Tải bản đầy đủ

Mẫu hóa đơn bán buôn nhanh vn

13/2/2017

Bộ soạn thảo văn bản có định dạng, contentEditor

{__LOGO_DOANH_NGHIEP__}{__TEN_DOANH_NGHIEP__}
Của hàng: {__TEN_CUA_HANG__}
Địa chỉ: {__DIA_CHI_CUA_HANG__}
ĐT: {__SDT_CUA_HANG__}
Website: {__WEBSITE_DOANH_NGHIEP__}

PHIẾU GIAO HÀNG KIÊM BIÊN BẢN BÀN GIAO
Số HĐ: {__ID_HOA_DON__} Ngày in: {__NGAY_HIEN_TAI__}   NV Kinh doanh: {__TEN_KINH_DOANH__}
Khách hàng: {__TEN_KHACH__}  Điện thoại: {__SDT_KHACH__}
Địa chỉ: {__DC_KHACH__}
Danh sách sản phẩm bàn giao:
STT

Tên hàng

ĐVT


SL

Đơn giá

Chiết khấu

VAT

Thành tiền

{__TEN_SP__}
{__STT_SP__}

{__IMEI_SP_DESCRIPTION__}/
Bảo hành: 

{__DVT_SP__}{__SO_LUONG_SP__}{__GIA_BAN_SP__}{__GIAM_GIA_SP__} {__VAT_SP__}{__TONG_TIEN_SP_SCK__}

{__BAO_HANH_SP__}
Tổng tiền:

{__TONG_TIEN__}    Bằng chữ: {__TONG_TIEN_BANG_CHU__}

Khách hàng                         Kế toán                            Kỹ thuật                        Thủ kho                           Giám đốc

Cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm, dịch vụ của An Phương!

https://nhanh.vn/store/template/design?storeId=13085&type=5&depotId=&carrierId=

1/1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×