Tải bản đầy đủ

Kỹ thuật xây dựng công trình biển

TR

B

NG
I H C TH Y L I
KHOA K THU T BI N

MÔN K THU T CÔNG TRÌNH BI N

BÀI GI NG

K THU T
XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N

Ng

i biên so n: PGS.TS. Lê Xuân Roanh
Hi u đính : TS. Thi u Quang Tu n

Hà N i 2011


Formatted: Different first page header


L i nói đ u
T p bài gi ng này đ c vi t theo ch đ oquy t đ nh s :………. c a Ban giám hi u
tr ng i h c Th y l i sau khi nâng c p và chuy n đ i tài li u h c t p, nh m cung
c p cho ng i h c nh ng ki n th c c b n v công ngh thi công công trình ven bi n.
N i dung c a cu n sách biên so n trên c s c a các ngu n tài li u tham kh o chính,
bao g m: giáo trình thi công công trình th y l i t p 1 và 2 c a tr ng i h c Th y
l i, giáo trình thi công công trình ven bi n và xa b - Do giáo s GS Ben C. Gerwick,
Jr., California, USA, in n m 2007. N i dung trong cu n bài gi ng đ c vi t ng n g n
l i v i nh ng ki n th c c b n c a hai ngu n tài li u chính trên và các tài li u liên
quan khác, và đ c trình bày thành ba ph n k thu t và m t ph n b sung thêm v
qu n lý xây d ng. N i dung nh sau: và đ c trình bày thành 4 ph n nh sau: Ph n
th nh t trình bày v ph ng pháp d n dòng thi công, công tác h móng, thi công
công trình đ t đá. Ph n th hai gi i thi u công ngh thi công công trình bê tông. Ph n
th ba trình bày v công ngh thi công các công trình bi n. Ph n th t gi i thi u v
qu n lý xây d ng.
T p bài gi ng là tài li u tham kh o cho ng i h c ch ng trình đ i h c, thu c ch ng
trình đào t o k s ngành k thu t b bi n. Nó c ng có th làm tài li u tham kh o cho
sinh viên các ngành khác trong nhóm ngành xây d ng công trình th y.
Bài gi ng biên so n l n đ u, không tránh kh i nh ng sai. B môn và tác gi xin chân
thành đón nh n nh ng góp ý c a ng i h c đ hoàn ch nh h n trong l n biên so n t i.

B môn K thu t công trình bi n
Tr ng b môn

PGS. TS. Lê Xuân Roanh

2

Formatted: Font color: Auto


M cl c

........................................................................................................... Ph n th nh t 14
D N DÒNG, NG N DÒNG, THI CÔNG
T VÀ Á ................................. 14

Ch ng 1: M
U ........................................................................................... 14
1.1. S hình thành và phát tri n c a xây d ng công trình th y .......................... 14
1.1.1 S hình thành ......................................................................................... 14
1.1.2. N i dung ................................................................................................ 14
1.1.3. Trình t trong qu n ly đ u t và xây d ng công trình ......................... 14
1.2. S l c v s phát tri n c a công trình thu
Vi t Nam............................ 14
1.3. Tính ch t c a thi công các công trình th y, công trình bi n ........................ 14
1.4. Nh ng nguyên t c c b n trong xây d ng th y, công trình bi n................. 15
1.5. c đi m thi công các công trình b o v b bi n, công trình xa b ............ 15
CH NG 2: D N DÒNG THI CÔNG ............................................................. 16
2.1. Các ph ng pháp d n dòng thi công............................................................ 16
2.1.1. p đê quai ng n dòng m t đ t ............................................................ 16
2.1.2. p đê quai ng n dòng nhi u đ t ......................................................... 16
2.1.3 D n dòng thi công qua lòng sông không thu h p (thi công trên bãi b i)17
2.2. Ch n l u l ng thi t k d n dòng ................................................................ 17
2.2.1 Ch n t n su t thi t k ............................................................................. 17
2.2.2. Ch n th i đo n d n dòng ...................................................................... 17
2.3.1. Xác đ nh cao trình đ nh đê quai ............................................................ 18
2.3.2 B trí m t b ng đê quai......................................................................... 18
2.3.3 V t li u đê quai thi công công trình bi n .............................................. 18
2.3.3.1 ê quai c ng h p bê tông ........................................................................18
2.3.3.2 . ê quai c thép .......................................................................................19

Ch ng 3: THI CÔNG
T.............................................................................. 21
3.1. K thu t đ m đ t .......................................................................................... 21
3.1.1. Nguyên lý c b n c a đ m nén đ t ....................................................... 21
3.1.2.1. L ng ng m n c ....................................................................................21
3.1.2.2. Lo i đ t ....................................................................................................21
2.1.2.3. S t h p c u t o h t ...............................................................................22

3.2. Các lo i công c đ m nén ........................................................................... 22
3.2.1. m l n ép ............................................................................................ 22
3.2.1.1. c đi m ..................................................................................................22
3.2.1.2. C u t o và đ c đi m làm vi c ..................................................................22

3.2.2. Tính n ng xu t c a đ m l n ép ............................................................. 25
3

Formatted: Font: Not Bold


3.2.3. m xung kích....................................................................................... 26
Ch ng 4: ............................................................................................................ 28
K THU T THI CÔNG
P
T, Ê B NG K THU T
M NÉN
TRÊN KHÔ ......................................................................................................... 28
4.1. Khái ni m ..................................................................................................... 28
4.1.1. c đi m c a thi công đ t đ m nén ...................................................... 28
4.1.2. Nh ng yêu c u ch y u khi thi công đ p đ t ........................................ 28
4.2. Công tác bãi v t li u ..................................................................................... 28
4.2.1. Nguyên t c ch n bãi v t li u ................................................................. 28
4.2.2. K ho ch s d ng bãi v t li u ............................................................... 29
4.3. ào và v n chuy n đ t ................................................................................. 29
4.3.1. Nguyên t c ch n ph ng án................................................................. 29
4.3.2. T ch c v n chuy n ............................................................................. 29
4.4. Công tác trên di n thi công .......................................................................... 30
4.4.1. Công tác chu n b ................................................................................. 30
4.4.2. Công tác trên m t di n thi công ............................................................ 30
4.5. Bi n pháp t ch c thi công mùa m a l ...................................................... 32
CH NG 5: K THU T THI CÔNG CÔNG TRÌNH B O V B - Ê
BI N,
P PHÁ SÓNG, M HÀN .................................................................. 34
5.1 K thu t x ly n n đ t y u d i đê ............................................................... 34
5.1.1 . X lý n n đê b ng đ m cát ................................................................... 34
5.1.2 X lý n n b ng b c th m ........................................................................ 35
5.1.3 . S d ng v i đ a k thu t đ gia c đê .................................................. 35
5.1.4 X lý n n đê b ng bè cây ..................................................................... 36
5.1.5 X lý n n b ng đ m c c cát ................................................................... 37
5.1.6 X ly n n b ng khoan ph t áp l c cao................................................... 38
5.2.1 Thi công đê bi n .................................................................................... 38
5.2.1.2 Thi công l p b o mái đê d ng r i và xây v a ..........................................39

