Tải bản đầy đủ

Đổi mới cơ chế tài chính đối với các trường đại học công lập tại Việt Nam

0120ÿ4501ÿ045ÿ0678ÿ9

ÿ0
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ1
ÿ8ÿ95ÿ5ÿ
ÿ
48ÿ9

0ÿ0120ÿ4501ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
4ÿ
04ÿ018ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿÿ7
ÿ8ÿ84 ÿ
5
ÿ84!04ÿ"
ÿ97
ÿ88ÿ
#6$01ÿ

ÿ48ÿ8%01ÿ&'ÿ(ÿ9

ÿ0
ÿ

ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ

ÿ
ÿ
ÿ
ÿ

)&0ÿ0ÿ

0ÿ*+ÿ,
04ÿ
ÿ

45ÿ0
-ÿ./01ÿ
ÿ


ÿ

sÿ


ÿ

$
ÿ8
ÿ
0ÿHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHÿ=ÿ
$
ÿ8’ÿ0ÿHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHÿ=Õÿ
8ÿ8ÿHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHÿ=Õÿ

04ÿ8ÿ’01ÿ
Ö)ÿHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHÿÕ===ÿ

04ÿ8ÿ*ÿ×-ÿ4Ø04ÿ9ÙÿHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHÿÚÿ
(ÿÛ)ÿHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHÿÚ=ÿ
84601ÿ04ÿ
01ÿÜ)
0ÿ9Ýÿ8ÿ84 ÿ
5
ÿ84!04ÿ"
ÿ97
ÿ88ÿ

#6$01ÿ
ÿ48ÿ8%01ÿ&'ÿHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHÿ0ÿ
0H0Hÿÿ1
ÿ8ÿ
ÿ48ÿ95ÿ88ÿ
#6$01ÿ
ÿ48ÿ8%01ÿ&'ÿHHHHHHÿ0ÿ
ÞlÞlÞlÿß2kZÿàáVÿYâ2ÿcyVÿllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllÿÞÿ
ÞlÞlãlÿRatäU_ÿYâ2ÿcyVÿVSU_ÿ]hiÿllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllÿåÿ
0H.Hÿ8ÿ84 ÿ
5
ÿ84!04ÿ"
ÿ97
ÿ88ÿ
#6$01
488%01&'
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH0/
ịlólịlổck2U2ỗXVốVco`^2VcộUcllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllịờ
ịlólólởg2fU_VốVco`^2VcộUcYw2sỡ2VkV`atọU_Yõ2cyVVSU_]hillllllllllllllịớ
ịlólớlợù2Xỡ2VốVco`^2VcộUcYw2sỡ2VkV`atọU_Yõ2cyVVSU_]hillllllllllllllllờ
0H8H880420
"ÿ’04ÿ46(01ÿ 0ÿ8ÿ84 ÿ
5
ÿ84!04ÿ"
ÿ97
ÿ
88ÿ
#6$01ÿ
ÿ48ÿ8%01ÿ&'ÿHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHÿ9.ÿ
ÞlílÞlÿëc[Uÿ`wÿnckVcÿpfWUÿlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllÿðãÿ
Þlílãlÿëc[Uÿ`wÿVcjÿpfWUÿlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllÿððÿ
0H9Hÿ,
04ÿ014
ÿÜ)"8ÿ
ÿÿ9Ýÿ8ÿ84 ÿ
5
ÿ84!04ÿ"
ÿ97
ÿ88ÿ

#6$01ÿ
ÿ48ÿ8%01ÿ&'ÿ95ÿ5
ÿ48ÿ84ÿ9

ÿ0
ÿHHHHHHHHHHHHÿ97ÿ
ÞlðlÞlÿæ2UcÿU_c2çXÿpfwVÿ`oÿllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllÿðåÿ
Þlðlãlÿñ^2ÿcyVÿVcZÿò2ç`ÿëWXÿllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllÿóåÿ
,
ÿ)&0ÿ84601ÿ0ÿHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHÿ7/ÿ
84601ÿ.4ÿ
4ô8ÿ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x