Tải bản đầy đủ

Điều khoản hợp đồng mẫu (english)

CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG HP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ

Tên hàng:
* Gạo trắng Việt Nam hạt dài, mùa vụ 2005, 10% tấm

Commodity:
* Vietnamese long grain white rice of 10% broken, crop 2005

* Nồi cơm điện, loại 2 lít, hiệu National, kiểu FX12, * Two-litre multi rice cooker, National brand, model FX12,
sản xuất tại Nhật, năm 2003

made in Japan, 2003

Số lượng:

Quantity:

* Khối lượng tònh 10.000 MT+/- 10% (tuỳ theo sự lựa * Net Weight 10,000 MT +/- 10% (at the seller’s option)
chọn của bên bán)

* 100 sets, one set with one catalogue, one adaptor and one


* 100 bộ, mỗi bộ kèm theo 1 quyển catalog, 1 biến thế, tool kit
và bộ dụng cụ sửa chữa

Chất lượng:

Quality:

* Theo mẫu số …….. đã được giao cho bên mua giữ ngày * As per sample no…., in the possession of the Buyer on ……
………… Mẫu phải có chữ ký của 2 bên. Mẫu được làm thành 3 The sample must have the signatures of all Parties. The
bản, bên bán giữ 1 bản, bên mua giữ 1 bản, công ty giám sample is to be made in 03 coppies for the Buyer, the Seller
đònh giữ 1 bản. Mẫu là phụ kiện không tách rời khỏi hợp and the Surveyor. The sample is an integral part of the
đồng.

Contract.


CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG HP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ

* Cà phê chè, hạng 1 theo TCVN 4193 : 2001
* Arabica grade 1, TCVN 4193 : 2001
* (cà phê) Theo chỉ tiêu FAQ, cảng Sài gòn 2003
* FAQ Saigon port, 2003
* Mè vàng mùa mới, khô sạch, không mốc mọt.
-

Độ ẩm tối đa: 8%

* Yellow sesame: new crop, dry, clean, no worm eaten

-

Hạt khác màu tối đa: 3%

- Moisture:

-

Tạp chất tối đa: 1%


- Other color grain:

-

Hàm lượng dầu tối thiểu: 45%

- Admixture:

-

Chỉ số acid tối đa: 3

- Oil content: 45% Min.

8% Max.
2% Max.

1% Max.

- Acid index: 3 Max.
* Tiêu khô sạch, màu đen xám, vò cay
- Độ ẩm tối đa: 14%

* Pepper: clean, dry, greyish black, hot taste

- Tạp chất tối đa: 1%

- Moisture: 14%

- Không mốc trắng, không mùi mốc

- Admixture: 1%

Loại 1: 520 gr/l

- Not mouldy or mouldy smelling

Loại 2: 480 – 519 gr/l

Grade 1: 500 gr/l
Grade 2: 480 – 519 gr/l


CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG HP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ

* (trứng vòt tươi): Trứng phải tươi (trong vòng 3 ngày trở
lại), vỏ sạch, khô, không bò nứt hay dập nát.

* (fresh duck egg): Fresh (within 3 days). The egg shell must

- Lòng trắng: trong, không có bọt khí, không đục

be clean, dry and not broken

- Lòng đỏ: màu đỏ tự nhiên, không loãng, vưã, vết nấm

- The white: transparent, no foam of air or dullness

đen trắng. Ngòi trống có đường kính nhỏ hơn hoặc

- The york: natural red, not watery or dotted with black white

bằng 5 mm

spot. Treat’s diameter is 5 mm or under

- Mùi vò: mùi tanh tự nhiên của trứng, không có mùi
trứng thối hay các mùi lạ khác.