5.2.2 Thi công các kh i d hình cho m hàn, l p b o v ................................ 39
5.2.3 Thi công m ng liên k t m m .................................................................. 40
5.2.4 Tr ng c mái phía đ ng ......................................................................... 42
5.2.5 Thi công chân khay ................................................................................ 42
5.3. K THU T THI CÔNG M HÀN, TH R NG Á B O V
ÁY ..... 42
5.3.1 Thi công m hàn ..................................................................................... 42
5.3.2 Thi công b ng thi t b d i n c ........................................................... 43
5.3.3. Thi công đ p có s k t h p c a c thi t b d i n c và thi t b trên
c n ................................................................................................................... 43
Ph n th hai ......................................................................................................... 45
4


K THU T THI CÔNG BÊ TÔNG .................................................................. 45
Ch ng 6: KHÁI NI M CHUNG .................................................................... 45
Ch ng 7 : ........................................................................................................... 47
CÔNG TÁC VÁN KHUÔN ............................................................................... 47
7.1.Khái ni m chung ........................................................................................... 47
7.1.1 nh ngh a .............................................................................................. 47
7.1.2 T m quan tr ng ..................................................................................... 47
7.1.3. Các lo i ván khuôn................................................................................ 47
7. 2 Xác đ nh l c tác d ng lên ván khuôn và các b c thi t k .......................... 47
7. 2.1 L c tác d ng lên ván khuôn đ ng ........................................................ 47
7. 2.2 L c tác d ng lên ván khuôn ngang ....................................................... 47
7.2.3 - Ch n t h p tính toán .......................................................................... 49
7.2.4- Các b c thi t k .................................................................................. 49
7.3 Các lo i ván khuôn và l p d ng ( c đ nh) ................................................... 49
7.3.1.Ván khuôn g .......................................................................................... 49
7.3.2 Ván khuôn thép ....................................................................................... 50
7.3.3 Ván khuôn tr t...................................................................................... 52
Ch ng 8: ............................................................................................................ 55
K THU T S N XU T BÊ TÔNG ................................................................. 55
8.1. Tính c p ph i bê tông và ph i li u .............................................................. 55
8.1.1. Tính c p phôí: ( Giáo trình v t li u xây d ng) ..................................... 55
8.1.2. Công tác phôí liêu ................................................................................ 55
8.2 Các ph ng pháp tr n bê tông, máy tr n bê tông ......................................... 55
8.2.1. Tr n bê tông b ng tay .......................................................................... 55
8.2.2. Tr n bê tông b ng máy ........................................................................ 56
8.2.3. Thông s công tác c a máy tr n bê tông ............................................. 59
8.3.1. Yêu c u đôí v i tr m tr n..................................................................... 61
8.3.2. Các hình th c b trí tr m tr n ............................................................. 61
Ch ng 9:K THU T V N CHUY N V A BÊ TÔNG ............................... 65
9. l Khái ni m chung ........................................................................................... 65
9.1.1. Nh ng yêu c u k thu t khi v n chuy n v a bê tông ............................ 65
9.1.2. Các ph ng án v n chuy n v a bê tông .............................................. 65
9.1.3. Các nhân t nh h ng ch n ph ng án v n chuy n .......................... 65
9.2 Các ph ng pháp v n chuy n v a bê tông ................................................... 65
9.2.1. V n chuy n v a bê tông b ng nhân l c ................................................ 65
9.2.2. V n chuy n b ng ô tô ............................................................................ 66
9.2.3. V n chuy n b ng đ ng ray, c n tr c .................................................. 68
5


9.2.4. V n chuy n v a bê tông liên t c .......................................................... 69
Ch ng 10. K THU T
, SAN,
M VÀ D NG H BÊ TÔNG......... 71
10.1. Phân kho nh đ bê tông ............................................................................. 71
10.1.2. S c n thi t và nguyên t c phân chia kho nh đ ................................ 71
10.1.3. Các hình th c phân chia kho nh đ ................................................... 71
10.1.3.1. Hình th c xây g ch .......................................................................... 72
10.1.3.2. Hình th c ki u hình tr .................................................................... 72
10.1.3.3. Hình th c lên đ u ............................................................................. 72
10.2. Công tác chu n b tr c khi đ bê tông ..................................................... 72
10.2.1. Chu n b n n ....................................................................................... 72
10..2.2. X lý khe thi công (m ch ng ng thi công) ......................................... 73
10.2.3. Ki m tra tr c khi đ bê tông ............................................................. 73
10.3. , san, đ m và d ng h bê tông ............................................................. 73
10.3.1.
bê tông ........................................................................................... 73
10.3.2. San bê tông .......................................................................................... 75
10.3.3. m bê tông ........................................................................................ 75
10.3.3.1. Nguyên t c ho t đ ng c a máy đ m ......................................................75
10.3.3.2. Các lo i máy đ m ..................................................................................75
10.3.3.3. Yêu c u k thu t khi đ m .......................................................................76

10.3.4. D ng h bê tông ................................................................................ 77
10.4. ng su t nhi t trong bê tông kh i l n ....................................................... 78
10.4.1. ng su t nhi t c a bê tông ................................................................. 78
10.4.1.1.N t n b m t ..........................................................................................78
10.4.1.2 N t xuyên ................................................................................................79

10.4.2. Bi n pháp gi m ng su t nhi t trong bê tông ..................................... 80
10.4.2.1. Gi m l ng phát nhi t c a bê tông .......................................................80
10.4.2.2. H th p nhi t đ đ bê tông...................................................................80
10.4.2.3. T ng t c đ to nhi t c a bê tông ngay sau khi đ ...............................80

Ch ng 11. M T S PH NG PHÁP THI CÔNG
C BI T ..................... 81
11.1. n đá h c trong bê tông ........................................................................... 81
11.1.1. u đi m ............................................................................................... 81
11.1.2. Nh c đi m ......................................................................................... 81
11.1.3. Yêu c u v ch t l ng c a đá đ đ n bê tông .................................... 81
11.1.4. Ph ng pháp thi công đ n đá h c ch y u ......................................... 81
11.1.5. Nh ng hi n t ng làm gi m ch t l ng bê tông đ n đá h c ............. 81
11.2.
bê tông d i n c................................................................................. 82
11.2.1. Khái quát ............................................................................................. 82
11.2.2. Các ph ng pháp đ bê tông trong n c ........................................... 82
11.3. Thi công bê tông b ng ph ng pháp l p ghép ........................................... 83
6


11.3.1. u đi m ............................................................................................... 83
11.3.3. V n chuy n bê tông ............................................................................. 83
11.3.4. L p ráp: g m các b c: ...................................................................... 83
11.4. Phun v a và phun bê tông .......................................................................... 83
11.4.1. Yêu c u k thu t .................................................................................. 84
11.4.2. Yêu c u đ i v i m t c n phun và k thu t phun ................................. 84
11.5. Thi công bê tông b ng ph ng pháp chân không ...................................... 84
Ch ng 12: TÍNH V T LÝ MÔI TR NG C A CÔNG TRÌNH BI N VÀ
CÔNG TRÌNH NGOÀI KH I ........................................................................... 85
12.1 T ng quan .................................................................................................... 85
12.2 Kho ng cách ngang và chi u sâu ................................................................ 85
12.3 Nhi t đ ....................................................................................................... 85
12.4 Dòng ch y ................................................................................................... 85
12.5 Sóng và sóng c n......................................................................................... 86
12.6 Gió và bão ................................................................................................... 87
12.7 Th y tri u và sóng c n ................................................................................ 87
Ch ng 13: KHAI QUÁT THI CÔNG CÔNG TRÌNH BI N .......................... 88
13.1: Gi i thi u chung ......................................................................................... 88
13.2 Các giai đo n ti n hành xây d ng đ i v i các công trình ngoài kh i......... 88
13.3: Các nguyên t c thi công ............................................................................. 90
13.4 Ph ng ti n và ph ng pháp ch t o .......................................................... 91
13.5 H th y ....................................................................................................... 91
13.5.1 H th y tàu, sà lan ............................................................................... 91
13.5.2: C u và v n t i ..................................................................................... 91
13.5.3: Xây d ng trong x ng đóng tàu (c n)................................................ 92
13.5.4: Xây d ng lòng ch o ......................................................................... 92
13.5.5: Lao tr t k t c u t đ ng d n ho c sà lan ...................................... 92
13.5.6: Sàn đ m b ng cát ................................................................................ 93
13.5.7: H ki u l n tròn .................................................................................. 93
13.5.8: H giàn đ .......................................................................................... 94
13.5.9 H th y sà lan b ng cách gia tr ng ..................................................... 94
13.6: L p ráp và ghép n i trên bi n..................................................................... 95
13.7: L a ch n nguyên v t li u và quy trình ...................................................... 95
13.8: Nguyên t c thi công ................................................................................. 96
13.9: i u ki n đi l i ........................................................................................... 96
13.10: Sai s cho phép......................................................................................... 97
13.11: Ki m soát công tác kh o sát ..................................................................... 98
7


