Tải bản đầy đủ

MỘT số CÔNG THỨC GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HOÁ học, NGUYỄN văn PHÚ

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hãy sở hữu”Tuyển tập100 đề thi thử THPTQG 2017 giải chi tiết” và 6 tập “ chìa khóa vàng” giải nhanh hóa học.

MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC
ĐƢỢC TỔNG HỢP BỞI Thạc sỹ : Nguyễn Văn Phú: 098.92.92.117
Việc nắm vững các công thức này sẽ giúp giải nhanh các bài toán .Nếu giải theo cách thông thường thì
mất rất nhiều thời gian.Vậy hãy học thuộc nhé.
1. Công thức tính số đồng phân ancol đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+2O
Số đồng phân Cn H2n+2O = 2n- 2

01

( 1< n<6)

= 24-2 = 4 ( 2 bậc 1+ 1 bậc 2+1 bậc 3)

c. C5H12O

= 25-2 = 8 ( 4 bậc 1+ 3 bậc 2+1 bậc 3)

d. C6H14O


= 26-2 + 1= 17 ( 8 bậc 1+ 6 bậc 2+3 bậc 3)

D

b. C4H10O

ai
H

= 23-2 = 2 ( 1 bậc 1+ 1 bậc 2+0 bậc 3)

hi

a. C3H8O

oc

Ví dụ : Số đồng phân của ancol có công thức phân tử là :

b. C4H9X

= 24-2 = 4 ( 2 bậc 1+ 1 bậc 2+1 bậc 3)

c. C5H11X

= 25-2 = 8 ( 4 bậc 1+ 3 bậc 2+1 bậc 3)

d. C6H13X

= 26-2 + 1= 17 ( 8 bậc 1+ 6 bậc 2+3 bậc 3)

uO

= 23-2 = 2 ( 1 bậc 1+ 1 bậc 2+0 bậc 3)

Ta
iL
ie


a. C3H7X

nT

Số đồng phân của dẫn xuất cũng tương tự như ancol đơn chức có công thức phân tử là :

trong đó X là : Cl, Br, I, OH, ....

2. Công thức tính số đồng phân anđehit đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO
Số đồng phân Cn H2nO = 2n- 3

up
s/

( 2< n<7)

= 24-3 = 2

b. C5H10O

= 25-3 = 4

c. C6H12O

= 26-3 = 8

om
/g

a. C4H8O

ro

Ví dụ : Số đồng phân của anđehit đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :

3. Công thức tính số đồng phân axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO2
( 2< n<7)

.c

Số đồng phân Cn H2nO2 = 2n- 3
a. C4H8O2

ok

Ví dụ : Số đồng phân của axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :
= 24-3 = 2
= 25-3 = 4

c. C6H12O2

= 26-3 = 8

ce

bo

b. C5H10O2

.fa

4. Công thức tính số đồng phân este đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO2
( 1< n<5)

w

Số đồng phân Cn H2nO2 = 2n- 2

w

w

Ví dụ : Số đồng phân của este đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :
a. C2H4O2

= 22-2 = 1 ( 1 đồng phân este tham gia phản ứng tráng gương)

b. C3H6O2

= 23-2 = 2 ( 1 đồng phân este tham gia phản ứng tráng gương)

c. C4H8O2

= 24-2 = 4 ( 2 đồng phân este tham gia phản ứng tráng gương)

d. C5H10O2

= 25-2 +1= 9( 4 đồng phân este tham gia phản ứng tráng gương)

CHÚ Ý: Số đồng phân của este đơn chức không no(một nối đôi), mạch hở có công thức phân tử là :

Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117. Email: phueuro@gmail.com
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

1


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hãy sở hữu”Tuyển tập100 đề thi thử THPTQG 2017 giải chi tiết” và 6 tập “ chìa khóa vàng” giải nhanh hóa học.

a. C3H4O2

= 1 ( 1 đồng phân este tham gia phản ứng tráng gương)

b. C4H6O2

= 5 ( 3 đồng phân este tham gia phản ứng tráng gương)

c. C5H8O2

= 16 ( 8 đồng phân este tham gia phản ứng tráng gương)

5. Công thức tính số đồng phân ete đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+2O
( n  1).(n  2)
2

( 2< n<5)

01

Số đồng phân Cn H2n+2O =

=

( 4  1).( 4  2)
= 3
2

c. C5H12O

=

(5  1).(5  2)
= 6
2

ai
H

b. C4H10O

D

(3  1).(3  2)
=1
2

hi

=

( n  2).(n  3)
2

( 3< n<7)

Ta
iL
ie

Số đồng phân Cn H2nO =

uO

6. Công thức tính số đồng phân xeton đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO

nT

a. C3H8O

oc

Ví dụ : Số đồng phân của ete đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :

