Tải bản đầy đủ

Silde bài giảng môn Ngân hàng TW: Chương 2: Nghiệp vụ phát hành tiền (Học viện Ngân hàng)

Ch

ng 2:

NGHI P V PHÁT HÀNH TI N


2.1. M c tiêu phát hành ti n c a NHTW

Nâng cao ch t l ng ng ti n trong
l u thông
Nâng cao uy tín c
a NHTW nh m
n
nh giá tr
ng ti n
Ni m tin c
a công chúng vào ng
ti n phát hành2.2. Mô hình qu n lý LT ti n m t c a
NHTW
Ki m soát toàn b
Chuy n giao toàn b
Chuy n giao m t ph
n


2.3. Nghi p v phát hành ti n m t c a NHNN VN

Nghip v in, úc ti n
Quy trình bo qun ti n, tài sn quý và các
gi y t có giá
Vn chuyn ti n, tài sn quý và gi y t có
giá


Nghi p v phát hành ti n m t c a NHTW

Phát hành ti n

c th c hi n thông qua 2 qu :

QU
D TR

PHÁT HÀNH

QU
NGHI P V

PHÁT HÀNH


Qu d tr phát hành

Khái nim
Xu t nhp ti n
Qu d tr phát hành Kho ti n
Trung ng

Qu DTPH t i chi nhánh NHNN
t nh, TP

i u hòa Qu d tr phát hành


u

Qy nghip v phát hành

Khái nim
Nhp - xu t ti n

nh mc qu nghi p v phát hành
* M i quan h gi a qu DTPH và qu nghi p v
phát hành
2.4. Thu h i, thay th và tiêu h y ti nx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×