Tải bản đầy đủ

Đơn xin tiếp tục học tập (Học viện Ngân hàng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TIẾP TỤC HỌC TẬP
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
Kính gửi: Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Tôi tên: ………………………………… ; Ngày sinh: ………………………
Là nghiên cứu sinh năm: ……………

;

Mã số NCS: ……………………

Tôi làm đơn này đề nghị Trường chấp thuận cho tôi tiếp tục học tập chương
trình đào tạo trình độ tiến sĩ.
Tôi cam đoan thực hiện tốt các quy chế, quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ tại
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
Trân trọng.


Viện Đào tạo Sau đại học duyệt

Nghiên cứu sinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×