Tải bản đầy đủ

can & could - how to use in English

Cách sử dụng CAN và COULD (phần 1 – Ability – Diễn tả khả năng)
I.

Knowledge, skill, strength, etc:
Bạn sử dụng “Can” để nói về những gì con người hoặc sự vật có khả năng hoặc không có khả
năng làm được dựa vào kiến thưc, kĩ năng, thế mạnh, v.v của họ.
Ví dụ:
1. I can speak English, but I can’t write it.
Tôi có thể nói tiếng Anh nhưng lại không thể viết.
2. Cats can climb trees while dogs cannot.
Mèo có thể leo cây trong khi chó thì không thể.
3. Marry can cook Italian food.
Marry có thể nấu được món ăn Ý.

II.

Possible in the situation:

Bạn sử dụng “Can” để nói về những gì bạn có thể làm được hoặc không thể làm được dựa
vào từng tình huống cụ thể mà chúng ta trải qua.
Ví dụ:

1. Because I do not need to go to school, we can go camping with Marry every weekend.
Vì tôi không phải đi học nên chúng ta có thể đi cắm trại với Marry vào cuối tuần.
2. He cannot go to the movies with me. He has to visit his parents.
Anh ấy không thể đi xem phim với tôi. Anh ấy phải đi thăm bố mẹ anh ấy.
III.

Past
Bạn sử dụng “Could” để nói về quá khứ
Ví dụ
1. I could play the piano when I was nine.
Tôi có thể chơi bà pi – a – no khi tôi chín tuổi.
2. Xuân could run 800 meters in 3 minutes in 2000.
Xuân có thể chạy 800 mét trong vòng 3 phút vào năm 2000.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×