( 4  2).(4  3)
=1
2

b. C5H10O

=

(5  2).(5  3)
= 3
2

c. C6H12O

=

(6  2).(6  3)
= 6
2

ro

=

om
/g

a. C4H8O

up
s/

Ví dụ : Số đồng phân của xeton đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :

7. Công thức tính số đồng phân amin đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+3N
(

n<5)

.c

Số đồng phân Cn H2n+3N = 2n-1

ok

Ví dụ : Số đồng phân của anin đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là :
= 22-1

b. C3H9N

= 23-1

= 4 ( 2 bậc 1+ 1 bậc 2+1 bậc 3)

c. C4H11N

= 24-1

= 8 ( 4 bậc 1+ 3 bậc 2+1 bậc 3)

d. C5H13N

=17

( 8 bậc 1+ 6 bậc 2+3 bậc 3)

= 39

( 17 bậc 1+ 15 bậc 2+7 bậc 3)

.fa

ce

bo

a. C2H7N

w

e. C6H15N

= 2. ( 1 bậc 1+ 1 bậc 2+0 bậc 3)

w

w

8. Công thức tính số trieste ( triglixerit ) tạo bởi glixerol và hỗn hợp n axít béo : Số tri este =

n 2 ( n  1)
2

Ví dụ : Đun nóng hỗn hợp gồm glixerol với 2 axit béo là axit panmitic và axit stearic ( xúc tác H2SO4 đặc) thì
thu được bao nhiêu trieste ?
Số trieste

2 2 ( 2  1)
=
=6
2

Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117. Email: phueuro@gmail.com
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

2


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hãy sở hữu”Tuyển tập100 đề thi thử THPTQG 2017 giải chi tiết” và 6 tập “ chìa khóa vàng” giải nhanh hóa học.

9. Công thức tính số đồng phân ete tạo bởi hỗn hợp n ancol đơn chức : Số ete =

n ( n  1)
2

Ví dụ : Đun nóng hỗn hợp gồm 2 ancol đơn chức no với H2SO4 đặc ở 1400c được hỗn hợp bao nhiêu ete ?
Số ete

=

2 ( 2  1)
=3
2

oc

nCO2

( Với nH 2 O > n CO 2 )

n H 2O  nCO2

ai
H

Số C của ancol no hoặc ankan =

01

10. Công thức tính số C của ancol no, ete no hoặc của ankan dựa vào phản ứng cháy :

n H 2O  nCO2

=

0,35
0,525  0,35

Vậy A có công thức phân tử

=2

hi

nCO2

Số C của ancol no =

nT

phân tử của A ?

D

Ví dụ 1 : Đốt cháy một lượng ancol no đơn chức A được 15,4 gam CO2 và 9,45 gam H2O . Tìm công thức

là C2H6O

uO

Ví dụ 2: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon A thu được 26,4 gam CO2 và 16,2 gam H2O . Tìm công

Số C của ankan =

nCO2
n H 2O  nCO2

0,6

=

0,7  0,6

=6

Ta
iL
ie

thức phân tử của A ?( Với nH 2 O = 0,7 mol > n CO 2 = 0,6 mol ) => A là ankan

Vậy A có công thức phân tử là C6H14

up
s/

11. Công thức tính khối lượng ancol đơn chức no hoặc hỗn hợp ankan đơn chức notheo khối lượng CO 2 và
khối lượng H2O :
mCO2
11

hoặc mancol = m H2O -

ro

mancol = mH 2 O -

VCO2
5,6

om
/g

Ví dụ : Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol đơn chức no, mạch hở thu được 2,24 lít CO2 ( đktc )
và 7,2 gam H2O. Tính khối lượng của ancol ?

.c

mCO2
11

= 7,2 -

4,4
11

= 6,8

ok

mancol = mH 2 O -

12. Công thức tính số đi, tri, tetra…..n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp gồm x amino axit khác nhau :

bo

Số n peptitmax = xn

ce

Ví dụ : Có tối đa bao nhiêu đipeptit, tripeptit thu được từ hỗn hợp gồm 2 amino axit là glyxin và alanin ?

.fa

Số đipeptit = 22 = 4
Số tripeptit = 23 = 8

w

13. Công thức tính khối lượng amino axit A( chứa n nhóm -NH2 và m nhóm –COOH ) khi cho amino axit

w

w

này vào dung dịch chứa a mol HCl, sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol NaOH.
mA = M A

ba
m

Ví dụ : Cho m gam glyxin vào dung dịch chứa 0,3 mol HCl . Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,5
mol NaOH. Tìm m ? ( Mglyxin = 75 ); m = 75

0,5  0,3
= 15 gam
1

Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117. Email: phueuro@gmail.com
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

3


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hãy sở hữu”Tuyển tập100 đề thi thử THPTQG 2017 giải chi tiết” và 6 tập “ chìa khóa vàng” giải nhanh hóa học.

