Tải bản đầy đủ

Giá trị lượng giác của một cung


Bài 2: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC
CỦA MỘT CUNG (Tiết 2)

III-QUAN HỆ GiỮA CÁC CÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC
1.Công thức lượng giác cơ bản
Đối với các giá trị lượng giác, ta có các hằng
đẳng thức

2
sin cosα + α =
2
1
2
tan ,
cos
+ α =
α
2
1
1

k , k Z
π
α ≠ + π ∈
2
cot ,
sin
+ α =
α
2
2
1
1
k , k Zα ≠ π ∈
tan .cot ,α α = 1
k , k Z.
π
α ≠ ∈
2

?Từ định nghĩa của sin , cos chứng
minh đẳng thức đầu tiên,
từ đó suy ra các
hằng đẳng thức còn lại
M
B
A
O
α
H
K
x
y
α α

Cho sin = với
Tính
cos .
α
1
3


.
π
< α < π
2
α
Cho tan = với
Tính
cos , sin .
α
−3
5
.
π
< α < π
3
2
2
α
α

M
B
A
O
α
H
K
x
y
I
II
III
IV
A'
B'

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×