Tải bản đầy đủ

thuyết minh đồ án điện

GVHD: Lê Thường Du

SVTH: HUỲNH TRỌNG NGHĨA

THUYẾT MINH
II. TÍNH TOÁN CHỌN DÂY CHO TẦNG TRỆT
I.CHIẾU SÁNG PHÒNG KHÁCH TẦNG TRỆT
-Phòng khách có diện tích S = 4,5.4 = 18

m2

Vì tất cả các thiết bị điện sử dụng 1 pha điện áp 220V, nên ta sử dụng nguồn điện vào 1 pha

. Chọnρtr = 0,5; ρtg = 0,3

điện áp 220V để tiện cho việc tính toán chung.
* Công suất định mức của tất cả các thiết bị điện tầng trệt

-Chọn đèn huỳnh quang chiếu sáng chung và đèn compact gắn trong đèn bao nhựa mờ gắn
trên tường để chiếu sáng chung . Chọn
- Theo tiêu chuẩn 12:2014 ta có


CÔNG SUẤT
ĐỊNH MỨC
(W)

SỐ
LƯỢN
G

40

26

TỔNG
CÔNG
SUẤT
(W)
1040

18

33

594

28W
720

10
2

280
1440

22

5

110


Đèn trang trí Lavabo 20W

20

1

20

Bơm 1HP
Máy nước nóng ( MNN)
Tủ lạnh
TỔNG CÔNG SUẤT CHIẾU SÁNG
TẦNG TRỆT (W)

736
1500
125

1
1
1

736
1500
125

Tên thiết bị

hlv = 0,8m

Emin = 200

lux .Đèn huỳnh quang và đèn compact là đèn

huỳnh quang cải tiến nên ta sử dụng tiêu chuẩn đèn huỳnh quang.
-Hệ số dự trữK = 1,5; Z = 0,8.
Chiều cao tính toán:htt= 3,8 – 0,8 = 3m.

Đèn huỳnh quang bóng 1m2 – 1x40W
Đèn downlight W160xH110 bóng
compact 18W – J6JL/501P
Đèn neon hắt trầnánh sáng vàng 28W
Đèn chùm trang trí Ø50 –12x60W
Đèn chóa mờ bán cầu bóng huỳnh
quangxuyến 22W

Chỉ số hình phòng:
+ Tính hệ số lợi dụng quang thông:
Tra phụ lục 1.21 đèn trực chiếu Huỳnh quang trần
U
0,22
0,3

0,6
0,8

5845

+ Tổng quang thông trong phòng là:
*Công suất định mức của ổ cắm :
+ Chọn đèn :

- Phòng khách có diện tích 4,5.4 = 18

m2

, theo tiêu chuẩn ta bố trí 4 ổ cắm 1 pha có công

Bố trí 12đèn HQ công suất 40W – 220V có .Có tổng Fđ = 29760 lm.
Ngoài ra chọn thêm:

suất 1000W. Phòng bếp có diện tích 5.7,5 = 37.5

+ Đèn chùm trang trí Ø50 – 12x60W

1000W.

+ Đèn tường trang trí bắt vách 1 bóng nung sáng 60W

Điện kỹ thuật xây dựng

Trang 1

m2

ta bố trí 5 ổ cắm 1pha công suất


GVHD: Lê Thường Du

SVTH: HUỲNH TRỌNG NGHĨA

Vậy ta cần tổng cộng 9 ổ cắm 1000W để bố trí trong tầng trệt, nên công suất tổng cộng của
ổ cắm là 9000W. Vì các ổ cắm không cùng làm việc đồng thời nên hệ số đồng thời ổ cắm

Ks


= 0,2.
Công suất ổ cắm :

Tổng công suất đặt lên toàn tầng trệt là :.
Các thiết bị không hoạt động cùng một lúc nên ta chọn:

K c = 0,8 K s = 1 cos ϕ = 0,9
,

,

-Công suất tính toán:
- Cường độ dòng điện tính toán:

- Hệ số

Kn

với cáp đặt trong không khí :

