Tải bản đầy đủ

ÔN THI CÔNG CHỨC GIÁO VIÊN mầm NON

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01
CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt
động nghề nghiệp được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc,
giáo dục trẻ em được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày
07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ?
(30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kiến thức cơ sở chuyên ngành bao
gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày
22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp
giáo viên mầm non ? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02
CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trách nhiệm và quyền lợi của viên
chức trong đào tạo, bồi dưỡng được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010?
(40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết đối với giáo viên hệ thống hồ sơ, sổ
sách phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em được quy định tại

Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết mục đích ban hành chuẩn nghề
nghiệp giáo viên mầm non được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT
ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề
nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03
CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những việc viên chức không được
làm được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nội dung đánh giá kết quả nuôi
dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐBGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ
trường mầm non ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết việc chấp hành các quy định của
ngành, quy định của trường, kỷ luật lao động bao gồm các tiêu chí nào được quy


định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04
CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết chế độ tập sự của viên chức được
quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của giáo viên được quy
định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo
dục trẻ bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐBGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về
chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05
CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các trường hợp xử lý kỷ luật được
quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Quy định về xử lý kỷ
luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức ? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của giáo viên và nhân viên
được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kỹ năng lập kế hoạch chăm sóc giáo
dục trẻ bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐBGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về
chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 06
CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp
dụng đối với viên chức được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày
06/4/2012 quy định về việc xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường,
hoàn trả của viên chức gồm những hành vi vi phạm pháp luật nào ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của trẻ em và chính sách đối
với trẻ em được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm)


Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ,
đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại
Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07
CHỨC DANH: Giáo viên mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các nguyên tắc trong hoạt động nghề
nghiệp của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40
điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của trẻ em được quy định tại
Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết mục đích ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo
viên mầm non được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày
22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp
giáo viên mầm non ? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 08
CHỨC DANH: Giáo viên mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về tiền lương và các
chế độ liên quan đến tiền lương được quy định tại Luật viên chức ngày
15/11/2010? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của giáo viên và nhân viên được
quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Kỹ năng giao tiếp, ứng xữ với trẻ, đồng
nghiệp, phụ huynh và cộng đồng được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐBGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về
chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 09
CHỨC DANH: Giáo viên mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức được quy
định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi giáo viên không được làm
được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ


Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kiến thức về phương pháp giáo dục trẻ lứa
tuổi mầm non được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ- BDGĐT ngày
22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp
giáo viên mầm non gồm những tiêu chí nào ? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 10
CHỨC DANH: Giáo viên mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những việc viên chức không được làm
được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Trang thiết bị đối với một lớp mẫu giáo
độc lập được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Kỹ năng giao tiếp, ứng xữ với trẻ, đồng
nghiệp, phụ huynh và cộng đồng được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐBGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về
chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 11
CHỨC DANH: Giáo viên mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các nguyên tắc trong hoạt động nghề
nghiệp của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40
điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ
em được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kỷ năng tổ chức thực hiện các hoạt động
chăm sóc sức khỏe cho trẻ bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định
số 02/2008/QĐ Bộ DGĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 12
CHỨC DANH: Giáo viên mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động
nghề nghiệp được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục
trẻ em được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non ? (30 điểm)


Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kỹ năng quản lý lớp học bao gồm các tiêu
chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ Bộ DGĐT ngày 22/01/2008
của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên
mầm non ? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 13
CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động
nghề nghiệp được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trang thiêt bị đối với một nhóm trẻ độc lập
được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết lĩnh vực, yêu cầu, tiêu chí của Chuẩn nghề
nghiệp giáo viên Mầm non được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT
ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề
nghiệp giáo viên Mầm non? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 14
CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức trong hoạt động nghề
nghiệp được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)
Câu 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày nhiệm vụ và quyền hạn của trường mầm non,
trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được quy định tại Điều lệ
trường mầm non ban hành theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07
tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số
44/2010/TT/BGD&ĐT ngày 30/12/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
Điều lệ? (30 điểm).
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhận thức tư tưởng chính trị, thực hiện
trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008
của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên
Mầm non? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 15
CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trách nhiệm và quyền lợi của viên chức
trong đào tạo, bồi dưỡng được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40


điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết yêu cầu đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo
độc lập được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết việc chấp hành các quy định của ngành,
quy định của trường, kỷ luật lao động gồm các tiêu chí nào được quy định tại
Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 16
CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nội dung đánh giá viên chức được
quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của giáo viên được quy
định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kiến thức về chăm sóc sức khỏe trẻ
lứa tuổi mầm non gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số
02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy
định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 17
CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hình thức kỷ luật đối với viên chức
được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Tổ chuyên môn được quy định tại Quyết
định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
ban hành Điều lệ trường Mầm non? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trung thực trong công tác, đoàn kết trong
quan hệ với đồng nghiệp; tận tình phục vụ nhân dân và trẻ gồm các tiêu chí nào
được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm
non? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 18
CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các nguyên tắc tuyển dụng được quy định
tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trách nhiệm của nhà trường, nhà trẻ, nhóm


trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT
ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm
non? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục
trẻ bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐBGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về
chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 19
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON
Câu 1. Anh (hoặc chị) hãy trình bày những việc viên chức không được làm
quy định tại Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010? (40 điểm)
Câu 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày các quy định đối với nhóm trẻ, lớp mẫu
giáo theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường mầm non? (30
điểm)
Câu 3: Anh (hoặc chị) hãy trình bày mục đích của việc ban hành Chuẩn
nghề nghiệp giáo viên mầm non Ban hành theo Quyết định số 02/2008/QĐBGD&ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?
(30 điểm).
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 20
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON
Câu 1: Anh (hoặc chị) hãy trình bày điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức
ban hành tại Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010? (40 điểm).
Câu 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày nhiệm vụ và quyền hạn của trường
mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được quy định
tại Điều lệ trường mầm non ban hành theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT
ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số
44/2010/TT/BGD&ĐT ngày 30/12/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
Điều lệ? (30 điểm).
Câu 3: Anh (hoặc chị) hãy trình bày các tiêu chí về chấp hành các quy định
của ngành, quy định của trường, kỷ luật lao động được quy định tại Chuẩn nghề
nghiệp giáo viên mầm non Ban hành theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGD&ĐT
ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm).
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 21
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON
Câu 1: Anh (hoặc chị) hãy trình bày quyền của viên chức về tiền lương và
các chế độ liên quan đến tiền lương quy định tại Luật viên chức 15 tháng 11 năm


2010? (40 điểm).
Câu 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày nhiệm vụ của giáo viên mầm non được
quy định tại Điều lệ trường mầm non Ban hành theo Quyết định số 14/2008/QĐBGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?
(30
điểm).
Câu 3: Anh (hoặc chị) hãy trình bày các tiêu chí kiến thức về chăm sóc sức
khoẻ trẻ lứa tuổi mầm non được quy định tại Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm
non Ban hành theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 22 tháng 01 năm
2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm).
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 22
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON
Câu 1: Anh (hoặc chị) hãy trình bày các trường hợp bị xử lý kỷ luật ban
hành tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 Nghị định quy
định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức?
(40 điểm).
Câu 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày các hành vi giáo viên mầm non và nhân
viên không được làm quy định tại Điều lệ trường mầm non Ban hành theo Quyết
định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo? (30 điểm).
Câu 3: Anh (hoặc chị) hãy trình bày các tiêu chí lập kế hoạch chăm sóc, giáo
dục trẻ được quy định tại Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Ban hành theo
Quyết định số 02/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm).
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 23
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON
Câu 1: Anh (hoặc chị) hãy trình bày các hành vi vi phạm pháp luật bị hình
thức kỷ luật khiển trách được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06
tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách
nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức?. (40 điểm).
Câu 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày các quyền của trẻ em và chính sách đối
với trẻ em được quy định tại Điều lệ trường mầm non ban hành theo Quyết định số
14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo? (30 điểm).
Câu 3: Anh (hoặc chị) hãy trình bày các tiêu chí kỹ năng tổ chức các hoạt
động giáo dục trẻ được quy định tại Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Ban
hành theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm).
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 24


CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON
Câu 1: Anh (hoặc chị) hãy trình bày các quy định cán bộ, công chức, viên
chức không được làm trong quan hệ nhiệm vụ, công vụ quy định tại Quy tắc ứng
xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa
phương ban hành theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm
2007? (40 điểm).
Câu 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày các quyền của giáo viên và nhân viên
được quy định tại Điều lệ trường mầm non ban hành theo Quyết định số
14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo? (30 điểm).
Câu 3: Anh (hoặc chị) hãy trình bày các tiêu chuẩn xếp loại chung cuối năm
học được quy định tại Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Ban hành theo
Quyết định số 02/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm).

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 25
CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nguyên tắc tuyển dụng viên chức được
quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm).
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ
em được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường Mầm Non? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên
Mầm non thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị đạo đức lối sống được quy định tại
Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 26

CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết điều kiện đăng kí dự tuyển viên chức được
quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm).
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi giáo viên không được làm
được quy định tại quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường Mầm Non? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên
Mầm non thuộc lĩnh vực kiến thức được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐBGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về
chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non? (30 điểm)


Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 27

CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những việc viên chức không được làm
được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm).
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trang thiết bị đối với lớp mẫu giáo độc lập
của trường Mầm non được quy định tại quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày
07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường Mầm Non?
(30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kỹ năng tổ chức thực hiện các hoạt động
chăm sóc sức khỏe cho trẻ bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định
số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non?
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 28
CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các trường hợp xử lý kỷ luật được quy
định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Quy định về xử lý kỷ luật
viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hành vi, ngôn ngữ ứng xữ, trang phục của
giáo viên được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường Mầm Non? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết tiêu chuẩn xếp loại chung cuối năm học
của giáo viên mầm non được quy định tại quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT
ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề
nghiệp giáo viên Mầm non? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 29
CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động
nghề nghiệp được quy định tại luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm).
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trang thiết bị đối với lớp mẫu giáo độc lập
của trường Mầm non được quy định tại quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày
07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường Mầm Non?
(30 điểm)


Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng
nghiệp, phụ huynh và cộng đồng, bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại
Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 30
CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các nguyên tắc xử lý kỷ luật viên chức
được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/04/2012 của Chính Phủ
quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên
chức? (40 điểm).
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của
giáo viên được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm Non? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên
Mầm non thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm được quy định tại Quyết định số
02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy
định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non? Yêu cầu lập kế hoạch chăm sóc,
giáo dục trẻ bao gồm các tiêu chí nào? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 31
CHỨC DANH: Giáo viên mầm non
Câu 1: Anh (hoặc chị )hãy cho biết các nguyên tắc trong hoạt động nghề
nghiệp của viên chức được quy định tại Luật vên chức ngày 15/11/2010? (40
điểm)
Câu 2: Anh (hoặc chị ) hãy cho biết hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo
dục trẻ em được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non? (30 điểm)
Câu 3: Anh (hoặc chị ) hãy cho biết mục đích ban hành chuẩn nghề nghiệp
giáo viên mầm non theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (ban hành
kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/1/2008 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 32
CHỨC DANH: Giáo viên mầm non
Câu 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quy định những việc cán bộ, công
chức, viên chức không được làm trong quan hệ xã hội theo Quy tắc ứng xử của cán
bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương ( ban


hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng
Bộ nội vụ ? (40 điểm)
Câu 2: Anh (hoặc chị ) hãy cho biết nhiệm vụ của giáo viên được quy định
tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non? (30 điểm).
Câu 3: Anh (hoặc chị ) hãy cho biết kiến thức cơ bản về giáo dục mầm non
bao gồm các tiêu chí nào theo theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày
22/1/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên
mầm non? (30 điểm).
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 33
CHỨC DANH: Giáo viên mầm non
Câu 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt động nghề
nghiệp được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010?(40 điểm)
Câu 2: Anh (hoặc chị ) hãy cho biết quyền của trẻ em và chính sách đối với
trẻ em được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non? (30 điểm).
Câu 3: Anh (hoặc chị ) hãy cho biết kiến thức về chăm sóc sức khoẻ trẻ lứa
tuổi mầm non bao gồm các tiêu chí nào theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT
ngày 22/1/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo
viên mầm non? (30 điểm).
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 34
CHỨC DANH: Giáo viên mầm non
Câu 1: Anh (hoặc chị) hãy nêu rõ nghĩa vụ chung của viên chức được quy
định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)
Câu 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi giáo viên không được làm
được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non? (30 điểm)
Câu 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ bao
gồm các tiêu chí nào theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/1/2008 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? (30
điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 35
CHỨC DANH: Giáo viên mầm non
Câu 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nguyên tắc xử lý kỷ luật theo Nghị định
số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách


nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức? (40 điểm)
Câu 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của giáo viên và nhân viên được
quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non? (30 điểm).
Câu 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục
trẻ bao gồm những tiêu chí nào theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày
22/1/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên
mầm non? (30 điểm).
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 36
CHỨC DANH: Giáo viên mầm non
Câu 1: Anh (hoặc chị) hãy nêu rõ các nguyên tắc tuyển dụng viên chức
được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)
Câu 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết việc đánh giá kết quả nuôi dưỡng, chăm
sóc, giáo dục trẻ em quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày
07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non?
(30 điểm).
Câu 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết việc chấp hành các quy định của ngành,
quy định của trường, kỷ luật lao động bao gồm các tiêu chí nào theo theo Quyết
định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/1/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban
hành về chuẩn nghề Nghiệp giáo viên mầm non? (30 điểm).
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 37
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức trong hoạt
động nghề nghiệp được quy định tại luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hệ thống hồ sơ, sổ sách phục vụ
hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em đối với giáo viên được quy định
tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BG&ĐT ngày 07/4/2008 của Bộ giáo dục và đào
tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 diểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết chấp hành pháp luật chính sách của
nhà nước bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐBGD&ĐT ngày 22/01/2008 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy định về
chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 38
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các nguyên tắc trong hoạt động


nghề nghiệp của viên chức được quy định tại luật viên chức ngày 15/11/2010?
(40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của giáo viên được quy
định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BG&ĐT ngày 07/4/2008 của Bộ giáo dục và
đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non? (30 diểm).
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kĩ năng quản lý lớp học bao gồm
các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày
22/01/2008 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp
giáo viên mầm non? (30 điểm).
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 39
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức
được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hành vi ngôn ngữ, ứng xử, trang
phục của giáo viên, nhân viên được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐBG&ĐT ngày 07/4/2008 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành Điều lệ
trường mầm non? (30 diểm).
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kiến thức cơ bản về giáo dục mầm
non bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐBGD&ĐT ngày 22/01/2008 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy định về
chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? (30 điểm).
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 40
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quy định cán bộ công chức
viên chức không được làm trong quan hệ nhiệm vụ công vụ được quy định tại số
03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ nội vụ về quy tắc ứng xử của cán bộ,
công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trách nhiệm của gia đình được quy
định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BG&ĐT ngày 07/4/2008 của Bộ giáo dục và
đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non? (30 diểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kĩ năng giao tiếp ứng xử với trẻ,
đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại
Quyết định số 02/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/01/2008 của Bộ giáo dục và đào
tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non?
(30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 41
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt
động nghề nghiệp được quy định tại luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Quyền của giáo viên và nhân viên
được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BG&ĐT ngày 07/4/2008 của Bộ
giáo dục và đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non? (30 diểm).
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kiến thức cơ sở chuyên ngành bao
gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGD&ĐT
ngày 22/01/2008 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề
nghiệp giáo viên mầm non? (30 điểm).
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 42
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quy định cán bộ công chức
viên chức không được làm khi giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức
và của công dân được quy định tại số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ
nội vụ về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy
chính quyền địa phương? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Quyền của trẻ em và chính sách đối
với trẻ em được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BG&ĐT ngày 07/4/2008
của Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non? (30 diểm).
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kiến thức về phương pháp giáo dục
trẻ lứa tuổi mầm non bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số
02/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/01/2008 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy
định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non? (30 điểm).
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 43
CHỨC DANH: Giáo viên mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt động nghề
nghiệp được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của giáo viên được qui định tại
Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kiến thức cơ bản về Giáo dục mầm non
bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT


ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề
nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 44
CHỨC DANH: Giáo viên mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức được quy
định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trang thiết bị đối với một lớp mẫu giáo độc
lập được qui định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết mục đích ban hành chuẩn nghề nghiệp
Giáo viên mầm non được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày
22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp
giáo viên mầm non ? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 45
CHỨC DANH: Giáo viên mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động
nghề nghiệp được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi giáo viên không được làm
được qui định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết lĩnh vực, yêu cầu, tiêu chí của Chuẩn nghề
nghiệp giáo viên mầm non được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT
ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề
nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 46
CHỨC DANH: Giáo viên mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các nguyên tắc trong hoạt động nghề
nghiệp của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 ? (40
điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục
trẻ em được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết tiêu chuẩn xếp loại chung cuối năm học
được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ


Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 47
CHỨC DANH: Giáo viên mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những việc viên chức không được làm
được quy định tại Luật liên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết đánh giá kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc,
giáo dục trẻ em được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày
07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ?
(30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng
nghiệp, phụ huynh và cộng đồng bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết
định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban
hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 48
CHỨC DANH: Giáo viên mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các trường hợp xử lý kỷ luật được quy
định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về
xử lý kỷ luật đối với viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức ?
(40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hệ thống hồ sơ, sổ sách phục vụ các hoạt
động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em đối với giáo viên được qui định tại
Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà
nước bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐBGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về
chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 49
CHỨC DANH : Giáo viên Mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Quyền của viên chức về hoạt động nghề
nghiệp được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? ( 40 điểm).
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc,


giáo dục trẻ em được quy định tại Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày
07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường mầm non ?
( 30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kiến thức cơ bản về giáo dục mầm non bao
gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày
22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp
giáo viên mầm non ? ( 30 điểm ).
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 50
CHỨC DANH : Giáo viên Mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Các quy định những việc cán bộ, công
chức, viên chức không được làm trong ứng xữ nơi công cộng được quy định tại
Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ nội vụ ban
hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy
chính quyền địa phương ? ( 40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Quyền của giáo viên được quy định tại
Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc ban hành điều lệ trường mầm non ? ( 30 điểm).
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kiến thức về phương pháp giáo dục trẻ ở
lứa tuổi mầm non bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số
02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy
định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? ( 30 điểm ).
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

ĐỀ
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 51
CHỨC DANH : Giáo viên Mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức được quy
định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? ( 40 điểm).
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi giáo viên không được làm
được quy định tại Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? ( 30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ
bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT
ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề
nghiệp giáo viên mầm non ? ( 30 điểm )
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 52
CHỨC DANH : Giáo viên Mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những việc viên chức không được làm
được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? ( 40 điểm)


Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục
của giáo viên được quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày
07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ?
( 30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kỹ năng quản lý lớp học bao gồm các tiêu
chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008
của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên
mầm non ? ( 30 điểm )
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

