Tải bản đầy đủ

ôn tập lý thuyết và bài tập về nhôm và hợp chất

Lý thuyết về nhôm và hợp chất
1/ Hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe2O3 và Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch
A. NaOH (dư).
B. HCl (dư).
C. AgNO3 (dư).
D. NH3(dư).
2/ Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3. Số chất đều phản ứng được với dung
dịch HCl, dung dịch NaOH là A. 4.
B. 5.
C. 7.
D. 6.
3/ Hoà tan hỗn hợp gồm : K 2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước (dư), thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO 2
đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là
A. K2CO3
B. Fe(OH)3
C. Al(OH)3
D. BaCO3
4/Cho 1,56 gam hỗn hợp gồm Al và Al 2O3 phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được V lít khí H 2 (đktc) và
dung dịch X. Nhỏ từ từ dung dịch NH 3 đến dư vào dung dịch X thu được kết tủa, lọc hết lượng kết tủa, nung đến khối
lượng không đổi thu được 2,04 gam chất rắn. Giá trị của V là
A. 0,672

B. 0,224
C. 0,448
D. 1,344
5/ Cho các chất: NaHCO 3, CO, Al(OH)3, Fe(OH)3, HF, Cl2, NH4Cl. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng
ở nhiệt độ thường là
A. 4
B. 5
C. 3 D. 6
6/ : Chỉ ra đâu là phản ứng nhiệt nhôm
t0
A. 4Al + 3O2 →
2Al2O3.
B. Al + 4HNO 3 
→ Al(NO3)3 + NO + 2H2O.
0

t
C. 2Al + 2NaOH + 2H2O 
D. 2Al + Fe2O3 →
Al2O3 + 2Fe.
→ 2NaAlO2 + 3H2.
7: Để nhận biết ba chất Al, Al2O3 và Fe người ta có thể dùng
A. dd BaCl2
B. dd AgNO3.
C. dd HCl.
D. dd KOH.
8/ Trong công nghiệp, người ta điều chế nhôm bằng phương pháp
A. cho Mg đẩy Al ra khỏi dung dịch AlCl3.
B. khử Al2O3 bằng
C. điện phân nóng chảy AlCl3.
D. điện phân nóng chảy Al 2O3.
9/ Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaAlO2 sinh ra kết tủa
A. khí CO2.
B. dung dịch NaOH.
C. dung dịch Na 2CO3.
D. khí NH3.
10/ Khi nhỏ vài giọt dd Al2(SO4)3 vào dd KOH, thấy
A. có kết tủa keo trắng, kết tủa tăng dần, sau đó tan dần B. có kết tủa keo trắng, sau đó tan ngay
C. không có hiện tượng gì xảy ra
D. có kết tủa keo trắng, kết tủa không tan

11/ Khi dẫn CO2 vào dd NaAlO2 và NH3 vào dd AlCl3 từ từ đến dư, đều thấy
A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan
B. có kết tủa keo trắng, kết tủa không tan
C. có kết tủa keo trắng, kết tủa tăng dần, sau đó tan dần
D. không có hiện tượng gì xảy ra
12/ Khi thêm dần dd HCl vào dung dịch NaAlO2 và dd NaOH vào dd AlCl3 đến dư, thấy
A. ban đầu hiện tượng xảy ra khác nhau, sau đó tương tự nhau B. hiện tượng xảy ra hoàn toàn khác nhau
C. ban đầu hiện tượng xảy ra tương tự nhau, sau đó khác nhau D. hiện tượng xảy ra tương tự nhau
13/ Cho các chất rắn sau: CaO, MgO, Al2O3, Na2O đựng trong các lọ mất nhãn. Chỉ dùng thêm các thuốc thử là dd
NaOH, CO2 có thể nhận biết được: A. 1 chất
B. 2 chất
C. 3 chất
D. 4 chất
14/ Thuốc thử duy nhất để phân biệt 3 chất rắn: Mg, Al, Al2O3 đựng trong các lọ mất nhãn là
A. dd NaOH
B. dd NH3
C. dd HCl
D. dd NaHCO3
15/ Dung dịch NaOH không tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau:
A. CO2, HCl, CuSO4 B. Ca(HCO3)2, HCl, MgCl2
C. SO2, Al, Cl2
D. CO2, K2CO3, HCl
16/ Trường hợp nào sau đây sẽ xuất hiện kết tủa, và kết tủa tan ngay
A. Cho từ từ dd natri aluminat vào dd HCl
B. Cho từ từ dd KOH vào dd nhôm clorua
C. Thổi từ từ khí CO2 vào dd Na[Al(OH)4] (hoặc NaAlO2 )
D. Cho từ từ dd AlCl3 vào dd NH3
17/. Hãy chọn trình tự tiến hành nào sau để phân biệt 3 chất rắn: NaCl, CaCl 2 và MgCl2 đựng trong ba lọ riêng biệt:
A. dùng H2O, dùng dd H2SO4
B. dùng H2O, dùng dd NaOH, dùng dd Na2CO3
C. dùng H2O, dùng dd Na2CO3
D. dùng dd HCl, dùng dd Na2CO3
18/ Để phân biệt các dd hóa chất riêng biệt CuSO 4, FeCl3, Al2(SO4)3, K2CO3, (NH4)2SO4, NH4NO3, có thể dùng 1 trong
các hóa chất nào sau: A. dd NaOH hoặc Na
B. dd Ba(OH)2
C. B D. dd Ba(OH)2 hoặc Ba
19. Để phân biệt các dd hóa chất riêng biệt NaCl, FeCl3, NH4Cl, (NH4)2CO3, AlCl3 có thể dùng KL nào sau:
A. K
B. Ba
C. Rb
D. Mg
20/ Nhóm chất nào gồm các chất có thể điều chế trực tiếp được nhôm oxit
A. AlCl3, Al(NO3)3
B. Al, Al(OH)3
C. Al(OH)3, Al2(SO4)3
D. Al, AlCl3
21/ Nung hỗn hợp gồm Cr2O3, Fe3O4 và Al dư thu được chất rắn A. A gồm:
A. Cr2O3, Fe, Al2O3
B. Cr, Fe, Al2O3, Al
C. Fe3O4, Cr, Al2O3
D. Cr, Fe, Al
22/ Trong quá trình sản xuất Al từ quặng boxit, người ta hòa tan Al 2O3 trong criolit nóng chảy nhằm:
(1) tiết kiệm năng lượng;
(2) giúp loại các tạp chất thường lẫn trong quặng boxit là Fe2O3 và SiO2;