13.12: Qu n lí và đ m b o ch t l ng ................................................................ 98
13.13 An toàn thi công ....................................................................................... 99
13.14 K ho ch d phòng ................................................................................... 99
Ch ng 14: K THU T THI CÔNG C C CHO CÁC CÔNG TRÌNH BI N100
14.1 M đ u .................................................................................................... 100
14.2 C c thép đúc s n, c c ng ....................................................................... 101
14.3 V n chuy n c c ....................................................................................... 101
14.5 – Các ph ng pháp t ng kh n ng thâm nh p .......................................... 107
14.6 – C c l p l ng ........................................................................................... 109
14.7 – C thép hình ch H ................................................................................ 109
14.8 – Làm t ng đ c ng và kh n ng ch u l c cho c c ................................... 110
14.9 – C c bê tông d ng tr d ng l c ............................................................ 110
14.10 – X lý và đ nh v các c c xây d ng tr m đ u m i ngoài kh i .............. 111
14.12 Gi ng khoan và c c khoan l đúc t i ch ............................................... 113
14.13 Nh ng kinh nghi m trong thi công h c c............................................ 114
14.14 Thi công c c trong đi u ki n đ a ch t đ c bi t ..................................... 114
14.15 Các ph ng pháp khác nh m c i thi n s c ch u t i c a c c................... 114
Ch ng 15: K THU T THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH C U C NG
TRÊN S NG VÀ TRÊN BI N ........................................................................ 116
`15.1 Các công trình b n c ng......................................................................... 116
15.1.1 - Các lo i công trình b n c ng........................................................... 116
15.1.3 - ê, Kè .............................................................................................. 118
15.3 - Các công trình trên sông ......................................................................... 119
15.3.1 - Các k t c u ô c ng n n c ............................................................ 119
15.3.2 Khuôn bê tông đúc s n —K t c u thi công trong n c .................. 120
15.3.3 Các công trình bê tông n i .............................................................. 121
15.4 N n móng cho các tr c u tràn n c........................................................ 123
15.4.1 - Gi ng h ........................................................................................... 123
15.4.2 - Gi ng h i ép ..................................................................................... 123
15.4.3 - Gi ng đ tr ng l c (Gi ng h p)....................................................... 124
15.4.5 - Gi ng chìm d ng h p đ b i h c c ................................................ 125
15.4.6 - C c d ng ng đ ng kính l n ......................................................... 126
15.4.7 – N i c c v i kh i chân đ (m c c) .................................................. 128
15.4.8 - C c khoan CIDH ............................................................................. 128
15.4.9 - C vây .............................................................................................. 129
15.5 ng h m chìm đúc s n (d ng ng) .................................................... 130
15.5.1 – Mô t ............................................................................................... 130
8


15.5.2 – Thi công đúc các đ t h m ki u ph i h p thép – bê tông ................ 130
15.5.3 – úc s n các đ t h m bê tông toàn b ............................................. 131
15.5.4 – Chu n b rãnh đào đón h m ........................................................... 132
15.5.5 – L p đ t các đ t h m ........................................................................ 133
15.5.6 – San l p ............................................................................................. 133
15.5.7 - C ng n i ........................................................................................... 133
15.5.8 - H m đ c ch ng đ b i c c ............................................................ 134
15.5.9 –
ng h m n i trong n c ............................................................. 134
15.6.3 – ê ch n sóng dâng Oosterschelde ( tham kh o) ............................ 134
15.7.Tr m đ u m i ngoài kh i .......................................................................... 140
Ph n th t : T CH C THI CÔNG VÀ QU N LÝ XÂY D NG ............... 147
Ch ng 16: NH NG V N
CHUNG TRONG T CH C THI CÔNG ... 147
16.1 Nhi m v , đ c đi m c a t ch c thi công ................................................. 147
16.1.1Nhi m v .............................................................................................. 147
16.2 Các th i k t ch c thi công ..................................................................... 147
16.2.1 Th i k chu n b thi công ................................................................... 147
16.2.2. Th i k thi công ................................................................................. 147
16.2.3. Th i k bàn giao công trình .............................................................. 147
16.3 u th u .................................................................................................... 148
16.3.1. Hình th c l a ch n nhà th u ............................................................ 148
16.3.2. Ph ng th c đ u th u ....................................................................... 149
16.3.3. Quy trình t ch c đ u th u ............................................................... 149
1. M th u : ................................................................................................... 149
16.4. H p đ ng .................................................................................................. 150
16.5. K ho ch đ u th u c a d án .............................................................. 150
16.6. Lu t xây d ng ....................................................................................... 151
Ch ng 17: K HO CH TI N
THI CÔNG ............................................ 152
17.1. Ý ngh a, m c đích nguyên t c .................................................................. 152
17.1.1. Ý ngh a............................................................................................... 152
17.1.2. M c đích ............................................................................................ 152
17.1.3. Nguyên t c ......................................................................................... 152
17.2. Các lo i ti n đ , ph ng pháp th hi n.................................................... 152
17.2.1. Khái ni m chung ............................................................................... 152
17.2.2. Các ph ng pháp bi u di n .............................................................. 153
17.3. Ph ng pháp bi u di n theo đ ng th ng................................................ 153
17.3.1. Ph ng pháp đ ng th ng ngang (Gant)...............................................153
17.3.1.1. Ph ng pháp đ ng th ng xiên...........................................................153

17.3.2. L p ti n đ thi công theo ph

ng pháp s đ m ng l

9

i ................. 155


17.3.2.1. Các ph ng pháp th hi n .................................................................155
17.3.2.2. Nh ng khái ni m c b n .....................................................................156
17.3.2.3. Phân tích ch tiêu th i gian ..................................................................157
17.3.2.4.
ng g ng ........................................................................................159
17.3.2.5 V s đ m ng lên tr c th i gian ..........................................................159
17.3.2.6. Các b c l p s đ m ng ....................................................................160
17.3.2.7. T ch c đi u khi n ...............................................................................160

17.4. T ch c thi công theo ph ng pháp dây chuy n ..................................... 160
17.4.1. Thi công dây chuy n.......................................................................... 161
17.4.1.1. i u ki n đ th c hi n ph ng pháp này ............................................161
17.4.1.2. Các khái ni m trong thi công dây chuy n ...........................................161
17.4.2. Các hình th c b trí t ch c thi công dây chuy n ..................................161

