Tải bản đầy đủ

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng thỉnh giảng (Trường cao đẳng Cần Thơ)

(Mẫu TLHĐ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ
HỢP ĐỒNG THỈNH GIẢNG
Hôm nay, ngày …….. tháng … năm 20…., tại Trường Cao đẳng Cần Thơ
chúng tôi gồm có:
Bên A: (Bên mời giảng): Trường Cao Đẳng Cần Thơ
Đại diện:
Chức vụ:
Địa chỉ: Số 413, đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Bên B : (Bên nhận giảng): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điện thoại: . . . . . .
Cơ quan công tác : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chuyên ngành đào tạo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Văn bằng cao nhất, Chức danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số CMND: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; Ngày cấp . . . . . . . . .. . . ;Nơi cấp: . . . . .
Mã số thuế: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hai bên cùng xem xét, đánh giá kết quả thực hiện và tiến hành thanh lý Hợp
đồng thỉnh giảng số ............./ HĐTG-CĐCT ngày …… tháng........năm ……….
Căn cứ vào các điều khoản đã ghi trong hợp đồng số ............./HĐTG-CĐCT

ngày……… tháng........năm ….. …….., Bên A xác nhận Bên B đã hoàn thành các
nghĩa vụ về giảng dạy, ra đề, chấm bài thi đúng với chương trình và kế hoạch do Bộ
môn…………………………, Khoa…………… ……… và Trường Cao Đẳng Cần
Thơ quy định.
Hai bên nhất trí thanh lý số tiền hợp đồng thỉnh giảng do bên A chi trả cho
Bên B là: ……………....................đồng.
(Bằng chữ:……………………………………………………………………)
Biên bản thanh lý hợp đồng được lập thành 06 bản; bên A giữ 04 bản, bên B
giữ 02 bản và có giá trị như nhau./.
BÊN B
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

BÊN ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×