Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần xác suất thống kê (Học viện Ngân hàng)

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
******

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
XÁC SUẤT – THỐNG KÊ
Thời gian áp dụng: năm học 2013-2014
1.

Trình độ/ hình thức đào tạo: Đại học chính quy, Liên thông, VLVH, Đại học văn bằng
2.

2.

Số tín chỉ: 3 tín chỉ

3.

Phân bổ thời gian:
Giảng lý thuyết trên lớp: 26 tiết.Thực hành, thảo luận: 19 tiết.Tự học/ nghiên cứu: 30 tiết.

4.

Điều kiện tiên quyết:


5.

Các học phần đã học: Toán cao cấp.
Mục tiêu của học phần:

Sau khi học xong học phần này, người học hiểu được những kiến thức rất cơ bản về lí thuyết
xác suất - thống kê, có kỹ năng giải quyết các bài toán xác suất-thống kê cơ bản, ứng dụng
được các kiến thức đó trong thực tiễn, nhất là trong kinh tế.

6.

Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Biến cố; định nghĩa xác suất; các quy tắc tính xác suất. Biến ngẫu nhiên; luật phân phối xác
suất.Một số luật phân phối xác suất thông dụng. Ước lượng tham số: kỳ vọng, phương sai, tỉ
lệ. Kiểm định giả thuyết về: kỳ vọng, phương sai, tỉ lệ.

7.

Yêu cầu đối với học viên:Quá trình học tập và tham khảo mở rộng: Nghiên cứu tài liệu và thực hành theo
yêu cầu và hướng dẫn của giảng viên.
Tham gia các hoạt động: Thảo luận nhóm, làm bài kiểm tra, bài thi.Ý thức tổ chức, kỷ luật: Đi học, làm bài tập, thảo luận nhóm đầy đủ.

8.

Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo:Giáo trình: Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Lí thuyết Xác suất và Thống kê
toán, Nhà xuất bản Giáo dục, 2009.

1

1
Tài liệu tham khảo bắt buộc:
1. Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Nguyễn Thế Hệ, Bài tập Xác suất-Thống kê toán,

NXB đại học kinh tế quốc dân, 2012.
2. Đặng Hùng Thắng, Mở đầu về lí thuyết xác suất và các ứng dụng, NXB giáo dục,

2009.
3. Đặng Hùng Thắng, Thống kê và ứng dụng, NXB giáo dục, 2009.Tài liệu tham khảo bổ sung:
1.
2.
3.
4.

9.

Lê Sĩ Đồng, Xác suất- Thống kê và ứng dụng, NXB giáo dục, 2009.
Lê Sĩ Đồng, Bài tập Xác suất- Thống kê ứng dụng, NXB giáo dục, 2009.
Đặng Hùng Thắng, Bài tập xác suất, NXB giáo dục, 2009.
Trần Thái Ninh, Hướng dẫn giải bài tập Xác suất-Thống kê toán, NXB thống kê,
2002.

Đánh giá học phần:Kiểm tra/ thi giữa kỳ: 30%Thi cuối kỳ: 60%.Các hình thức đánh giá khác: 10%.

10.

Khái quát nội dung:

TT
1

Tên chương/ phần
Chương 1/ Xác suất

2

Chương 2/ Xác suất

3
4

Chương 3/ Xác suất
Chương 4/Thống kê

2

Nội dung chính
Phép thử ngẫu nhiên.
Biến cố và mối quan hệ giữa chúng.
Ba định nghĩa xác suất. Nguyên lý
xác suất nhỏ và Nguyên lý xác suất
lớn.
- Các quy tắc tính xác suất.
- Khái niệm biến ngẫu nhiên 1- chiều.
- Quy luật phân phối xác suất của
biến ngẫu nhiên.
- Các tham số đặc trưng của biến
ngẫu nhiên: mode, kì vọng, phương
sai.
- Một số luật phân phối xác suất
thông dụng: Nhị thức, Siêu bội,
Poisson, Đều, Chuẩn, , Student.
- Xấp xỉ phân phối nhị thức (Giới
thiệu sinh viên tự đọc).
Định lý Bernoulli. Định lý Tchebychev
- Tổng thể và mẫu.
- Các cách trình bày một mẫu.
- Các đặc trưng mẫu: tỉ lệ mẫu, trung
bình mẫu, phương sai mẫu.
-

Thời lượng
12 tiết

16 tiết

Sinh viên tự đọc
2 tiết

2


-

5

Chương 5/Thống kê

-

-

6

Chương 6/Thống kê

-

11.

Nhóm giảng viên:
Lê Hữu Bình. Đt: 0913599560. E-mail: binhlh@fpt.vn. Ngày trực:
Trần An Hải. Đt: 0947408077. Email: trananhai@wru.vn. Ngày trực: 14 h thứ Năm.
Nguyễn Văn An. Đt: 0915777000. Email: an0883@gmail.com. Ngày trực:
Đào Hoàng Dũng. Đt: 0915116855. Email: daohoangdung@gmail.com. Ngày trực:
Lê thị Quỳnh Nhung. Đt: 0987461981. Email: lenhung10@gmail.com. Ngày trực:
Nguyễn Thanh Nga. Đt: 0989345739. Email: thanhnga_dhsphn@yahoo.com. Ngày trực:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

12.