Biên soạn : Gv Vũ Thị Luyến

1


(3) giảm bớt sự tiêu hao cực dương (cacbon) do bị oxi sinh ra oxi hóa;
(4) tạo hh có tác dụng bảo vệ Al nóng chảy không bị oxi hóa trong không khí;
(5) tạo được chất lỏng có tính dẫn điện tốt hơn Al2O3.
Các ý đúng là:
A. (1), (2), (5)
B. (1), (3), (5)
C. (1), (4), (5)
D. (3), (4), (5)
23. Phản ứng của cặp chất nào dưới đây không tạo sản phẩm khí?
A. dd Al(NO3)3 + dd Na2S
B. dd AlCl3 + dd Na2CO3
C. Al + dd NaOH
D. dd AlCl3 + dd NaOH
24. Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là
A. Al.
B. BaCO3.
C. giấy quỳ tím.
D. Zn.
25/ Cho dd NaOH đến dư vào dd chứa MgSO 4, CuSO4 ,Al2(SO4)3 được kết tủa A. Nung A được chất rắn B. Cho CO
dư đi qua B nung nóng sẽ thu được chất rắn là:
A. MgO, Al2O3, Cu
B. MgO, Cu
C. MgO, CuO
D. MgO, Al2O3, Cu
26. Cho phản ứng: Al + H 2O + NaOH → NaAlO2 + 3/2H2. Chất tham gia phản ứng đóng vai trò chất oxi hóa trong
phản ứng này là:A. Al
B. H2O
C. NaOH
D. Cả nước và NaOH
27. Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch chứa AlCl 3, và ZnCl2 thu được kết tủa A. Nung A dược chất rắn B.
Cho luồng H2 đi qua B nung nóng sẽ thu được chất rắn là
A. Al2O3
B. Zn và Al2O3
C. ZnO và Al
D. ZnO và Al2O3
28. Cho hỗn hợp gồm BaO, FeO, Al2O3 có tỷ lệ mol 1:2:1 vào nước dư được chất rắn A. dẫn H 2 có dư đi qua A ở
nhiệt độ cao được chất rắn B. B chứa
A. Fe
B. Al và Fe
C. Fe và Al2O3
D. FeO
29 Một dung dịch chứa a mol NaAlO2 tác dụng với một dung dich chứa b mol HCl. Điều kiện để thu được kết tủa
sau phản ứng là : A. a=b
B. a=2b
C. b < 4a
D. b < 5a
30. Một dung dịch chứa a mol NaOH tác dụng với một dung dịch chứa b mol AlCl 3. Điều kiện để thu được kết tủa là
A. a> 4b
B. a <4b
C. a+b = 1mol
D. a – b = 1mol
31. Cho các chất sau: NaOH, K2SO4, CuCl2, CO2, Al, NH4Cl. Số cặp chất có phản ứng với nhau là ?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
32. Xác định phát biểu không đúng về quá trình điện phân sản xuất Al dưới đây?
A. Cần tinh chế quặng boxit (Al2O3. 2H2O) do còn lẫn tạp chất là Fe2O3 và SiO2.
B. Từ 1 tấn boxit (chứa 60% Al2O3) có thể điều chế được gần 0,318 tấn Al với hiệu suất 100%.
C. Sản xuất 2,7 tấn Al tiêu hao 18 tấn C làm anot, nếu các quá trình là hoàn toàn và sản phẩm oxi hóa chỉ là CO 2.
D. Criolit được sử dụng để hạ nhiệt độ nóng chảy, tăng độ dẫn điện và ngăn cản Al bị oxi hóa bởi không khí.
33: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là
A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.
B. chỉ có kết tủa keo trắng.
C. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên.
D. không có kết tủa, có khí bay lên
34/ Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH (dư) rồi thêm tiếp dung
dịch NH3 (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là
A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2
35/ Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được dung
dịch trong suốt. Chất tan trong dung dịch X là
A. Ca(HCO3)2.
B. CuSO4.
C. Fe(NO3)3.
D. AlCl3.
36/ . Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al 2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y.
Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Phần không tan Z gồmA. MgO, Fe, Cu. B. Mg, Fe, Cu.
C. MgO, Fe3O4, Cu.
D. Mg, Al, Fe, Cu
38/ Cho m gam hh X gồm Na2O và Al2O3 lắc vào nước cho phản ứng hoàn toànd thu dược 200ml dd A chỉ chứa một
chtấ tan duy nhất có nồng độ 0,5M. % theo khối lượng các chất trong hh là?
39 Cho 46,8 g hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát ra 20,16 lit H2 ( đktc). Tính % khối
lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu ?
40. Người ta dùng quặng boxit để sản xuất Al. Hàm lượng Al2O3 trong quặng là 40%. Biết hiệu suất quá trình sản
xuất là 90%. Để có được 4 tấn Al nguyên chất cần dùng bao nhiêu tấn quặng boxit?
41 Trong một loại quặng boxit có 50% Al2O3. Nhôm luyện từ quặng boxit đó chứa 1,5% tạp chất. Hiệu suất pahnr
ứng là 100%. Lượng Al thu được khi luyện 0,5 tấn quặng boxit là bao nhiêu
42. Để phân biệt các dd hóa chất riêng biệt: CuSO4, FeCl3, Al2(SO4)3, K2CO3, (NH4)2SO4, NH4NO3 người ta có
thể dùng một trong những hóa chất nào sau:A. NaOH
B. Ba(OH)2
C. Ba
D. B và C
Biên soạn : Gv Vũ Thị Luyến

