Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng viết tiếng anh thương mại 2 (Đại học kinh tế TP.HCM)

B
TR

GIÁO D C VÀ ĐÀO T O

C NG HọA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

NG ĐH KINH T TP.HCM

KHOA NGO I NG

Đ c lập – Tự do – H nh phúc

- KINH T

*****

-----------------CH

NG TRÌNH TRÌNH Đ


Đ IH C

NGÀNH ĐÀO T O: Ngôn Ng Anh
CHUYÊN NGÀNH: Ti ng Anh Th

ng M i

____________________________________________________________________________
Đ C

NG CHI TI T H C PH N

1. Tên h c ph n: Kỹ năng Vi t ti ng Anh 2
2. Mư h c ph n: (Phòng QLĐT-CTSV sẽ bổ sung)
3. Số tín chỉ (TC): 02 TC (lý thuyết: 1 TC và thực hành: 1 TC)
4. Trình đ : sinh viên năm thứ 1.
5. Phơn bổ th i gian:
+ Lý thuyết:

15 tiết

+ Thực hành: 15 tiết
+ Tự học, tự nghiên cứu: sinh viên được hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu với sự kiểm
tra của giảng viên theo định kỳ. Thời gian tự học tối thiểu là 60 giờ.
6. Đi u ki n tiên quy t: Sinh viên phải hoàn tất các học phần Viết TA 1. Sinh viên phải có
năng lực tiếng Anh tối thiểu là giữa B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
7. M c tiêu c a h c ph n: (chi tiết)
Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên sẽ đạt được:
7.1 Ki n thức: Sinh viên sẽ có khả năng:
+ hiểu, biết được hình thức, cấu trúc, nội dung, từ vựng liên quan đến (i) viết văn bản phúc
đáp các thắc mắc, yêu cầu của khách hàng (ii) viết đơn / thư đặt hàng, (iii) viết thư tín trao
đổi liên quan đến vấn đề thanh toán và (iv) viết thư tín liên quan đến vấn đề về phàn nàn
của khách hàng;
+ hiểu, biết và áp dụng được các kiến thức có nội dung liên quan đến các loại văn bản trên.
7.2. Kỹ năng: Sinh viên sẽ có khả năng:
+ phân tích được văn bản mẫu có nội dung liên quan đến môn học;
+ áp dụng các kiến thức đã học để làm được các bài tập;
+ soạn thảo ý tưởng cần chuyển đạt và viết được các văn bản trong các tình huống tương tự.
7.3 Thái đ : Sinh viên được mong đợi có:
+ nhận thức được tầm quan trọng của văn bản thương mại;


1


+ nhận biết được một văn bản được soạn thảo tốt;
+ thái độ hướng tới việc tự soạn thảo văn bản đủ ý, đúng văn phong và phù hợp với tình
huống.
Kết thúc học phần sinh viên sẽ đạt dược kỹ năng Viết tiếng Anh cấp độ B1.
8. Mô tả vắn tắt n i dung h c ph n:
Môn Viết 2 gồm có 4 chương với 4 chủ đề là: (i) viết văn bản phúc đáp các thắc mắc, yêu cầu
của khách hàng (ii) viết đơn / thư đặt hàng, (iii) viết thư tín trao đổi liên quan đến vấn đề
thanh toán và (iv) viết thư tín liên quan đến vấn đề về phàn nàn của khách hàng. Mỗi chương
sẽ giới thiệu hình thức, cấu trúc, từ vựng, văn phong và một số trường hợp sử dụng thường
dùng. Sinh viên sẽ được làm quen, phân tích các văn bản mẫu và luyện tập viết theo các tình
huống giả định tương tự. Các bài tập luyện viết được cung cấp qua sách bài tập dùng kèm với
giáo trình chính của môn học và các tài liệu bổ trợ do giảng viên cung cấp.
9. Nhi m v c a sinh viên: Sinh viên được yêu cầu:
- tham gia đầy đủ các buổi học;
- chuẩn bị bài tâp ở nhà và trên lớp;
- làm việc nhóm / tham gia thảo luận và các hoạt động khác trong lớp;
10. TƠi li u h c tập:
- TƠi li u giảng d y chính:
[1] Cotton, D., Falvey, D., & Kent, S. (2010). Market Leader –Intermediate (3rd ed.).
Harlow: Pearson Longman.
[2] Ashley, A. (2004). A Handbook of Commercial Correspondence. Hong Kong: OUP.
- TƠi li u giảng d y ph tr :
[3] Ashley, A. (1992). A Correspondence Workbook. China: OUP.
[4] Duckworth, M. (2003). Business Grammar & Practice. Oxford: OUP.
[5] Lougheed, L. (2002). Business Correspondence – A Guide to Everyday Writing –
Intermediate. England: Longman Pearson ESL.
[6] McCarthy, M. (et. a) (2009). Grammar for Business. Cambridge: CUP
[7] Trappe, T & Tullis, G. (2007). Intelligent Business - Style Guide: Pre-Intermediate.
England: Pearson Education Limited.
[8] Whitby, N. (2013). Business Benchmark – Pre-intermediate to Intermediate.
Cambridge: CUP.
[8] Wilson, M. (1987). Writing for Business. U.K: Nelson ELT.
[9] Cambridge BEC Preliminary (2005). Cambridge: CUP.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Chuyên cần:

