Tải bản đầy đủ

Bài 3: Xác định tỷ giá, cách tiếp cận tài sản

Chương 3
NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG
TỚI TGHĐ
PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TÀI SẢN


Nội dung
Tài cân nhân
Sự
Những
bằng tố tác động tới cầu về tài sản ngoại tệ


Tài sản và những nhân tố tác động tới
cầu về tài sản
Tài sản là gì?


Tài sản và những nhân tố tác động
tới cầu về tài sản
Các nhân tố tác động tới cầu về tài sản?Lợi tức dự kiến
Lợi tức dự kiến của một tài sản là gì?


Lợi tức dự kiến

Nếu RET của một tài sản < tỷ lệ lạm phát trong cùng một khoảng thờ


Cầu về tài sản ngoại tệ
Vậy cầu về


Cầu về tài sản ngoại tệ
Giả định


Lợi tức dự kiến của các khoản
tiền gửi ngoại tệ
Lợi tức dự kiến của các khoản tiền gửi bằng ngoại tệ phụ thuộc vào


Lợi tức dự kiến của các khoản
tiền gửi ngoại tệ
Nếu lãi suất của 2 khoản tiền gửi bằng nhau, liệu


Lợi tức dự kiến của các khoản tiền
gửi ngoại tệ
Đầu tư mua khoản tiền gửi USD


Lợi tức dự kiến của các khoản
tiền gửi ngoại tệ
Tỷ suất lợi tức dự kiến của khoản đầu tư USD


Lợi tức dự kiến của các khoản tiền

gửi ngoại tệ

Muốn so sánh tỷ suất lợi tức dự tính của các loại tài sản khác nhau th

RETEUR
RETEUR

100

e
*
(
1
+
R
)
*
E

100
EUR


(1 + REUR ) * E e
E


=
=
−1
100
E
E e + REUR * E e − E
Ee
E e −E
E e −E
=
= REUR
+
≈ REUR +
E
E
E
E


Lợi tức dự kiến của các khoản tiền
gửi ngoại tệ - Công thức
Tỷ suất của các loại tiền gửi nội tệ


Lợi tức dự kiến của các khoản tiền
gửi ngoại tệ
Giả sử có 2 loại tiền là: USD và EUR. Biết R


Lợi tức dự kiến của các khoản
tiền gửi ngoại tệ
Các q

 * Ee − E 
(1) = R − R +

E
Mức chênh lệch RET giữa các đồng tiền


E €/$ và RET€($)


E €/$ và RET$
Current exchange
rate, E$/€
1.07
1.05
1.03
1.02
1.00
0.031

0.050
R$

0.069

0.079 0.100
Expected dollar return
on dollar deposits, R$


Sự cân bằng trên FX
Giả sử trên FX có 2 loại tài sản là


Sự cân bằng trên FX

FX sẽ cân bằng khi các khoản tiền gửi của mọi loại tiền đều có một tỷ suất l

e
E
−E
*
R=R +
E


Sự cân bằng trên FX
Giả sử R


Các yếu tố ảnh hưởng đến sự cân bằng
trên FX
Lãi suấtdự
TGHĐ
hiện
của
kiến
hành
các đồng tiền


Sự cân bằng FX
Mối quan hệ giữa TGHĐ hiện hành RET của các đồng tiền là n


Biểu diễn sự cân bằng FX qua đồ thị
E($/€)

RET$

TGHĐ hiện hành E ($/€) được xác
định bởi giao điểm của các
đường biểu diễn RET của các
khoản tiền gửi USD và EUR.

E

0

RET € = R€+(Ee-E)/E

R$

RET ($)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×