2


43 Để phân biệt các dd hóa chất riêng biệt: NaCl, FeCl3, NH4Cl, (NH4)2CO3, AlCl3 người ta có thể dùng kim loại
nào sau:A. K
B. Na
C. Mg
D. Ba
44: Một hh gồm Na và Al có tỉ lệ số mol là x:y. Cho hh này vào nước. Sau khi kết thúc phản ứng thu được 8,96 lít khí
H2 (đktc) và 5,4 g chất rắn. Tỉ lệ x:y là?
45. Một hh gồm Na và Al có tỉ lệ số mol là 2:3. Cho hh này vào nước. Sau khi kết thúc phản ứng thu được V lít khí
H2 (đktc) và 2,7 g chất rắn. Giá trị của V là:
46. Hòa tan 0,368 g hh gồm Zn và Al cần vừa đủ 25 lít dd HNO3 có PH = 3. Sau phản ứng ta chỉ thu được 3 muối.
Thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hh là:
47. Cho m gam Al vào 100 ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 0,5M và AgNO3 0,3M sau khi phản ứng kết thúc thu được
5,16g chất rắn . Giá trị của m là:
A. 0,24g
B. 0,48g
C. 0,81g
D. 0,96g
48. Khi cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản ứng
thu được chất rắn có khối lượng 16 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm, phải dùng 10,8
gam Al. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Cr2O3 trong hỗn hợp X là (Cho: hiệu suất của các phản ứng là
100%)
49. Một hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3 .Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn thu được chất rắn A .A tác dụng với
NaOH dư thu được 3,36 lit khí (đktc) còn lại chất rắn B. Cho B tác dụng dung dịch H2SO4 loãng,dư thu được 8,96 lit
khí (đktc) .
Khối lượng của Al và Fe2O3 tương ứng là:
A. 13,5g và 16g
B. 13,5g và 32g
C. 6,75g và 32g
D. 10,8g và 16g
50: Có một hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M hóa trị không đổi, khối lượng hỗn hợp là 15,06 g .Chia
hỗn hợp A
thành 2 phần bằng nhau .
-Phần 1: hòa tan hết vào dd HCl được 3,696 l H2 ( đkc).
-Phần 2: hòa tan hết vào dd dịch HNO3 loãng dư thu được 3,96 l NO (đkc) . Tìm M.
51: . Cho 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 tác dụng với 100 ml dung dịch Ba(OH)2 (Biết nồng độ mol của Ba(OH)2
bằng ba lần nồng độ của Al2(SO4)3 ) thu được kết tủa A .Nung A đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn
thu được bé hơn khối lượng của A là 5,4g
Nồng độ của Al2(SO4)3 và Ba(OH)2 trong dung dịch đầu theo thứ tự là:
A. 0,5M và 1,5M
B. 1M và 3M
C. 0,6M và 1,8M
D. 0,4M và 1,2M
52: . Một hỗn hợp 26,8g gồm Al và Fe2O3 .Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm thu được chất rắn A. Chia A thành 2
phần bằng nhau
Phần I tác dụng dung dịch NaOH dư thu được khí H2
Phần II tác dụng với HCl dư thu được 5,6 lit khí H2 (đktc)
Khối lượng Al và Fe2O3 có trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là:
A. 5,4g và 11,4 B. 10,8g và 16g
C. 2,7g và 14,1g
D. 7,1g và 9,7g
53: . 100 ml dung dịch A chứa NaOH 0,1M và NaAlO2 0,3M .Thêm từ từ HCl 0,1M vào dung dịch A cho đến khi kết
tủa tan trở lại một phần,lọc kết tủa ,nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được 1,02g chất rắn .Thể tích
dung dịch HCl đã dùng là:
A. 0,5 lit
B. 0,6 lit
C. 0,7 lit
D. 0,8 lit
54: . Hoà tan 10,8g Al trong một lượng vừa đủ H2SO4 thu được dung dịch A.Thể tích NaOH 0,5M cần phải thêm vào
dung dịch A để kết tủa sau khi nung đến khối lượng không đổi được chất rắn có khối lượng 10,2g là:
A. 1,2 lit hay 2,8lit
B. 1,2 lit
C. 0,6 lit hay 1,6 lit
D. 1,2 lit hay 1,4 lit
55: . Cho 7,22g hỗn hợp X gồm Fe và một kim loại M có hoá trị không đổi,chia X thành 2 phần bằng nhau
Phần I tác dụng với HCl dư thu được 2,128 lit khí (đktc)
Phần II cho tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 1,792 lit NO duy nhất (đktc)
Kim loại M và % M trong hỗn hợp là:
A. Al với 53,68%
B. Cu với 25,87%
C. Zn với 48,12%
D. Al với 22,44%
56 : Cho hỗn hợp A gồm a mol Al và 0,2 mol Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được dung dịch B. dẫn khí
CO2 dư vào dung dịch B thu được kết tủa D. Lọc lấy kết tủa D rồi đem nung đến khối lượng không đổi thu được
40,8g chất rắn E. a là: A. 0,4mol
B. 0,3mol
C. 0,6mol
D. Kết quả khác
57: : Hoà tan hỗn hợp A gồm 13,7g Ba và 5,4g Al vào một lượng nước có dư thì thể tích khí thoát ra ở đktc là:
A. 6,72 lit

