệt giữa nó và các môn học khác về ngôn ngữ;
- hiểu được các khái niệm, hiện tượng, phân biệt được các loại từ, các mối quan hệ về từ
và nghĩa, sự đa nghĩa của ngôn ngữ cũng như mối quan hệ giữa nghĩa và người sử dụng;
- xác định được ý nghĩa của từ, ngữ, câu và biết cách vận dụng các quy luật kết hợp từ,
ngữ, câu để diễn đạt ý nghĩa.
7.2. Kỹ năng: Sinh viên sẽ có khả năng:
- nhận diện, phân biệt và trình bày lại cũng như giải thích được các khái niệm, hiện tượng
thuộc lĩnh vực từ vựng học;
- áp dụng các kiến thức từ vựng học đã học để diễn đạt ý tưởng tốt nhất và hiệu quả nhất
trong giao tiếp hằng ngày cũng như trong các tình huống giao tiếp kinh doanh;
- diễn giải được các từ, ngữ, cấu trúc câu trong các văn bản, bản tin, hội thảo kinh tế;

phát huy kĩ năng làm việc nhóm, trình bày trao đổi đóng góp ý kiến, phản biện bảo vệ
quan điểm của mình;


- nâng cao khả năng tự học, tìm tài liệu và nghiên cứu độc lập.
7.3. Thái đ : Sinh viên được mong đợi có:
- nhận thức được sự biến hóa linh hoạt thú vị cũng như tầm quan trọng của ngữ nghĩa
trong quá trình sử dụng ngôn ngữ;
- thái độ tự tin trong giao tiếp;
- ý thức giữ gìn, bảo vệ và phát huy sự trong sáng của ngôn ngữ trong đời sống hàng ngày
cũng như trong kinh doanh để đạt được hiệu quả giao tiếp tốt nhất;
- ý thức phấn đấu trở thành người giao tiếp tốt;
- niềm đam mê tự học và nghiên cứu nhằm trau dồi khả năng Anh ngữ nói riêng cũng như
ngoại ngữ nói chung và đóng góp tích cực cho ngành học liên quan.
8. Mô tả vắn tắt n i dung h c ph n:
Từ vựng học là môn học không thể thiếu trong ngôn ngữ học tiếng Anh. Từ vựng học tiếng
Anh là một học phần của Ngôn ngữ học tiếng Anh dành cho sinh viên của Bộ môn ngôn ngữ
Anh. Môn học giới thiệu về từ vựng học này sẽ đi từ lý thuyết đến thực hành, với mục tiêu
chính là giúp sinh viên hiểu được khái niệm về từ vựng, nguồn gốc của nó, hệ thống ngữ
nghĩa của từ vựng, sự phát triển của từ vựng và sự tiếp biến từ vựng trong từ điển. Sinh viên
cũng hiểu được bản chất của từ và các phương thức cấu tạo từ, thấy được tính đặc biệt của từ,
nhất là ranh giới từ trong tiếng Anh, phân tích được nghĩa của từ; phân loại được vốn từ tiếng
Anh thành các nhóm theo nguồn gốc, theo phạm vi sử dụng ...
Thông qua việc nắm bắt những kiến thức này, sinh viên có khả năng áp dụng vào việc phân
tích nghĩa, từ đó thúc đẩy quá trình học tập và nghiên cứu ngôn ngữ, vào quá trình giao tiếp
trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong kinh doanh. Môn học được tiến hành thông qua sự
kết hợp các hình thức dạy và học đa dạng như giảng bài, thực hành, thảo luận nhóm, thuyết
trình. Ngoài ra, sinh viên cũng được khuyến khích tự học và nghiên cứu thêm ngoài giờ lên
lớp.
9. Nhi m v c a sinh viên: Sinh viên được yêu cầu:
- tham gia đầy đủ số tiết học của học phần theo qui định;
- hoàn thành đầy đủ các bài tập trên lớp và ở nhà;
- thực hành, làm bài tập theo nhóm hoặc cá nhân; đặt câu hỏi và thảo luận.
10. TƠi li u h c tập:
- TƠi li u giảng d y chính:
[1] Jackson, H. & Amvela, E.Z. (2007). Words, meaning and vocabulary :an introduction
to modern English lexicology. 2nd ed. New York: Continuum.
- TƠi li u giảng d y ph tr :
[2] Adams, V. (1973). An introduction to modern English word-formation. London:
Longman.


