Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng nói tiếng anh thương mại 2 (Đại học kinh tế TP.HCM)

B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O
TR
NG ĐH KINH T TP.HCM
KHOA NGO I NG KINH T
------------------CH

C NG HọA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c lập – Tự do – H nh phúc
*****

NG TRÌNH TRÌNH Đ

Đ IH C

NGÀNH ĐÀO T O: Ngôn Ng Anh
CHUYÊN NGÀNH: Ti ng Anh Th ng M i
Đ C

NG CHI TI T H C PH N

1. Tên h c ph n: Kỹ năng Nói ti ng Anh 2

2. Mư h c ph n: (Phòng QLĐT-CTSV sẽ bổ sung)
3. Số tín chỉ (TC): 02 TC (lý thuyết: 0.5 TC và thực hành: 1.5 TC)
4. Trình đ : sinh viên năm thứ 1.
5. Phơn bổ th i gian:
+ Lý thuyết:
+ Thực hành:

07 tiết
23 tiết

+ Tự học, tự nghiên cứu: sinh viên được hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu với sự kiểm tra
của giảng viên theo định kỳ. Thời gian tự học tối thiểu là 60 giờ.
6. Đi u ki n tiên quy t: Sinh viên phải hoàn tất học phần Nói tiếng Anh 1. Sinh viên phải có
năng lực tiếng Anh ở giữa cấp độ B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
7. M c tiêu c a h c ph n:
Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên sẽ đạt được:
7.1 Ki n thức: Sinh viên sẽ có khả năng:
- giải thích được các khái niệm cơ bản về: văn hóa kinh doanh, nguồn nhân lực, thị trường
quốc tế, đạo đức kinh doanh, lãnh đạo, cạnh tranh;
- sử dụng và phát triển vốn kiến thức từ vựng thương mại liên quan đến các chủ đề;
- sử dụng được các cụm từ chức năng (functions) cho mục đích giao tiếp cụ thể trong kinh
doanh.
7.2 Kỹ năng: Sinh viên sẽ có khả năng:
- trình bày quan điểm/ý kiến của mình trong những tình huống cụ thể (lấy thông tin qua điện thoại,
đàm phán, cân nhắc các lựa chọn, thuyết trình ….);
- làm việc nhóm để phân tích và đề ra hướng giải quyết các tình huống thực tế;
- thuyết trình, đặt/trả lời câu hỏi và trình bày tư duy phản biện.
7.3 Thái đ : Sinh viên được mong đợi có:

154


- ý thức tìm hiểu sâu và rộng hơn các chủ đề trọng tâm của mỗi chương;
- tư duy độc lập và sáng tạo trong học tập để nâng cao kỹ năng giao tiếp thương mại;
- nhận thức về tầm quan trọng của văn hóa kinh doanh thông qua các tình huống thực tế.
Kết thúc học phần sinh viên sẽ đạt dược kỹ năng Nói tiếng Anh ở cấp độ B1. Sinh viên được
khuyến khích thi đạt chứng chỉ BEC Preliminary hoặc IELTS 4.5 để tự đánh giá các kỹ năng
ngôn ngữ của mình.
8. Mô tả vắn tắt n i dung h c ph n:
Học phần gồm 06 bài học (units 6-12) trong giáo trình Market Leader – Intermediate Third

Edition (Cotton, D., Falvey, D. & Kent, S. (2010) Harlow: Pearson Education) được phân bố
cho 9 buổi học. Trên các chủ đề và ngữ cảnh của môi trường kinh doanh, sinh viên sẽ được
phát triển kỹ năng nói và nắm được các khái niệm cơ bản như: văn hóa kinh doanh, nguồn
nhân lực, thị trường quốc tế, đạo đức kinh doanh, lãnh đạo, cạnh tranh…
9. Nhi m v c a sinh viên: Sinh viên được yêu cầu:
- tham gia đầy đủ các buổi học;
- chuẩn bị bài tâp ở nhà và trên lớp;
- tham gia thảo luận và các hoạt động khác trong lớp;
- làm việc nhóm và thuyết trình.
10. TƠi li u h c tập:
- TƠi li u giảng d y chính:
[1] Cotton, D., Falvey, D. & Kent, S. (2010). Market Leader – Intermediate, Course Book
(3rd ed.). Harlow: Pearson Longman.
- TƠi li u giảng d y bổ tr :
[2] Hartman, P. & Blass, L. (2011). Quest 2 (2nd ed.). Hong Kong: Mc GrawHill.
[3] Mascull, B. (2011). Market Leader –Intermediate Resource Bank (3rd ed.). Harlow:
Pearson Longman.
[4] Tarver, B. & Broukal, M. (2011). Pathways 2. Stamford: Heinle Cengage Learning.
[5] Whitby, N. (2013). Business Benchmark – Pre-intermediate to Intermediate.
Cambridge: CUP.
[6] Cambridge BEC Preliminary (2006). Cambridge: CUP.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Thảo luận/các hoạt động trên lớp

