Tải bản đầy đủ

LÝ THUYẾT MỆNH ĐỀ DANH TỪ

NOUN CLAUSE ( Mệnh đề danh từ)
1/ Definition:(định nghĩa)
- Là mệnh đề phụ, có chức năng của 1 danh từ.
- Mệnh đề danh từ được nối với mệnh đề chính bằng that, whether/ if (liệu là) hoặc
các nghi vấn từ who, what, which, where, when, how,…  Khi dùng các từ này
thì mệnh đề không chia nghi vấn.
Ex: I wonder if she remembers me.(Tôi nghi ngờ, liệu cô ta còn nhớ tôi hay không)
What I am writing is every important (Cái mà tôi đang viết rất quan trọng)
2/ Positions of noun clause : (Các vị trí của mệnh đề danh từ)
a/ Subject of the sentence: ( chủ ngữ trong câu)
Ex: That he left makes her mother worries. (Việc anh ta rời khỏi làm mẹ anh ta lo
lắng)
 “ That” đứng đầu câu đóng vai trò làm chủ ngữ
b/ Object of the sentence : (tân ngữ trong câu)
Ex: I don’t know her boy friend
=> I don’t know who she loves.
 “ her boy friend” ( bạn trai của cô ấy) được thay thế bằng “ Who she loves”
(người cô ấy yêu). Trong câu này,mệnh đề danh từ “ who she loves” đứng sau
động từ, đóng vai trò làm tân ngữ cho câu/ tân ngữ cho động từ
+ “Her boy friend” : cụm danh từ (Noun phrase), có thể được chuyển thành mệnh
đề danh từ như ví dụ trên.

c/ Complement: (bổ ngữ)
- Ta cần phân biệt một danh từ bổ nghĩa là động từ thì khi nào được gọi là tân
ngữ, khi nào được gọi là bổ ngữ ?


+ Danh từ đứng sau động từ chỉ hành động (action verb) được gọi là tân ngữ (túc
từ)
+ Danh từ đứng sau động từ nối (linking verb: to be, become, look, seem,..) được
gọi là bổ ngữ.
Ex: Money is what I need. (tiền là thứ tôi cần)
 “ what I need” là mệnh đề danh từ đóng vai trò là 1 bổ ngữ, vì: đứng và bổ
nghĩa cho “to be” (1 dạng của linking verb).
d/ Object of preposition: (tân ngữ của giới từ)
- Tân ngữ của giới từ: đứng sau giới từ và bổ nghĩa cho giới từ.
Ex: It all depends on when you come (tất cả phụ thuộc vào việc khi nào anh đến)
 Mệnh đề danh từ “ when you come” đứng sau giới từ “on” và bổ nghĩa cho giới
từ.
e/ Làm mệnh đề đồng cách của danh từ:
- Là mệnh đề bổ nghĩa cho danh từ đứng trước mệnh đề đó.
Ex: A report that the area was dangerous was ignored the the resident
 Mệnh đề đồng cách là 1 dạng của mệnh đề quan hệ
f/ After the adjective : (sau tính từ)
Ex: I’m certain that you will like that class
She was surprised that he had come here before
Be + adj/ p.p + that + clause
* It + be +true + that +clause
It + be + a fact + that+ clause
Ex: it is true that cancer is a serious disease
It is a fact that Vietnam is a beautiful country


 Đây là 2 thành ngữ được dùng phổ biến nhất
*** Lưu ý:
a. Dùng thể giả định trong mệnh đề danh từ:
- Thể giả định được dùng ở dạng nguyên mẫu của động từ (V0)
- Những câu với động từ thuộc thể giả định nhấn mạnh tính quan trọng và khẩn
cấp
- Phủ định: not + V0
- Bị động: be (không chia)+p.p
- Các động từ và cụm từ diễn tả phổ biến được theo sau bởi thể phủ định trong


mệnh đề danh từ:
+ Advise (that)
+ Ask (that)
+ Demand (that)
+ Propose( that)
+ Recommend (that)
+ Request (that)
+ Suggest( that)
+ It is essential (that)
+ It is imperative (that)
+ It is important (that)
+ It is crictical (that)
+ It is necessary (that)
+ It is vital (that)


