Tải bản đầy đủ

Bài tâp:Áp dụng nguyên lí I nhiệt động lực học (nâng cao)


Tiết 83- Bài tập-Lớp 10-KHTN
Áp dụng nguyên lí I nhiệt động lực học
cho khí lí tưởng
Giáo viên thực hiện: Trần Viết Thắng
Trường THPT Chu Văn An Thái Nguyên

Áp dụng nguyên lí I nhiệt động lực học cho khí lí tưởng
A. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức:
- Nhớ, vận dụng được công thức tính công
của khí lí tưởng trong các quá trình biến đổi
để giả các bài tập.
2. Kỷ năng:
- Biết tính công khí thực hiện theo đồ thị p – T
- Biết tính công mà khí thực hiện, nhiệt lượng
trao đổi, độ biến thiên nội năng.
Tiết 83- Bài tập-Lớp 10-KHTN

Kiểm tra bài cũ:
Điền các hệ thức thích hợp vào bảng sau.

Quá
trình
Dữ kiện
Biểu thức
NL I
Tính ∆U
Tính A Tính Q
Đẳng
tích
Đẳng
áp
Đẳng
Nhiệt
Chu
trình
∆U = Q
∆U = Q
do truyền
nhiệt
V = const
A = 0
P = const
A ≠ 0
Q ≠ 0
T = const
U = const
A ≠ 0
Q ≠ 0
Trạng thái
cuối ≡
đầu
∆U = Q + A
∆U = Q + A
∆U = 0
∆U = 0
A = 0
A’ =
p(V
2
-V
1
)
A = - A’
Q = - A
Q = - A
(của cả
chu trình)
Q = - A
(nếu cho
biết A)
Q = cm ∆t
Q = ∆U
Q = cm ∆t
Q = Lm
Q=λm
Q=∆U - A
Chưa học
CT. Đoán
biết qua
đồ thị p-T
Tính A, Q cho mỗi quá
trình trên. A = - A’.( A’
bằng diện tích

p
V
1
2
p
2
p
1
O V
1
a. Quá trình đẳng tích
Q = ∆U
∆V = 0 ⇒ A = 0 ⇒
* Q > 0 ⇒ ∆U > 0
* Q < 0 ⇒ ∆U < 0
b. Quá trình đẳng áp
∆V ≠ 0 ⇒ A ≠ 0 ⇒
V
2
p
V
1 2
p
O V
1
A’
A = - A’ = - p(V
2
– V
1
)
Q = ∆U + A’
Cần nhớ

Cần nhớ
d. Chu trình
Q = Q
1
– Q
2
Q = - A
c. Quá trình đẳng nhiệt
Do T không đổi ⇒ ∆U = 0
Q = - A = A’
p
V
1
2
p
1
p
2
O V
1
V
2
p
V
a
b
p
1
p
2
O V
1
V
2
A’
1
2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×