14. Công thức tính khối lượng amino axit A( chứa n nhóm -NH2 và m nhóm –COOH ) khi cho amino axit
này vào dung dịch chứa a mol NaOH, sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol HCl.
mA = M A

ba
n

Ví dụ : Cho m gam alanin vào dung dịch chứa 0,375 mol NaOH . Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với

oc

0,575  0,375
= 17,8 gam
1

ai
H

mA = 89

01

0,575 mol HCl . Tìm m ? ( Malanin = 89 )

trước và sau khi dẫn qua bột Ni nung nóng.
o

nT

( M 2  2) M 1
14( M 2  M 1 )

uO

Số n của anken (CnH2n ) =

hi

Ni ,t c
 A (M2) ( phản ứng hiđro hóa anken hoàn toàn )
Anken ( M1) + H2 

D

15. Công thức xác định công thức phân tử của một anken dựa vào phân tử khối của hỗn hợp anken và H 2

Ví dụ : Cho X là hỗn hợp gồm olefin M và H2 , có tỉ khối hơi so với H2 là 5 . Dẫn X qua bột Ni nung nóng để

M1= 10

và M2 = 12,5 Ta có : n =

Ta
iL
ie

phản ứng xãy ra hoàn toàn được hỗn hợp hơi Y có tỉ khối so với H2 là 6,25 .Xác định công thức phân tử của M.
(12,5  2)10
=3
14(12,5  10)

M có công thức phân tử là C3H6

trước và sau khi dẫn qua bột Ni nung nóng.
o

up
s/

16. Công thức xác định công thức phân tử của một ankin dựa vào phân tử khối của hỗn hợp ankin và H2

2( M 2  2) M 1
14( M 2  M 1 )

om
/g

Số n của ankin (CnH2n-2 ) =

ro

Ni ,t c
 A (M2) ( phản ứng hiđro hóa ankin hoàn toàn )
Ankin ( M1) + H2 

.c

17.Công thức tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anken. H% = 2- 2

Mx
My

bo

ok

18.Công thức tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anđehit no đơn chức. H% = 2- 2

ce

19.Công thức tính % ankan A tham gia phản ứng tách.

%A =

MA
-1
MX

20.Công thức xác định phân tử ankan A dựa vào phản ứng tách.

MA =

VhhX
MX
VA

w

w

w

.fa

Mx
My

Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117. Email: phueuro@gmail.com
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

4


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hãy sở hữu”Tuyển tập100 đề thi thử THPTQG 2017 giải chi tiết” và 6 tập “ chìa khóa vàng” giải nhanh hóa học.

21.Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho kim loại tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí H 2
mMuối clorua = mKL + 71. nH 2
Ví dụ : Cho 8 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg, Fe tác dụng với dung dịch HCl thu được 4,48 lít khí H2 ( đktc).
Tính khối lượng muối thu được .

mMuối clorua = mKL + 71 nH 2 = 8 + 71. 0,2 = 22,2 gam

mMuối sunfat = mKL + 96. nH 2

oc

khí H2

01

22.Công thức tính khối lượng muối sunfat khi cho kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng

H2 ( đktc). Tính khối lượng muối thu được .

ai
H

Ví dụ : Cho 8,0 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg, Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được 4,48 lít khí
mMuối Sunfat = mKL + 96. nH 2 = 8 + 96. 0,2 = 27.2 gam

D

23.Công thức tính khối lượng muối sunphat khi cho kim loại tác dụng với dung dịch H 2SO4 đặc tạo sản

nT

96
.( 2nSO 2 + 6 nS + 8nH 2 S ) = mKL +96.( nSO 2 + 3 nS + 4nH 2 S )
2

uO

mMuối sunfát = mKL +

hi

phẩm khử SO2 , S, H2S và H2O

* n H 2 SO 4 = 2nSO 2 + 4 nS + 5nH 2 S

Ta
iL
ie

* Lƣu ý : Sản phẩm khử nào không có thì bỏ qua

24.Công thức tính khối lượng muối nitrat khi cho kim loại tác dụng với dung dịch HNO 3 giải phóng khí :
NO2 ,NO,N2O, N2 ,NH4NO3:

mMuối Nitrat = mKL + 62( n NO 2 + 3nNO + 8nN 2 O +10n N 2 +8n NH 4 NO 3 )

up
s/

* Lƣu ý : Sản phẩm khử nào không có thì bỏ qua

ro

* n HNO 3 = 2nNO 2 + 4 nNO + 10nN 2 O +12nN 2 + 10nNH 4 NO 3

25.Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho muối cacbonat tác dụng với dung dịch HCl giải phóng

om
/g

khí CO2 và H2O: mMuối clorua = mMuối cacbonat + 11. n CO 2
26.Công thức tính khối lượng muối sunfat khi cho muối cacbonat tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải

.c

phóng khí CO2 và H2O: mMuối sunfat = mMuối cacbonat + 36. n CO 2

ok

27.Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho muối sunfit tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí

bo

SO2 và H2O: mMuối clorua = mMuối sunfit - 9. n SO 2

ce

28.Công thức tính khối lượng muối sunfat khi cho muối sunfit tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải

.fa

phóng khí CO2 và H2O: mMuối sunfat = mMuối cacbonat + 16. n SO 2

w

w

w

29.Công thức tính số mol oxi khi cho oxit tác dụng với dung dịch axit tạo muối và H2O
nO (Oxit) = nO ( H 2 O) =

1
nH ( Axit)
2

30.Công thức tính khối lượng muối sunfat khi cho oxit kim loại tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng tạo
muối sunfat và H2O: Oxit + dd H2SO4 loãng  Muối sunfat + H2O
mMuối sunfat = mOxit + 80 n H 2 SO 4

Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117. Email: phueuro@gmail.com
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

5


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hãy sở hữu”Tuyển tập100 đề thi thử THPTQG 2017 giải chi tiết” và 6 tập “ chìa khóa vàng” giải nhanh hóa học.

31.Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho oxit kim loại tác dụng với dung dịch HCl tạo muối
clorua và H2O: Oxit + dd HCl  Muối clorua + H2O
mMuối clorua = mOxit + 55 n H 2 O = mOxit + 27,5 n HCl
32.Công thức tính khối lượng kim loại khi cho oxit kim loại tác dụng với các chất khử như : CO, H2 , Al, C

01

mKL = moxit – mO ( Oxit); nO (Oxit) = nCO = n H 2 = n CO 2 = n H 2 O

n K L=

2
nH 2 với a là hóa trị của kim loại
a

ai
H

dịch NH3 giải phóng hiđro.

oc

33.Công thức tính số mol kim loại khi cho kim loại tác dụng với H2O, axit, dung dịch bazơ kiềm, dung

Ví dụ: Cho kim loại kiềm tác dụng với H2O: 2M + 2H2O  2MOH + H2

D

nK L= 2nH 2 = nOH 

Ba(OH)2 . nkết tủa = nOH 

hi

34.Công thức tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết một lượng CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 hoặc
( với nkết tủa  nCO 2 hoặc đề cho dd bazơ phản ứng hết )

nT

- nCO 2

nkết tủa = nOH 

n Ba(OH) 2 = 0,35 mol

- nCO 2 = 0,7 – 0,5 = 0,2 mol

=> nOH  = 0,7 mol

Ta
iL
ie

Ta có : n CO 2 = 0,5 mol

uO

Ví dụ : Hấp thụ hết 11,2 lít CO2 (đktc ) vào 350 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Tính kết tủa thu được.

mkết tủa = 0,2 . 197 = 39,4 ( g )

35.Công thức tính lƣợng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết một lƣợng CO 2 vào dung dịch chứa hỗn hợp
- nCO 2 rồi so sánh nCa 2 hoặc nBa 2 để xem

up
s/

gồm NaOH, Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 . Tính nCO 32  = nOH 

chất nào phản ứng hết để suy ra n kết tủa ( điều kiện nCO 32   nCO 2 )

ro

Ví dụ 1 : Hấp thụ hết 6,72 lít CO2 ( đktc) vào 300 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1 M và Ba(OH)2 0,6 M.

om
/g

Tính khối lượng kết tủa thu được .
nCO 2 = 0,3 mol

nNaOH = 0,03 mol

n Ba(OH)2= 0,18 mol =>

nCO 32  = nOH 

- nCO 2 = 0,39- 0,3 = 0,09 mol



nOH  = 0,39 mol

ok

.c

Mà nBa 2 = 0,18 mol nên nkết tủa = nCO 32  = 0,09 mol mkết tủa = 0,09 . 197 = 17,73 gam
Ví dụ 2 : Hấp thụ hết 0,448 lít CO2 ( đktc) vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,06 M và Ba(OH)2 0,12

ce

A. 3,94

bo

M thu được m gam kết tủa . Tính m ?

.fa

nCO 2 = 0,02 mol

w

w

w

nCO 32  = nOH 

B. 1,182
nNaOH = 0,006 mol

( TSĐH 2009 khối A )
C. 2,364
n Ba(OH)2= 0,012 mol =>

D. 1,97



nOH  = 0,03 mol

- nCO 2 = 0,03 - 0,02 = 0,01 mol Mà nBa 2 = 0,012 mol nên nkết tủa = nCO 32  = 0,01 mol

mkết tủa = 0,01 . 197 = 1,97 gam

36.Công thức tính thể tích CO2 cần hấp thụ hết vào một dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 để thu đƣợc
một lƣợng kết tủa theo yêu cầu .
Ta có hai kết quả :

- n CO 2 = nkết tủa
- n CO 2 = nOH  - nkết tủa

Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117. Email: phueuro@gmail.com
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

6


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hãy sở hữu”Tuyển tập100 đề thi thử THPTQG 2017 giải chi tiết” và 6 tập “ chìa khóa vàng” giải nhanh hóa học.