Ch ng 18: ........................................................................................................ 162
M T B NG THI CÔNG.................................................................................. 162
18.1. Khái ni m chung ...................................................................................... 162
18.2. Nguyên t c, các b c trong l p b n đ m t b ng thi công ...................... 162
18.2.1. Nguyên t c ......................................................................................... 162
18.2.2. Các b c l p ..................................................................................... 162
18.3. Công tác kho bãi ....................................................................................... 162
18.3.1. Ý ngh a............................................................................................... 162
18.3.2. Các lo i kho bãi ................................................................................ 162
18.3.3. Xác đ nh l ng v t li u c t gi trong kho ........................................ 162
18.3.3.1. Khi không có ti n đ thi công ..............................................................162
18.3.3.2. Khi có ti n đ thi công .........................................................................163

18.3.4. Xác đ nh di n tích kho ....................................................................... 163
18.3.5. Nguyên t c ch n k t c u kho............................................................. 163
18.4. Cung c p đi n, n c, h i ép..................................................................... 163
18.4.1. Cung c p n c .................................................................................. 163
18.4.2. Cung c p đi n.................................................................................... 165
18.5. Tính toán di n tích nhà .......................................................................... 165
Ch ng 19: ........................................................................................................ 167
D TOÁN, T NG D TOÁN ....................................................................... 167
19.1. n giá ..................................................................................................... 167
19.2. D toán h ng m c .................................................................................... 167
19.2.1. Các b ph n h p thành d toán ........................................................ 167
19.2.2. Cách l p d toán h ng m c .............................................................. 168
Field Code Changed
Formatted: Tab stops: 1.23", Left
Formatted: Font: (Default) Arial

Ph n th nh t ..................................................................................................... 6

Formatted: Font: (Default) Arial
Formatted: Font: (Default) Arial

10


D N DÒNG, NG N DÒNG, THI CÔNG
T VÀ Á ..................................... 6
Ch ng 1: M
U.......................................................................................... 6
1.1. S hình thành và phát tri n c a xây d ng công trình th y ................. 6
1.1.1 S hình thành ........................................................................................ 6
1.1.2. N i dung ................................................................................................. 6
1.1.3. Trình t trong qu n ly đ u t và xây d ng công trình..................... 6
1.2. S l c v s phát tri n c a công trình thu
Vi t Nam .................. 6
1.3. Tính ch t c a thi công các công trình th y, công trình bi n ................ 6
1.4. Nh ng nguyên t c c b n trong xây d ng th y, công trình bi n........ 7
1.5.
c đi m thi công các công trình b o v b bi n, công trình xa b .. 7
CH
NG 2: D N DÒNG THI CÔNG .............................................................. 8
2.1. Các ph ng pháp d n dòng thi công ........................................................ 8
2.1.1.
p đê quai ng n dòng m t đ t .......................................................... 8
2.1.2.
p đê quai ng n dòng nhi u đ t ...................................................... 8
2.2. Ch n l u l ng thi t k d n dòng........................................................... 9
Ch n t n su t thi t k ....................................................................................... 9
Ch ng 3: THI CÔNG
T ........................................................................... 13
3.1. K thu t đ m đ t ...................................................................................... 13
3.1.1. Nguyên lý c b n c a đ m nén đ t ................................................... 13
L p đ t .............................................................................................................30
Các kh i ph
cu i d c ..................................................................................30

Ch ng 12: TÍNH V T LÝ MÔI TR
NG C A CÔNG TRÌNH BI N VÀ
CÔNG TRÌNH NGOÀI KH I ......................................................................... 75
12.1 T ng quan .................................................................................................. 75
12.2 Kho ng cách ngang và chi u sâu ............................................................ 75
12.3 Nhi t đ ..................................................................................................... 75
12.4 Dòng ch y................................................................................................... 75
12.5 Sóng và sóng c n ....................................................................................... 76
12.6 Gió và bão .................................................................................................. 77
12.7 Th y tri u và sóng c n ............................................................................ 77
Ch ng 13: KHAI QUÁT THI CÔNG CÔNG TRÌNH BI N ...................... 78
13.1: Gi i thi u chung ...................................................................................... 78
13.2 Các giai đo n ti n hành xây d ng đ i v i các công trình ngoài kh i78
13.3: Các nguyên t c thi công .......................................................................... 80
13.4 Ph ng ti n và ph ng pháp ch t o .................................................. 81
13.5 H th y...................................................................................................... 81
13.5.1 H th y tàu, sà lan.............................................................................. 81
11

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted: Font: (Default) Arial
Formatted: Font: (Default) Arial
Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted: Font: (Default) Arial
Formatted

...

Formatted

...

Formatted: Font: (Default) Arial
Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted: Font: (Default) Arial
Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...


13.5.2: C u và v n t i .................................................................................... 81
13.5.3: Xây d ng trong x ng đóng tàu (c n) ........................................... 82
13.5.4: Xây d ng lòng ch o ...................................................................... 82
13.5.5: Lao tr t k t c u t đ ng d n ho c sà lan ................................ 82
13.5.6: Sàn đ m b ng cát .............................................................................. 83
13.5.7: H ki u l n tròn ................................................................................ 83
13.5.8: H giàn đ ......................................................................................... 84
13.5.9 H th y sà lan b ng cách gia tr ng .................................................. 84
13.6: L p ráp và ghép n i trên bi n ............................................................... 85
13.7: L a ch n nguyên v t li u và quy trình ............................................... 85
13.8: Nguyên t c thi công ............................................................................... 86
13.9: i u ki n đi l i ........................................................................................ 86
13.10: Sai s cho phép....................................................................................... 87
13.11: Ki m soát công tác kh o sát ................................................................. 88
13.12: Qu n lí và đ m b o ch t l ng ......................................................... 88
13.13 An toàn thi công ..................................................................................... 89
13.14 K ho ch d phòng ................................................................................ 89
Ch ng 14: K THU T THI CÔNG C C CHO CÁC CÔNG TRÌNH
BI N ................................................................................................................... 90
14.1 M đ u .................................................................................................... 90
14.2 C c thép đúc s n, c c ng...................................................................... 91
14.3 V n chuy n c c ....................................................................................... 91
14.5 – Các ph ng pháp t ng kh n ng thâm nh p .................................... 96
14.6 – C c l p l ng ........................................................................................... 98
14.7 – C thép hình ch H.............................................................................. 98
14.8 – Làm t ng đ c ng và kh n ng ch u l c cho c c.............................. 99
14.9 – C c bê tông d ng tr d
ng l c ....................................................... 99
14.10 – X lý và đ nh v các c c xây d ng tr m đ u m i ngoài kh i ..... 100
14.12 Gi ng khoan và c c khoan l đúc t i ch .......................................... 102
14.13 Nh ng kinh nghi m trong thi công h c c ...................................... 103
14.14 Thi công c c trong đi u ki n đ a ch t đ c bi t .............................. 103
14.15 Các ph ng pháp khác nh m c i thi n s c ch u t i c a c c ......... 103
Ch ng 15: K THU T THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH C U C NG
TRÊN S NG VÀ TRÊN BI N ....................................................................... 105
`15.1 Các công trình b n c ng ..................................................................... 105
15.1.1 - Các lo i công trình b n c ng ........................................................ 105
12

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted: Font: (Default) Arial
Formatted

...