[3] Aichison, J. (1998). Words in the mind. Oxford: OUP.
[4] Crystal, D. (1995). The Cambridge encyclopedia of the English language. Cambridge:
CUP.
[5] Lipka, L. (2002). English Lexicology. Tuebingen: Narr.
[6] Stockwell, R. & Minkova, D. (2001). English words. History and Stucture. Cambridge:
CUP.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Dự lớp và tham gia các hoạt động trong lớp:

10 %

- Thuyết trình:

10 %

- Thi giữa học phần:

20 %

- Thi kết thúc học phần:

60 %

12. Thang điểm: (Theo học chế tín chỉ)
13. N i dung chi ti t h c ph n:
Buổi
(số ti t)

N i dung giảng d y

TƠi li u đ c Chuẩn b
c a sinh
viên

Đáp ứng
m c tiêu:

Buổi 1
(1 tiết
LT + 2
tiết TH)

- Introduction to English Lexicology: What
is lexicology?
+ Lexicology defined
+ Lexicology as a level of language analysis
+ The structure of English vocabulary
+ Summary
- Where do English words come from?
+ The origin of English
+ Historical development of English
vocabulary
+ Native English vocabulary
+ Summary
- Where do English words come from?
+ The process of borrowing
+ Creating new English words
+ Characteristics of modern English
vocabulary
+ Summary
- Words in dictionaries
+ Repositories of words
+ Information about words
+ How do dictionaries decide?
+ Summary
- Words in dictionaries
+ Meaning
+ Dictionaries and vocabulary
+ Lexicology and lexicography
+ Summary
- Review (Chapter 1, 2 & 8)
- Mid-course test

Chương 1

Thảo luận và
bài tập

Đáp ứng các
mục tiêu như
đã như trình
bày ở trên.

Chương 2

Thảo luận và
bài tập

Chương 2

Thảo luận và
bài tập

Chương 8

Thảo luận và
bài tập

Chương 8

Thảo luận và
bài tập

Buổi 2
(1 tiết
LT + 2
tiết TH)
Buổi 3
(1 tiết
LT + 2
tiết TH)
Buổi 4
(1 tiết
LT + 2
tiết TH)
Buổi 5
(1 tiết
LT + 2
tiết TH)
Buổi 6
(1 tiết

Thảo luận và
bài tập

Đáp ứng các
mục tiêu như
đã như trình


LT + 2
tiết TH)
Buổi 7
(1 tiết
LT + 2
tiết TH)
Buổi 8
(1 tiết
LT + 2
tiết TH)
Buổi 9
(1 tiết
LT + 2
tiết TH)
Buổi 10
(1 tiết
LT + 2
tiết TH)

bày ở trên.

- Meaning relations
+ What are “meaning relations”?
+ Synonymy
+ Antonymy
+ Summary
- Meaning relations
+ Analysing meaning
+ Collocation
+ Summary
- Words in use
+ Vocabularies
+ National and regional vocabularies
+ Jargon
+ Summary
- Words in use
+ Sub-cultures
+ Style
+ Restricted languages
+ Summary

Chương 5

Thảo luận và
bài tập

Chương 5

Thảo luận và
bài tập

Chương 6

Thảo luận và
bài tập

Chương 6

Thảo luận và
bài tập

TP.HCM, ngày 31 tháng 01 năm 2015
PHÊ DUY T C A TR

NG B

MỌN

NG

I BIÊN SO N

(ký, ghi rõ họ tên)
Th.S. Phan Xuơn Thảo

Th.S. Hồ Minh ThắngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×