Tải bản đầy đủ

NIR và quản lí độ ẩm trong thức ăn chăn nuôi

Khoa h c
d li u th nghi m
các gi i pháp
ORGANISED BY:


NIR và qu n lý
m trong
th c n ch n nuôi
Ivan Ward
Agri-Torque Australia
ivan.ward@agri-torque.com


C s


20 n m v dinh d

ng


ng v t,

c bi t trongK t h p NIRS trong s n xu t th c n ch n nuôiT i u hóa và qu n lýM ng lCùng ho t

m trong s n xu t th c n

i NIRS
ng NIRS và t i u hóa

m


m
m là hàm l

ng n

c có trong th c n

V t ch t khô là t t c nh ng gì còn l i (hay là 100% - %

% v t ch t khô)
Feed
Moisture

Dry Matter

m=


T i sao c n o l
nh h

ng ch t l

m trong th c n?

ng và th i gian t n tr :Nguyên li u th c nThành ph m

Th c n
phát tri n

ng

m cao - nguy c cho n m m c và

ct n mm c


T i sao c n o l ng
Qui t c ch t l ng


m trong th c n?

Gi m nh nguy c


Bi t rõ nguyên li u nh p vàoQu n lý nguyên li u ang t n trBi t rõ nguy c các thành ph m có kh n ng h h ng


Làm sao


ol

ng

Các ph ng cách thông th ng nh t
nghi p s n xu t th c n ch n nuôi


CânS yNIR

m

m?
o

m trong công


Ph ng cách o l
Cân
m

ng

mD s d ng
 Làm nóng và cân m u cùng lúc
 Nhanh
 Ph bi n trong công nghi p th c n ch n nuôi


C n th ng xuyên hi u ch nh
 Cân chính xác
 Nhi t
chính xácCác k t qu bi n

ng theo th i gian mà không có ghi nh n

u

n


Ph ng cách o
S y
m

mS y
m là ph
nh hàm l ngMany different methods, producing many different resultsng pháp làm gi m kh i l ng b ng cách làm khô
m có trong m u th c n135oC trong 2 gi (AOAC 2005; method 930.15)105oC trong 3 gi (NFTA 2.2.2.5)

C n ghi nh n th

ng xuyên vCânNhi tMáy nghi n, c nghi n
s y

ng h
Công su t c a ph

ng pháp

xác


Ph ng cách o
NIR


m

Near Infra-red Spectroscopy - quang

ph c n h ng ngo i


Máy o quang ph s d ng b c x i n t (ánh sáng)
phân
tích nguyên li u b ng cách mô t n ng l ng chuy n d ch gi a
ánh sáng v i v t ch t.L ng b c x b h p ph b i v t th t
c a d ng ch t có bên trong

ng quan v i hàm l

ng


Ph ng cách o l
NIR
 Chu
 Th

i gian ki m tra nhanh

Không phá h y m uKhông dùng hóa ch t

ch i

u thành ph n có th
ch m t l n phân tíchm

n b m u ít Nhi

ng

c d báo trong

Thu n ti n cho ánh giá nguyên li u t i ch và t c th i


Ph ng cách o l
NIR


Tùy theo
 thíd phm

chính xác c a ph
ng pháp s y

C n ghi nh n th
 Ph

ng

ng xuyên

n c ng
ng chu n (calibration)

m

ng pháp g c


So sánh các k t qu
So sánh trong m t công ty


V n hànhThu muaDinh d

ng

So sánh gi a các công ty


Nhà cung c pNhà máy th c nKhách hàng

o

m


So sánh các k t qu


Th thách

u tiên khi so sánh các k t quD ng c khác bi t (cânPh

 Cùng

m

ng pháp xác

nh

m u, k t qu

m, t s y, NIR)
m khác bi t

m khác bi t !


So sánh các k t qu

mTh thách th 2, là hàm l ng
m ch u nh h
ki n môi tr ng nh
m (không khí) và nhi tCác m u
c phân tích vào nh ng ngày khác nhau có th b
nh h ng b i các i u ki n v môi tr ngCác m u c n
c tr và v n chuy n trong l
y kín, không l t
khí
gi m thi u các tác ng có th t các i u ki n c a môi
tr ng

ng các i u


So sánh các k t qu


m

Thí d v các k t qu khác nhau trên 6 m u,

5 P. thí nghi m


So sánh các k t qu


K t qu

m

m t i thi u và t i a (%) c a m i m u

c khoanh tròn

Sample
Sample
Sample
Sample
Sample
Sample

1
2
3
4
5
6


So sánh các k t qu

m


So sánh các k t qu


Hi u v d ng c và phM u có gi ng nhau không?B n ang ghi nh n nh ng gì?

m

ng pháp dùng

xác

nh

t nhãn phù h p không?

m


C h i v i vi c o l


TácThu h p qu n lýCh t lNIR t c th i

ng trên hàm l

ng dinh d

ng
ng

ng v n hành và c i thi n hi u qu

m


C h i v i vi c o l


Các d

ng

m

ng ch t hi n di n trong ph n v t ch t khô c a th c n
Feed
Moisture
Inorganic

Minerals

Organic

Carbohydrates
Lipids
Protein
Vitamins

Dry Matter


C h i v i vi c o l ng
m
Tác ng trên hàm l ng d ng ch t th c n


phân tích d

ng ch t theo m u (as-is) %

Feed

Feed
Moisture
Moisture

Inorganic

Minerals

Organic

Carbohydrates
Lipids
Protein
Vitamins

Dry MatterInorga ni c

Dry Matter

Orga ni c

Hi u ch nh d ng ch t b ng ph n m m l p công th c
 Hi u ch nh các d ng ch t phân ph i
n v t nuôi

Mi nera l s
Ca rbohydra tes
Li pi ds
Protei n
Vi ta mi ns


C h i v i vi c o l ng
Thu h p công vi c qu n lý


Kh i lTh t thoát

ng th c n = KL v t ch t khô + KL n
m (t c là m t kh i lT n trXay \ Nghi nÉp viênLàm ngu i \ Làm khô

m
c

ng) trong lúc s n xu t th c nCác s n ph mCác s n ph m khô h n, có c h i ti m n ng l n nh t

m cao h n, tác

ng ti m tàng l n nh t


C h i v i vi c o l ng
m
C i thi n hi u qu v n hành


C i thi nGi m b i c a th c n viênGi m tiêu t n n ng l

b n viên th c n

ng

ép viên th c n


C h i v i vi c o l
NIRS t c th i


Cùng l i ích nh

o NIR sau

+


ol

ng to

c

ng
nhi u i m h nph n h i l i máy tính i u
khi nth i gian th c

ng

m


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×