Tải bản đầy đủ

Đề thi môn Thẩm định giá

Trờng đại học kinh tế quốc dân

Bộ môn Định giá

Đề thi năm học 2009-2010
Môn: Đánh giá giá trị doanh nghiệp
Số ĐVHT: 2
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Cho ngành (chuyên ngành): Kế toán kiểm toán Khóa: 18
Thc s
Ngày thi: 18-6-2010
Ca thi 3
(Đề đợc sử dụng tài liệu)
s 1
Bi 1 (4im)
Trỡnh by khỏi quỏt cỏc yu t nh hng n giỏ tr doanh nghip.
Bi 2 (3 im)
Doanh nghip A cõn nhc hai tỡnh hung u t l khụng vay n v vay 500.000 $ vi lói sut
8% u t vo mt hot ng cho phộp em li mt dũng tin n nh tin n vụ hn
(EBIT) hng nm l 200.000 $, khụng cú khu hao, khụng ti sn c nh, khụng tng vn lu
ng trong quỏ trỡnh kinh doanh. Bit rng thu thu nhp doanh nghip ỏp dng l 30%, mc

sinh li trờn vn ch s hu trong trng hp khụng vay n (R U) l 15%, hóy tớnh cỏc ch s sau
õy:
1. Giỏ tr hin ti ca dũng tin tit kim c trong tỡnh hung vay n, giỏ tr doanh
nghip trong tỡnh hung cú vay khon tiờn trờn.
2. Mc sinh li trờn vn ch s hu v chi phớ vn bỡnh quõn trong tỡnh hung cú vay n
khon tin trờn.
3. V s biu din chi phớ vn v t l n trờn vn ch s hu.
Bi 3 (3 im)
Cụng ty Microtech la chn mt d ỏn u t vi tng giỏ tr l mt triu USD. D ỏn to ra
mt dũng tin thun nh sau :
Nm
1
2
3
4
5

Dũng tin thun
200.000
250.000
220.000
220.000
200.000

Vo cui nm th 5 d ỏn c bỏn li vi giỏ l 400.000 USD. D ỏn c ti tr bng vn
vay l 700.000 USD vi lói sut l 8% mi nm, lói vay c tr hng nm, phn gc c tr
vo cui nm th nm. Phn cũn 300.000 USD c ti tr bng vn ch s hu, vi mc sinh
li ũi hi l 20%.
Gi thuyt rng thu thu nhp doanh nghip bng 0%. Hóy tớnh toỏn cỏc ch s sau õy ca d
ỏn v kt lun d ỏn cú nờn c la chn hay khụng?
1. Ch s NPV (giỏ tr hin ti rũng) ca d ỏn v NPV ca vn ch s hu,
2. Ch s IRR (t sut hon vn ni b) ca d ỏn v IRR ca vn ch s hu,

Trờng đại học kinh tế quốc dân


Bộ môn Định giá

Đề thi năm học 2009-2010
Môn: Đánh giá giá trị doanh nghiệp

Số ĐVHT: 2
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Cho ngành (chuyên ngành): Kế toán kiểm toán Khóa: 18
Thc s
Ngày thi: 18-6-2010
Ca thi 3
(Đề đợc sử dụng tài liệu)
s 2
Bi 1: (4 im)
Trỡnh by khỏi quỏt cỏc loi hỡnh doanh nghip theo lut phỏp Vit Nam
Bi 2 (3 im)
Doanh nghip A cõn nhc hai tỡnh hung u t l khụng vay n v vay 360.000 $ vi lói sut
10% u t vo mt hot ng cho phộp em li mt dũng tin n nh tin n vụ hn
(EBIT) hng nm l 200.000 $, khụng cú khu hao, khụng ti sn c nh, khụng tng vn lu
ng trong quỏ trỡnh kinh doanh. Bit rng thu thu nhp doanh nghip ỏp dng l 30%, mc
sinh li trờn vn ch s hu trong trng hp khụng vay n (R U) l 15%, hóy tớnh cỏc ch s sau
õy:
1. Giỏ tr hin ti ca dũng tin tit kim c trong tỡnh hung vay n, giỏ tr doanh
nghip trong tỡnh hung cú vay khon tiờn trờn.
2. Mc sinh li trờn vn ch s hu v chi phớ vn bỡnh quõn trong tỡnh hung cú vay n
khon tin trờn.
3. V s biu din chi phớ vn v t l n trờn vn ch s hu.
Bi 3 (3 im)
Cụng ty Microtech la chn mt d ỏn u t vi tng giỏ tr l mt triu USD. D ỏn to ra
mt dũng tin thun nh sau :
Nm
1
2
3
4
5

