Tải bản đầy đủ

Bài 4: Quan hệ cung tiền, lãi suất và tỉ giá

Chương 4

Tiền tệ, lãi suất và tỷ giá

Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

14-1


Nội dung
• Mô hình tài sản tiền tệ và lãi suất
Tiền tệ là gì
Cung, cầu về tiền

• Mô hình tiền tệ, lãi suất, tỷ giá
• Tác động dài hạn của thay đổi cung cầu tiền
đến giá cả, lãi suất và tỷ giá.

Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

14-2Khái niệm, đặc điểm về tiền
• Tiền là một loại tài sản được chấp nhận làm
công cụ thanh toán một cách rộng rãi.
♦ Tiền được định nghĩa theo nghĩa hẹp
• Theo nghĩa hẹp: Bao gồm tiền trong lưu thông, tiền séc,
tiền trong các tài khoản ghi nợ.
• Các khoản tiền gửi không được phân loại là tiền theo
nghĩa hẹp.

Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

14-3


Khái niệm, đặc điểm về tiền
• Tiền tệ là tài sản có tính lỏng vì tiền được dùng
để thanh toán cho ccs hoàng hóa và dịch vụ
hoặc trả nợ mà không mất nhiều phí giao dịch
♦ Tài sản tiền tệ hoặc tài sản có tính lỏng cao không
sinh lợi tức hoặc rất thấp

• Tài sản không có tính lỏng là các tài sản yêu
cầu chi phí giao dịch (về thời gian và chi phí)
chuyển đổi để htanh toán
♦ Tài sản không có tính lỏng có lợi tức cao hơn tiền.

Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

14-4


Khái niệm, đặc điểm về tiền
• Tài sản chia thành hai nhóm
♦ Tài sản tiền tệ
♦ Tài sản phi tiền tệ

Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.


14-5


Cung tiền
• Ngân hàng trung ương quyết định đến
cung tiền, lượng tiền mặt trong lưu
thông.
♦Ở Mỹ, FED-Federal Reserve System, ngân
hàng Trung ương
• Trực tiếp quyết định lượng tiền trong lưu thông.
• Gián tiếp tác động lên số lượng tiền trong các
tài khoản Séc, tài khoản thẻ ghi nợ và các loại
tài sản tiền tệ khác.
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

14-6


Cầu tiền
• Cầu tiền thể hiện số lượng tài sản bằng tiền
mà người ta sẵn sàng muốn nắm giữ.
♦ Yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sẵn lòng nắm giữ
tài sản tiển tệ.
♦ Chúng ta sẽ xem xét đến cầu cá nhân về tiền và
tổng cầu về tiền.

Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

14-7


Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu tiền cá
nhân
1. Lãi suất/lợi tức ước tính của tài sản tiền tệ so với
lợi tức ước tính của tài sản phi tiền tệ.
2. Rủi ro: Rủi ro khi nắm giữ tiền bắt nguồn từ lạm
phát ngoài dự kiến, làm giảm sức mua của tiền tệ.


Các tài sản khác cũng có loại rủi ro này do vậy rủi ro không
phải là yếu tố quan trọng ảnh uhwongr đến cầu về tiền.

3. Tính lỏng: Nhu cầu tính lỏng tăng khi chi phí giao
dịch tăng hoặc số lượng hàng hóa mua bán tăng
lên.

Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

14-8


Các yếu tố ảnh hưởng đến tổng cầu tiền
1. Lãi suất và lợi tức ước tính: việc giữ tiền nhận
được lãi suất thấp hoặc không có lãi suất do vậy lãi
của tài sản phi tiền tệ là chi phí cơ hội của việc giữ
tiền.


Lãi suất cao nghĩa là chi phí cơ hội của việc giữ tiền cao
→ cầu tiền giảm.