B. 4,48 lit

Biên soạn : Gv Vũ Thị Luyến

C. 13,44 lit

3

D. 8,96 lit


58: Thực hiện hai thí nghiệm sau:
• Thí nghiệm 1: Cho m gam hỗn hợp Ba và Al vào nước dư, thu được 0,896 lít khí (ở đktc)
• Thí nghiệm 2: Cũng cho m gam hỗn hợp trên cho vào dung dịch NaOH dư thu được 2,24 lít khí (ở đktc) Các phản
ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:
A. 2,85 gam
B. 2,99 gam
C. 2,72 gam
D. 2,80 gam
59: Hỗn hợp X gồm các kim loại Al, Fe, Ba. Chia X thành 3 phần bằng nhau: Phần 1 cho tác dụng với nước dư, thu
được 0,896 lít H2. Phần 2 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1,568 lít H2. Phần 3 tác dụng với dung dịch
HCl dư, thu được 2,24 lít H2. (Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở điều kiện chuẩn). % theo Khối
lượng của Al hỗn hợp X là:
A. 25%
B. 55%
C. 25,56% D.kết quả khác
60: (ĐHA-09-10) Hoà tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl (dư), thu được 5,6 lít khí
H2 (ở đktc). Thể tích khí O2 (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X là:
A. 2,80 lít
B. 1,68 lít
C. 4,48 lít
D. 3,92 lít
61:(ĐHA-09-10) Cho 7,68 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al vào 400 ml dung dịch Y gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M.
Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 8,512 lít khí (ở đktc). Biết trong dung dịch, các axit phân li hoàn toàn
thành các ion. Phần trăm về khối lượng của Al trong X là:
A. 56,25 %
B. 49,22 %
C. 50,78 %
D. 43,75 %
62: :(ĐHA-09-10) Cho 24,3 gam bột Al vào 225 ml dung dịch hỗn hợp NaNO3 1M và NaOH 3M khuấy đều cho đến
khi khí ngừng thoát ra thì dừng lại và thu được V lít khí (ở đktc).Giá trị của V là:
A. 11,76 lít
B. 9,072 lít
C. 13,44 lít
D. 15,12 lít
63:(ĐHA-09-10) Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344
lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung
dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:
A. 38,34 gam
B. 34,08 gam
C. 106,38 gam
D. 97,98 gam
64: Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn
, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau:
• Phần 1: tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) sinh ra 3,08 lít khí H2 (ở đktc)
• Phần 2: tác dụng với dung dịch NaOH (dư) sinh ra 0,84 lít khí H2 (ở đktc) Giá trị của m là:
A. 22,75 gam
B. 21,40 gam
C. 29,40 gam
D. 29,43 gam
65: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn
toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít
khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 45,6 gam
B. 57,0 gam
C. 48,3 gam
D. 36,7 gam
66: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và một oxit sắt FexOy (trong điều kiện không có không khí)
thu được 92,35 gam chất rắn Y. Hòa tan Y trong dung dịch NaOH (dư) thấy có 8,4 lít khí H2 (ở đktc) thoát ra và còn
lại phần không tan Z. Hòa tan 1/2 lượng Z bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thấy có 13,44 lít khí SO2 (ở đktc)
thoát ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng Al2O3 trong Y và công thức oxit sắt lần lượt là:
A. 40,8 gam và Fe3O4
B. 45,9 gam và Fe2O3
C. 40,8 gam và Fe2O3
D. 45,9 gam và Fe3O4
B67: Trộn 5,4 gam bột Al với 17,4 gam bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm (trong điều kiện không có
không khí). Giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe3O4 thành Fe. Hòa tan hoàn toàn chất rắn sau phản ứng bằng dung dịch
H2SO4 loãng (dư) thu được 5,376 lít khí H2 (ở đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm và số mol H2SO4 đã phản ứng
là: A. 75 % và 0,54 mol
B. 80 % và 0,52 mol
C. 75 % và 0,52 mol
D. 80 % và 0,54 mol
68: Trong một cốc đựng 200ml dung dịch AlCl3 2M. Rót vào cốc Vml dung dịch NaOH có nồng độ a mol/lít, ta được
một kết tủa; đem sấy khô và nung đến khối lượng không đổi được 5,1g chất rắn. Nếu V= 200ml thì a có giá trị nào?
(Na=23;Al=27;Cl=35,5;O=16;H=1)A. 2M
B. 1,5M hay 3MC. 1M hay 1,5M
D. 1,5M hay 7,5M

Biên soạn : Gv Vũ Thị Luyến

4


Câu 69: Cho m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al2O3 tác dụng với H2O cho phản ứng hoàn toàn thu được 200 ml dung
dịch A chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 0,5M. Thổi khí CO2 dư vào dung dịch A được a gam kết tủa. Gía trị
của m và a là? (Al=27;Na=23;O=16;H=1)A. 8,2g và 78g
B. 8,2g và 7,8g C. 82g và 7,8g D. 82g và 78g
70: Cho 200Ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam.
Gía trị lớn nhất của V là?A. 1,2
B. 1,8
C. 2,4
D. 2
72: Thêm m gam Kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH) 2 0,1M và NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cho từ từ
dung dịch X vào 200ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì gía trị
của m là?
A. 1,59
B. 1,17
C. 1,71
D. 1,9