Ví dụ : Hấp thụ hết V lít CO2 ( đktc) vào 300 ml dung dịch và Ba(OH)2 1 M thu được 19,7 gam kết tủa . Tính
V?
Giải- n CO 2 = nkết tủa = 0,1 mol => V CO 2 = 2,24 lít
- n CO 2 = nOH  - nkết tủa = 0,6 – 0,1 = 0,5 => V CO 2 = 11,2 lít

01

37.Công thức tính thể tích dung dịch NaOH cần cho vào dung dịch Al3+ để xuất hiện một lƣợng kết tủa

oc

theo yêu cầu . Ta có hai kết quả :
- n OH  = 3.nkết tủa

ai
H

- n OH  = 4. nAl 3 - nkết tủa
n OH  = 3.nkết tủa = 3. 0,4 = 1,2 mol => V = 1,2 lít

hi

. Giải Ta có hai kết quả :

D

Ví dụ : Cần cho bao nhiêu lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,5 mol AlCl3 để được 31,2 gam kết tủa

nT

n OH  = 4. nAl 3 - nkết tủa = 4. 0,5 – 0,4 = 1,6 mol => V = 1,6 lít

uO

38.Công thức tính thể tích dung dịch NaOH cần cho vào hỗn hợp dung dịch Al3+ và H+ để xuất hiện một

- n OH  ( min ) = 3.nkết tủa + nH 
- n OH  ( max ) = 4. nAl 3 - nkết tủa+ nH 

Ta
iL
ie

lƣợng kết tủa theo yêu cầu . Ta có hai kết quả :

Ví dụ : Cần cho bao nhiêu lít dung dịch NaOH 1M lớn nhất vào dung dịch chứa đồng thời 0,6 mol AlCl3 và 0,2

up
s/

mol HCl để được 39 gam kết tủa .

Giải n OH  ( max ) = 4. nAl 3 - nkết tủa+ nH  = 4. 0,6 - 0,5 + 0,2 =2,1 mol => V = 2,1 lít

ro

39.Công thức tính thể tích dung dịch HCl cần cho vào dung dịch NaAlO 2 hoặc Na Al (OH ) 4  để xuất

om
/g

hiện một lƣợng kết tủa theo yêu cầu .Ta có hai kết quả :
- nH  = nkết tủa

- nH  = 4. nAlO 2 - 3. nkết tủa

ok

.c

Ví dụ : Cần cho bao nhiêu lít dung dịch HCl 1M vào dung dịch chứa 0,7 mol NaAlO2 hoặc Na Al (OH ) 4  để

bo

thu được 39 gam kết tủa .

nH  = nkết tủa = 0,5 mol => V = 0,5 lít

ce

Giải Ta có hai kết quả :

nH  = 4. nAlO 2 - 3. nkết tủa = 4.0,7 – 3.0,5 = 1,3 mol => V = 1,3 lít

.fa

40.Công thức tính thể tích dung dịch HCl cần cho vào hỗn hợp dung dịch NaOH và NaAlO 2 hoặc

w

w

w

Na Al (OH ) 4  để xuất hiện một lƣợng kết tủa theo yêu cầu .
nH  = nkết tủa + n OH 

Ta có hai kết quả :

nH  = 4. nAlO 2 - 3. nkết tủa + n OH 
Ví dụ : Cần cho bao nhiêu lít dung dịch HCl 1M cực đại vào dung dịch chứa đồng thời 0,1 mol NaOH và 0,3
mol NaAlO2 hoặc Na Al (OH ) 4  để thu được 15,6 gam kết tủa .
Giải Ta có hai kết quả : nH 

(max)

= 4. nAlO 2 - 3. nkết tủa + n OH  = 4.0,3 – 3.0,2 + 01 = 0,7 mol => V = 0,7 lít

Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117. Email: phueuro@gmail.com
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

7


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hãy sở hữu”Tuyển tập100 đề thi thử THPTQG 2017 giải chi tiết” và 6 tập “ chìa khóa vàng” giải nhanh hóa học.

