Tải bản đầy đủ

MẪU THEO dõi học SINH

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH:……………………………………….
Thời gian
Tháng 9

Nhận xét
-Đọc khá lưu loát , nắm vững kiến thức để áp dụng thực hành
khá tốt. Biết dùng từ đặt câu.
- Em nắm vững kiến thức và vận dụng làm tốt các bài tập.

Tháng 10

- Em thực hiện đúng yêu cầu, cũng có hợp tác với nhau trong
nhóm nhưng vốn từ còn ít, các em cần đọc sách, báo nhiều
hơn để phát triển vốn từ.
- Nắm vững kiến thức và áp dụng thực hành tốt . Cần bồi
dưỡng thêm toán có lời văn.

Tháng 11

- Em biết dựa vào tranh và nội dung gợi ý kể lại được đúng, rõ
ràng từng đoạn của câu chuyện.

-- Nắm vững kiến thức và áp dụng thực hành tốt . Cần bồi
dưỡng thêm toán có lời văn.

Tháng 12

- Em thực hiện đúng yêu cầu, hợp tác tốt, vốn từ phong phú.
- Thực hiện thành thạo các phép tính, có năng khiếu về tính
nhanh.

Tháng 1

………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….

Tháng 2

…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
……………………………………………………………
.
………………………………………………………….

Tháng 3

……………………………………………………………
.
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
……………………………………………………………

Ghi chú


Tháng 4

Tháng 5


……………………………………………………………
……………………………………………………………
.
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
………………………………………………………….
…………………………………………………………..
………………………………………………………….
…………………………………………………………..

Nhận xét chung:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×