Bài tập trắc nghiệm nhôm và hợp chất của nhôm
Câu 1. Hỗn hợp X gồm Na, Ba và Al
-Nếu cho m gam hỗn hợp X vào nước dư chỉ thu được dung dịch X và 12,32 lít H2-đktc
- Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y và H 2. Cô cạn dung dịch
Y thu được 66,1g muối khan. Giá trị của m là:
a. 36,56g
b. 27,05g
c. 24,68g
d. 31,36g
Câu 2. Cho m gam Na vào 250ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,5M và AlCl 3 0,4M thu được (m-3,995) g
kết tủa, dung dịch X và khí H2. m có giá trị là:
a. 7,728g hoặc 12,788g
b. 10,235g
c. 24,68g
d. 10,235g hoặc 10,304g
Câu 3. Cho m gam nhôm tác dụng với m gam clo (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) sau phản ứng thu
được chất rắn A. Cho chất rắn A tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch B và 8,904 lít H 2 - đktc.
Cô cạn dung dịch B thu được bao nhiêu gam chất rắn khan.
a. 56,7375g
b. 32,04g
c. 47,3925g
d. 75,828g
Câu 4. Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Fe 2O3, Fe3O4, FeO tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung
dịch Y trong đó khối lượngcủa FeCl 2 là 31,75g và 8,064 lít H2. Cô cạn dung dịch Y thu được 151,54g chất
rắn khan. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO 3 loãng dư thu được dung dịch Z và khí
NO (sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn dung dịch Z thu được bao nhiêu gam muối khan?
a. 242,3g
b. 268,4g
c. 189,6g
d. 254,9g
Câu 5. Dung dịch X gồm AlCl 3 a mol/l và Al2(SO4)3 b mol/l. Cho 400ml dung dịch X tác dụng với 612ml
dung dịch NaOH 1M thu được 8,424g kết tủa. Mặt khác nếu cho 400ml dung dịch X tác dụng với dung dịch
BaCl2 dư thu được 33,552g kết tủa. Tỉ số a/b là:
a. 2
b. 0,75
c. 1,75
d. 2,75
Câu 6. Cho m gam hỗn hợp X gồm Na và Al vào nước thu được dung dịch X; 5,376 lít H 2 -đktc và 3,51g
chất rắn không tan. Nếu oxi hoá m gam X cần bao nhiêu lít khí Cl2 - đktc?
a. 9.968 lít
b. 8.624 lít
c. 9.520 lít
d. 9.744 lít
Câu 7. Rót từ từ 200g dung dịch NaOH 8% vào 150g dung dịch AlCl 3 10,68% thu được kết tủa và dung
dịch X. Cho thêm m gam dung dịch HCl 18,25% vào dung dịch X thu được 1,17g kết tủa và dung dịch Y.
Nồng độ phần trăm của NaCl trong dung dịch Y là:
a. 6,403% và 6,830%
b. 5,608% và 6,830%
c. 5,608% và 8,645%
d. 6,403% và 8,645%
Câu 8. Cho m gam Al tác dụng với dung dịch HCl 18,25% vừa đủ được dung dịch A và H 2. Thêm m gam
Na vào dung dịch A thu được 3,51g kết tủa. Khối lượng của dung dịch A là:
a. 70,84g
b. 74,68g
c. 71,76g
d. 80,25g
Câu 9. Trộn m gam dung dịch AlCl3 13,35% với x gamAl 2(SO4)3 17,1% thu được 350g dung dịch A trong
đó số mol ion clorua bằng 1,5 lần số mol sunfat. Thêm 81,515g Ba vào dung dịch A thu được bao nhiêu
gam kết tủa?
a. 75,38g
b. 70,68g
c. 84,66g
d. 86,28g
Biên soạn : Gv Vũ Thị Luyến