Formatted: Font: (Default) Arial
Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...


15.1.3 - ê, Kè .............................................................................................. 107
15.3 - Các công trình trên sông ...................................................................... 108
15.3.1 - Các k t c u ô c ng n n c ........................................................ 108
15.3.2 Khuôn bê tông đúc s n —K t c u thi công trong n c ............. 109
15.3.3 Các công trình bê tông n i ............................................................ 110
15.4 N n móng cho các tr c u tràn n c ................................................. 112
15.4.1 - Gi ng h ......................................................................................... 112
15.4.2 - Gi ng h i ép ................................................................................... 112
15.4.3 - Gi ng đ tr ng l c (Gi ng h p) .................................................. 113
15.4.5 - Gi ng chìm d ng h p đ b i h c c .......................................... 114
15.4.6 - C c d ng ng đ ng kính l n.................................................... 115
15.4.7 – N i c c v i kh i chân đ (m c c) ............................................. 117
15.4.8 - C c khoan CIDH ............................................................................ 117
15.4.9 - C vây ............................................................................................. 118
15.5 ng h m chìm đúc s n (d ng ng) ............................................. 119
15.5.1 – Mô t ............................................................................................... 119
15.5.2 – Thi công đúc các đ t h m ki u ph i h p thép – bê tông .......... 119
15.5.3 – úc s n các đ t h m bê tông toàn b .......................................... 120
15.5.4 – Chu n b rãnh đào đón h m ........................................................ 121
15.5.5 – L p đ t các đ t h m ..................................................................... 122
15.5.6 – San l p ............................................................................................ 122
15.5.7 - C ng n i ......................................................................................... 122
15.5.8 - H m đ c ch ng đ b i c c....................................................... 123
15.5.9 –
ng h m n i trong n c ........................................................ 123
15.6.3 – ê ch n sóng dâng Oosterschelde ( tham kh o) ......................... 123
15.7.Tr m đ u m i ngoài kh i ..................................................................... 129

13

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted

...

Formatted

...

Formatted: Font: (Default) Arial
Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted: Font: (Default) Arial
Formatted: Font: (Default) Arial
Formatted

...

Formatted: Font: (Default) Arial
Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted: Font: (Default) Arial
Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...

Formatted

...


K THU T XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N
Ph n th nh t
D N DÒNG, NG N DÒNG, THI CÔNG
Ch

ng 1: M

T VÀ Á

U

Trong quá xây d ng và trình phát tri n kinh t c a đ t n c, chúng ta c n ph i xây
d ng h t ng c s , trong đó có h th ng đ ng giao thông( b và th y), công trình
dân d ng, công nghi p, công trình ven sông ven bi n, h ch a là nh ng lo i công
trình đ c u tiên. Trong nh ng n m qua chúng ta đã có nhi u kinh nghi m v xây
d ng các lo i công trình này. Bài gi ng này gi i thi u công ngh thi công các lo i
công trình trên, trong đó chú tr ng gi i thi u công ngh thi công công trình th y.
Toàn b bài gi ng g m 4 ph n chính:
- D n dòng thi công và thi công đ t đá.
- Công ngh thi công công trình bê tông.
- Công ngh thi công công trình bi n.
- T ch c thi công và qu n lý xây d ng.
Vì th i l ng phân b cho môn h c có h n, song ki n th c yêu c u sinh viên c n hi u
đ c r t l n. Vì v y bài gi ng vi t v i tinh th n: ng n g n, súc tích, cô đ ng, c b n
và tân ti n. Trong ph n ly thuy t, s có m t s bài t p đ hi u lý thuy t. Ng i h c có
th tham kh o thêm m t s tài li u chuyên môn li t kê cu i sách.
1.1. S hình thành và phát tri n c a xây d ng công trình th y
1.1.1 S hình thành
Công trình th y đ c con ng i xây d ng và phát tri n t lâu. K thu t xây d ng đã
đ c phát tri n không ng ng. n c ta, công trình th y đ c phát tri n t nh ng
n m khai tr ng m cõi, tuy v y lý thuy t v lính v c này ch khi đ t n c hòa bình,
c n c đi lên xây d ng ch ngh a xã h i và đ c bi t là sau th i k h i nh p thì ph n
lý lu n và ph ng pháp đ c hoàn ch nh và ti p c n hi n đ i h n.
1.1.2. N i dung
Nghiên c u bi n pháp k thu t, t ch c, qu n lý trong vi c xây d ng công trình th y
nh m xây d ng công trình nhanh, r , t t, an toàn.
c bi t chú ý trong xây d ng
công trình bi n.
1.1.3. Trình t trong qu n ly đ u t và xây d ng công trình
Trình t qu n lý đ u t xây d ng công trình đ c chia thành các b c chính sau:
- Chu n b đ u t ( l p báo cáo d án, kh o sát, thi t k , phê duy t d án, phân
b v n d u t xây d ng).
- Th c thi d án: t ch c xây d ng ( thi công và nghi m thu, bàn giao).
- Qu n ly, duy tu b o d ng: Bàn giao d án, qu n ly và khai thác hi u qu d
án.
1.2. S l c v s phát tri n c a công trình thu
Vi t Nam
Vi c xây d ng công trình th y đã có nhi u thành t u l n. Theo th ng kê c a b ch
qu n, chúng ta đã xây d ng trên 400 h ch a l n nh , trên 4000Km đê sông, trên
1500Km đê bi n v i c p an toàn khác nhau.
1.3. Tính ch t c a thi công các công trình th y, công trình bi n
+ Kh i l ng l n, th i gian kéo dài.
+ i u ki n thi công khó kh n.
14

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Font color: Auto
Formatted: Heading 2
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto


+ Yêu c u ch t l ng cao.
+ Thi công ngoài kh i b nh h ng c a ch đ thu h i v n, xa b …
1.4. Nh ng nguyên t c c b n trong xây d ng th y, công trình bi n

m b o ch t l ng t t.
• Giá thành r .
• T c đ nhanh.
• An toàn tuy t đ i.
1.5. c đi m thi công các công trình b o v b bi n, công trình xa b
- Th ng xuyên b tác đ ng c a m c n c thay đ i, sóng bi n, dòng ch y ven b .
- V t li u r i, thi công ph i dàn x p đ đ t đ khít nh t đ nh.
- a hình thi công ph c t p, đ ng thi công thay đ i.