- Smell: natural flavour, no bad smell
- Weight: 65 gr or over

- Trứng có trọng lượng lớn hơn hoặc bằng 65 gr/quả

* Có thế nào giao thế ấy

* As it is

* Như người mua đã xem và đồng ý

* As inspected and approved by the Buyer

* Chất lượng hàng hoá theo đúng như tài liệu kỹ thuật * The quality of the Goods is as per the attached Technical
đã được người mua đồng ý, kèm theo hợp đồng. Tài liệu được Documents agreed by the Buyer. Technical Documents is in
in bằng tiếng Việt. Tài liệu kỹ thuật này là một phần không Vietnamese. The Technical Documents is an integral part of
thể tách rời khỏi hợp đồng

the Contracts


CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG HP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ

* Hàng hoá phải là hàng hoá mang nhãn hiệu X, được * The Goods shall be with X trademark, officially registered
đăng ký hợp pháp tại… Chất lượng của hàng hoá trong hợp at …… The quality of the Goods shall be in conformity with the
đồng phải đúng với chất lượng hàng hoá của nhãn hiệu này.

quality of X trademark

Giá cả:

Price:

Đơn giá: 200 USD/chiếc

Unit price: USD 200.00

Tổng giá: 200 USD/chiếc x 200 chiếc = 40 000 USD

Total price: 200 USD x 200 sets = 40,000 USD

(Bốn mươi ngàn đô la Mỹ chẵn)

(Fourty thousand US dollars only)

Giá này được hiểu là giá FOB cảng Singapore, theo The price is to be understood FOB Singapore, Incoterms 2000
Incoterms 2000, bao gồm cả chi phí bao bì và phụ tùng

including packing and accessories

Giao hàng:

Delivery:

- Thời gian: tháng 8/2003

-

Time of delivery: in August 2005

- Đòa điểm:

-

Port of shipment: Singapore

+ Cảng đi: cảng Singapore
+ Cảng đến: cảng Sài Gòn

Port of destination: Saigon, Vietnam
-

- Hàng giao một lần, không cho phép chuyển tải
- Thông báo giao hàng:

Delivery is to be made in one shipment, transhipment is
not allowed

-

Instruction for delivery:


CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG HP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ

+ Lần 1: 15 ngày trước ngày dự kiến giao hàng,

+ 1st notice: 15 days prior to the estimated delivery time.

người bán thông báo bằng fax hàng đã sẵn sàng để giao,

Notice is faxed to the Buyer with the information of

bao gồm: tên hàng, số lượng, quy cách, bao bì, mã hiệu

commodity, quantity, quality and specification, packing

+ Lần 2: 7 ngày sau khi nhận được NOR, người mua

and marking

thông báo bằng fax về việc cử tàu đến nhận hàng, bao

+ 2nd notice: 7 days after the NOR is received, the Buyer

gồm: tên tàu, quốc tòch, cờ tàu, trọng tải, ETA

shall inform the Seller by fax of the Vessel including: the

+ Lần 3: sau khi giao hàng, người bán thông báo

name of the Vessel, the nationality, the flag of the Vessel,

bằng fax về việc giao hàng, bao gồm: tên hàng, số lượng,

ETA

quy cách, bao bì, ký mã hiệu, tên tàu, quốc tòch, cờ tàu,

+ 3rd notice: after shipment, the Seller sends a fax to the

trọng tải, số B/L, ETD, ETA

Buyer with the information of the delivery of the

- Chấp nhận B/L đến chậm

commodity, quantity, quality and specification, packing,
marking, the name of vessel, flag, no of B/L, ETD, ETA

Thanh toán:

-

Stale B/L is acceptable

* Trong vòng một tuần kể từ khi nhận được thông báo
đã giao hàng của người bán, người mua phải chuyển 100% số Payment:
tiền thanh toán bằng T/T từ ngân hàng X đến ngân hàng Y * Within a week after receipt of Notice of Shipment, the
vào tài khoản của người bán
* Thanh toán:

Buyer shall make full payment by T/T to the account of the
Seller from X bank to Y bank


CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG HP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ

- Bằng cách chuyển tiền bằng điện trong vòng 7 ngày,
kể từ ngày nhận được bộ chứng từ gửi hàng (bản gốc), * Payment:
chuyển tiền cho công ty quốc tế Kolon, tài khoản số …… tại - By TT remittance within 7 days from the receipt of shipping
chi nhánh Vietcombank, tp HCM

documents (original) to Kolon International Corp., account

- Việc thanh toán được thực hiện khi người mua nhận no.: ……. in Vietcombank, HCM city
được các chứng từ gửi hàng sau:

- Payment shall be made upon the receipt of these shipping

+ Bộ vận đơn hoàn hảo, đã xếp hàng, có ghi: tiền cước documents such as:
đã trả trước

+ Full set (3/3) of clean on board Bill of lading, marked:

+ Hoá đơn thương mại: 3 bản

Freight prepaid

+ Phiếu đóng gói: 3 bản

+ Commercial invoice in triplicate

+ Giấy chứng nhận xuất xứ do Phòng thương mại Hàn + Packing list in triplicate
Quốc cấp

+ Certificate of origin issued by S. Korea Chamber of
Commerce

* Thanh toán bằng hình thức D/P, chuyển tiền bằng
điện ngay sau khi nhận được bộ chứng từ gửi hàng từ ngân
hàng Eximbank Việt Nam, chi nhánh tp HCM. 100% giá trò * By D/P base-telegraphic reimbursement right after receipt
hợp đồng được chuyển vào tài khoản của người bán, số tài of shipping documents from Vietnam Eximbank HCM city.
khoản ……… tại Eximbank.

Reimbursement of 100% contract value is to be transferred to


CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG HP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ

Ngân hàng người mua: Rabobank Landgraaf, Bangkok, the Seller’s Account no.: …… at Eximbank.
Thailand, đòa chỉ: …………………
Những chứng từ phải xuất trình:

Buyer’s bank: Rabobank Landgraaf, Bangkok, Thailand
Add:………………..

+ Bộ vận đơn hoàn hảo, đã xếp hàng, có ghi: tiền cước Following documents must be presented to:
đã trả trước

+ Full set (3/3) of clean on board Bill of lading, marked:

+ Hoá đơn thương mại: 3 bản

Freight prepaid

+ Phiếu đóng gói: 3 bản

+ Commercial invoice in triplicate
+ Packing list in triplicate

* Bên mua phải mở một L/C trả ngay, không huỷ
ngang bằng đồng đô la Mỹ để trả cho toàn bộ trò giá hàng.
L/C này phải được mở và được bên Bán chấp nhận ít nhất 15 * The Buyer shall open an at sight, irrevocable L/C in USD
ngày trước thời gian dự đònh giao hàng và có giá trò 30 ngày to make a total payment for the Goods. L/C shall be opened
sau khi mở.

and accepted by the Seller at least 15 days before the

Người hưởng lợi: Công ty ABC, 45 Mugyo, Seoul, estimated time of delivery and shall be valid for 30 days
HQ

Beneficial: ABC co…..
Ngân hàng thông báo: Korea First Bank, seoul, HQ

Advising Bank: Korea First Bank…

Ngân hàng người mua: Incombank HCM, VN

Issuing Bank: Incombank …

L/C sẵn sàng thanh toán khi xuất trình những giấy tờ sau:

L/C is payable on the presentation of the following


CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG HP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ

- Trọn bộ vận đơn hoàn hảo, đã bốc hàng, cước phí đã documents:
trả (Freight Prepaid) và 3 bản sao

- A full set of clean, on board B/L, Freight Prepaid

- Hoá đơn thương mại: 3 bản

- Commercial Invoice in triplicate

- Giấy chứng nhận chất lượng: 3 bản

- Certificate of quality in triplicate

- Phiếu đóng gói: 3 bản

- Packing list in triplicate

- Giấy chứng nhận xuất xứ do VCCI cấp: 3 bản

- Certificate of origin issued by VCCI

- Hợp đồng bảo hiểm: 1 bản gốc và 2 bản copy

- Insurance policy: 1 original, 2 copies

Đóng gói và ký mã hiệu:
Phân bón được đóng trong bao PP 50 ký tònh/bao, và
2% bao không, được cấp không tính tiền.
Ký mã hiệu như sau:

