Tải bản đầy đủ

giáo án hội giảng bài benzen

TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP

LỚP 11A8

KÍNH CHÀO
QUÍ THẦY – CÔ


Chương 7
HIDROCACBON THƠM
NGUỒN HIDROCACBON THIÊN NHIÊN

HỆ THỐNG HÓA VỀ HIDROCACBON
KÊ-KU-LÊ


- Hiđrocacbon thơm là những
hiđrocacbon trong phân tử chứa một
hay nhiều vòng benzen.

- Hiđrocacbon thơm được chia thành hai

loại:
+ Loại có một vòng benzen:
VD:
CH=CH
CH
+ Loại có nhiều vòng benzen
3

2

VD:

- Hiddrocacbon thơm có nhiều ứng dụng
trong công nghiệp hoá chất.


Dạng đặc

Dạng rỗng
Mô hình phân tử benzen


CTPT

CTCT

Tên thay thế

C6H6

benzen

C7H8

CH3
CH2CH3

etylbenzen

1,3-đimetylbenzen

(m-đimetylbenzen)

m-xilen

1,4-đimetylbenzen
CH3
(p-đimetylbenzen)

p-xilen

CH3
H3C

toluen

o-xilen

CH3

H3 C

Benzen

1,2-đimetylbenzen
(o-đimetylbenzen)

CH3
C8H10

metylbenzen

Tên thông thường


CỦNG CỐ:
Câu 1: Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu
đồng phân chứa vòng benzen?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5


Câu 2: Hợp chất nào sau đây không phải là
đồng đẳng của benzen
CH3

CH3

B.

A.

CH3
CH

C.

CH2

CH2 CH3

D.


Câu 3: Gọi tên chất sau đây?

CH3
Câu 4: Cách đánh số sau đúng hay sai?
CH2 CH2

CH3

4
2
1

CH3

C 2H5

Đúng


Câu 5: Chọn đáp án đúng:
Ankylbenzen tham gia phản ứng thế
với Brom khi có mặt của chất xúc tác, sẽ ưu
tiên thế vào vị trí:
A. Ortho, meta.
B. Ortho, para.
C. Meta, para.
D. Para.


Hướng dẫn học ở nhà
- Viết các đồng phân và gọi tên các hidrocacbon
thơm có công thức phân tử C8H10, C9H12?
- Xem phần tư liệu trang 161.
- Làm các bài tập trong sách bài tập.
- Chuẩn bị các nội dung còn lại của bài học( bỏ
phần II của B(Naphtalen)).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×