2. Giá cả: Giá cả hàng hóa dịch vụ ảnh hưởng đến
cầu về tiền


Khi mức giá tăng, nhu cầu về tính thanh khoản tăng lên để
mua được cùng một lượng hàng hóa và dịch vụ → cầu về
tiền tăng lên

Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

14-9


Các yếu tố ảnh hưởng đến tổng cầu tiền
3. Thu nhập: thu nhập tăng lên nghĩa là nhiều
hàng hóa và dịch vụ được mua vào,cầu về
tiền tăng để thực hiện các giao dịch
♦ Thu nhập quốc dân (GNP) tăng, nhiều hàng hóa
và dịch vụ được sản xuất và mua bán → tăng
cầu về tính lỏng hay tăng cầu tiền

Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

14-10


Mô hình tổng cầu về tiền
Tổng cầu về tiền được viết dưới dạng
Md = P x L(R,Y)
Trong đó
P là mức giá cả
Y thu nhập quốc dan
R lãi suất của tài sản phi tiền tệ
L(R,Y) cầu thực về tiền

Md/P = L(R,Y)
Tổng cầu thực về tiền là hàm của lãi suất và thu nhập

Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

14-11


Cầu tiền thực và lãi suất
Với một mức thu
nhập cho trước,
cầu tiền thực tế
giảm khi lãi suất
tăng

Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

14-12


Cầu tiền thực và thu nhập thực tế
Khi thu nhập tăng, cầu
tiền thực tế tăng ở mọi
mức lãi suất,
Đường L(R,Y) dịch
chuyển sang phải

Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

14-13


Thị trường tiền tệ
• Thị trường tiền tệ là thi trường vay mượn các
tài sản tiền tệ (tài sản lỏng) còn được gọi là
tiền tệ
♦ Các tài sản tiền tệ trên thi trường tiền tệ có lãi suất
thấp hơn lãi suất của tài sản phi tiền tệ như trái
phiếu, các khoản vay, tài khoản tiền gửi ở thị
trường ngoại hối.
♦ Lãi suất trong nước ảnh hưởng trực tiếp đến lãi
suất các tài khoản tiền gửi ở thị trường ngoại hối
Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

14-14


Thị trường tiền tệ
• Thị trường tiền tệ cân bằng khi
Ms = Md
• Hoặc khi lượng cung tiền thực và lượng cầu
tiền thực bằng nhau
Ms/P = L(R,Y)
Ta xác định được mức lãi suất cân bằng

Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

14-15


Thị trường tiền tệ

Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

14-16


Thị trường tiền tệ
• Khi thị trường tiền tệ có dư cung về tiền, thị
trường tài sản phi tiền tệ có dư cầu
♦ Những người đang ở trong tình trạng dư cung tiền
sẵn sàng dùng tiền để mua tài sản phi tiền tệ có
mức lãi suất/lợi tức thấp
♦ Khi mức lãi suất thấp sẽ có người muốn nắm giữ
thêm tiền vì chi phí cơ hội của việc giữ tiền giảm.

Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

14-17


Thị trường tiền tệ
• Khi thị trường tiền tệ có dư cầu về tiền, thị
trường tài sản phi tiền tệ có dư cung
♦ Những người đang muốn nắm giữ thêm tiền sẵn
sàng bán tài sản phi tiền tệ ở mức lãi suất cao để
có thêm tiền
♦ Khi lãi suất ở mức cao sẽ có người muốn dùng
tiền để mua thêm tài sản phi tiền tệ vì lúc nàychi
phí cơ hội của việc giữ tiền tăng lên.

Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

14-18


Ảnh hưởng của cung tiền đến lãi suất
Ở một mức giá, cung
tiền tăng làm lãi suất
giảm

Ở một mức giá, cung
tiền giảm làm lãi suất
tăng

Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

14-19


Ảnh hưởng của thu nhập đến lãi suất
Ở một mưc giá cho
trước, thu nhập quốc
dân tăng làm lãi suất
cân bằng tăng

Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

14-20


Fig 14-7: Money Market/Exchange Rate
Linkages

Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

14-21


Cân bằng trên thị trường tiền tệ Mỹ và thị trường
ngoại hối

Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

14-22


Tác động của tăng cung tiền của Mỹ đến
E€/$

Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

14-23


Thay đổi của cung tiền trong nước
• Cung tiền trong nước tăng làm lãi suất giảm,
lợi tức các tài khoản tiền gửi giảm và đồng nội
tệ giảm giá
• Cung tiền trong nước giảm làm lãi suất tăng,
lợi tức các tài khoản tiền gửi tăng và đồng nội
tệ tăng giá.

Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

14-24


Thay đổi cung tiền nước ngoài
• Cung tiền euro tăng làm đồng euro mất giá
(đồng đô la tăng giá)
• Cung tiền euro giảm làm đồng euro tăng giá
(đồng đô la giảm giá)

Copyright © 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

14-25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×