Dũng tin thun
200.000
250.000
220.000
220.000
200.000

Vo cui nm th 5 d ỏn c bỏn li vi giỏ l 300.000 USD. D ỏn c ti tr bng vn
vay l 500.000 USD vi lói sut l 10% mi nm, lói vay c tr hng nm, phn gc c tr
vo cui nm th nm. Phn cũn 500.000 USD c ti tr bng vn ch s hu, vi mc sinh
li ũi hi l 20%.
Gi thuyt rng thu thu nhp doanh nghip bng 0%. Hóy tớnh toỏn cỏc ch s sau õy ca d
ỏn v kt lun d ỏn cú nờn c la chn hay khụng?
1. Ch s NPV (giỏ tr hin ti rũng) ca d ỏn v NPV ca vn ch s hu,
2. Ch s IRR (t sut hon vn ni b) ca d ỏn v IRR ca vn ch s hu,

Trờng đại học kinh tế quốc dân

Bộ môn Định giá

Đề thi năm học 2009-2010


Môn: Đánh giá giá trị doanh nghiệp
Số ĐVHT: 2
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Cho ngành (chuyên ngành): Kế toán kiểm toán Khóa: 18
Thc s
Ngày thi: 18-6-2010
Ca thi 3
(Đề đợc sử dụng tài liệu)
s 3
Bi 1: (4 im)
Lit kờ túm tt cỏc cụng thc phõn tớch ti chớnh doanh nghip.
Bi 2 (3 im)
Doanh nghip A cõn nhc hai tỡnh hung u t l khụng vay n v vay 360.000 $ vi lói sut
10% u t vo mt hot ng cho phộp em li mt dũng tin n nh tin n vụ hn
(EBIT) hng nm l 250.000 $, khụng cú khu hao, khụng ti sn c nh, khụng tng vn lu
ng trong quỏ trỡnh kinh doanh. Bit rng thu thu nhp doanh nghip ỏp dng l 30%, mc
sinh li trờn vn ch s hu trong trng hp khụng vay n (R U) l 20%, hóy tớnh cỏc ch s sau
õy:
1. Giỏ tr hin ti ca dũng tin tit kim c trong tỡnh hung vay n, giỏ tr doanh
nghip trong tỡnh hung cú vay khon tiờn trờn.
2. Mc sinh li trờn vn ch s hu v chi phớ vn bỡnh quõn trong tỡnh hung cú vay n
khon tin trờn.
3. V s biu din chi phớ vn v t l n trờn vn ch s hu.
Bi 3 (3 im)
Cụng ty Microtech la chn mt d ỏn u t vi tng giỏ tr l mt triu USD. D ỏn to ra
mt dũng tin thun nh sau :
Nm
1
2
3
4
5

Dũng tin thun
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000

Vo cui nm th 5 d ỏn c bỏn li vi giỏ l 300.000 USD. D ỏn c ti tr bng vn
vay l 500.000 USD vi lói sut l 8% mi nm, lói vay c tr hng nm, phn gc c tr
vo cui nm th nm. Phn cũn 500.000 USD c ti tr bng vn ch s hu, vi mc sinh
li ũi hi l 20%.
Gi thuyt rng thu thu nhp doanh nghip bng 0%. Hóy tớnh toỏn cỏc ch s sau õy ca d
ỏn v kt lun d ỏn cú nờn c la chn hay khụng?
1. Ch s NPV (giỏ tr hin ti rũng) ca d ỏn v NPV ca vn ch s hu,
2. Ch s IRR (t sut hon vn ni b) ca d ỏn v IRR ca vn ch s hu,

