Tải bản đầy đủ

Mẫu kế hoạch học tập và làm theo 2016 2017

SỞ GD-ĐT THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT SÔNG CÔNG

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

( Mẫu)

KẾ HOẠCH
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Năm học 2016-2017
Họ và tên:...........................................
Tổ:........
Nhiệm vụ được phân công:...
...
I.Về tư tưởng chính trị:
....
...
.....

*Kiên quyết chống 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị cụ thể như sau( ghi
rõ 9 nội dung)
....
...
II.Về đạo đức, lối sống:
.....
....
...
*Kiên quyết chống 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống cụ thể như sau( ghi rõ
9 nội dung)
...
...
III. Chống các biểu hiện về tự diễn biến tự chuyển hóa( ghi rõ 9 nội dung)


....
....
IV.Các biện pháp và quyết tâm tu dưỡng rèn luyện của bản thân:
...
...
V. Danh hiệu thi đua đăng ký đầu năm học:
...
...
Tổ trưởng chuyên môn
Duyệt

Người viết
(ký, ghi rõ họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường xây dựng kế
hoạch theo mẫu( viết tay) và nộp cho đồng chí tổ trưởng chuyên môn phê duyệt
trước ngày 20/1/2017.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×