Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Toán cao cấp (Học viện Ngân hàng)

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
******

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
TOÁN CAO CẤP
Thời gian áp dụng: từ năm học 2013 - 2014
1. Trình độ/ hình thức đào tạo: Đại học chính quy, liên thông, tại chức, văn bằng 2.
2. Số tín chỉ: 3 tín chỉ
3. Phân bổ thời gian:


Giảng lý thuyết trên lớp: 27 tiết.Thực hành, thảo luận: 18 tiết.Tự học/ nghiên cứu: 30 tiết.


4. Điều kiện tiên quyết:


Các học phần đã học: Không.

5. Mục tiêu của học phần:
Sau khi học xong học phần này, người học hiểu được những kiến thức cơ sở của Giải tích
Toán học, có kĩ năng giải quyết các bài toán Giải tích cơ bản, ứng dụng được các kiến
thức đó trong thực tiễn, nhất là trong Kinh tế.

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Học phần Toán cao cấp (phần Giải tích) gồm các nội dung chính như sau: Hàm một biến;
Giới hạn; Đạo hàm và vi phân của hàm một biến; Hàm 2 biến; Cực trị của hàm 2 biến;
Tích phân; Phương trình vi phân cấp 1 dạng tuyến tính và dạng đưa được về phương trình
phân ly biến số; Phương trình sai phân tuyến tính với hệ số hằng.

7. Yêu cầu đối với học viên:


Quá trình học tập và tham khảo mở rộng: Nghiên cứu tài liệu và thực hành theo
yêu cầu và hướng dẫn của giảng viên.Tham gia các hoạt động: Thảo luận nhóm, làm bài kiểm tra, bài thi.Ý thức tổ chức, kỷ luật: Đi học, làm bài tập, thảo luận nhóm đầy đủ.

8. Giáo trình và tài liệu tham khảo:
 Giáo trình: Lê Đình Thúy. Giáo trình Toán cao cấp cho các nhà kinh tế.Phần II: Giải tích
toán học. NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2012.


1

Tài liệu tham khảo:


1


[1] Lê Tài Thu (chủ biên). Toán cao cấp. NXB Giáo dục Việt Nam, 2016 (tái bản lần
thứ 2).
[1] Lê Sĩ Đồng(Chủ biên), Bùi Đức Hùng, Đỗ Thanh Kháng, Nguyễn Tư Khuông, Phan
Tùng Mẫu, Lê Văn Trọng. Toán cao cấp. Phần Giải tích. NXB Giáo dục, 2007.
[2] Nguyễn Huy Hoàng. Hướng dẫn giải bài tập Toán cao cấp cho các nhà kinh tế.
Phần II: Giải tích toán học. NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2007.
[3] Phùng Duy Quang. Hướng dẫn giải bài tập Toán cơ sở ứng dụng trong kinh tế .NXB
Thông tin và truyền thông

9. Đánh giá học phần:


Kiểm tra giữa kỳ: 30%Thi cuối kỳ: 60%.Các hình thức đánh giá khác: 10%.

10. Khái quát nội dung:


Thông tin về các chương/phần học: Tên, nội dung chính, thời lượng.

T
T

Tên chương/ phần

Nội dung chính

1

Chương I
Hàm một biến và Giới hạn

Hàm số.Giới hạn của dãy số và của hàm
số. Các quy tắc tính giới hạn.

2

Chương II
Đạo hàm và vi phân của
hàm một biến

3

4
5

6

7
8

2

Các khái niệm đạo hàm, vi phân của hàm
số. Các quy tắc tính đạo hàm. Áp dụng
giải quyết một số bài toán kinh tế.
Các khái niệm về hàm hai biến số, đạo
hàm riêng và các quy tắc tính đạo hàm
Chương III
riêng. Bài toán tìm cực trị hàm hai biến
Hàm hai biến và cực trị của (trường hợp không có điều kiện ràng
buộc và trường hợp có 1 ràng buộc dạng
hàm hai biến
phương trình) và áp dụng trong một số
bài toán kinh tế.
Nội dung kiểm tra là ba chương 1, 2 và 3
Kiểm tra bài số 1
Các khái niệm: tích phân bất định, tích
Chương IV
phân xác định, tích phân suy rộng và các
phương pháp tính tích phân. Áp dụng
Tích phân
giải quyết một số bài toán kinh tế
Các khái niệm về phương trình vi phân.
Chương V
Một số dạng phương trình vi phân đơn
Phương trình vi phân
giản và phương pháp giải.
Chương VI
Khái niệm phương trình sai phân tuyến
Phương trình sai phân
tính và cách giải.
tuyến tính
Nội dung kiểm tra là ba chương 4, 5 và 6
Kiểm tra bài số 2

Thời lượng

9 tiết

6 tiết

9 tiết

1 tiết
9 tiết

5 tiết

5 tiết
1 tiết

2


11. Nhóm giảng viên:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Lê Tài Thu. Điện thoại: 0947653886, E-mail: letaithu@hvnh.edu.vn
Nguyễn Văn An. Đt: 0915777000. Email: annv@hvnh.edu.vn
Lê Hữu Bình. Đt: 0913599560. E-mail: binhlh@ hvnh.edu.vn
Đào Hoàng Dũng. Điện thoại: 0915116855, E-mail: dungdh@hvnh.edu.vn
Thương Thùy Dương. Điện thoại: 0912800082, E-mail: duongtt@hvnh.edu.vn
Hoàng Thị Thu Hà. Điện thoại: 0983870290, E-mail: haht@hvnh.edu.vn
Trần An Hải. Điện thoại: 0947408077, E-mail: haita@hvnh.edu.vn
Nguyễn Thanh Nga . Đt: 0989345739, E-mail: ngant@hvnh.edu.vn
Lê Thị Quỳnh Nhung. Điện thoại: 0987461981, E-mail: nhunglq@hvnh.edu.vn
Đàm Thị Ngọc Vân. Điện thoại: 0986373786, E-mail: vandn@hvnh.edu.vn
Trần Thị Xuyến. Điện thoại: 0915170752, E-mail: xuyentt@hvnh.edu.vn