5


Câu 10. Hỗn hợp bột X gồm Al và Fe2O3
- Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 5,376 lít H2 -đktc
- Nếu nung nóng m gam hỗn hợp X để thực hiện hoàn toàn phản ứng nhiệt nhôm, thu được chất rắn Y. Hoà
tan hết chất rắn Y với dung dịch NaOH dư thu được 0,672 lít H2 -đktc.
- Để hoà tan hết m gma hỗn hợp X cần bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M?
a. 300ml
b. 450ml
c. 360ml
d. 600ml
Câu 11. Cho 38,775g hỗn hợp Al và AlCl3 vào lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được dung dịch A
(kết tủa vừa tan hết) và 6,72 lít H2 - đktc. Thêm 250ml dung dịch HCl vào dung dịch A thu được
21,84g kết tủa. Nồng độ mol/l của HCl là:
a. 1,12M hoặc 2,48M
b. 2,24M hoặc 2,48M
c. 1,12M hoặc 3,84M
d. 2,24M hoặc 3,84M
Câu 12. Cho m gam hỗn hợp Al, Al 2O3, Al(OH)3 tác dụng với dung dịch H 2SO4 19,6% vừa đủ thu được
dung dịch X có nồng độ phần trăm là 21,302% và 3,36 lít H 2 - đktc. Cô cạn dung dịch X thu được 80,37g
muối khan. Giá trị của m là:
a. 25,08g
b. 28,98g
c. 18,78g
d. 24,18g
Câu 13. Cho 7,872g hỗn hợp X gồm K và Na vào 200ml dung dịch Al(NO 3)3 0,4M thu được 4,992g kết tủa.
Phần trăm số mol K trong hỗn hợp X là
a. 46,3725%
b. 48,4375%
c. 54,1250%
d. 40,3625%/ 54,1250%
Câu 14. Cho 23,45g hỗn hợp X gồm Ba và K vào 125ml dung dịch AlCl 3 1M thu được V lít H2 -đktc; dung
dịch A và 3,9g kết tủa. V có giá trị là:
a. 10,08
b. 3,92
c. 5,04
d. 6,72
Câu 15. Cho m gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp tác dụng với 180ml dung dịch
Al2(SO4)3 1M thu được 15,6g kết tủa; khí H2 và dung dịch A. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 240g
dung dịch HCl 18,25% thu được dung dịch B và H 2. Cô cạn dung dịch B thu được 83,704g chất rắn khan.
Phần trăm khối lượng của kim loại kiềm có khối lượng phân tử nhỏ là:
a. 28,22%
b. 37,10%
c. 16,43%
d. 12,85%
Câu 16. Cho V1 ml dung dịch AlCl3 1M và V2 ml dung dịch NaỬAl(OH)4Ứ 0,75M thu được V1+V2 ml dung
dịch X chứa 2 muối NaCl, AlCl3 và 37,44g kết tủa. Cô cạn dung dịch X thu được 42,42g chất rắn khan. V 1 +
V2 có giá trị là:
a. 700 ml
b. 760 ml
c. 820 ml
d. 840 ml
Câu 17. Cho m gam Al 2O3 vào 200g dung dịch hỗn hợp X gồm NaOH a% và KOH b% đun nóng. Sau khi
phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và (m – 69,36) gam chất rắn không tan. Nếu cho 200g dung dịch X
tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO 3 12,6% thu được dung dịch Z trong đó nồng độ phần trăm của NaNO 3
là 5,409%. Giá trị của b là:
a. 11,2%
b. 5,6%
c. 22,4%
d. 16,8%
Câu 18. Cho m gam hỗn hợp X gồm bột nhôm và Al(NO 3)3 trong không khí đến khối lượng không đổi thu
được m gam chất rắn duy nhất là Al 2O3. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO 3 loãng dư
thu được 18,144 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất), dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được bao
nhiêu gam chất rắn khan?
a. 255,60g
b. 198,09g
c. 204,48g
d. 187,44g
Câu 19. Cho thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH) 2 0,1M và NaOH 0,1M thu được dung
dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch Al 2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng
kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m là?
a. 1,170
b. 1,248
c. 1,950
d. 1,560
Biên soạn : Gv Vũ Thị Luyến

6


Câu 20. Cho m gam hỗn hợp gồm 1 kim loại kiềm M và Al vào nước dư thu được dung dịch A; 0,4687m
