Tải bản đầy đủ

Silde bài giảng môn Ngân hàng thương mại: Chuyên đề 3: Nghiên cứu môi trường kinh doanh của ngân hàng (Học viện Ngân hàng)

!∀#∃%&∋()∋∗∋
&+∀,%&∋!−#∋./,∋0123&+∋4,&∀∋
567&∀∋!87∋&+9&∋∀:&+∋


!∀#∃%&∋!()∗!+,%!−./0∋#!1%∋∃!234∋∃!
!5∃6∋!7(∃!+,%!−./0∋#!1%∋∃!234∋∃!8&∋!∋#39%!
∋;∋<=>?∋≅Α=∋ΒΧ∆∋ΕΦΓΗ?Ι∋ϑΚ∋ΒΧΛ∋5∃6∋!7(∃!5:;∋;∋<=>?∋≅Α=∋ΒΧ∆∋ΕΦΓΗ?Ι∋ϑ∆∋ΒΧΛ∋5∃6∋!7(∃!5=><:>∋∋
∋∋∋∋∋∋ΜΒΧ∆∋ΕΦΓΗ?Ι∋?ΙΝ?=∋?Ι>?∋=Ν?ΙΟ!
!5∃6∋!7(∃!?≅!∋Α%!ΒΧ(!∋#6∋!∃9∋#∆!5∃6∋!7(∃!;Ε=
Π∋


5ΦΓ∀!<ΗΙΦ!5:;<:>!
Ρ
Ρ
Μ<Ι


∀#/0%!
+∗4!

∀#/0%!
8Λ∋!

;5!−∃4Π!−∃Θ!
ΡΨ!Ζ!
5Φ[5!∴]⊥
Ρχδ!ΦεΤ!
∗∋


5ΦΓ∀!<ΗΙΦ!5:;<∋
!!53Β%Ν(4ΒΛ∋ΒΧ∆∋ΕΦΓΗ?Ι∋!=Ρ?=∋ΕΦΣ∋Τ∋∋
<=Υς∋ΩΞΨΕ∋
!!:(3∋3+%(Λ∋.Χ∆∋ΕΦΓΗ?Ι∋Ζ∆?=∋Ε[∋

5:;!!;3(%3!Ι∗Β−∗.4ΒΛ∋.Χ∆∋ΕΦΓΗ?Ι∋ϑ∴?∋=]⊥_∋
α∋=β∆∋
!!<φ(∃∋3Β3#%(4ΒΛ∋.Χ∆∋ΕΦΓΗ?Ι∋Ζ=χ⊥∋=δΑ∋
ΑΧ?Ι∋?Ι=ε∋
Θ∋


5ΦΓ∀!<ΗΙΦ!5=><:>!
Μ<Ι
∀#/0%!
+∗4!

∀#/0%!
8Λ∋!

;5!−∃4Π!−∃Θ!
φ∋
5ΦΓ∀!<ΗΙΦ!;Ε=∀ΩΓ∀!ΦΚ∀Ω!ϑΚ!ΡςΤ!<>γη∀Ω!
ΣΤ∀Φ!ι=α∀Φ!

ΡςΤ!<>γη∀Ω!
ϕΞ∀!∀Ω=ΚΤ!

Ικ!∃Α%!

ΡςΤ!<>γη∀Ω!
ϕΞ∀!<>=∀Ω!

<∃Λ(∃!−∃)(!

Μ%λ+!+µ∋∃!

ΙΦΤΥ∀!∴γνΙ!5Φο!Φν5!

Μ%λ+!ΠΘ∗!

γ∋


Ρπ%!Β%&∋!∃θ!#%ρ4!!
5:;<σ!5=><:>!?9!;Ε=
η∋Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×