41.Công thức tính thể tích dung dịch NaOH cần cho vào hỗn hợp dung dịch Zn2+ để xuất hiện một lƣợng
kết tủa theo yêu cầu .Ta có hai kết quả :
n OH  ( min ) = 2.nkết tủa
n OH  ( max ) = 4. nZn 2 - 2.nkết tủa

Áp dụng CT 41 .

nkết tủa= 0,3 mol

oc

Giải Ta có nZn 2 = 0,4 mol

01

Ví dụ : Tính thể tích dung dịch NaOH 1M cần cho vào 200 ml dung dịch ZnCl2 2M để được 29,7 gam kết tủa .

n OH  ( min ) = 2.nkết tủa = 2.0,3= 0,6 =>V ddNaOH = 0,6 lít

ai
H

n OH  ( max ) = 4. nZn 2 - 2.nkết tủa = 4.0,4 – 2.0,3 = 1 mol =>V ddNaOH = 1lít

242
( mhỗn hợp + 24 nNO )
80

nT

mMuối =

hi

loãng dƣ giải phóng khí NO.

D

42.Công thức tính khối lƣợng muối thu đƣợc khi cho hỗn hợp sắt và các oxít sắt tác dụng với HNO3

Ví dụ : Hòa tan hết 11,36 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong dung dịch HNO3 loãng dư thu

mMuối =

242
242
( mhỗn hợp + 24 nNO ) =
( 11,36 + 24 .0,06 ) = 38,72 gam
80
80

Ta
iL
ie

Giải

uO

được m gam muối và 1,344 lít khí NO ( đktc ) là sản phẩm khử duy nhất . Tìm m ?.

43.Công thức tính khối lƣợng muối thu đƣợc khi hòa tan hết hỗn hợp sắt và các oxít sắt bằng HNO3 đặc
mMuối =

242
( mhỗn hợp + 8 nNO 2 )
80

up
s/

nóng, dƣ giải phóng khí NO2 .

Ví dụ : Hòa tan hết 6 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong HNO3 đặc nóng, dư thu được 3,36 lít

242
242
( mhỗn hợp + 8 nNO 2 ) =
( 6 + 8 .0,15 ) = 21,78 gam
80
80

om
/g

mMuối =

ro

khí NO2 (đktc ). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan.

44.Công thức tính khối lƣợng muối thu đƣợc khi hòa tan hết hỗn hợp sắt và các oxít sắt bằng HNO3 dƣ
242
( mhỗn hợp + 24. nNO + 8. nNO 2 )
80

ok

.c

giải phóng khí NO và NO2 . mMuối =

bo

Ví dụ : Hòa tan hết 7 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong HNO3 dư thu được 1,792 lít (đktc ) khí
X gồm NO và NO2 và m gam muối . Biết dX/H 2 = 19. Tính m ?

.fa

ce

Ta có : nNO = nNO 2 = 0,04 mol
242
242
( mhỗn hợp + 24 nNO + 8 nNO 2 ) =
( 7+ 24.0,04 + 8.0,04 )= 25,047 gam
80
80

w

mMuối =

w

w

45.Công thức tính khối lƣợng muối thu đƣợc khi hòa tan hết hỗn hợp Fe, FeO, Fe 2O3, Fe3O4 bằng H2SO4
đặc, nóng, dƣ giải phóng khí SO2 .

mMuối =

400
( mhỗn hợp + 16.nSO 2 )
160

Ví dụ : Hòa tan hết 30 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng H2SO4 đặc nóng, dư thu được 11,2 lít
khí SO2 (đktc ). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan.

Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117. Email: phueuro@gmail.com
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

8


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hãy sở hữu”Tuyển tập100 đề thi thử THPTQG 2017 giải chi tiết” và 6 tập “ chìa khóa vàng” giải nhanh hóa học.

Giải

mMuối =

400
400
( mhỗn hợp + 16.nSO 2 ) =
( 30 + 16.0,5 ) = 95 gam
160
160

46.Công thức tính khối lƣợng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hóa lƣợng sắt này bằng oxi đƣợc hỗn hợp
rắn X . Hòa tan hết X với HNO3 loãng dƣ giải phóng khí NO.

mFe =

56
( mhỗn hợp + 24 nNO )
80

mFe =

56
56
( mhỗn hợp + 24 nNO ) =
( 3 + 0,025 ) = 2,52 gam
80
80

oc

lít khí NO ( đktc) . Tìm m ? Giải

01

Ví dụ : Đốt m gam sắt trong oxi thu được 3 gam chất rắn X . Hòa tan hết X với HNO3 loãng dư giải phóng 0,56

ai
H

47.Công thức tính khối lƣợng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hóa lƣợng sắt này bằng oxi đƣợc hỗn hợp

hi

56
( mhỗn hợp + 8 nNO 2 )
80

nT

mFe =

D

rắn X . Hòa tan hết X với HNO3 đặc , nóng ,dƣ giải phóng khí NO2.

giải phóng 10,08 lít khí NO2 ( đktc) . Tìm m ?