Ex: The teacher demands that we be in the time.
I insisted that he pay me the money.
I recommended that she not go to the concert.
It is important that he be told the truth
b. Mệnh đề danh từ bắt đầu bằng “that” thường đóng vai trò làm tân ngữ cho động
từ trước nó:
Những động từ này thường chỉ những nhận thức, suy nghĩ của con người ( know,
think, hope, hear, discover,…).
Ex: I know that you are a good friend ( Tôi biết rằng bạn là một người bạn tốt)
Chúng ta có quyền bỏ “that” trong văn nói. Ví dụ trên có thể viết lại như sau:
I know you are a good friend
c/ Khi đối thoại ,ta có thể dùng “ so”để thay thế cho “ that+ clause”:
- Mục đích: để nói nhanh, ngọn, phù hợp với tính chất của tiếng anh giao tiếp
Ex: A: Should we try to do again ?
B: I think so
 so = that we should try to do again.
W: Do you think you can learn this new dance ?
M: I don’t believe so
 so = that I can learn this new dance
* Nhưng khi phủ định với “hope” ta phải nói là: I hope not
Một số thành ngữ tương tự dùng trong văn nói:
I guess so
I guess not


I suppose so
I suppose not
d. Chuyển từ câu hỏi lấy thông tin ( information question) thành mệnh đề danh từ
(noun clause):
- Nếu vấn từ hỏi đóng vai trò là tân ngữ thì khi chuyển thành mệnh đề danh từ phải
đảo trật tự từ
Form: Wh- +auxiliary verb + S +V ?
 Wh/ that/if/whether+ S+ V( chia theo thì)?
Ex: When did she sleep ?
 When she slept.
Why is she sad ?
 Why she is sad.
- Nếu vấn từ hỏi là đóng vấn vai trò là chủ ngữ thi khichuyển sang mệnh đề danh
từ không thay đổi vị trí.
Ex: Who wants to go ?
 I wonder who wants to go.
Who is out there ?
 Tell me who is out there.
Kinh nghiệm:
● Dù trong câu hỏi hay trong mệnh đề danh từ thì cụm giới từ luôn đứng sau động
từ “ tobe”
● Cách tốt nhất để biết vấn từ hỏi đóng vai trò là chủ ngữ hay tân ngữ là dựa vào
nghĩa của câu ( Tức là muốn làm chính xác thì phải dịch nghĩa)
e. Chuyển đối câu hỏi yes/no (yes/no question) sang mệnh đề danh từ:


- Để đổi câu hỏi yes/no sang mệnh đề danh từ ta dùng “if/whether”
Form: if/ whether+ clause + (or not)
Ex: Is Alice friendly ?
 I wonder if Alice is friendly (or not)
Ex: Will we go to the Gaudi Museum again?
 Do you know whether we will go to the Gaudi Museum again ? ( dấu chấm hỏi
trong câu viết lại là của “ Do you know….?, không phải của mệnh đề danh từ)
Từ whether trong trường hợp này có nghĩa là liệu rằng, đồng nghĩa với if. Nó
khác với từ whether trong cấu trúc : whether or not : Diễn tả ý dù điều kiện thế
nào đi chăng nữa, kết quả vẫn như nhau.
Ex: I’m going to swimming tomorrow whether or not it is cold (or: I’m going to
swimming tomorrow whether it is cold or not)
* Câu tường thuật cho loại câu hỏi yes/no phải thay đổi chủ ngữ, trạng từ, lùi
thì,..Vậy câu tường thuật dạng yes/no có phải mệnh đề danh từ hay không ?
+ Dạng tường thuật cho câu hỏi yes/ no cũng là một loại của mệnh đề danh từ. Vì
có dạng that+ clause.
Ex: Can you speak English ?
 He aked (that) could I spoke English ?
Câu trên cũng có thể được tường thuật lại như sau:
He asked (that) can I speak English
=> Ở cách tường thuật thứ nhất thường dùng trong văn phong trang trọng ( văn
viết), cách tường thuật thứ hai dùng trong văn phong không trang trọng, hay còn
gọi là văn phong thân mật ( văn nói).

-THE END-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×