Tải bản đầy đủ

Đơn xin môn học thay thế (Học viện Ngân hàng)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày ___ tháng ___ năm 20___

ĐƠN XIN HỌC MÔN THAY THẾ
Kính gửi: Lãnh đạo Viện đào tạo Sau Đại học
Tôi tên: ___________________________________________________

Nam , Nữ 

Sinh ngày: ___/ ___/ _____Nơi sinh : _________________ MSHV: _____________________
Số ĐTDĐ: ________________________Email: _____________________________________
Hiện là học viên cao học Khóa: ________________ Ngành: ____________________________
Môn chưa học hoặc thi không đạt thuộc giai đoạn: ___________________________________
1. ___________________________________Mã HP: ____________________Số tín chỉ: ______
2. ___________________________________Mã HP: ____________________Số tín chỉ: ______
3. ___________________________________Mã HP: ____________________Số tín chỉ: ______

4. ___________________________________Mã HP: ____________________Số tín chỉ: ______
Trân trọng kính chào.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày ___ tháng ___ năm 20___
Người làm đơn

____________________
_______________________________________________________________________________
Tp. Hồ Chí Minh, ngày ___ tháng ___ năm 20___
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Duyệt học môn thay thế:
1. ___________________________________Mã HP: ____________________Số tín chỉ: ______
2. ___________________________________Mã HP: ____________________Số tín chỉ: ______
3. ___________________________________Mã HP: ____________________Số tín chỉ: ______
4. ___________________________________Mã HP: ____________________Số tín chỉ: ______Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×