Tải bản đầy đủ

Exercises pronoun bài tập đại từ tân ngữ

Bài tập về Đại từ Tân ngữ
I.

Hoàn thành câu với một đại từ tân ngữ thích hợp ( me, you,
him,…)
Example: I hate you.
1.
2.
3.
4.
5.

II.

Lan falls in love with ……; however, he does not love ……..
Minh has a pretty hat. I borrow …….it, but …. does lend me.
My computer has broken. Please help….. to repair it.
That man is so handsome. Do you know…….?
We listen to……., but they do not listen to…….

Đổi những từ in đậm thành tân ngữ thích hợp

Example: I love Thịnh. =>> I love him.
1.
2.
3.
4.
5.

She misses her father very much.
My friends often go to my hometown to visit my grandmother.
I bought a book for my sister.
Can you pick up my father and me to the airport?
Lan lives with her friends in the dorm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×