Tải bản đầy đủ

Windows server 2016

Cài đặt Windows Server 2016
I. Chuẩn bị:
– Cấu hình tối thiểu:
1.
2.
3.
4.
5.

Processor: Minimum: 1.4 GHz 64-bit processor
RAM: Minimum: 512 MB, máy ảo nên để 1G
Disk space: Minimum: 32 GB
Gigabit (10/100/1000baseT) Ethernet adapter
DVD drive (if you intend to install the operating system from DVD
media)
6. Super VGA (1024 x 768) or higher-resolution monitor
7. Internet access (fees may apply)
Khi bạn cài đặt phiên bản HĐH Windows Server 2016 Technical Preview bằng
cách sử dụng Wizard Setup. Bạn có thể lựa chọn cài đặt giữa 2 phiên bản sau:
Phiên bản Windows Server 2016 Technical Preview
Đây là phiên bản cài đặt được lược bỏ các tính năng không cần thiết. Đây là

phiên bản tương tự như Windows Server Core có trong Windows Server 2012
R2. Với tùy chọn này, giao diện đồ họa (Server Graphical Shell) mặc định
không được cài đặt, bạn phải quản trị Server bằng cách sử dụng dòng lệnh,
Windows PowerShell, hay các phương thức quản trị từ xa.Giao diện người dùng (User Interface): dùng dòng lệnh (Command
Prompt).
Cài đặt, cấu hình, hay gỡ bỏ các Server Roles cục bộ được thực hiện bằng
cách dùng các cú pháp lệnh với Windows PowerShell.
Cài đặt, cấu hình, hay gỡ bỏ các Server Roles từ xa được thực hiện với
Server Manager, Remote Server Administration Tools (RSAT), hoặc
Windows PowerShell.
Microsoft Management Console không có trên phiên bản cục bộ.
Các Server Roles được tích hợp trên phiên bản này gồm:
o Active Directory Certificate Services
o Active Directory Domain Services
o DHCP Server
o DNS Server
o File Services (bao gồm File Server Resource Manager)
o Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS)
o Hyper-V
o Print and Document Services
o Streaming Media Services
o Web Server (including a subset of ASP.NET)
o Windows Server Update Server


o
o

Active Directory Rights Management Server
Routing and Remote Access Server and the following sub-roles:
 Remote Desktop Services Connection Broker
 Licensing

 Virtualization

Phiên bản Windows Server 2016 Technical Preview (Desktop Experience)
Phiên bản cài đặt đầy đủ tính năng như bản Full Installation có trong Windows
Server 2012 R2.


Giao diện người dùng (User Interface): Sử dụng giao diện đồ họa cho
người dùng. Những tính năng của Windows được cài đặt mặc định như
User-Interfaces-Infra,
Server-GUI-Shell,
Server-GUI-Mgmt-Infra,
InkAndHandwritingServices, ServerMediaFoundation và Desktop
Experience.
Cài đặt, cấu hình, hay gỡ bỏ các Server Roles cục bộ được thực hiện với
Server Manager hoặc Windows PowerShell.
Cài đặt, cấu hình, hay gỡ bỏ các Server Roles từ xa được thực hiện với
Server Manager, Remote Server, RSAT, hoặc Windows PowerShell
Microsoft Management Console mặc định cũng được cài đặt trên phiên
bản này.

Mặc định, nếu không có sự lựa chọn cụ thể, trình cài đặt sẽ chọn cài đặt bản
Windows Server 2016 Technical Preview. Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày
phần cài đặt hệ điều hành Windows Server 2016 Technical Preview (Desktop
Experience).
II. Thực hiện: Cài đặt Windows Server 2016
Chọn các thiết lập về ngôn ngữ, múi giờ, và phương thức nhập liệu của bàn
phím, chọn Next để tiếp tục.


Chọn Install Now để tiến hành cài đặt Windows Server 2016.


Chọn cài đặt bản Phiên bản Windows Server 2016 Technical Preview (Desktop
Experience), chọn Next để tiếp tục.

Chọn I accept the license terms, chọn Next.


Chọn Custom: Install Windows only (advanced).

Chọn cài đặt HĐH trên ổ C (60GB), chọn Next.


Quá trình cài đặt đang diễn ra.

Trong mục Customize settings, thiết lập mật khẩu cho tài khoản quản trị
Administrator.

Quá trình cài đặt kết thúc.


Khởi động lại máy Nhấn Ctrl + Alt + Del , nhập mật khẩu để Login.

Ngay sau khi login vào máy Windows, giao diện quản lý Server Manager xuất
hiện

Chúng ta đã hoàn tất quá trình cài đặt, tiếp theo chúng ta đã sẵn sàng triển khai
các dịch vụ trên windows server 2016Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×