(gam) chất rắn không tan và 7,2128 lít H 2 - đktc. Cho dung dịch HCl có số mol nằm trong khoảng từ 0,18
mol đến 0,64 mol vào dung dịch A ngoài kết tủa còn thu được dung dịch B. Cô cạn dung dịch B thu được
11,9945g chất rắn khan. Giá trị của m là:
a. 18g
b. 20g
c. 24g
d. 30g
Câu 21. Hoà tan hoàn toàn 5,64g Cu(NO3)2 và 1,7g AgNO3 vào nước được 101,43g dung dịch A. Cho 1,57g
bột kim loại gồm Zn và Al vào dung dịch A và khuấy đều. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được
phần chất rắn B và dung dịch D chỉ chứa hai muối. Ngâm B trong dung dịch H 2SO4 loãng không thấy có khí
thoát ra. Nồng độ muối Al(NO3)3 và Zn(NO3)2 có trong dung dịch D lần lượt là:
a. 21,3%; 3,78%
b. 2,13%; 37,8%
c. 2,13%; 3,78%
d. 21,3%; 37,8%
Câu 22. Cho 200ml dung dịch Al 2(SO4)3 tác dụng với dung dịch NaOH 1M người ta nhận thấy khi dùng
220ml dung dịch NaOH hay dùng 60ml dung dịch NaOH trên thì vẫn thu được lượng kết tủa bằng nhau.
Tính nồng độ mol/l của dung dịch Al2(SO4)3 ban đầu:
a. 0,125M
b. 0,25M
c. 0,075M
d. 0,15M
Câu 23. Cho 11,15g hỗn hợp hai kim loại gồm Al và một kim loại kiềm M vào trong nước. Sau phản ứng
chỉ thu được dung dịch B và 9,52 lít khí -đktc. Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch B để được lượng kết
tủa lớn nhất. Lọc và cân kết tủa thu được 15,6g. Kim loại kiềm đó là:
a. Li
b. Na
c. K
d. Rb
Câu 24. Hỗn hợp A gồm Na và Al 4C3 hoà tan vào nước chỉ thu được dung dịch B và 3,36 lít khí C - đktc.
Khối lượng Na tối thiểu cần dùng là:
a. 0,15g
b. 2,76g
c. 0,69g
d. 4,02g
Câu 25. Cho 10,5g hỗn hợp hai kim loại gồm Al và một kim loại kiềm M vào trong nước. Sau phản ứng
chỉ thu được dung dịch B và 5,6l khí (ở đktc). Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch B để thu được một
lượng kết tủa lớn nhất. Lọc và cân kết tủa được 7,8g. Kim loại kiềm là:
a. Li
b. Na
c. K
d. Rb
Câu 26. Dung dịch X chứa AgNO3 và Cu(NO3)2. Thêm 1 lượng hỗn hợp gồm 0,03mol Al và 0,05mol
Fe vào 100ml dung dịch X cho tới khi phản ứng kết thúc thu được 8,12g chất rắn Y gồm 3 kim loại. Cho Y
vào dung dịch HCl dư thu được 0,672 lít kí (đktc). Tổng nồng độ của hai muối là:
a. 0,3M
b. 0,8M
c. 0,42M
d. 0,45M
Câu 27. Hỗn hợp A gồm Na, Al, Cu cho 12g A vào nước dư thu 2,24l khí (đktc), còn nếu cho vào dung dịch
NaOH dư thu 3,92 lít khí (đktc). % Al trong hỗn hợp ban đầu?
a. 59,06%
b. 22,5%
c. 67,5%
d. 96,25%
Câu 28. Cho m gam hỗn hợp X gồm Na 2O và Al hoà tan hết vào nước dư thu được 200ml dung dịch A chỉ
chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 0,2M. Giá trị của m là:
a. 2,32
b. 3,56
c. 3,52
d. 5,36
Câu 29. Cho m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al vào nước dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung
dịch A; 3,024 lít khí đktc và 0,54g chất rắn không tan. Rót 110ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch A thu
được 5,46g kết tủa. Giá trị của m là:
a. 7,21g
b. 8,74g
c. 8,2g
d. 8,58g
Câu 30. Hoà tan m gam hỗn hợp Ba, Al vào nước thu được dung dịch A chỉ chứa một chất tan duy nhất và
12,544 lít H2 -đktc, không còn chất rắn không tan. Thổi CO2 dư vào dung dịch A thu được kết tủa B và dung
dịch C. Đun nóng dung dịch C đến khi phản ứng kết thúc thu được kết tủa D. Lấy kết tủa B trộn với kết tủa
D rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn E. Khối lượng của E là: a. 35,70g
b. 38,76g
c. 39,78g
d. 38,25g
Biên soạn : Gv Vũ Thị Luyến