10%

- Bài viết thực hành:

20%

2


- Bài kiểm tra giữa kỳ:

10%

- Thi kết thúc học phần:

60%

12. Thang điểm: (Theo học chế tín chỉ)
13. N i dung chi ti t h c ph n:
N i dung giảng
Buổi
(số ti t) d y (tên ch ng,

TƠi li u đ c (ch

ng, ph n)

ph n, ph ng
pháp giảng d y)

Buổi 1
&2
(1.5tiết
LT + 1.5
tiết TH)

Buổi 3
&4
(1.5 tiết
LT + 1.5
tiết TH)

Buổi 5
&6
1.5 tiết
LT + 1.5
tiết TH)

Giới thiệu tổng
quan chương trình;
cách học;
Ch ng 4:
Replies &
Quotations

Tài liệu [1]; Tài liệu [4];
Tài liệu [6]
4.1. Replies
4.1.1. Replies to enquiries
4.1.2. Examples of replies to
enquiries
4.2. Quotations
4.2.1. Giving quotations
4.2.2. Incoterm
4.2.3. Examples of
correspondence

BƠi tập
Ch ng 5:
Orders

Tài liệu [2]; Tài liệu [4]
Tài liệu [1]
5.1 Placing an order
5.1.1. Terms of an order
5.1.2. Placing an order
5.1.3. Examples of order letters
& order forms
5.2. Acknowledging an order
5.2.1. Acknowledging an order
5. 2.2. Advice of despatch
5.
2.3. Delays in deliveries 5.
2.4. Refusing an order
5.
2.5. Examples of
acknowledging orders

BƠi tập
Ọn tập
Bài kiểm tra giữa
kỳ

Tài liệu [2]; Tài liệu [4]
Tài liệu [2]; Tài liệu [4]; Tài
liệu [6]

Ch ng 6:
Payment

Tài liệu [1]
6.1. Invoices & Statements
6.1.1. Vocabulary in payment
6.1.2. Invoices & Statements
 Invoices

Chuẩn b c a
sinh viên
(bƠi tập,
thuy t trình,
giải quy t tình
huốngầ)
Sinh viên phải
đọc trước tài
liệu do giảng
viên hướng
dẫn và hoàn
thành tất cả bài
tập được giao.

Đáp ứng
m c tiêu:

Đáp ứng các
mục tiêu như
đã trình bày
trong mục 7

- như trên-

-như trên-

- nt-

-nt-

3


Buổi 7
&8
(1.5 tiết
LT + 1.5
tiết TH)

 Pro forma invoices
 Statement of account
 Methods of payment
 Advice of payment
 Acknowledgement of
correspondence for payment
Tài liệu [1]
6.2. Payment
6.2.1. Delayed payment
6.2.2. Request for payment
6.2.3. Examples of
correspondence for payment

Ch ng 6: (tt)
Payment

- nt-

- nt-

- nt-

Tài liệu [1]
7.1. Complaints
7.1.1. Unjustified complaints
7.1.2. Replying to letters of
complaints
7.1.3. Examples of complaint
letters

Ch ng 7:
Complaints &
Adjustments

Tài liệu [2]; Tài liệu [4]; Tài
liệu [6]
Tài liệu [1]
7.2. Accounting errors &
adjustments
7.2.1.Debit notes
7.2.2.Credit notes
7.2.3.Complaints about
accounting errors
7.2.4. Examples of accounting
errors and adjustments

BƠi tập
Buổi 9
& 10
1.5 tiết
LT + 1.5
tiết TH)

- nt-

Ch ng 7: (tt)
Complaints &
Adjustments

Tài liệu [2]; Tài liệu [4]; Tài
liệu [6]

Ọn tập
giải đáp thắc mắc

TP.HCM, ngày 10 tháng 2 năm 2015
PHÊ DUY T C A TR

NG B

MỌN

NG

I BIÊN SO N

(ký, ghi rõ họ tên)
ThS. Nguy n Th Di u Chi
Th.S. Phan Xuơn Thảo

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×