Tải bản đầy đủ

Ảnh hưởng của việc sử dụng thời gian tới kết quả học tập của sinh viên ngoại thương

Nhóm 4

Ảnh hưởng của việc sử dụng
thời gian tới kếết quả học tập
của sinh viến Ngoại Thương

Phầầ
n III

Khó khăn gặp phải khi thực hiện
Đềầxuầốt của nhóm

Phầầ
n II

Tài
Trúc Đếề
Cấế
u

Thiềố
t lập mố hình tổng quát
Kiểm định các khuyềố
t tật của mố hình

Phầầ
nI
Ý nghĩa đềầtài
Phương pháp thu thập sốốliệu


Phầầ
nI
i. Ý NGHĨA ĐỀềTÀI


Phầầ
nI

i i . Ph ươ n g ph áp
t h u th ậ p sốếli ệ u


KẾốT QUẢ KHẢO SÁT (PHIẾốU)

PHÁT

THU

HỢP LỆ• 200

• 195

• 191


Phầầ
n II
i. THIỀếT L ẬP MÔ HÌNH
T ỔNG QUÁT


1.1 MÔ HÌNH TỔNG QUÁT


1.2 GIẢI THÍCH BIẾốN

1 . 2 . 1 B I ỀếN P H Ụ T H U Ộ C

Y : ĐIỂM TÍCH LŨY CỦA SINH VIỀN


1.2 GIẢI THÍCH BIẾốN

1.2.2 BIỀếN Đ Ộ C L Ậ P


LỰA CHỌN

TÊN

DẤU KÌ

Ý NGHĨA

DIỄN GIẢI

VỌNG

1

0

 

thời gian

X2

+

tự học

Thời gian tự học
tỉ lệ thuận với
điểm số

_

Biến định
lượng

Thời gian làm thêm
X3

Thời gian

tỉ lệ nghịch với

làm thêm

điểm số

+/-

Thời gian giải trí
tác động tích cực

X4

Thời gian

hoặc tiêu cực

giải trí

đến điểm số

Biến địnhtính

Không

+/Yêu có thể tác

D1

Có người yêu

tích cực hoặc tiêu

hay chưa

cực đến điểm số


Th ời gian tự h ọc c ủa SV
<=1

0.14

0.35

0.51

1
>3


Thời gian làm thếm

19%

53%
28%


Thời gian giải trí +ngoại khóa
0< X4<=3

3< X4<=6

22%
40%

38%

>6


1.3 BẢNG HÔầ
I QUY GÔố
C

1 . 3 . 1 M Ô H Ì N H H ÔềI Q U Y

1Mố hình sau khi đã loại bỏ các biềố
nHàm hốầi quy mẫu

Y = 3 . 0 9 9 9 3 7+ 0 . 0 4 1 2 5 X 2 +
-0.117963D1


1.4. Kiểm định mố hình

Đa C Ộ NG TUYỀếNT ự T ƯƠ NG QUANph ươ ng sai sốếthay đ ổ i1.5. Kềố
t quả hốầ
i quy

Diễn giải

Biếế
n


X2
Cùng chiềầ
u

Thời gian tự học tỉ lệ thuận với điểm sốốtổng kềố
t đạt được, nềốu th ời
gian tự học tăng 1 đơn vị thì điểm tổng kềốt tăng 0.04125 đơn vị


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×