Trờng đại học kinh tế quốc dân

Bộ môn Định giá

Đề thi năm học 2009-2010
Môn: Đánh giá giá trị doanh nghiệp
(Thời gian làm bài: 90 phút)

Số ĐVHT: 2


Cho ngµnh (chuyªn ngµnh): KÕ to¸n kiÓm to¸n Khãa: 18
Ngµy thi: 18-6-2010
Ca thi 3
(§Ò ®îc sö dông tµi liÖu)

Thạc sỹ

Đề số 4
Bài 1 (4điểm)
Trình bày khái quát các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp.
Bài 2 (3 điểm)
Doanh nghiệp A cân nhắc hai tình huống đầu tư là không vay nợ và vay 400.000 $ với lãi suất
10% để đầu tư vào một hoạt động cho phép đem lại một dòng tiền ổn định tiến đến vô hạn
(EBIT) hàng năm là 250.000 $, không có khấu hao, không tài sản cố định, không tăng vốn lưu
động trong quá trình kinh doanh. Biết rằng thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng là 35%, mức
sinh lời trên vốn chủ sở hữu trong trường hợp không vay nợ (R U) là 15%, hãy tính các chỉ số sau
đây:
1. Giá trị doanh nghiệp trong tình huống không vay và có vay khoản tiên trên.
2. Mức sinh lời trên vốn chủ sở hữu và chi phí vốn bình quân trong tình huống có vay nợ
khoản tiền trên.
3. Vẽ sơ đồ biểu diễn chi phí vốn và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu.
Bài 3 (3 điểm)
Công ty Microtech lựa chọn một dự án đầu tư với tổng giá trị là một triệu USD. Dự án tạo ra
một dòng tiền thuần như sau :
Năm
1
2
3
4
5

Dòng tiền thuần
200.000
250.000
220.000
220.000
200.000

Vào cuối năm thứ 5 dự án được bán lại với giá là 400.000 USD. Dự án được tại trợ bằng vốn
vay là 700.000 USD với lãi suất là 8% mỗi năm, lãi vay được trả hàng năm, phần gốc được trả
vào cuối năm thứ năm. Phần còn 300.000 USD được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu, với mức sinh
lời đòi hỏi là 20%.
Giả thuyết rằng thuế thu nhập doanh nghiệp bằng 0%. Hãy tính toán các chỉ số sau đây của dự
án và kết luận dự án có nên được lựa chọn hay không?
1. Chỉ số NPV (giá trị hiện tại ròng) của dự án và NPV của vốn chủ sở hữu,
2. Chỉ số IRR (tỷ suất hoàn vốn nội bộ) của dự án và IRR của vốn chủ sở hữu,


Trờng đại học kinh tế quốc dân

Bộ môn Định giá

Đề thi năm học 2009-2010
Môn: Đánh giá giá trị doanh nghiệp
Số ĐVHT: 2
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Cho ngành (chuyên ngành): Kế toán kiểm toán Khóa: 18
Thc s
Ngày thi: 18-6-2010
Ca thi 3
(Đề đợc sử dụng tài liệu)
s 5
Bi 1: (4 im)
Trỡnh by khỏi quỏt cỏc loi hỡnh doanh nghip theo lut phỏp Vit Nam
Bi 2 (3 im)
Doanh nghip A cõn nhc hai tỡnh hung u t l khụng vay n v vay 400.000 $ vi lói sut
8% u t vo mt hot ng cho phộp em li mt dũng tin n nh tin n vụ hn
(EBIT) hng nm l 240.000 $, khụng cú khu hao, khụng ti sn c nh, khụng tng vn lu
ng trong quỏ trỡnh kinh doanh. Bit rng thu thu nhp doanh nghip ỏp dng l 35%, mc
sinh li trờn vn ch s hu trong trng hp khụng vay n (R U) l 15%, hóy tớnh cỏc ch s sau
õy:
1. Giỏ tr doanh nghip trong tỡnh hung khụng vay v cú vay khon tiờn trờn.
2. Mc sinh li trờn vn ch s hu v chi phớ vn bỡnh quõn trong tỡnh hung cú vay n
khon tin trờn.
3. V s biu din chi phớ vn v t l n trờn vn ch s hu.
Bi 3 (3 im)
Cụng ty Microtech la chn mt d ỏn u t vi tng giỏ tr l mt triu USD. D ỏn to ra
mt dũng tin thun nh sau :
Nm
1
2
3
4
5

