Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh (Đại học kinh tế TP.HCM)

B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O
TR
NG ĐH KINH T TP.HCM

CH

C NG HọA Xĩ H I CH NGHƾA VI T NAM
Đ c lập – Tự do – H nh phúc

NG TRÌNH TRÌNH Đ

Đ IH C

NGĨNH ĐĨO T O: Ngôn Ngữ Anh
CHUYÊN NGÀNH: Ti ng Anh Th

Đ C
1. Tên h c ph n: T t

ng M i


NG CHI TI T H C PH N

ng Hồ Chí Minh

2. Mư h c ph n:
3. Số tín chỉ: 2 TC (lý thuyết: 1.5 TC; thảo luận nhóm: 0.5 TC)
4. Trình đ : sinh viên năm thứ nhất
5. Phơn bổ th i gian: (giờ tín chỉ đối với các hoạt động)
+ Lý thuyết:

20 tiết

+ Thảo luận/ bài tập nhóm;

06 tiết

+ Học tập ngo i khóa t i bảo tàng Hồ Chí Minh:

04 tiết

+ Tự học, tự nghiên cứu:

60 giờ

6. Đi u ki n tiên quy t: Sinh viên phải học xong môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa
Mác-Lênin
7. M c tiêu c a h c ph n:
(1). Nắm đư c Đối tư ng, phương pháp nghiên cứu môn học tư tưởng Hồ Chí Minh
(2). Nắm đư c cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
(3). Hiểu đư c vấn đề dân t c và cách m ng giải phóng dân t c trong tư tưởng Hồ Chí Minh
(4). Thấy đư c quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã h i và con đường quá đ lên
chủ nghĩa xã h i ở Việt Nam
(5). Hiểu rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về Đảng c ng sản Việt Nam
(6). Hiểu đư c đ i đoàn kết dân t c và đoàn kết quốc tế theo quan điểm của Hồ Chí Minh
(7). Nắm đư c tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân
(8) Cung cấp những hiểu biết về văn hóa, đ o đức, và xây dựng con người mới trong tư
tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền giáo d c sinh viên sống và làm theo tấm gương đ o đức
Hồ Chí Minh.
8. Mô tả vắn tắt n i dung h c ph n: Ngoài chương mở đầu, n i dung môn học gồm 7 chương:
Chương I trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, từ chương II


đến chương VII trình bày những n i dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh theo m c tiêu môn
học.
9. Nhi m v c a sinh viên: (Tham dự học, thảo luận, kiểm tra theo quy chế học vụ hiện hành của
nhà trường)
+ Sinh viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo
yêu cầu môn học
54


+ Sau khi đi thực tế bảo tàng, sinh viên viết bài thu ho ch lấy điểm quá trình
+ Sinh viên ở nhà chuẩn bị bài theo yêu cầu của giảng viên dể thuyết trình, thảo luận, kiểm tra
lấy điểm quá trình.
10. TƠi li u h c tập:
- TƠi li u bắt bu c:
[1] Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, B GD & ĐT, Nxb.Chính trị Quốc gia 2011.
- TƠi li u tham khảo:
[2] Tài liệu hướng dẫn học tập, nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh của Ban Tuyên giáo
Trung ương.
[3] Tài liệu hướng dẫn ôn tập Tư tưởng HCM, Trường Đ i học Kinh tế TP. HCM
[4] Hồ Chí Minh toàn tập (12 tập)
[5] Các Nghị quyết, Văn kiện của Đảng
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Điểm quá trình: 50%, gồm:
+ Kiểm tra giữa kỳ (3 điểm),
+ Thảo luận nhóm (3 điểm),
+ Dự lớp: chuyên cần (2 điểm),
+ Bài thu ho ch học ngo i khóa bảo tàng (2 điểm)
- Thi k t thúc h c ph n: 50%
12. Thang điểm: Theo thang điểm học chế tín chỉ của Trường ĐH KT quy định
13. N i dung chi ti t h c ph n:
Buổi
N i dung giảng d y
( số tiết)
Buổi 1
(4 tiết)

