Tải bản đầy đủ

Mẫu đăng ký học bồi dưỡng (Học viện Ngân hàng)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 2014

ĐƠN XIN HỌC BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC NĂM 2014
Kính gửi:

- Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
- Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học

Tôi tên:...............................................................................................................................
Ngày sinh: ..................................... Nơi sinh:....................................................................
Địa chỉ liên lạc: .................................................................................................................

Điện thoại di động:..........................................................
Đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành:................................................................................
Dự thi tuyển sinh cao học đợt 2- năm 2014. Số báo danh: ..............................................
Để nâng cao kiến thức chuyên môn phục vụ cho công tác, kính đề nghị Ông Hiệu
trưởng cho phép tôi được đăng ký học bồi dưỡng Sau đại học tại Trường.
Chuyên ngành:........................................................................................................
Tôi cam kết thực hiện đúng Qui chế đào tạo Sau đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo,
và các qui định của Trường.
2. Đăng ký hình thức học (chỉ chọn một trong các hình thức dưới đây):
Trong giờ hành chính (mỗi quý tập trung 1 lần) (QTKD và Tài chính-Ngân hàng).
Tối: học 3 buổi tối/tuần, từ 17g45 đến 21g10 (dành cho tất cả các chuyên ngành).
Chiều thứ 7 và sáng - chiều Chủ nhật (QTKD và Tài chính-Ngân hàng).
Chuyên ngành Luật kinh tế: học 3 buổi tối /tuần.
Chuyên ngành Kinh tế và Quản trị Lĩnh vực Sức khỏe: học tối thứ 6 và cả ngày thứ 7.

Duyệt

Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×