Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng đọc tiếng anh thương mại 2 (Đại học kinh tế TP.HCM)

B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O
TR
NG ĐH KINH T TP.HCM
KHOA NGO I NG KINH T
------------------CH

C NG HọA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c lập – Tự do – H nh phúc
*****

NG TRÌNH TRÌNH Đ

Đ IH C

NGÀNH ĐÀO T O: Ngôn Ng Anh
CHUYÊN NGÀNH: Ti ng Anh Th ng M i
Đ C

NG CHI TI T H C PH N

1. Tên h c ph n: Kỹ năng Đ c ti ng Anh th


ng m i 2

2. Mư h c ph n:
3. Số tín chỉ (TC): 2 TC (lý thuyết: 0.5 TC và thực hành: 1.5 TC)
4. Trình đ : sinh viên năm 1.
5. Phơn bổ th i gian:
+ Lý thuyết:

9 tiết

+ Thực hành:

21 tiết

+ Tự học, tự nghiên cứu: sinh viên được hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu với sự kiểm tra
của giảng viên theo định kỳ. Thời gian tự học tối thiểu là 60 giờ.
6. Đi u ki n tiên quy t: Sinh viên phải hoàn tất học phần Đọc TATM 1. Sinh viên phải có
năng lực tiếng Anh ở giữa cấp độ B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR)
7. M c tiêu c a h c ph n:
Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên sẽ đạt được:
7.1 Ki n thức: Sinh viên sẽ có khả năng:
- sử dụng và phát triển vốn kiến thức từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc câu được học trong học
phần;
- áp dụng được các kiến thức về các kỹ thuật và chiến thuật đọc hiểu;
- giải thích được các kiến thức và khái niệm cơ bản về một số chủ đề trong kinh tế- thương
mại như: Văn h́a trong kinh doanh, Ngùn nhân ḷc, Tḥ trừng qúc t́, Đ̣o đ́c trong
vít Sơ ýu ĺ ḷch, Kh̉ năng l̃nh đ̣o và Ṣ c̣nh tranh trong kinh doanh thông qua các bài
đọc hiểu.
7.2 Kỹ năng: Sinh viên sẽ có khả năng:
- đọc hiểu một văn bản thông qua các kỹ năng: nhận biết được ý chính (main idea), xác định
câu chủ đề (topic sentence) của đoạn văn, nhận biết ý bổ sung (supporting detail) của đoạn
văn, đọc lướt tìm ý chính (skimming), đọc lướt tìm các chi tiết quan trọng (scanning) tập
178


trung vào những từ khóa (key words) để hiểu được ý chính của văn bản, sử dụng ngữ cảnh
để đoán nghĩa từ mới (guessing meaning from context), ghi chú những thông tin quan trọng
và tóm tắt ý chính của bài đọc hiểu;
- sử dụng tự điển một cách hiệu quả;

- thảo luận và làm việc nhóm;
- phát triển kỹ năng thuyết trình.
7.3 Thái đ : Sinh viên được mong đợi có:
- nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng đọc hiểu trong việc phát triển các kỹ năng
ngôn ngữ và năng lực tiếng Anh;
- ý thức tự học và thực hành thường xuyên để nâng cao kỹ năng đọc hiểu.
Kết thúc học phần sinh viên sẽ đạt dược kỹ năng Đọc tiếng Anh ở cấp độ B1. Sinh viên
được khuyến khích thi đạt chứng chỉ BEC Preliminary hoặc IELTS 4.5 để tự đánh giá các
kỹ năng ngôn ngữ của mình.
8. Mô tả vắn tắt n i dung h c ph n:
Học phần gồm 6 bài cuối (Unit 7-12) trong giáo trình Market Leader – Intermediate, Third
Edition (Cotton, D., Falvey, D. & Kent, S. (2010) Harlow: Pearson Education) với các chủ đề
về kinh tế thương mại. Thông qua các hoạt động Pre-reading activities, Reading, và Postreading, sinh viên sẽ nắm được cách hình thành ý tưởng trước khi đọc, nhận ra ý chính của bài,
tóm tắt ý hoặc làm giàu vốn từ vựng…. Trong quá trình học, sinh viên cũng sẽ tham gia thảo
luận các chủ đề của bài đọc từ đó có thể phát triển các kỹ năng ngôn ngữ khác cũng như nâng
cao vốn từ vựng của mình.
9. Nhi m v c a sinh viên: Sinh viên được yêu cầu:
- tham gia đầy đủ các buổi học;
- chuẩn bị bài tâp ở nhà và trên lớp;
- tham gia thảo luận và các hoạt động khác trong lớp.
10. TƠi li u h c tập:
- TƠi li u giảng d y chính:
[1] Cotton, D., Falvey, D., & Kent, S. (2010). Market Leader –Intermediate (3rd ed.),
Harlow: Pearson Longman.
- TƠi li u giảng d y ph tr :
[2] Mascull, B. (2011). Market Leader –Intermediate Resource Bank (3rd ed.). Harlow:
Pearson Longman.
[3] Powell, M. (2009). In Company – Intermediate (2nd ed.). Hong Kong: Macmillan.
[4] Trappe, T. & Tullis, G. (2005). Intelligent Business – Intermediate Business English.
Harlow: Pearson Education Limited.
179


