Tải bản đầy đủ

Silde bài giảng môn Ngân hàng TW: Chương 3: Hoạt động tín dụng của NHTW (Học viện Ngân hàng)

Ch

Ho t ng tín d ng c a
Ngân hàng Trung ng

ng 3:

1


1. Khái ni m

2. M c ích
3. Nguyên t c ho t

ng tín d ng


4. Ho t

ng tín d ng c a NHTW


Cho vay các TCTD

Cho vay NSNN

-Tái c p v n
+ CV c m c GTCG

C p tín d ng trc

+ Chi t kh u GTCG

ti p

+ Cho vay thi u h t t m

- C p tín d ng gián

th i v thanh toán

ti p

+ CV ch
inh, u
ãi
- CV

c bi
t
- Nghi
p v bo lãnh


4.1. CHO VAY TÁI C
P V N
4.1.1.Khái ni m

4.1.2. Hình th
c tái c
p vn

a. Cho vay c m c GTCG
+ Các n c: Cho vay vi t cách ng i cho vay cu i
cùng
Hình thc: Cho vay Lombard và cho vay th u chi.
+ Vi
t Nam áp d ng Thông t 17/2011/TT-NHNN ngày
18/8/2011 v cho vay c m c GTCG

.


b. CHIT KH
U GTCG
Khái ni m
M c ích

H n m
c tái chit kh
u
- C s xác
nh h n mc:
+ Mc tng tr ng MB;
+ Mc thay
i tài sn có ngo i t
ròng;
+ Thay
i tình tr ng NSNN.


TÁI CHIT KH
U
Cách xác nh h n m
c TCK

Hi = Vi * Si * K
Hi: H n mc chi t kh u ca ngân hàng i
Vi: là v n t có ca Ngân hàng i
Si: là h
s c c u =
K: là h
s chi t kh u

 
 =


=TÁI CHIT KH
U
iu ki n tái chit kh
u
- VIT NAM
    
        ! ∀ # ∃# % 

 & ∋ ∃ ()   ∋
∗ 
& +


C. TÁI C
P V N KHÁC
Vi
t Nam theo Q 15/2012/TT-NHNN ngày
04/5/2012 v vi
c NHNN VN tái c p v n d i hình
thc cho vay l i theo h s tín d ng
i vi các
TCTD

4.2. Cho vay c bi t
Cho vay

c bi
t ca NHNN là vi
c NHNN cho vay
i vi
câc TCTD lâm vào tình tr ng m t kh nng chi tr, tác
ng

n s n
nh ca h
th ng các TCTD ho
c TCTD có nguy
c m t kh nng chi tr do s c nghiêm trng khác.
Vi
t Nam theo Thông t 06/2012/TT-NHNN ngày
16/3/2012 ca NHNN v cho vay

c bi
t
i vi các
TCTD.
8

 
Bo lãnh NHTW
i vi các khon vay n c
ngoài ca các TCTD là cam k t ca NHTW
m
bo vi
c thc hi
n các ngha v thanh toán cho t
chc n c ngoài khi
n h n.
ây là hình thc c p tín d ng gián ti p cho các
TCTD.
*Vi
t Nam:


  

 
M c ích
- Bù
p thi u h t t m th i ca NSNN
- Cho vay ng tr c nm tài chính

Hình th
c
- C p trc ti p tín d ng cho Chính ph
- C p gián ti p thông qua tái chi t kh u các
GTCG ca kho b c ho
c mua tín phi u, trái
phi u Kho b c trên th tr ng m


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×