15

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto


CH
NG 2: D N DÒNG THI CÔNG
2.1. Các ph ng pháp d n dòng thi công
thi cong cong trình g n b , th m sông thì chúng ta ph i th c hi n công tác d n
dòng, đê quai bao h móng. Ph ng pháp đ p đê bao có th ng n ch n toàn b dòng
ch y, r i d n qua công trình d n dòng ho c có th xây d ng công trình khu v c bãi
c n.
Ph ng pháp đ p đê bao ch n dòng có th th c hi n thep hai ph ng pháp chính là:
- p đê quai ng n dòng m t đ t.
- p đê quai ng n dòng nhi u đ t.
2.1.1. p đê quai ng n dòng m t đ t
N i dung: p đê quai ng n toàn b dòng ch y trong m t đ t, dòng ch y đ c
d n qua các công trình tháo n c t m th i ho c lâu dài. Công trình d n dòng này có
th là máng, c ng ng m, đ ng h m khi xây d ng vùng sông su i, qua kênh khi d n
qua vùng đ a hình làm đ c kênh. Các ph ng án này có th tham kh o giáo trình
Thi công côong trình thu l i đ hi u rõ thêm chi ti t k thu t l a ch n và gi i pháp
thi t k .
2.1.2. p đê quai ng n dòng nhi u đ t
Ph ng pháp này chia ra nhi u giai đo n d n dòng khác nhau, thông th ng
chia làm 2 giai đo n:
- Giai đo n đ u: D n dòng qua lòng sông thu h p ho c không thu h p.
- Giai đo n sau: D n dòng qua công trình lâu dài ch a xây d ng xong.
i u ki n áp d ng
- Khi xây d ng các công trình có th chia thành t ng đo n thi công đ c l p
nh công trình bê tông, bê tông c t thép.
- Lòng sông r ng, l u l ng và m c n c bi n đ i nhi u trong n m.
- C n đ m b o l i d ng t ng h p dòng ch y trong quá trình thi công (ph c v
t i, ng n m n, giao thông th y,…).
Khi thu h p lòng sông ng i ta c n d trù ph m vi thu h p thông qua đ thu h p K.
- M c đ thu h p (K) c a lòng sông h p lý: K= (30÷60)%.

K=

ω1
100%
ω2

Trong đó:
t mà đê quai và h móng chi m ch .
1 - D n tích
t c a lòng sông c .
2 - D n tích
- M c đ thu h p ph thu c vào:
+ L u l ng d n dòng.
+ Không xói l lòng sông (v<[v] kx c a v t li u).
+ m b o l i d ng t ng h p dòng ch y.
+ c đi m c u t o công trình thu công.
+ i u ki n và kh n ng thi công trong các giai đo n.
+ Hình th c, c u t o đê quai.
+ T ch c thi công, b trí công tr ng và giá thành công trình.
Công th c c b n tính toán thu l c qua lòng sông thu h p
Vc =

Trong đó:

Q

µ (ω 2 − ω1 )

16

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto


V c - V n t c dòng ch y trung bình t i m t c t co h p.
Q- L u l ng thi t k d n dòng (m3/s).
µ - Là h s thu h p: µ =0,95 thu h p 1 bên, µ=0,9 thu h p 2 bên.
tho mãn c n ph i xác đ nh v n t c Vc≤ [V] kx
- Bi n pháp ch ng xói
+ B trí đê quai thu n dòng ch y (ch y u là đê quai d c).
+ Dùng bi n pháp n o vét m r ng lòng sông đ t ng ti t di n thu h p.
+ Thu h p ph m vi c a đê quai và h móng giai đo n đ u đ ng th i
dùng các bi n pháp kè đá đê quai đ t ng kh n ng ch ng xói l .
- Xác đ nh m c n c dâng th ng l u (khi dòng sông b thu h p):
Z=

Trong đó:

Z-

cao n

1 vc2 v02

ϕ 2 2g 2g

c dâng (m)

V o - L u t c t i g n V0 =

Q

ω2
V c - L u t c t i m t c t co h p.
ϕ - H s l u t c ph thu c m t b ng b trí đê quai: d ng hình
ch nh t: ϕ =0,75÷0,85. hình thang: ϕ =0,80÷0,85. t ng h ng dòng ϕ = 0,85÷ 0,9.
2.1.3 D n dòng thi công qua lòng sông không thu h p (thi công trên bãi b i)
N i dung
- Thi công ph n công trình trên bãi b i (vào mùa khô n m đ u), dòng ch y d n
qua sông t nhiên. giai đo n này công trình trên bãi b i ph i thi công xong đ d n
dòng cho giai đo n sau.
- Mùa khô n m sau ng n sông d n dòng qua công trình trên bãi b i và thi công
ph n công trình còn l i.
u đi m
- Công trình thi công trong đi u ki n khô ráo, không nh h ng t i l i d ng
t ng h p dòng ch y.
- Giai đo n đ u không ph i đ p đê quai nên giá thành h .
2.2. Ch n l u l ng thi t k d n dòng
- Khi thi t k công trình d n dòng ta ch n m t ho c m t s tr s l u l ng
làm tiêu chu n đ tính toán g i là l u l ng thi t k d n dòng thi công.
- L u l ng thi t k d n dòng thi công là l u l ng l n nh t trong th i đo n
d n dòng ng v i t n su t d n dòng.
Các b c ch n l u l ng thi t k d n dòng đ c th hi n nh sau.
2.2.1 Ch n t n su t thi t k
- T n su t thi t k ph thu c vào c p công trình theo 209/2004/N -CP ho c
TCXDVN 285-2002. Hi n nay phân c p công trình nghiêng theo TCXDVN 2852002.
- T n su t thi t k l y theo c p công trình, th i gian thi công và đ c đi m v t
li u công trình, v trí tràn và cao đ b o v .
- Khi có lu n ch ng ch c ch n P% có th nâng lên ho c h xu ng nh ng ph i
đ c c p trên phê duy t.
2.2.2. Ch n th i đo n d n dòng
- Ch n th i đo n d n dòng ph thu c th i gian thi công và đ c tr ng th y v n
dòng ch y.

17

Field Code Changed

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto


- Th i đo n d n dòng có th là 1 n m, 1 mùa khô ho c vài tháng c a mùa khô.
Nó th c ch t là th i gian ph c v c a công trình d n dòng và b o v h móng.
2.2.3 . Ch n l u l ng d n dòng thi t k
L u l ng thi t k d n dòng là l u l ng l n nh t trong th i đo n thi t k d n
dòng ng v i t n su t thi t k d n dòng.
2.2.4 Nh ng nguyên t c ch n ph ng án d n dòng
1.
Th i gian thi công ng n nh t.
2.
Chi phí d n dòng và giá thành công trình t m r nh t.
3.
Thi công thu n l i, an toàn, ch t l ng cao.
4.
B o đ m t i đa yêu c u l i d ng t ng h p dòng ch y.
2.3. ê quai
2.3.1. Xác đ nh cao trình đ nh đê quai
Cao trình đ nh đê quai h l u ch y u ph thu c vào l u l ng thi t k d n
dòng thi công, kh n ng x công trình d n dòng và kh n ng đi u ti t c a lòng h
(n u có):
Z 1 =Z TL +δ
Z TL =Z HL +Z
Trong đó:
Z 1 - Cao trình đ nh đê quai th ng l u (m).
Z TL - Cao trình m c n c TL ng v i l u l ng thi t k d n dòng (m).
δcao an toàn c a đê quai 0,5÷0,7m.
Z- Chênh l ch m c n c th ng h l u (m). Z xác đ nh thông qua tính toán
thu l c và đi u ti t dòng ch y.
Cao trình đ nh đê quai h l u ph thu c vào l u l ng thi t k d n dòng và
đ c tr ng thu v n c a dòng sông:
Z 2 =Z HL +δ
Trong đó:
Z 2 - Cao trình đ nh đê quai h l u (m).
Z HL - Cao trình m c n c h l u (m).
δcao an toàn c a đê quai h l u (0,5÷0,7)m
Chú ý:
Công trình tháo n c càng nhi u, càng l n thì đê quai càng th p và ng c l i.
Do đó mu n ch n ph ng án h p lý v k thu t và kinh t ta ph i tính toán so sánh
kinh t .
Tuy nhiên có nhi u tr ng h p không th tho mãn hoàn toàn đi u ki n kinh t
vì còn ph i xét đ n nhi u y u t k thu t và y u t khác n a.
2.3.2 B trí m t b ng đê quai
− H móng khô ráo, r ng rãi ti n l i thi công.
− Dòng ch y thu n, không xói l lòng sông và đê quai.
− T n d ng đi u ki n có l i c a đ a hình, c a k t c u công trình chính đ gi m
chi phí công trình d n dòng.
− S d ng đê quai làm đ ng thi công.
− Thi công, tháo d đê quai d dàng nhanh chóng.
2.3.3 V t li u đê quai thi công công trình bi n
2.3.3.1 ê quai c ng h p bê tông
Trong tr ng h p thi công khu v c tri u thay đ i v t li u làm nên đê quai l i có th s
d ng bê tông c t thép đ c. Ng i ta ch t o các đo n c ng h p trong bãi, sau đó kéo
đo n h p c ng này ra v trí xây d ng. C ng n i đ c do thi t k khoang r ng ch a
18