Packing and Marking:
Urea Fertilizer is packed in PP bags of 50 kgs net each, 2%

- Phân Urê

new bags free of charge

- Tối thiểu 46% Nitrogen

Marking shall be made as follow:

- Thành phần Biuret tối đa 1%

-

UREA

- Độ ẩm tối đa 0,5%

-

46% NITROGEN MINIMUM

- Trọng lượng tònh 50 kg

-

BIURET MAXIMUM

- Không dùng móc cẩu

-

0.5% MOISTURE MAXIMUM

- Sản xuất tại Inđônêxia

-

50 KGS NET


CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG HP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ

Bảo hành:

-

USE NO HOOKS

-

MADE IN INDONESIA

Thời hạn bảo hành là 12 tháng kể từ ngày giao hàng
hoặc sản xuất được 1 triệu sản phẩm tùy theo mức nào đến Warranty:
trước.

Warranty period is 12 months from the date of delivery or
Người bán đảm bảo thiết bò cung cấp là mới tinh, until the machine produces 1 million products subject to

không lỗi và đúng như mô tả kỹ thuật trong hợp đồng. Trong either comes first
thời hạn bảo hành, người bán đảm bảo việc vận hành bình The Seller warrants that the equipment supplied:
thường trong công suất của thiết bò.

+ be brand-new

Trong thời hạn bảo hành, người mua sẽ thông báo cho + be free from defects
người bán các hư hỏng được bảo hành bằng văn bản. Ngay + be as per the attached technical description
khi nhận được văn bản thông báo, người bán phải ước lượng Within the warranty period, the Seller warrants the normal
thời gian sửa chữa và thay thế để thông báo cho người mua, operation
thời gian này không được quá 2 tháng từ khi nhận thông báo. Under the guarantee period, the Buyer shall inform the Seller
Mọi chi phí sửa chữa do người bán chòu.

of all the defects in writing. Upon the receipt of the notice,

Các thiết bò thay thế, sửa chữa trong thời hạn bảo hành the Seller shall work out the time to repair or make good all
sẽ được bảo hành 12 tháng kể từ ngày sửa chữa, thay thế.

defects, the Seller shall inform the Buyer the time needed to
make good the defects, the duration for repairing or


CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG HP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ

replacing the Goods is to be less than 2 months from the
receipt of the notice. All the arising costs for repairing the
Kiểm tra:

Goods are for the Seller’s account.

Việc kiểm tra số lượng, chất lượng và đóng gói sẽ được
tiến hành tại kho của cảng Sài gòn trước khi bốc hàng bởi Inspection:
một công ty giám đònh có đăng ký tại Việt Nam do người The inspection for quality, quantity and packing shall be
mua chỉ đònh với chi phí của người bán.

carried out at Saigon port’s warehouse before loading by a

Việc kiểm tra tại cảng bốc hàng theo chứng nhận của Testing and Inspection Organization (TIO) registered in
công ty giám đònh là quyết đònh cuối cùng.

Vietnam nominated by the Buyer at the Seller’s account.
The inspection at the Port of loading with the certificate of

Bất khả kháng:

TIO shall be final.

Trường hợp bất khả kháng được hiểu là trường hợp xảy
ra các hiện tượng được coi là bất khả kháng theo quy đònh Force majeure
trong ấn phẩm số 421 về bất khả kháng của ICC.

