Tải bản đầy đủ

BAN KIEM DIEM DANG VIEN 2016

ĐẢNG BỘ XÃ TÀ LÀI
CHI BỘ TRƯỜNG NGUYỄN TRUNG TRỰC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tà lài, ngày 25 tháng 12 năm 2016.

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Họ tên đảng viên: Lương Văn Định

Ngày sinh: 24/06/1975

Chức vụ đảng: Đảng viên.
Chức vụ chính quyền:
Chức vụ đoàn thể: Trưởng Ban thanh tra nhân dân.
Đơn vị công tác: Trường TH Nguyễn Trung Trực.
Chi bộ: TH Nguyễn Trung Trực.
I/ Ưu điểm:
1/ Về tư tưởng chính trị:
Lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính
sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ của
ngành, của đảng bộ, chi bộ, của địa phương giao cho. Bản thân tích cực tuyên

truyền, vận động gia đình và nhân dân nghiêm túc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết
của Đảng và thực hiện tốt chính sách địa phương nơi cư trú.
2/ Về đạo đức, lối sống, tác phong:
Có lối sống lành mạnh, thực hiện đúng tác phong của một nhà giáo, làm tấm
gương cho các em học sinh noi theo, luôn sống và làm việc theo hiến pháp và pháp
luật của Nhà nước, có mối quan hệ tốt với bạn bè, đồng nghiệp, gần gũi với nhân
dân, luôn quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp trong chuyên môn cũng như cuộc sống
thường ngày.
Luôn thực hành tiết kiệm, không xa hoa lãng phí, không vi phạm những điều
Đảng viên không được làm.
3/ Về tự phê bình và phê bình:
Thường xuyên thực hiện công tác phê bình và tự phê bình để rút ra những
khuyết điểm của bản thân, trong công tác phê bình luôn có tinh thần cầu thị, tự
giác, trung thực, trân thành, công tâm. Thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, không
lợi dụng trong phê bình và tự phê bình với động cơ xấu.
4/ Về quan hệ với nhân dân:
Luôn tạo mối quan hệ thân thiện, hòa nhãvới nhân dân nơi cư trú, tôn trọng và
phát huyquyền làm chủ của nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

1

1


Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở, gương mẫu thực
hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Luôn đấu tranh với những biểu hiện vô cảm,
quan liêu, cửa quyền, hách dịch và những hành vi gây phiền hà cho nhân dân.
5/ Về thực hiện đăng kí nêu gương:
Tham gia đầy đủ các đợt học tập về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hằng
năm có bản đăng kí cụ thể và thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra về
“Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với
làm”
6/ Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ đước giao:
Trong quá trình công tác tôi luôn phối hợp với BGH, đồng nghiệp để hoàn
thành tốt nhiệm vụ của nhà trường giao cho, thực hiện triển khai áp dụng phương
pháp mới lấy học sinh làm trung tâm, thường xuyên học hỏi và nghiên cứu tài liệu
để đúc rút kinh nghiệm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nhằm phục vụ tốt cho
công tácgiảng dạy của bản thân cũng như hoạt động của nhà trường.
Tham gia đầy đủ các lớp học bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp
vụ.

7/ Về ý thức tổ chức kỷ luật:
Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Chi bộ, quy chế làm việc của cơ
quan. Thực hiện tốt nghĩa vụ của đảng viên nơi cư trú.
Tham gia đầy đủ, đúng giờ các cuộc họp, hội nghị. Tuyệt đối chấp hành
nhiệm vụ cấp trên giao phó, thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu kế hoạch được giao, có
đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm cụ thể.
Luôn thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật,
thực hiện sinh hoạt đảng và đóng góp đảng phí đầy đủ. Luôn có ý thức tiếp thu
đóng góp ý kiến của đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
8/ Về đoàn kết nội bộ:
Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong các hoạt động ở chi bộ Đảng
và cơ quan, luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong đảng trên cơ sở cương lĩnh
chính trị và Điều lệ Đảng. Tích cực tham gia xây dựng chi bộ và đơn vị vững
mạnh. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết
nội bộ cơ quan và nơi cư trú. Không tranh công, không đổ lỗi, né tránh, không đùn
đẩy trách nhiệm công việc của mình cho người khác.
9/ Thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân.
10/ Về sức khỏe đề hoàn thành nhiệm vụ được giao:
Đủ sức khỏe tốt để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao hiện nay và trong thời
gian tới.
11/ Về triển vọng phát triển của cán bộ, đảng viên:
Luôn có í trí phấn đấu trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Giữ mức như năm trước.
2

2


II/ Khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân.
* Khuyết điểm:
Đôi khi góp ý kiến đồng nghiệp chưa khéo léo. Tham gia hội họp tại nơi cư
trú chưa đầy đủ.
* Nguyên nhân:
Do tính tình còn nóng nảy.
Do những buổi họp tại địa phương thường trùng với thời gian dạy tại cơ quan.
III/ Phương hướng và biện pháp khắc phục khuyết điểm trong năm 2017
- Tiếp tục kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư
tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.
- Tiếp tục phát huy tinh thần, ý thức trách nhiệm của cá nhân.
- Thực hiện và tuyên truyền tốt cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các cuộc vận động và phong
trào thi đua khác mà ngành phát động cho tất cả đoàn viên, công đoàn trong đơn vị.
- Thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân chấp hành
nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các
quy định của địa phương.
- Mạnh dạn đề xuất tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa
nhiệm vụ chính trị được giao. Linh hoạt, sáng tạo hơn trong giải quyết công việc.
- Xác định rõ vai trò trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong mọi hoạt động, từ
đó có sự uốn nắn điều chỉnh hành vi sao cho phù hợp và đạt hiệu quả công tác tốt.
- Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết
điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.
IV/ Tự nhận mức xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức, viên
chức:
Bản thân tôi phấn đấu năm 2016 đạt tiêu chuẩn đảng viên: đủ tư cách hoàn
thành tốt nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(ký, ghi rõ họ tên)

3

3


Lương Văn Định
........................................................
........................................................
........................................................
Nhận xét của chi bộ trực thuộc:
(ký, ghi rõ họ tên)
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

Nhận xét của cơ quan, đơn vị:
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
........................................................
........................................................
........................................................

Nhận xét của chi, đảng ủy cơ sở:
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

4

4
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×