Tải bản đầy đủ

TUT CHECK PASS FACEBOOK ACC CHƯA cài GMAIL HOT 2017

B ƯỚ
C 1 : FAKE SANG ẤN ĐỘ + NN ẤN ĐỘ
B ƯỚ
C 2 : VÀO QUÊN M Ậ
T KH Ẩ
U RỒ
I TIM NICK VICTIM
B ƯỚ
C 3 : ĐƯỢ
I NÓ RA CÁI KHUNG NH Ư Z R Ồ
I DÁN LINK LÊN NHÉ :
ĐỢ
I NÓ HI Ệ
N NH Ư Z R Ồ
I DÁN LINK LÊN :

https://www.facebook.com/help/contact/560088260784585?
Field383518988459175=bondeptrai%40gmail.com
lưu ý : thay chỗ cuối.gmail ở đoạn cuối : =bondeptrai%40gmail.com
------------chúng ta thay thành gmail trắng VD Tài khoản gmail bạn là bonhotgirl@yahoo.com
------------ thì chúng ta sửa ở đoạn đó là------------------------------------ =bonhotgirl

%40yahoo.com
THẾ ĐẤY ! chỗ này tự hiểu nhé.
tiếp :
DÒNG 1 : ĐIỀN Tên victim
Dòng 2 : điền link victim
Dòng 3: chọn dòng 4
Dòng 4 : Ghi càng sđt vào
Dòng 5 :
- ममम हमकर हमललम कक ककरण वससलल खकतक मकम नहलम कर सकतक हमम और जकनककरल बदलनक कक
ललए, अब ममम बहहत लचमलतत हसह और ममम फकसबहक सक महझक उबरनक मकम मदद करनक चकहतक हमम। इस
खकतक मकरक ललए बहहत महततवपसरतण हम, ककपयक दसततकवकजलम और ममम जकनककरल पतरदकन कक मकधतयम
सक सततयकलपत करकम। धनतयवकद।

rồi hóng khỏi cần rep :D


\
CÒN CHECK PASS ACC ĐÁ ADD GMAIL NỮA :V
HỒI MÌNH SẼ SHARE SAUTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×