Force majeure cases shall be understood the occurrence of

Bất khả kháng phải được bên gặp bất khả kháng thông situations to be considered as force majeure in ICC
báo cho bên kia bằng điện thoại trong vòng 7 ngày và được pubication No 421.
xác nhận lại bằng văn bản trong vòng 10 ngày từ ngày gọi
điện cùng với giấy chứng nhận bất khả kháng do Phòng The force majeure cases shall be informed to the other party


CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG HP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ

thương mại nơi xảy ra bất khả kháng cấp. Quá thời hạn này by the concerned party by phone within 7 days and confirmed
bất khả kháng sẽ không được tính đến.

by writing within 10 days from the date of such a phone call

Trong trường hợp bất khả kháng, bên gặp bất khả together with certification of force majeure issued by the
kháng sẽ không chòu trách nhiệm cho bất cứ khoản phạt nào Chamber of Commerce located in the region of the case.
về việc trì hoãn giao hàng

After this deadline, claims for force majeure shall not be
taken into account.

Khiếu nại:

In the event of force majeure, the concerned party shall

Trong trường hợp khi nhận hàng, hàng hóa không phù bear no responsibility of any penalty arising from delay of
hợp với quy đònh trong hợp đồng về chất lượng, số lượng và delivery.
đóng gói, người mua phải nộp đơn khiếu nại cùng với các
giấy tờ chứng minh: bản sao hợp đồng, biên bản giám đònh, Claim:
giấy chứng nhận chất lượng, giấy chứng nhận số lượng, phiếu In case upon taking the delivery, the Goods are not in strict
đóng gói có xác nhận của cơ quan giám đònh đã được hai bên conformity with conditions stipulated in the contract in terms
đồng ý trong vòng 30 ngày kể từ ngày tàu cập bến.

of quality, quantity and packing, the Buyer shall submit his

Ngay khi nhận được đơn khiếu nại, người bán phải claim together with sufficient evidence of copy of the
khẩn trương giải quyết khiếu nại và có văn bản phúc đáp contract, Survey Report, Certificate of Quality, Certificate of
trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại. Nếu Quantity, Packing List with certification of the authorized
lỗi về phía người bán thì người bán phải giao bổ sung số hàng inspection company agreed by the two parties within 30 days


CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG HP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ

không phù hợp chậm nhất 30 ngày sau khi có văn bản kết upon the ship’s arrival
luận chính thức.

Upon receiving the claim, the Seller shall in a timely maner
solve it and reply in writing within 30 days, after such receipt.

Trọng tài:

Incase of the Seller’s fault, the Seller shall deliver the

Bất kỳ sự tranh chấp nào phát sinh từ hợp đồng này sẽ replacements not later than 30 days after the official
được giải quyết một cách hữu nghò giữa hai bên. Nếu tranh conclusion.
chấp không giải quyết được sẽ được đem ra Trung tâm trọng
tài quốc tế Việt Nam phân xử theo luật Thương mại Việt Arbitration:
Nam với chi phí do bên thua chòu. Quyết đònh phân xử là Any disputes arising from this contract shall be amicably
quyết đònh cuối cùng và có giá trò ràng buộc hai bên.

solved by the two parties. The dispute not being solved in
such way shall be settled by the Vietnam Internation

Điều khoản và điều kiện khác:

Arbitration Centre under the Vietnamese Commercial Law

Bất cứ sửa đổi nào của hợp đồng cũng phải được thực hiện with the cost at the losing party’s account. The arbitration
bằng fax hay bằng văn bản và có sự xác nhận của cả 2 bên.

decisions are final and legally binding to the two parties.

Hợp đồng này được làm bằng tiếng Anh, gồm 4 bản có giá trò
như nhau, mỗi bên giữ 2 bản.

Other tems and conditions:

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trò cho đến Any amendments or modifications to the contract shall be
ngày 10/04/2005

made by fax or in writing with the confirmation of the two


CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG HP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ

parties
The contract is made in English in 4 equal copies, 2 copies for
each party
The contract comes into force upon the date of signature and
shall be valid until 10th April, 2005Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×