Dũng tin thun
200.000
250.000
220.000
220.000
200.000

Vo cui nm th 5 d ỏn c bỏn li vi giỏ l 300.000 USD. D ỏn c ti tr bng vn
vay l 500.000 USD vi lói sut l 10% mi nm, lói vay c tr hng nm, phn gc c tr
vo cui nm th nm. Phn cũn 500.000 USD c ti tr bng vn ch s hu, vi mc sinh
li ũi hi l 20%.
Gi thuyt rng thu thu nhp doanh nghip bng 0%. Hóy tớnh toỏn cỏc ch s sau õy ca d
ỏn v kt lun d ỏn cú nờn c la chn hay khụng?
1. Ch s NPV (giỏ tr hin ti rũng) ca d ỏn v NPV ca vn ch s hu,
2. Ch s IRR (t sut hon vn ni b) ca d ỏn v IRR ca vn ch s hu,

Trờng đại học kinh tế quốc dân

Bộ môn Định giá


Đề thi năm học 2009-2010
Môn: Đánh giá giá trị doanh nghiệp
Số ĐVHT: 2
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Cho ngành (chuyên ngành): Kế toán kiểm toán Khóa: 18
Thc s
Ngày thi: 18-6-2010
Ca thi 3
(Đề đợc sử dụng tài liệu)
s 6
Bi 1: (4 im)
Lit kờ túm tt cỏc cụng thc phõn tớch ti chớnh doanh nghip.
Bi 2 (3 im)
Doanh nghip A cõn nhc hai tỡnh hung u t l khụng vay n v vay 360.000 $ vi lói sut
9% u t vo mt hot ng cho phộp em li mt dũng tin n nh tin n vụ hn
(EBIT) hng nm l 220.000 $, khụng cú khu hao, khụng ti sn c nh, khụng tng vn lu
ng trong quỏ trỡnh kinh doanh. Bit rng thu thu nhp doanh nghip ỏp dng l 28%, mc
sinh li trờn vn ch s hu trong trng hp khụng vay n (R U) l 15%, hóy tớnh cỏc ch s sau
õy:
1. Giỏ tr doanh nghip trong tỡnh hung khụng vay v cú vay khon tiờn trờn.
2. Mc sinh li trờn vn ch s hu v chi phớ vn bỡnh quõn trong tỡnh hung cú vay n
khon tin trờn.
3. V s biu din chi phớ vn v t l n trờn vn ch s hu.
Bi 3 (3 im)
Cụng ty Microtech la chn mt d ỏn u t vi tng giỏ tr l mt triu USD. D ỏn to ra
mt dũng tin thun nh sau :
Nm
1
2
3
4
5

Dũng tin thun
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000

Vo cui nm th 5 d ỏn c bỏn li vi giỏ l 300.000 USD. D ỏn c ti tr bng vn
vay l 500.000 USD vi lói sut l 8% mi nm, lói vay c tr hng nm, phn gc c tr
vo cui nm th nm. Phn cũn 500.000 USD c ti tr bng vn ch s hu, vi mc sinh
li ũi hi l 20%.
Gi thuyt rng thu thu nhp doanh nghip bng 0%. Hóy tớnh toỏn cỏc ch s sau õy ca d
ỏn v kt lun d ỏn cú nờn c la chn hay khụng?
1. Ch s NPV (giỏ tr hin ti rũng) ca d ỏn v NPV ca vn ch s hu,
2. Ch s IRR (t sut hon vn ni b) ca d ỏn v IRR ca vn ch s hu,Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x