Đèn huỳnh quang bóng 1m2 – 1x40W
Đèn downlight W160xH110 bóng
compact 18W – J6JL/501P
Đèn chóa mờ bán cầu bóng huỳnh
quangxuyến 22W
Máy điều hòa 1,5HP
Máy nước nóng ( MNN)
Tivi
Tủ lạnh
TỔNG CÔNG SUẤT CHIẾU SÁNG
TẦNG 1 (W)

ĐỊNH MỨC
(W)

LƯỢN
G

40

28

CÔNG
SUẤT
(W)
1120

18

8

144

22

4

88

1104
1500
150
125

3
1
1
1

3312
1500
150
125

6439

* Công suất điện của các ổ cắm tầng 1 :

K n = K1 × K 2 × K 3 = 0.77 × 1 × 1 = 0.77

- Phòng ngủ 1 có diện tích 4.6x4=18.4 m 2 theo tiêu chuẩn ta bố trí 4 ổ cắm điện 1 pha có
công suất 1000W .

- Cường độ dòng điện làm việc:

- Phòng ngủ 2 có diện tích 4.6x4=18.4 m 2 theo tiêu chuẩn ta bố trí 4 ổ cắm điện 1 pha có
công suất 1000W.

- Ta chọn dây sao cho
Vậy, ta chọn 2 dây một ruột với dây dẫn dây bọc ruột đồng có tiết diện 6mm 2 được luồn
trong ống nhựa PVC

Φ 20

- Phòng ngủ 3 có diện tích 4.4,5=18 m2 theo tiêu chuẩn ta bố trí 4 ổ cắm điện 1 pha có công
suất 1000W.
Vậy ta chọn 20 ổ cắm để bố trí cho tầng 1 . Công suất tổng cộng đưa đến 20 ổ cắm điện này

: 2(1x6)+E6ON PVC có

- Chọn CB cho tầng trệttheo điều kiện phát nóng:

I lv < I CB ≤ I CP

là 20000W . Vì các ổ cắm này không cùng làm việc cùng lúc nên ta chọn hệ số đồng thời

=>

Vậy, tachọn CB 2 cực có dòng điện định mức 40A: MCB 2P40A

của ổ cắm

III. TÍNH TOÁN CHỌN DÂY CHO TẦNG 1:
- Công suất định mức của toàn bộ thiết bị tầng 1:

K s = 0.2

Tổng công suất cho tầng 1là :
Vì tất cả các thiết bị này không làm việc cùng một lúc nên ta chọn các hệ số :
K c = 0.8 K s = 1 cos ϕ = 0.9
,
,
, U = 220V

-Công suất tính toán:
Tên thiết bị
Điện kỹ thuật xây dựng

CÔNG SUẤT
Trang 2

SỐ

TỔNG


GVHD: Lê Thường Du

SVTH: HUỲNH TRỌNG NGHĨA

- Cường độ dòng điện tính toán:

Vậy, ta chọn MCCB 3 cực có dòng điện định mức 100A: MCCB 3P100A
V. TÍNH TOÁN CHỌN DÂY VÀ CB CHO BẾP VÀ PHÒNG KHÁCH

Kn

- Hệ số

: với cáp đặt trong không khí :

K n = K1 × K 2 × K 3 = 0.77 × 1 × 1 = 0.77

5.1 PHÒNG BẾP + ĂN
* Công suất của các thiết bị trong bếp :

- Cường độ dòng điện làm việc:
TÊN THIẾT BỊ
- Ta chọn dây sao cho
Vậy, ta chọn 2 dây một ruột với dây dẫn bọc đồng cách điện có tiết diện 10mm2 được luồn
trong ống nhựa PVC

Φ 20

: 2(1x10)+E10 ON PVC có

- Chọn CB cho tầng 1 theo điều kiện phát nóng:

I lv < I CB ≤ I CP

=>=>

Đèn huỳnh quang 1m2 – 1x40W
Đèn downlight W160xH110 bóng
compact 18W – J6JL/501P
Đèn chùm trang trí Ø50 –12x60W
Đèn neon hắt trầnánh sáng vàng 28W
Tủ lạnh
Tổng công suất