TƠi li u đ c Chuẩn b c a Đáp ứng
sinh viên
m c tiêu

Ch

ng m đ u: Đối t ợng, ph ng pháp nghiên cứu
(1)chương (3)các câu (1)
vƠ Ủ nghƿa h c tập môn t t ng Hồ Chí Minh
mở đầu
hỏi và đáp
I. Đối t ợng nghiên cứu
1. Khái niệm tư tưởng và Tư tưởng Hồ Chí Minh
(2) ch 1
chương mở
2. Đối tư ng và nhiệm v của môn học Tư tưởng Hồ Chí
đầu
Minh
3. Mối quan hệ với môn học Những nguyên lý cơ bản của
chủ nghĩa Mác – Lênin và môn học Đường lối cách m ng
của Đảng c ng sản Việt Nam
II. Ph ng pháp nghiên cứu
1. Cơ sở phương pháp luận
2. Các phương pháp c thể

55


Ch

Buổi 2
(3 tiết
LT + 1
tiết
TH)

Buổi 3
(3 tiết
LT + 1
tiết
TH)

ng I: C s , quá trình hình thƠnh vƠ phát triển t
(1),(2)ch 1
t ng Hồ Chí Minh
I. C s hình thƠnh t t ng Hồ Chí Minh
1. Cơ sở khách quan
2. Nhân tố chủ quan
II. Quá trình hình thƠnh vƠ phát triển t t ng HCM
1. Thời kỳ trước năm 1911: hình thành tư tưởng yêu nước
và chí hướng cứu nước
2. Thời kỳ 1911-1920: tìm thấy con đường cứu nước giải
phóng dân t c
3. Thời kỳ 1921- 1930: hình thành cơ bản tư tưởng về cách
m ng Việt Nam
4. Thời kỳ 1930-1945: vư t qua thử thách, kiên trì giữ vững
lập trường cách m ng
5. Thời kỳ 1945-1969: tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp t c phát
triển hòan thiện
III. Giá tr t t ng HCM
1. TT HCM soi sáng con đường giải phóng và phát triển
dân t c
2. Tư tưởng HCM đối với sự phát triển thế giới
Ch ng II: T t ng Hồ Chí Minh v v n đ dơn t c và
(1),(2)ch 2
cách m ng giải phóng dơn t c
I. T t ng Hồ Chí Minh v v n đ dơn t c
1. Vấn đề dân t c thu c địa
2. Mối quan hệ giữa vấn đề dân t c và vấn đề giai cấp
II. T t ng Hồ Chí Minh v cách m ng giải phóng dơn t c
1. Tính chất, nhiệm v và m c tiêu của cách m ng giải phóng
dân t c
2. Cách m ng giải phóng dân t c muốn thắng l i phải đi theo
con đường cách m ng vô sản
3. Cách m ng giải phóng dân t c trong thời đ i mới phải do
Đảng c ng sản lãnh đ o
4. Lực lư ng của cách m ng giải phóng dân t c bao gồm toàn
dân t c
5. Cách m ng giải phóng dân t c cần đư c tiến hành chủ đ ng,
sáng t o và có khả năng giành thắng l i trước cách m ng vô
sản ở chính quốc
6. Cách m ng giải phóng dân t c phải đư c tiến hành bằng con
đường cách m ng b o lực
Thảo luận nhóm 1 ti t
Ch ng III: T t ng Hồ Chí Minh v ch nghƿa xư h i vƠ
(1),(2)ch 3
con đ ng quá đ lên ch nghƿa xư h i Vi t Nam
I. T t ng Hồ Chí Minh v ch nghƿa xư h i Vi t Nam
1. Tính tất yếu của chủ nghĩa xã h i ở Việt Nam
2. Quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của chủ
nghĩa xã h i ở Việt Nam
3. Quan điểm Hồ Chí Minh về m c tiêu, đ ng lực của chủ
nghĩa xã h i ở Việt Nam
II. Con đ ng, bi n pháp quá đ lên ch nghƿa xư h i
Vi t Nam
1. Đặc điểm, nhiệm v của thời kỳ quá đ lên chủ nghĩa xã
h i ở Việt Nam
2. Những chỉ dẫn có tính định hướng về nguyên tắc, bước
đi, biện pháp thực hiện trong quá trình xây dựng chủ nghĩa

