Tải bản đầy đủ

Đơn xin chuyển điểm (Trường cao đẳng Cần Thơ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐIỂM
Kính gửi:

Phòng Quản lý đào tạo, trường Cao đẳng Cần Thơ

Tôi tên: …………………………………………………………………………………..
Ngày sinh: …….…/…..…../……….. Nơi sinh…………………..……………………...
Hiện là học sinh (sinh viên, học viên), lớp …………………..………………………….
Khóa học:……………………………, hệ ……………………………………..………..
Trước đây tôi đã học xong chương trình ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Nay tôi làm đơn này xin được chuyển điểm những môn học (học phần) đã có tương
ứng, sang học phần đang học (có bảng điểm đính kèm), bao gồm:
TT
Tên học phần

Số Đơn vị học trình
Điểm
(Tín chỉ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Trong khi chờ đợi sự giải quyết của quý thầy cô, xin nhận nơi đây lòng biết ơn chân
thành của tôi.
Trân trọng kính chào./.
HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG QLĐT

Cần Thơ, ngày …… tháng…… năm 20…
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×