Tải bản đầy đủ

Silde bài giảng môn Ngân hàng TW: Chương 7: Chính sách tái cấp vốn (Học viện Ngân hàng)

Ch

ng 7: Chính sách tái c p v n

* Khái ni m Chính sách tái c p v n là chính
sách do NHTW quy nh khi cho vay tái c p
v n i v i các NHTM
* M c ích tái c p v n
* Hình th c tái c p v n
* Quy nh tái c p v n

1


* C ch
tác ng
Tác
Tác
Hi u
u i


ng v
l
ng:
ng v
giá:
ng thông báo:
m

* Nh
c im:
* Liên h Vi t Nam

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×