10%

- Thuyết trình:

10%

- Thi giữa học phần:

20%

- Thi kết thúc học phần:

60%

12. Thang điểm: (Theo học chế tín chỉ)

155


13. N i dung chi ti t h c ph n:
Buổi
(ti t)

N i dung giảng
d y (tên ch ng,
ph n, ph ng
pháBuổip giảng
d y)

TƠi li u đ c (ch
ph n)

Buổi 1
(3 tiết)

Giới thiệu khóa
học: phương pháp
học tập

Tài liệu [1]:
- Starting up: Discuss
the importance of
cultural awareness in
business
- Skills: Social English

Unit 7: Cultures

ng,

Buổi 2
(3 tiết)

Unit 7: Cultures

Tài liệu [1]:
- Case Study: Business
culture briefing
- Resource Bank

Buổi 3
(3 tiết)

Unit 8: Human
Resources

Buổi 4
(3 tiết )

Unit 9:
International
Markets

Buổi 5
(3 tiết )
Buổi 6
(3 tiết )

Ọn tập
Kiểm tra gi a kỳ
Unit 10: Ethics

Tài liệu [1]:
- Starting up: Talk
about job interviews
- Skills: Getting
information on the
telephone
- Case Study: Fast
Fitness
- Resource Bank
Tài liệu [1]:
- Starting up: Discuss
the development of
international markets
- Skills: Negotiating
- Case Study: Pampas
Leather Company
- Resource Bank
Tài liệu [1]:
- Starting up: Discuss
questions of ethics at
work
- Skills: Considering
options
- Case Study:

Chuẩn b c a
sinh viên
(bƠi tập, thuy t
trình, giải
quy t tình
huốngầ)
- Tìm hiểu kỹ
chủ đề và chuẩn
bị ý kiến để phát
biểu hoặc thảo
luận
- Chuẩn bị bài
thuyết trình theo
yêu cầu của
giảng viên

Đáp ứng m c
tiêu: Ngoài các
mục tiêu đã nêu
trên các chương
còn có các mục
tiêu cụ thể như
- Bắt chuyện với
đối tác

- Sinh viên ôn
tập trước ở nhà
những kiến thức
đã học.
- Chuẩn bị bài
thuyết trình theo
yêu cầu của
giảng viên
- Sinh viên ôn
tập trước ở nhà
những kiến thức
đã học.
- Chuẩn bị bài
thuyết trình theo
yêu cầu của
giảng viên

- Thảo luận về
các tình huống
(situations)
- Tham gia vào
một buổi họp

- Sinh viên ôn
tập trước ở nhà
những kiến thức
đã học.
- Chuẩn bị bài
thuyết trình theo
yêu cầu của
giảng viên

- Cách từ chối,
nhượng bộ trong
đàm phán
- Thảo luận về
các tình huống
(situations)

- Sinh viên ôn
tập trước ở nhà
những kiến thức
đã học.
- Chuẩn bị bài
thuyết trình theo
yêu cầu của

- Thảo luận về
các tình huống
(situations)

- Hỏi và kiểm tra
lại thông tin qua
điện thoại
- Thảo luận về
các tình huống
(situations)

156


Buổi 7
(3 tiết )

Unit 11:
Leadership

Buổi 8
(3 tiết)

Unit 12:
Competition

Buổi 9
(3 tiết )

Unit 12:
Competition

Buổi 10
(3 tiết )

- Ọn tập
- Trả l i – giải
đáp thắc mắc

Principles or profit?
- Resource Bank
Tài liệu [1]:
- Starting up: Discuss
the qualities of good
leadership
- Skills: Presenting
- Case Study: Lina
Sports
- Resource Bank
Tài liệu [1]:
- Starting up: Do a quiz
on how competitive
you are
- Skills: Negotiating

Tài liệu [1]:
- Case Study: Fashion
House
- Resource Bank

giảng viên
- Sinh viên ôn
tập trước ở nhà
những kiến thức
đã học.
- Chuẩn bị bài
thuyết trình theo
yêu cầu của
giảng viên
- Sinh viên ôn
tập trước ở nhà
những kiến thức
đã học.
- Chuẩn bị bài
thuyết trình theo
yêu cầu của
giảng viên
- Sinh viên ôn
tập trước ở nhà
những kiến thức
đã học.
- Chuẩn bị bài
thuyết trình theo
yêu cầu của
giảng viên

- Giao tiếp với
người nghe khi
thuyết trình
- Thảo luận về
các tình huống
(situations)
- Thể hiện sự bất
đồng và thất
vọng trong đàm
phán
- Thảo luận về
các tình huống
(situations)
- Thảo luận về
các tình huống
(situations)

TP.HCM, ngày 31 tháng 7 năm 2012
PHÊ DUY T C A TR

NG B

(ký, ghi rõ họ tên)

MỌN

NG

I BIÊN SO N

(ký, ghi rõ họ tên)

ThS. Lê Thùy Giang
Th.S. Phan Xuơn Thảo

157Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×