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Not Italic, Font color: Auto
Formatted: Default Paragraph Font, Font
color: Auto
Formatted: Heading 2, Tab stops: Not at 0.5"
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Font color: Auto
Formatted: Heading 2
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Font color: Auto


khí.
đ t c ng vào v trí xây d ng, ng i ta kéo c ng đ n đúng đi m đ t, cho n c
vào d n trong khoang n i, thùng chìm xu ng d i s ki m soát c a các neo d n các
góc.
2.3.3.2 . ê quai c thép
ê quai làm b ng c thép s ti t ki m đ c di n tích m t b ng công tr ng, thi công
nhanh và đôi khi l i là ph ng án r nh t.
ê quai đ c thi t k bao vây h móng b ng các lo i ván c thép có hình d ng khác
nhau.

Formatted: Font: Not Bold
Formatted: Heading 3

Hình 2.1. Các d ng c thép thông d ng


Hình 2.2: ê quai b o v b ng c thép


Formatted: Font: Bold

H c thép vào n n có th dùng máy ch n rung ho c ép t nh. Máy ép ch n rung đ c
ngàm vào đ u trên c a c c, d i tác d ng c a áp l c và ch n rung, ma sát thành và
đáy c c gi m xu ng, l c nén trên xu ng th ng tr l c ma sát c a c c mà c c đ c h
vào n n.
H c b ng máy ch n rung
Thông s ch n máy rung tham kh o công th c sau:

Trong đó:

F – L c ly t m
t- Chi u sâu h c
G – Kh i l ng c a c thép.
Chú y: Gi t c đ h c không quá 50cm/phút, nh v y có th theo dõi và x lý khi
c g p n n không theo mu n.
Kho ng cách thay đ i t n s c a búa rung t 800-1800 vòng/phút, l c ly tâm đ t đ n
5000kN.

19


Hình 2.3: Máy đang h c vào n n.
H c b ng máy búa đóng
S d ng lo i máy này đ h c c trong đi u ki n h là đ t m m nh : bùn, cát b i, tr m
tích h t r i không dính đá. Khi h có th làm t ng t m c ho c h c m ng c tùy
thu c vào công su t máy và ma sát c a n n.
H c b ng máy ép th y l c
Lo i thi t b này thu n l i khi h c c trong đ t n n m m y u nh : bùn, cát b i, s i
tròn c nh.
Tháo d c
Sau khi hoàn thành nhi m v b o v h móng, thi công xong ng i ta rút c lên đ tái
thu v t t . Vi c rút c lên b ng l c nâng lên c a thi t b . Khi h xu ng dùng thi t b
ép rung thì khi nâng lên c ng dùng nâng rung ho c nâng th y l c.

20

Formatted: Font: Bold


Ch ng 3: THI CÔNG
T
3.1. K thu t đ m đ t
3.1.1. Nguyên lý c b n c a đ m nén đ t
a. Nguyên lý
D i tác d ng c a áp su t do đ m truy n vào nh ng h t đ t, th ng tr l c ma
sát gi a chúng làm cho các h t di chuy n, h t nh chui vào khe k gi a các h t l n,
kho ng tr ng b thu h p l i, m t đ đ t t ng lên, đ t đ c đ m ch t.
b. T m quan tr ng
t đào xong đ p l i, chúng s n đ nh tr ng thái t nhiên, đ c đi m dung
tr ng khô t nhiên th p. Do v y d n đ n kh n ng ch ng th m kém, kh n ng phát
sinh ra lún gây tr t d dàng.
đ m b o nh ng yêu c u khi đ t đ p cho công trình khi đ a công trình vào
làm vi c thì ph i kh ng ch ch t l ng đ t đ p, h n ch nh ng thi u sót trên. Cho
nên đ t đ p c n ph i đ c đ m n n ch t ch .
c. ánh giá đ ch t c a đ t
Vi c đánh giá đ ch t c a đ t là k t lu n quan tr ngcu i cùng v ch t l ng thi
công đ p đ t. t đ đ ch t, t c là tho mãn m i yêu c u thi t k : kh n ng phòng
th m, ch ng lún, ch ng tr t…
ánh giá đ ch t c a đ t đ t là ng i ta ki m tra dung tr ng khô t nhiên c a
đ t đ p. Có 4 ph ng pháp đánh giá tr c ti p là: Dao vòng c đi n, bình rót cát,
màng đo và máy đo phóng x . Có 2 ph ng pháp đo dán ti p đó là: Thông qua mô
đduyn đàn h i và thi t b xuyên tiêu chu n, xuyên t nh.
3.1.2. Các nhân t t nhiên nh h ng t i hi u qu đ m nén
3.1.2.1. L ng ng m n c
N c trong đ t t m phân ra làm 2 lo i:
- N c liên k t phân t .
- N c bao quanh m t ngoài phân t .
- N c liên k t phân t chia ra: N c c k t và n c màng m ng.
- N c bao quanh có tác d ng bôi tr n gi a các h t v i nhau.
N u l ng n c bao quanh quá ít t c là l ng ng m n c nh , đ t khô, l c n i
ma sát l n, tr l c gi m đi. m d ch t.
N u l ng ng m n c quá nhi u đ t quá m, áp l c truy n vào h t đ t không
nguyên v n, sinh ra áp l c k h ng, đ t đ m không ch t.
Nh v y c n ph i có m t l ng ng m n c v a ph i m i đ a hi u su t đ m cao
nh t. L ng ng m n c đó trong thi công g i là l ng ng m n c t t nh t.
nh ngh a:
i v i công c đ m nén đã xác đ nh, đ đ t t i dung tr ng khô
thi t k , l ng ng m n c nào mà công n ng tiêu th cho 1m3 đ t đ p là nh nh t, thì
t ng ng đó là l ng ng m n c t t nh t.
Cách xác đ nh: Dùng thí nghi m hi n tr ng.
Ch n m t m t b ng thi công có bxl = 60 x 60m. Trên m i d i… ti n hành s l n
đ m khác nhau và đ m thay đ i. K t qu v lên đ ng quan h .
3.1.2.2. Lo i đ t
t khác nhau thì tính ch t c lý khác nhau.
t sét h t nh , đ r ng l n, d o dính khi t - đ m khó ch t, khô quá đ m
x p, hi u qu kém.
- t th t đ m v a đ m d ch t.
21

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto
Formatted: Heading 3

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto
Formatted: Heading 3


t cát có đ m đ m nén mau ch t, đ c bi t dùng đ m bánh h i ho c đ m
rung hi u qu h n.
2.1.2.3. S t h p c u t o h t
- t h t càng đ ng đ u thì đ m khó ch t.
- t g m nhi u c h t khác nhau thì đ m mau t i hi u qu .
Ngoài ra công c đ m n n khác nhau c ng cho hi u qu khác nhau.
t d o dính
dùng đ m chân dê hi u qu h n, ng c l i đ t pha cát, đ t cát h t r i đ m l n ph ng,
có rung thì hi u qu cao. Ngày nay đ m đ t t i tr ng l n, có rung đ a hi u qu đ m
lên r t nhi u.