Tiến trình học tập:

Tiết/ buổi
Tiết 1, 2, 3/
buổi 1

Tiết 1, 2, 3/
buổi 2

Tiết 1, 2, 3/
buổi 3

Tiết 1, 2, 3/
buổi 4

3

Những phân phối xác suất của các
đặc trưng mẫu (Giới thiệu sinh viên
tự đọc).
Đặt vấn đề.
7 tiết
Ước lượng điểm: Định nghĩa ước
lượng điểm. Các tiêu chuẩn để lựa
chọn một ước lượng điểm tốt. Các
ước lượng điểm tốt của kì vọng,
phương sai, tỉ lệ.
Ước lượng khoảng: Định nghĩa ước
lượng khoảng. Tìm khoảng tin cậy
cho kì vọng, phương sai, tỉ lệ. Xác
định độ chính xác, độ tin cậy hoặc
kích thước mẫu.
Khái niệm giả thuyết thống kê.
8 tiết
Phương pháp chung để kiểm định
giả thuyết thống kê.
Kiểm định giả thuyết về kì vọng.
Kiểm định giả thuyết về phương sai.
Kiểm định giả thuyết về tỉ lệ.

Hoạt động học tập
Biến cố và Xác suất của biến cố/ chương 1/ phần Xác suất
-Các bài đọc chính: Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu. Biến cố và mối
quan hệ giữa chúng. Định nghĩa xác suất.
- Các hoạt động chính:
Giảng: tiết 1, 2. Hướng dẫn giải bài tập: tiết 3.
Biến cố và Xác suất của biến cố/ chương 1/ phần Xác suất
-Các bài đọc chính: Các quy tắc tính xác suất.
- Các hoạt động chính:
Giảng: tiết 2, 3. Hướng dẫn làm bài tập: tiết 1.
Biến cố và Xác suất của biến cố/ chương 1/ phần Xác suất
-Các bài đọc chính: Các quy tắc tính xác suất.
- Các hoạt động chính:
Giảng: tiết 1. Hướng dẫn làm bài tập: tiết 2, 3.
Biến cố và Xác suất của biến cố/ chương 1/ phần Xác suất
-Các bài đọc chính: Các quy tắc tính xác suất.
- Các hoạt động chính:

3


Tiết 1, 2, 3/
buổi 5

Tiết 1, 2, 3/
buổi 6

Tiết 1, 2, 3/
buổi 7

Tiết 1, 2, 3/
buổi 8

Tiết 1, 2, 3/
buổi 9

Tiết 1, 2, 3/
buổi 10

Tiết 1, 2, 3/
buổi 11

Tiết 1, 2, 3/
buổi 12

Tiết 1, 2, 3/
buổi 13

Tiết 1, 2, 3/
buổi 14

4

Giảng: tiết 1. Hướng dẫn bài tập: tiết 2, 3.
Biến ngẫu nhiên/ chương 2/ phần Xác suất
-Các bài đọc chính: Khái niệm biến ngẫu nhiên 1- chiều. Luật phân phối xác
suất của biến ngẫu nhiên.
- Các hoạt động chính:
Giảng: tiết 1, 2. Hướng dẫn làm bài tập: tiết 3.
Biến ngẫu nhiên/ chương 2/ phần Xác suất
-Các bài đọc chính: Luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên. Các tham số
đặc trưng của biến ngẫu nhiên.
- Các hoạt động chính:
Giảng: tiết 2, 3. Hướng dẫn làm bài tập: tiết 1.
Biến ngẫu nhiên/ chương 2/ phần Xác suất
-Các bài đọc chính: Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên.
- Các hoạt động chính:
Giảng: tiết 2, 3. Hướng dẫn làm bài tập: tiết 1.
Biến ngẫu nhiên/ chương 2/ phần Xác suất
-Các bài đọc chính: Một số luật phân phối xác suất thông dụng.
- Các hoạt động chính:
Giảng: tiết 1, 2. Hướng dẫn làm bài tập: tiết 3.
Biến ngẫu nhiên/ chương 2/ phần Xác suất
-Các bài đọc chính: Một số luật phân phối xác suất thông dụng.
- Các hoạt động chính:
Giảng: tiết 1, 2. Hướng dẫn làm bài tập: tiết 3.
Thống kê mô tả/ chương 4/ phần Thống kê
-Các bài đọc chính: Tổng thể và mẫu. Các cách trình bày một mẫu. Các đặc
trưng mẫu.
- Các hoạt động chính:
Kiểm tra phần Xác suất: tiết 1. Giảng: tiết 2, 3.
Ước lượng tham số/ chương 5/ phần Thống kê
-Các bài đọc chính: Đặt vấn đề. Ước lượng điểm. Ước lượng khoảng.
- Các hoạt động chính:
Giảng: tiết 1, 2. Hướng dẫn làm bài tập: tiết 3.
Ước lượng tham số/ chương 5/ phần Thống kê
-Các bài đọc chính: Ước lượng khoảng.
-Các hoạt động chính:
Giảng: tiết 1, 2. Hướng dẫn làm bài tập: tiết 3.
Kiểm định giả thuyết thống kê/ chương 6/ phần Thống kê
-Các bài đọc chính: Khái niệm giả thuyết thống kê. Phương pháp chung để
kiểm định giả thuyết thống kê. Kiểm định giả thuyết về kì vọng.
-Các hoạt động chính:
Giảng: tiết 2, 3. Hướng dẫn làm bài tập: tiết 1.
Kiểm định giả thuyết thống kê/ chương 6/ phần Thống kê
-Các bài đọc chính: Kiểm định giả thuyết về kì vọng. Kiểm định giả thuyết về
phương sai. Kiểm định giả thuyết về tỉ lệ.
-Các hoạt động chính:
Giảng: tiết 1, 2. Hướng dẫn làm bài tập: tiết 3.

4


Tiết 1, 2, 3/
buổi 15

5

Kiểm định giả thuyết thống kê/ chương 6/ phần Thống kê
-Các hoạt động chính:
Kiểm tra phần Thống kê: tiết 3. Hướng dẫn làm bài tập: tiết 1, 2.

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×