12. Tiến trình học tập:
Tiết/buổi
Tiết 1,2,3/
buổi 1
Tiết 4, 5, 6/
buổi 2
Tiết 7, 8, 9/
buổi 3

Tiết 10, 11,
12/ buổi 4

Tiết 13, 14,
15/ buổi 5

Tiết 16, 17,
18/ buổi 6

Tiết 19, 20,
21/ buổi 7
Tiết 22, 23,
24/ buổi 8

3

Hoạt động học tập
Hàm một biến và Giới hạn/ Chương 1
- Các bài đọc chính:Khái niệm hàm số. Hàm số sơ cấp. Giới hạn của dãy số
- Các hoạt động chính: Giảng tiết 1, 2, 3.
Hàm một biến và Giới hạn/ Chương 1
- Các bài đọc chính:Giới hạn của hàm số. Các quy tắc tính giới hạn.
- Các hoạt động chính: Giảng tiết 4, 5. Hướng dẫn bài tập: tiết 6.
Hàm một biến và Giới hạn/ Chương 1
- Các bài đọc chính:Hàm số liên tục.
- Các hoạt động chính: Giảng tiết 7. Hướng dẫn bài tập: tiết 8, 9.
Đạo hàm và vi phân của hàm một biến/ Chương 2
- Các bài đọc chính:Khái niệm đạo hàm và vi phân. Các quy tắc tính đạo hàm.
Ứng dụng của đạo hàm trong Toán học.
- Các hoạt động chính: Giảng tiết 10, 11. Hướng dẫn bài tập tiết 12.
Đạo hàm và vi phân của hàm một biến/ Chương 2
- Các bài đọc chính: Ứng dụng đạo hàm trong kinh tế.
- Các hoạt động chính: Giảng tiết 13. Hướng dẫn bài tập tiết 14, 15.
Hàm hai biến và cực trị của hàm hai biến/ Chương 3
- Các bài đọc chính: Khái niệm hàm nhiều biến. Giới hạn và tính liên tục của
hàm 2 biến. Phép tính vi phân của hàm 2 biến. Cực trị của hàm 2 biến.
- Các hoạt động chính: Giảng tiết 16, 17, 18.
Hàm hai biến và cực trị của hàm hai biến/ Chương 3
- Các bài đọc chính:Cực trị của hàm 2 biến.
- Các hoạt động chính: Giảng tiết 19, 20. Hướng dẫn bài tập tiết 21.
Hàm hai biến và cực trị của hàm hai biến/ Chương 3
- Các bài đọc chính: Ứng dụng của cực trị trong kinh tế
- Các hoạt động chính: Giảng tiết 22. Hướng dẫn bài tập tiết 23.

3


Kiểm tra lần 1: tiết 24.

Tiết 25, 26,
27/ buổi 9

Tiết 28, 29,
30/ buổi 10

Tiết 31, 32,
33/ buổi 11

Tiết 34, 35,
36/ buổi 12

Tiết 37, 38,
39/ buổi 13

Tiết 40, 41,
42/ buổi 14
Tiết 43, 44,
45/ buổi 15

4

Tích phân/ Chương 4
- Các bài đọc chính:Tích phân bất định. Các phương pháp tính tích phân.
- Các hoạt động chính: Giảng tiết 25, 26, 27.
Tích phân/ Chương 4
- Các bài đọc chính:Tích phân xác định. Các phương pháp tính tích phân xác
định.
- Các hoạt động chính: Giảng tiết 25, 26. Hướng dẫn bài tập tiết 27.
Tích phân/ Chương 4
- Các bài đọc chính:Tích phân suy rộng. Ứng dụng của tích phân trong kinh tế
- Các hoạt động chính: Giảng tiết 31. Hướng dẫn bài tập tiết 32, 33.
Phương trình vi phân/ Chương 5
- Các bài đọc chính:Các khái niệm cơ bản về phương trình vi phân. Phương
trình vi phân cấp 1 dạng đưa được về phân ly biến số.
- Các hoạt động chính: Giảng tiết 34, 35, 36.
Phương trình vi phân/ Chương 5
Phương trình sai phân/ Chương 6
- Các bài đọc chính:Phương trình vi phân tuyến tính. Phương trình Bec-nu-li.
Khái niệm cơ bản về phương trình sai phân.
- Các hoạt động chính: Giảng tiết 35. Hướng dẫn bài tập 36. Giảng tiết 37.
Phương trình sai phân/ Chương 6
- Các bài đọc chính:Phương trình sai phân tuyến tính với hệ số hằng.
- Các hoạt động chính: Giảng tiết 40, 41. Hướng dẫn bài tập 42.
Phương trình sai phân/ Chương 6
- Các hoạt động chính: Hướng dẫn bài tập tiết 43, 44.
Kiểm tra lần 2: tiết 45.

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×