Ta
iL
ie

56
56
( mhỗn hợp + 24 nNO 2 ) =
( 10 + 8. 0,45 ) = 9,52 gam
80
80

GiảimFe =

uO

Ví dụ : Đốt m gam sắt trong oxi thu được 10 gam hỗn hợp chất rắn X . Hòa tan hết X với HNO3 đặc nóng, dư

1
48.Công thức tính pH của dung dịch axit yếu HA. pH = - (logKa + logCa ) hoặc pH = - log (  . Ca )
2

 : là độ điện li

Ka : hằng số phân li của axit Ca : nồng độ mol/l của axit ( Ca  0,01 M )

up
s/

với

Ví dụ 1: Tính pH của dung dịch CH3COOH 0,1 M ở 250C . Biết KCH 3 COOH = 1,8. 10-5

ro

1
1
(logKa + logCa ) = - (log1,8. 10-5 + log0,1 ) = 2,87
2
2

om
/g

Giải pH = -

Ví dụ 2: Tính pH của dung dịch HCOOH 0,46 % ( D = 1 g/ml ). Cho độ điện li của HCOOH trong dung dịch là

 =2%

10.D.C %
=
M

.c

Giải Ta có : CM =

10.1.0,46
2
= 0,1 M pH = - log (  . Ca ) = - log (
.0,1 ) = 2,7
46
100

với

bo

ok

49.Công thức tính pH của dung dịch bazơ yếu BOH.
Kb : hằng số phân li của bazơ

pH = 14 +

1
(logKb + logCb )
2

Ca : nồng độ mol/l của bazơ

.fa

ce

Ví dụ : Tính pH của dung dịch NH3 0,1 M . Cho KNH 3 = 1,75. 10-5
1
1
(logKb + logCb ) = 14 + (log1,75. 10-5 + log0,1 ) = 11,13
2
2

w

pH = 14 +

w

w

50. Công thức tính pH của dung dịch axit yếu HA và muối NaA

pH = - (logKa + log

Ca
)
Cm

Ví dụ : Tính pH của dung dịch CH3COOH 0,1 M và CH3COONa 0,1 M ở 250C.
Biết KCH 3 COOH = 1,75. 10-5 , bỏ qua sự điện li của H2O.
pH = - (logKa + log

0,1
Ca
) = - (log1,75. 10-5 + log
) = 4,74
Cm
0,1

Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117. Email: phueuro@gmail.com
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

9


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hãy sở hữu”Tuyển tập100 đề thi thử THPTQG 2017 giải chi tiết” và 6 tập “ chìa khóa vàng” giải nhanh hóa học.

51. Công thức tính hiệu suất phản úng tổng hợp NH3
với

H% = 2 - 2

MX : hỗn hợp gồm N2 và H2 ban đầu ( tỉ lệ 1:3 )

MX
MY

MY : hỗn hợp sau phản ứng

Ví dụ : Tiến hành tổng hợp NH3 từ hỗn hợp X gồm N2 và H2 có tỉ khối hơi so với H2 là 4,25 thu được hỗn hợp

: nH 2

= 1:3 H% = 2 - 2

MX
MY

=2-2

8,5
13,6

= 75 %

oc

Ta có : nN 2

01

Y có tỉ khối hơi so với H2 là 6,8. Tính hiệu suất tổng hợp NH3 .

hi

m 2  m1
a.M B  b.M A

nT

m B  a.M B .

D

ai
H

52. Gặp bài toán: “Nhúng một thanh kim loại A hóa trị a ( không tan trong nước) nặng m1 gam vào V lít
dung dịch B (NO3)b xM. Sau một thời gan lấy thanh A ra và cân nặng m2 gam. Nếu bài toán cần tính khối
lượng m gam kim loại B thoát ra” thì ta áp dụng nhanh công thức:

Ta
iL
ie

uO

53. Gặp bài toán: “Cho n mol( hoặc V lít….) oxit axit CO2 ( SO2) tác dụng với dung dịch Ca(OH)2,
(Ba(OH)2 ) thu được a mol kết tủa, sau đó đun nóng dung dịch lại thu được b mol kết tủa nữa” thì ta chỉ
cần áp dụng nhanh công thức sau:

n CO2  a  2.b (*)

ro

7.a  56.n e
10

(**) , trong đó n e 

om
/g

m Fe 

up
s/

54. Gặp bài toán: “ Nung m gam Fe trong không khí, sau một thời gian ta thu được a gam hỗn hợp chất rắn
X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hoà tan hết a gam hỗn hợp chất rắn X vào dung dịch HNO3 dư thu được V
lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất và dung dịch muối sau khi làm khan được b gam . Nếu bài
toán cần tính một trong các giá trị m, a, b, V” thì ta áp dụng nhanh các công thức đưới đây.
a. Trường hợp 1: tính khối lượng sắt ban đầu trước khi bị ôxi hóa thành m gam hỗn hợp X gồm: Fe, FeO,
Fe2O3 và Fe3O4 .