(3)các câu (2)
hỏi và đáp
chương 1

(3)các câu (3)
hỏi và đáp
chương 2

(3)các câu (4)
hỏi và đáp
chương 3

56


xã h i

Thảo luận nhóm 1 ti t
Buổi 4 SV h c ngo i khóa t i Bảo tƠng Hồ Chí Minh
(4 tiết
( Có GV hướng dẫn)
TH)
Buổi 5 Ch ng IV: T t ng Hồ Chí Minh v Đảng c ng sản
(3 tiết
Vi t Nam
LT + 1 I. Quan ni m c a Hồ Chí Minh v vai trò vƠ bản ch t
tiết
c a Đảng c ng sản Vi t Nam
TH) 1. Về sự ra đời của Đảng c ng sản Việt Nam
2. Vai trò của Đảng c ng sản Việt Nam
3. Bản chất của Đảng c ng sản Việt Nam
4. Quan niệm về Đảng c ng sản Việt Nam cầm quyền
II. T t ng Hồ Chí Minh v xơy dựng Đảng c ng sản
Vi t Nam trong s ch, vững m nh
1. Xây dựng Đảng – Quy luật tồn t i và phát triển của Đảng
2. N i dung công tác xây dựng Đảng c ng sản Việt Nam.
Thảo luận nhóm 1 ti t
Buổi 6 Ch ng V: T t ng Hồ Chí Minh v Đ i đoƠn k t dơn
(3 tiết
t c vƠ đoƠn k t quốc t
LT + 1 I. T t ng Hồ Chí Minh v đ i đoƠn k t dơn t c
tiết 1. Vai trò của đ i đoàn kết dân t c trong sự nghiệp cách
TH) m ng
2. Lực lư ng đ i đoàn kết dân t c
3. Hình thức tổ chức khối đ i đoàn kết dân t c
II. T t ng Hồ Chí Minh v đoƠn k t quốc t
1. Vai trò của đoàn kết quốc tế
2. Lực lư ng đoàn kết và hình thức tổ chức
3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế
Thảo luận nhóm 1 ti t
Ch ng VI: T t ng Hồ Chí Minh v xơy dựng NhƠ
Buổi 7
(3 tiết
n c c a dơn, do dơn, vì dơn
LT + 1 I. Xơy dựng NhƠ n c thể hi n quy n lƠ ch vƠ lƠm ch
tiết
c a nhơn dơn
TH)
1. Nhà nước của dân
2. Nhà nước do dân
3. Nhà nước vì dân
II. Quan điểm c a Hồ Chí Minh v sự thống nh t giữa
bản ch t giai c p công nhơn v i tính nhơn dơn vƠ tính
dơn t c c a nhƠ n c
1. Về bản chất giai cấp công nhân của nhà nước
2. Bản chất giai cấp công nhân thống nhất với tính nhân
dân, tính dân t c của nhà nước
III. Xơy dựng NhƠ n c có hi u lực pháp lỦ m nh m
1. Xây dựng m t Nhà nước h p pháp, h p hiến
2. Ho t đ ng quản lý nhà nước bằng Hiến pháp, pháp luật
và chú trọng đưa pháp luật vào cu c sống
IV. Xơy dựng NhƠ n c trong s ch vững m nh, ho t
đ ng có hi u quả
1. Xây dựng đ i ngũ cán b , công chức đủ đức và tài
2. Đề phòng và khắc ph c những tiêu cực trong ho t đ ng
của Nhà nước

(1),(2)

(1),(2)

(1)

(1),(2)ch 4 (3) các câu (5)
hỏi và đáp
chương 4

(1)ch 5
(2)ch5,
ch8

(3) các câu (6)
hỏi và đáp
chương 5

Thuyết trình

(1)ch 6
(2)ch 7

(3) các câu (7)
hỏi và đáp
chương 6

57


3. Tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật đi đôi với
đẩy m nh giáo d c đ o đức cách m ng
Thảo luận nhóm 1 ti t
Buổi 8 Ch ng VII: T t ng Hồ Chí Minh v văn hóa, đ o
(3 tiết
(1)ch 7
đức vƠ xơy dựng con ng i m i
LT + 1 I. Những quan điểm c bản c a Hồ Chí Minh v văn hóa (2)chương
tiết 1. Định nghĩa về văn hóa và quan điểm về xây dựng nền
9,10,11
TH) văn hóa mới
2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của
văn hóa
3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về m t số lĩnh vực chính
của văn hóa
II. T t ng Hồ Chí Minh v đ o đức
1. N i dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đ o đức
2. Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đ o
đức Hồ Chí Minh
III. T t ng Hồ Chí Minh v xơy dựng con ng i m i
1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người
2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và
chiến lư c ”trồng người”
Thảo luận nhóm 1 ti t
Tổng
c ng
30 ti t
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15
PHÊ DUY T C A TR

ThS. H T n Bình

NG B

MỌN

NG

-(3) các câu (8)
hỏi và đáp
chương 7

tháng 4 năm 2012

I BIÊN SO N

ThS. H T n Bình

58Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×