Tải bản đầy đủ

Ôn thi công chức cấp xã Lĩnh vực văn hóa

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN
CÔNG CHỨC CẤP XÃ
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ
LĨNH VỰC VĂN HÓA (CHỨC DANH VĂN HÓA – XÃ HỘI)

A. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP
I. Về lĩnh vực Văn hóa
1. Luật Thể dục thể thao ngày 29/11/20016.
2. Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 04/3/2014 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt “Quy hoạch phát triển ngành Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận đến năm 2020
và tầm nhìn đến năm 2030”.
II. Lĩnh vực Thể thao
1. Thông tư số 14/2016/TT-BVHTTDL ngày 21/12/2016 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường,
thị trấn.
2. Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục
thể thao cơ sở.
B. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. Về lĩnh vực Văn hóa

1. Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động của Trung tâm Văn hóa Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức hoạt động và tiêu chí Nhà văn hóa
- Khu thể thao thôn.
- Đối với Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn
hóa, thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động của Trung tâm Văn hóa
- Thể thao xã: Các thí sinh tập trung Điều 2 (chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn), Điều
3 (Cơ cấu, tổ chức), Điều 5 (Nội dung, phương thức hoạt động).
- Đối với Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức hoạt động và tiêu chí Nhà văn hóa
- Khu thể thao thôn: Các thí sinh tập trung vào Điều 2 (Tên gọi, vị trí, chức năng),
Điều 3 (nhiệm vụ), Điều 5 (cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí).


2
- Ngoài ra, Đối với Điều 6 của cả 02 Thông tư này nói về tiêu chí của Trung
tâm Văn hóa - Thể thao xã, Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã. Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch đã ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL, ngày 30/5/2014 về
“Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL, ngày
22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch “Thông tư Quy định mẫu về tổ
chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã” và Thông tư
06/2011/TT-BVHTTDL, ngày 08/3/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
“Thông tư Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa - Khu
thể thao thôn”: Các thi sinh cần nghiên cứu thêm Điều 1, 2 của Thông tư số 05.
2. Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận
danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”,
“Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương.
Các thí sinh tập trung các Điều 2, 3, 4, 5, 7, 8 của Thông tư trên. Các nội dung
chú ý là:
- Tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa”;
- Tiêu chuẩn danh hiệu “Thôn văn hóa”;
- Trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn
hóa”,…
3. Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020.
Các thí sinh nghiên cứu toàn văn của Nghị quyết này, trong đó chú ý các mục
tiêu tổng quát, 12 mục tiêu cụ thể và 05 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.
4. Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng
cáo.
Các thí sinh nghiên cứu kỹ các Điều 3, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23,
50, 51, 52, 60, 61, 62, 63, 66, 80 và 81 của Nghị định này.
5. Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng (khóa XI) “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng
yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
Các thí sinh cần nghiên cứu, nắm các vấn đề sau đây:
- Mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và quan điểm định hướng xây dựng và phát
triển văn hóa, con người.
- 06 nhiệm vụ chủ yếu.
- 04 giải pháp thực hiện.


3
Ngoài ra, các thí sinh cần nghiên cứu thêm các văn bản của Tỉnh đã triển khai
thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng (khóa XI) như:
+ Chương trình hành động số 29-NQ/TU ngày 11/7/2014 của Tỉnh ủy Bình
Thuận (khóa XII) về thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI);
+ Kế hoạch số 4137/KH-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh về thực hiện
Chương trình hành động số 29-NQ/TU ngày 11/7/2014 của Tỉnh ủy Bình Thuận
(khóa XII) thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng (khóa XI).
II. Lĩnh vực Thể thao
1. Luật Thể dục thể thao được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 ban hành ngày
29 tháng 11 năm 2006.
Các thí sinh tập trung nội dung sau:
- Chương II, mục 01, Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 và 19.
- Chương VI, mục 02, Điều 70, 71, 72, 73.
2. Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011của bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ thể dục thể
thao cơ sở.
Các thí sinh tập trung các Điều 02, 03, 04, 05 của Thông tư này.
3. Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh
Bình Thuận về phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thể dục thể thao đến năm
2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Các thí sinh chú ý những mục sau:
- Phần II, mục 02, điểm a.
- Phần III.
- Phần IV, mục 3 và mục 4.
4. Thông tư số 14/2016/TT-BVHTTDL ngày 21/12/2016 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường,
thị trấn.
Các thí sinh nghiên cứu Điều 2 của Thông tư./.


4x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×