V
mol .
22, 4

V
mol .
22, 4
V
+ Nếu sản phẩm khử là N2O thì n e  8.
mol .
22, 4
V
+ Nếu sản phẩm khử là N2 thì n e  10.
mol
22, 4
n e  3.

ce

bo

ok

.c

+ Nếu sản phẩm khử là NO thì

.fa

b. Trường hợp 2: tính khối lượng a gam hỗn hợp X gồm: Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 .

w

a hh 

10.m Fe  56.n e
7

(2) trong đó ne cũng tương tự như trên.

w

w

c. Trường hợp 3: tính khối lượng b gam muối tạo thành khi cho a gam hỗn hợp X gồm: Fe, FeO, Fe2O3
và Fe3O4 vào dung dịch HNO3 nóng dư.

n Fe( NO3 )3  n Fe 

m Fe
 ymol, b  m Fe( NO3 )3  242.y gam(3)
56

d. Trường hợp 4: tính khối lượng muối tạo thành khi cho m gam hỗn hợp X gồm: Fe, FeO, Fe2O3 và
Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư.

m
1
n Fe2 (SO4 )3  .n Fe  Fe  x mol , m Fe2 (SO4 )3  400.x gam(4)
2
112
Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117. Email: phueuro@gmail.com
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

10


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Hãy sở hữu”Tuyển tập100 đề thi thử THPTQG 2017 giải chi tiết” và 6 tập “ chìa khóa vàng” giải nhanh hóa học.

BẠN LÀ GIÁO VIÊN TRẺ, NĂNG ĐỘNG, TÂM HUYẾT VỚI NGHỀ NHÀ GIÁO VÀ
KHÔNG ĐỂ HS CHO LÀ KHÔNG CẬP NHẬT, PHƢƠNG PHÁP CŨ, GIẢI CÁC BÀI
TOÁN CHẬM , MẤT NHIỀU THỜI GIAN, ÍT CÁCH GIẢI HAY VÀ CHƢA HIỆU QUẢ...
THÌ HÃY GỌI CHO TÔI ĐỂ SỞ HỮU TOÀN BỘ TÀI LIỆU CHÌA KHÓA VÀNG VÀ

100 THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MỚI NHẤT

oc

01

Theo cấu trúc mới nhất của Bộ giáo dục và đào tạo
(40 câu trắc nghiệm).

uO

nT

hi

D

ai
H

BẠN CÓ THỂ CHỈNH SỬA ĐỀ VÀ TÀI LIỆU PHÙ HỢP HƠN VỚI ĐỐI TƢỢNG HS
CỦA MÌNH ...ĐỂ CÁC BẠN KHÔNG MẤT THỜI GIAN BIÊN SOẠN ĐỀ THÌ HÃY
LIÊN HỆ:
THẠC SĨ: NGUYỄN VĂN PHÚ: 0989292117
HOẶC QUA MAIL: phueuro@gmail.com
FACEBOOK: trieu phu nguyen
TÀI LIỆU SẼ GỮI QUA: ĐỊA CHỈ EMAIL, MAIL, YAHOO, FACE...
- MỖI ĐỀ THI THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ VÀ GIẢI CHI TIẾT (100% file Word)

up
s/

Ta
iL
ie

GIÁ LÀ: 20.000đ.
- TOÀN BỘ TÀI LIỆU CHÌA KHÓA VÀNG TẶNG MIỄN PHÍ.

ro

MỤC LỤC:

03

2. CHÌA KHÓA VÀNG 2: PP GIẢI NHANH ANDEHIT VÀ XETON

30

3. CHÌA KHÓA VÀNG 3: PP GIẢI NHANH AXIT CACBOXYLIC

50

4. CHÌA KHÓA VÀNG 4: PP GIẢI NHANH ESTE

70

5. CHÌA KHÓA VÀNG 5: PP GIẢI NHANH LIPIT(CHẤT BÉO)

100

6. CHÌA KHÓA VÀNG 6: PP GIẢI NHANH CACBONHIDRAT

130

7. CHÌA KHÓA VÀNG 7: PP GIẢI NHANH AMIN (ANILIN)

160

8. CHÌA KHÓA VÀNG 8: PP GIẢI NHANH AMINOAXIT

180

9. CHÌA KHÓA VÀNG 9: PP GIẢI NHANH PEPTIT VÀ PROTEIN

200

10. CHÌA KHÓA VÀNG 10: PP GIẢI NHANH POLIME

220

ce

bo

ok

.c

om
/g

1. CHÌA KHÓA VÀNG 1: PP GIẢI NHANH ANCOL VÀ PHENOL

.fa
w
w
w

TRANG

Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phú: ĐT 098 92 92 117. Email: phueuro@gmail.com
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

11



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×