[5] Whitby, N. (2013). Business Benchmark – Pre-intermediate to Intermediate.
Cambridge: CUP.
[6] Cambridge BEC Preliminary (2005). Cambridge: CUP.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Dự lớp và tham gia các hoạt động trong lớp:

10 %

- Thuyết trình:

10 %

- Thi giữa học phần:

20 %

- Thi kết thúc học phần:

60 %

12. Thang điểm: (Theo học ch́ t́n chỉ)
13. N i dung chi ti t h c ph n:
Buổi
(số
ti t)
Buổi 1
(3 tiết)

N i dung giảng d y

TƠi li u đ c

Chuẩn b c a
sinh viên

M c tiêu

Buổi 2
(1 tiết
LT và
2 tiết
TH)

Unit 7: Cultures
- Culture shock
- Language Review:
Advice, obligation
and necessity

- Reading 1: Culture
shock (trang 69-70)
- Reading 2: The
place of English
(trang 138-139, Text
bank)
- Assignment: Living
and working abroad
(trang 140-141, Text
bank)

- Đọc bài khóa
- Thảo luận
- Làm theo cặp/
cá nhân

- Đọc lướt lấy ý
chính
- Hiểu từ trong
ngữ cảnh
- Sử dụng được
should, must v̀
have to

Buổi 3
(1 tiết
LT và
2 tiết
TH)

Unit 8: Human
resources
- Women at work

- Reading 1: Women
at work (trang 76-77)
- Reading 2:
Therapeutic
consultancy (trang
142-143, Text bank)
- Assignment:
Human capital
planning (trang 144145, Text bank)

- Đọc bài khóa
- Thảo luận
- Làm theo cặp/
cá nhân

- Đọc lướt lấy ý
chính
- Xác định chủ
đề và câu chủ đề
- Đoán nội dung
bài đọc
- Hiểu được từ
trong ngữ cảnh

Buổi 4
(1 tiết
LT và
2 tiết
TH)

Unit 9:
International
markets
- Trade between
China and the US
- Language Review:
Conditions

- Reading 1: Trade
between China and
the US (trang 84-86)
- Reading 2: Getting
into new markets
(trang 146-147, Text
bank)
- Assignment:

- Đọc bài khóa
- Thảo luận
- Làm theo cặp/
cá nhân

- Nhận ra ý
chính và chi tiết
hỗ trợ
- Đọc lướt lấy ý
chính và các chi
tiết cần thiết
- Sử dụng câu
điều kiện loại 1

Giới thiệu khóa học
và phương pháp học

180


&2

Business-to-business
E-commerce (trang
148-149, Text bank)
Buổi 5
(1 tiết
LT và
2 tiết
TH)
Buổi 6
(1 tiết
LT và
2 tiết
TH)
Buổi 7
(1 tiết
LT và
2 tiết
TH)

Ọn tập

Revision Unit C
( trang.92-95)

- Đọc bài khóa
- Thảo luận
- Làm theo cặp/
cá nhân

Unit 10: Ethics
- The ethics of
ŕsuḿ writing

- Reading 1: The
ethics of ŕsuḿ
writing (trang 98-99)
- Reading 2: Ethical
CVs (trang 150-151,
Text bank)
- Assignment:
Whistleblowers (trang
152-153, Text bank)

- Đọc bài khóa
- Thảo luận
- Làm theo cặp/
cá nhân

- Đọc lướt lấy ý
chính
- Hiểu được từ
trong ngữ cảnh

Buổi 8
(1 tiết
LT và
2 tiết
TH)

Unit 11: Leadership
- Leading L’Oŕal
- Language Review:
Relative clauses

- Reading 1: Leading
L’Oŕal (trang 106108)
- Reading 2: The
Nordic Leadership
style (trang 154-155,
Text bank)
- Assignment:
Leadership in
difficult times (trang
156-157, Text bank)

- Đọc bài khóa
- Thảo luận
- Làm theo cặp/
cá nhân

- Đọc nhanh lấy
ý chính và chi
tiết
- Tóm tắt đoạn
văn
- Sử dụng được
Mệnh đề quan
hệ xác định và
không xác định
.

Buổi 9
(1 tiết
LT và
2 tiết
TH)

Unit 12:
Competition
- Head-to-head
competition

- Reading 1: Head-tohead competition
(trang 114-115)
- Reading 2: Taking
on competitors (trang
158-159, Text bank)
- Assignment:
Breaking up
monopolies (trang
160-161, Text bank)

- Đọc bài khóa
- Thảo luận
- Làm theo cặp/
cá nhân

- Đọc lướt lấy ý
chính
- Xác định chủ
đề và câu chủ đề
- Đoán nội dung
bài đọc
- Hiểu được từ
trong ngữ cảnh

Buổi
10
(1 tiết
LT và
2 tiết

Ôn tập
Giải đáp thắc mắc
cho sinh viên

Revision Unit D
( trang 122-125)

- Đọc bài khóa
- Thảo luận
- Làm theo cặp/
cá nhân

Thi gi a kì

181


TH)
TP.HCM, ngày 03 tháng 01 năm 2013
PHÊ DUY T C A TR

NG B

(ký, ghi rõ họ tên)

MỌN
NG

I BIÊN SO N

ThS. Lê Th Tuy t Minh
Th.S. Phan Xuơn Thảo

182Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×