ĐỀ
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 53
CHỨC DANH : Giáo viên Mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết phân loại đánh giá viên chức được quy
định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? ( 40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của giáo viên được quy định tại
Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? ( 30 điểm).
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kiến thức cơ sở chuyên ngành bao gồm các
tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày
22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp
giáo viên mầm non ? ( 30 điểm )
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 54
CHỨC DANH : Giáo viên Mầm non
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quy định những việc cán bộ, công
chức, viên chức không được làm trong quan hệ xã hội được quy định tại Quyết
định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ nội vụ ban hành
Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính
quyền địa phương ? ( 40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ
em được quy định tại Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? ( 30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kỷ năng tổ chức thực hiện các hoạt động
chăm sóc sức khoẻ cho trẻ bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định
số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? ( 30 điểm )
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

ĐỀ
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ : 55
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON


Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các nguyên tắc trong hoạt động nghề
nghiệp của viên chức được quy định trong Luật viên chức ngày 15/11/2010 ? (40
điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các yêu cầu về thiết bi, đồ dùng đồ
chơi, tài liệu trong trường mầm non được quy định tại Quyết định số 14/QĐBDGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GD-ĐT về việc ban hành Điều lệ trường mầm
non? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết yêu cầu nhận thức tư tưởng chính
trị, thực hiện trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây
dựng và bảo vệ tổ quốc gồm các tiêu chí nào tại Quyết định số 02/2008/QĐBGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ GD-ĐT về ban hành Quy định Chuẩn nghề
nghiệp giáo viên Mầm non? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 56
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trách nhiệm và quyền lợi của viên
chức trong đào đạo, bồi dưỡng được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010?
(40 điểm).
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu rõ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo
dục trẻ em được quy định tại Quyết định số 14/QĐ- BDGDĐT của Bộ GD-ĐT về
việc ban hành Điều lệ trường mầm non? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Mục đích ban hành Chuẩn nghề
nghiệp giáo viên mầm non quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày
22/01/2008 của Bộ GD-ĐT về ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên
Mầm non? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 57
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy nêu nội dung đánh giá viên chức được quy
định trong Luật viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của giáo viên được quy
định tại Quyết định số 14/QĐ- BDGDĐT của Bộ GD-ĐT về việc ban hành Điều lệ
trường mầm non? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết kiến thức về phương pháp giáo dục
trẻ lứa tuổi mầm non bao gồm các tiêu chí nào được quy định tại Quyết định số
02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ GD-ĐT về ban hành Quy định
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non? (30 điểm).
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 58


CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hình thức kỹ luật đối với viên
chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm).
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của trẻ em và chính sách đối
với trẻ em được quy định tại Quyết định số 14/QĐ- BDGDĐT của Bộ GD-ĐT về
việc ban hành Điều lệ trường mầm non? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết tiêu chuẩn xếp loại chung giáo viên
cuối năm học được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày
22/01/2008 của Bộ GD-ĐT về ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên
Mầm non?
(30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 59
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những việc viên chức không được
làm được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm).
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nội dung đánh giá kết quả nuôi
dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em được quy định tại Quyết định số 14/QĐBDGDĐT của Bộ GD-ĐT về việc ban hành Điều lệ trường mầm non? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các yêu cầu cơ bản thuộc lĩnh vực kỹ
năng sư phạm được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày
22/01/2008 của Bộ GD-ĐT về ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên
Mầm non?
(30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 60
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN MẦM NON
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị)) hãy cho biết quyền của viên chức trong hoạt
động nghề nghiệp được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm).
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi không được làm của
giáo viên được quy định tại Quyết định số 14/QĐ- BDGDĐT của Bộ GD-ĐT về
việc ban hành Điều lệ trường mầm non? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết yêu cầu nhận thức tư tưởng chính
trị, thực hiện trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây
dựng và bảo vệ tổ quốc gồm các tiêu chí nào tại Quyết định số 02/2008/QĐBGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ GD-ĐT về ban hành Quy định Chuẩn nghề
nghiệp giáo viên Mầm non? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu
KKeett--nnooii..ccoomm kkhhoo ttaaii lliieeuu mmiieenn pphhii__x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×