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto
Formatted: Heading 3

Formatted: Font: Bold
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Heading 1
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Font color: Auto

Hình 3.1: Quan h s l n đ m, đ m và dung tr ng đ m n n.
3.2. Các lo i công c đ m nén
Phân lo i: D a vào ngo i l c tác d ng c a công c đ m ng i ta phân ra các
lo i đ m sau:
- m l n ép
- m xung kích
- m ch n đ ng
m l n ép l i phân ra:
- m l n ph ng
- m Chân dê
- m bánh h i.
m xung kích (đ m n n) l i phân ra các lo i sau:
- m th công.
- m nâng h b ng máy.
m g n máy t hành.
m ch n đ ng, phân ra:
- m ch y đi n
- m ch y d u.
3.2.1. m l n ép
3.2.1.1. c đi m
- L c tác d ng t nh.
- Tr s áp l c n đ nh theo vòng l n và th i gian.
3.2.1.2. C u t o và đ c đi m làm vi c
a. m l n ph ng
C u t o các b ph n c a máy đ m:
+ Khung kéo đ m
22

Formatted: Heading 2
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Font color: Auto
Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Font color: Auto
Formatted: Heading 3
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Font color: Auto


+ Dao g t đ t
+ Thùng l n
+ tr c
+ C a t ng t i.

Hình 3.2 : C u t o đ m l n ph ng
1-Khung đ m, 2- Tr ng đ m, 3- L i n o m t đ m, 4- Tr c đ m, 5- Vít đi u
ch nh l i n o.
c đi m làm vi c
- Áp su t đáy đ m không l n l m.
- Phân b không đ u áp su t theo chi u sâu.
- T o m t nh n sau khi đ m.
- T o g đ t tr c qu đ m gây ra ng su t c t.
ng d ng
Do đ c đi m trên nên đ m l n ph ng ít đ c ng d ng, ch b trí đ m nh ng
n i không quan tr ng l m.
+ Các thông s c a đ m l n ph ng
- Chi u dày r i đ t.
ω
h = 0,2
t dính
p.R
ω
ω
h = 0,35
t không dính.
q.R
ω0
Trong đó:
ω, ω0 l ng ngâm n c và l ng ngâm n c t t nh t
q t i tr ng đ n v đ m
q=

Q
, B b dài qu đ m.
B

Formatted: Font: Bold

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

r bán kính thùng l n
b - m Chân dê
c ut o
m chân dê có c u t o t ng t đ m lên ph ng ch có thêm nh ng núm đ m
(chân dê) g n xung quanh thùng l n.
Hình d ng chân dê:

23


Hình 3.3: Các d ng chân dê.
Hình C cho hi u qu t t h n

Formatted: Font: Bold

Hình 3.4: C u t o đ m chân dê có đ u kéo r i
1- Thùng l n, 2- Chân dê, 3- C a gia t i, 4- N o m t đ m , 5- Tr c kéo đ m
c đi m
- Áp l c đ n v l n.
- áp l c phân b đ u theo chi u sâu.
- Khi đ m xong t o l p x m b m t có tác d ng t t cho l p đ t đ m sau.
- N ng xu t cao.
ng d ng:
Do đ m có nhi u u đi m nên đ c x d ng r t r ng rãi trong xây d ng.
+ Các thông s c b n c a đ m chân dê
(i) Áp l c nén d i đáy chân dê
Tu thu c lo i đ t mà ch n áp l c d i đáy chân dê cho thích h p. Áp l c nén
nh quá hi u qu kém. Áp l c l n quá phá v k t c u c a đ t.
Tham kh o b ng 3-5 giáo trình thi công công trình thu l i t p I.
(ii) Kh i l ng t ng c ng qu đ m.
Q= p

F .N
g

Formatted: Font: Bold

Field Code Changed

Trong đó:
Q: kh i l ng t ng c ng qu đ m.
p: áp l c d i đáy chân dê.
F: di n tích đáy chân dê.
g: gia t c trong tr ng.
(iii) Chi u dày r i đ t
Hi n nay ch a có công th c lý lu n, kinh nghi m c a các tác gi nghiên c u
cho:
Theo H. xapxyma
H = L + 2,5 b - h 1 .
L chi u dài chân dê
b chi u dài c nh nh nh t c a đáy chân đê
h 1 chi u dày l p đ t đ m tr c b chân đê làm t i x p ra (h 1 = 5cm).
Theo Kpuδoδ: H = 1,5L.
(iv). S l n đ m nén
24


Theo kinh nghi m cho th y, máy đ m kín 1 l t thì đ t t i dung tr ng yêu c u.
Do v y s l n đ m đ c tính.
n = K *S/( F*m (1+ ))
Trong đó:
S - di n tích thùng l n
F - di n tích đáy chân dê:
m - t ng s chân dê.
ϕ - h s n hông đ t.
K h s trùng l p trong quá trình đ m, K = 1,3.
Công th c trên th c t không phù h p.
tìm đ c s l n đ m hi u qu ng i ta
ph i ti n hành thí nghi m đ m nén hi n tr ng đ xác đ nh các thông s đ m n n cho
lo i đ m c th , v i lo i đ t th c t .
c. m bánh h i
Là lo i đ m mà bánh công tác là l p đàn h i.
* c đi m làm vi c
- Áp su t nén truy n cho đ t thay đ i theo s bi n d ng c a đ t.
- Áp su t đi m có th i gian kéo dài h n.
- Thay đ i t i tr ng và áp su t p 1 làm thay đ i su t nén.
- T o m t nh n sau khi đ m.
- M i ch m p mô máy đ u có th đ m đ c.
* ng d ng
m có nhi u u đi m nên đ c dùng r ng rãi trong xây d ng. Hi u qu đ i
đ m này là đ t r i x p.
* Các thông s c a đ m bánh h i.
(1) Áp su t ti p xúc gi a đ m và đ t
δn =

P
≈ (0,8 − 0,9)[δ ]
1− e

Field Code Changed

P- là áp su t khí nén trong bánh h i.
e - h s tính đ n đ c ng c a bánh xe (xem b ng 8-6 giáo trình TCCTTL, t p
I).

Field Code Changed

[δ ] : áp su t cho phép c a đ t.

(2)

dày r i đ t
ω Q.P
h = 0,2
ω 0 1− e
ω, ω1 : l ng ng m n c th c t và l ng t t nh t. %
Q : t i tr ng lên m i bánh xe.
P : áp l c khí nén trong bánh xe
e : h s tính đ n đ c ng c a bánh xe.
3.2.2. Tính n ng xu t c a đ m l n ép
V ( B − C )h
Π=
.K B
n

Field Code Changed
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Heading 2
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Font color: Auto

Trong đó:
V v n t c thùng l n.
B b r ng thùng l n
C đ trùng l p khi đ m
c = 0,15 - 0,25m.

h chi u dày l p đ t đ m ch t.
n s l n đ m trên cùng m t di n tích
K B h s l i d ng th i gian.

Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
Font color: Auto
Field Code Changed

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×