Tải bản đầy đủ

Đơn xin xác nhận hoàn thành chương trình học (Trường cao đẳng Cần Thơ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường Cao đẳng Cần Thơ
Lãnh đạo phòng Quản lý đào tạo trường Cao đẳng Cần Thơ
Lãnh đạo khoa…………………………………………………….
Tôi tên:……………………………………………
Ngày sinh:………………………………………..
Nơi sinh:………………………………………….
Chuyên ngành:……………………………...........Niên khóa:………………….
Hệ đào tạo:………………………………………
Điểm trung bình chung toàn khóa:…………….. Xếp loại:……………………..
Kính mong BGH, lãnh đạo phòng Quản lý đào tạo xác nhận cho tôi đã hoàn thành
chương trình đào tạo nhưng chưa tốt nghiệp để tôi bổ sung đơn vào hồ sơ cá nhân . Xin chân
thành cảm ơn!
Cần Thơ, ngày
HIỆU TRƯỞNG

P.TP QLĐT


TRƯỞNG KHOA

tháng

Người viết đơn

nămTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×