Tải bản đầy đủ

Đơn xin bảo lưu (Trường cao đẳng Cần Thơ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP
Kính gửi:

- Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Cần Thơ;
- Phòng Quản lý đào tạo;
- Khoa: ………………………………………………;
- CVHT/GVCN lớp………………………................

Tôi tên: ……………………………………………………………………………….
Ngày sinh: …….…/…..…../………..……, MSSV: ………..……………………….
Hiện là sinh viên (học sinh, học viên), lớp: …………………..………………….….
Khóa:……………………………, hệ:………………………..
Nay tôi làm đơn kính mong Ban Giám Hiệu, Khoa, Phòng cho phép nghỉ học
tạm thời từ học kỳ……... năm học …….………………và xin được bảo lưu kết quả
học tập của các học kỳ vừa qua.
Lý do:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………

Hết thời gian xin bảo lưu, tôi sẽ làm đủ các thủ tục theo qui định của trường để vào
học lại từ học kỳ……..….. năm học ……………………………
Xin chân thành cảm ơn. Trân trọng kính chào./.

Cố vấn học tập

HIỆU TRƯỞNG

Cần Thơ, ngày …… tháng…… năm 20…
Phụ Huynh HSSV
Người viết đơn

PTP. QLĐT

TRƯỞNG KHOATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×