CÔNG SUẤT
(W)

SỐ
LƯỢNG

40

6

TỔNG
CÔNG
SUẤT (W)
240

18

11

198

720
28
125

1
4
1
1403

720
112
125

=>chọn CB 2 cực có dòng điện định mức 50A: MCB 2P50A
* Công suất của ổ cắm điện :

IV. TÍNH CÔNG SUẤT TỔNG CHO TOÀN NHÀ

- Phòng bếp + ăn có diện tích 4 x 7.5 =30m2 . Theo tiêu chuẩn ta chọn 5 ổ cắm điện 1 pha có
công suất 1000W , nên công suất toàn bộ ổ cắm là 5000 W.

Vì tất cả các thiết bị điện không hoạt động cùng lúc nên ta chọn các hệ số tính toán :
K c = 0.8 K s = 1 cosϕ = 0.9
,
,
, U = 220V

Vì các ổ cắm điện không hoạt động cùng một lúc nên ta chọn hệ số đồng thời ổ cắm

-Công suất tính toán:

0,2. Nên công suất ổ cắm :

- Cường độ dòng điện tính toán:

Vậy tổng công suất của bếp + ăn là :Pđm = 1000+1430=2430 (W)

Ks

* Tính toán chọn dây và MCB cho bếp:
K n K n = K1 × K 2 × K 3 = 0.77 × 1 × 1 = 0.77
- Hệ số
:

- Tính toán chọn dây:

- cường độ dòng điện làm việc:

K c = 0.8 K s = 1 cos ϕ = 0.9
Các thiết bị điện không hoạt động cùng một lúc nên ta chọn
,
,

Tổng công suất của các thiết bị điện trong bếp là Pđm=2430 (W)

-Công suất tính toán:
- Ta chọn dây sao cho

- Cường độ dòng điện tính toán:

Vậy, ta chọn 2 dây một ruột có tiết diện 25mm2 được luồn trong ống nhựa PVC
2(1x25)+E25 ON PVC có
Chọn MCCB tổng theo điều kiện phát nóng:
Điện kỹ thuật xây dựng

Trang 3

I lv < I CB ≤ I CP

=94

Φ 20

:

K n K n = K1 × K 2 × K 3 = 0.77 × 1 × 1 = 0.77
- Hệ số
:

=


GVHD: Lê Thường Du

SVTH: HUỲNH TRỌNG NGHĨA

- Cường độ dòng điện làm việc:

Ta có :

- Ta chọn dây sao cho

=>chọn RCBO 2 cực có dòng điện định mức là 16A: RCBO 2P16A

Vậy, ta chọn 2 dây một ruột có tiết diện 2,5mm2 được luồn trong ống nhựa PVC

Φ 20

:

2(1x2,5)+E2,5 ON PVC có

K c = 0.8 K s = 1 cos ϕ = 0.9
Ta có:
,
,

-Công suất tính toán:

- Chọn CB cho bếptheo điều kiện phát nóng:

I lv < I CB ≤ I CP

=>

Vậy, ta chọn CB 2 cực có dòng điện định mức 25A: MCB 2P25A
5.2 PHÒNG KHÁCH :
Tổng công suất của các thiết bị điện phòng khách là

- Cường độ dòng điện tính toán:
K n K n = K 4 × K 5 × K 6 × K 7 = 0.8 × 1 × 1 × 0.95 = 0.76
- Hệ số
:

- Cường độ dòng điện làm việc:

K c = 0.8 K s = 1 cos ϕ = 0.9
Các thiết bị điện không hoạt động cùng một lúc nên ta chọn
,
,

-Công suất tính toán:

- Ta chọn dây sao cho

- Cường độ dòng điện tính toán:

Vậy, ta chọn 2 dây một ruột có tiết diện

K n K n = K1 × K 2 × K 3 = 0.77 × 1 × 1 = 0.77
- Hệ số
:

2(1× 2,5) + E 2,5

- Cường độ dòng điện làm việc:

I cp = 27( A)

ON PVC có
=>

- RCBO dùng cho máy nước nóng có công suât 1500W

I dm =

2(1x2,5)+E2,5ON PVC có

P
1500
=
= 7.5( A)
U × cos ϕ 220 × 0.9

- Chọn CB cho phòng kháchtheo điều kiện phát nóng:

Ta có :

Theo điều kiện phát nóng: =>

K c = 0.8 K s = 1 cos ϕ = 0.9
,
,

Vậy, ta chọn CB 2 cực có dòng điện định mức 20A: MCB 1P20A
Tương tự đối với dây dẫn đến các WC , ta dùng loại 2 dây 1 ruột (dây bọc ruột đồng ) có tiết
được luồn trong ống nhựa PVC

2(1× 2.5) + E 2.5

-Công suất tính toán:

Ptt = K c × K s × Pdm = 0.8 × 1 × 1500 = 1200(W)

I tt =

ON PVC.
- Cường độ dòng điện tính toán:

VI. CHỌN RBCO :
* RCBO dùng cho máy bơm nước có công suất 1,5HP
Điện kỹ thuật xây dựng

I lv < I CB ≤ I CP

Vậy, ta chọn CB 2 cực có dòng điện định mức 16A: MCB 1P16A

Vậy, ta chọn 2 dây một ruột có tiết diện 2,5 mm 2 được luồn trong ống nhựa PVC:

diện

được luồn trong ống nhựa PVC:

Chọn CB cho máy bơm nướctheo điều kiện phát nóng:

- Ta chọn dây sao cho

2.5mm2

2,5mm 2

Trang 4

Ptt
1200
=
= 6,06( A)
U × cos ϕ 220 × 0.9


GVHD: Lê Thường Du

SVTH: HUỲNH TRỌNG NGHĨA

K n K n = K1 × K 2 × K 3 = 0.77 × 1 × 1 = 0.77
- Hệ số
:

I lv =
- Cường độ dòng điện làm việc:
- Ta chọn dây sao cho

I tt 6,06
=
= 7,97( A)
K n 0.76

2(1× 2,5) + E 2,5

I CP ≥ I lv = 7,97( A)

Vậy, ta chọn 2 dây một ruột có tiết diện

2(1 × 2,5) + E 2,5

Vậy, ta chọn 2 dây một ruột có tiết diện

2,5mm 2

được luồn trong ống nhựa PVC

Φ 20

Chọn CB cho máy nước nóng theo điều kiện phát nóng:

I lv < I CB ≤ I CP

=>chọn RCBO 2 cực có dòng điện định mức là 16A: RCBO 2P16A
=>chọn CB 2 cực có dòng điện định mức 16A: MCB 1P16A
* RCBO dùng cho máy điều hòa có công suât 1.5HP
Ta có :
K c = 0.8 K s = 1 cosϕ = 0.9
,
,

-Công suất tính toán:
- Cường độ dòng điện tính toán:

K n K n = K1 × K 2 × K 3 = 0.77 × 1 × 1 = 0.77
- Hệ số
:

Điện kỹ thuật xây dựng

Trang 5

=>

Φ 20

:

I cp = 27( A)

ON PVC có
I lv < I CB ≤ I CP

=>

=> chọn RCBO 2 cực có dòng điện định mức là 16A: RCBO 2P16A
:

ON PVC có

- Ta chọn dây sao cho

được luồn trong ống nhựa PVC

Chọn CB cho máy nước nóng theo điều kiện phát nóng:

I cp = 27( A)

- Cường độ dòng điện làm việc:

2,5mm 2

3,9 < I CB ≤ 27đối với dây dẩn đến các RCBO, ta dùng loại 2 dây 1 ruột (dây bọc ruột đồng ) có tiết
2.5mm2
Φ 20 2(1 × 2.5) + E 2.5
diện
được luồn trong ống nhựa PVC
:
ON PVC.


GVHD: Lê Thường Du
SVTH: HUỲNH TRỌNG NGHĨA

Điện kỹ thuật xây dựng

Trang 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×