7


Câu 31. Tính khối lượng than chì cần dùng để sản xuất 0,54 tấn nhôm bằng phương pháp điện phân nhôm
oxit nóng chảy, biết rằng lượng khí oxi tạo ra ở cực dương đã đốt cháy than chì thành hỗn hợp CO và CO 2
có tỉ khối so với hỗn hợp H2S và PH3 là 1,176.
a. 306,45kg
b. 205,83kg
c. 420,56kg
d. 180,96kg
Câu 32. Cho 16,5g hỗn hợp Al và Al 2O3 có tỉ lệ về số mol 12:13 tác dụng với dung dịch HNO 3 loãng vừa đủ
thu được dung dịch X và 1,792 lít NO đktc. Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?
a. 80,94g
b. 82,14g
c. 104,94g
d. 90,14g
Câu 33. Cho 8,64g Al vào dung dịch X (tạo thành bằng cách hoà tan 74,7g hỗn hợp Y gồm CuCl 2 và FeCl3
vào nước). Kết thúc phản ứng thu được 17,76g chất rắn gồm hai kim loại. Trong hỗn hợp Y tỉ lệ số mol
FeCl3: CuCl2 là:
a. 2
b. 1,5
c. 3
d. 5/3
Câu 34. Hoà tan 21,6g Al trong một dung dịch NaNO 3 và NaOH dư. Tính thể tích NH3 đktc thoát ra nếu
hiệu suất phản ứng là 80%. Giả sử không có khí H2 sinh ra.
a. 2,24 lít
b. 4,48 lít
c. 1,344 lít
d. 5,376 lít
Câu 35. Cho m gam một khối Al hình cầu có bán kính R vào 1,05 lít dung dịch H 2SO4 0,1M. Tính m biết
rằng sau khi phản ứng hoàn toàn ta được 1 quả cầu có bán kính R/2
a. 2,16g
b. 3,78g
c. 1,08g
d. 3,24g
Câu 36. Một hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm. Phản ứng hoàn toàn cho ra chất
rắn A. A tác dụng với dung dịch NaOH dư cho ra 3,36 lít H 2 đktc để lại chất rắn B. Cho B tác dụng với
H2SO4 loãng dư, có 8,96 lít khí -đktc. Tổng khối lượng của hỗn hợp X là:
a. 29,5g
b. 45,5g
c. 38,75g
d. 26,8g
Câu 37. Cho 100ml dung dịch Al 2(SO4)3 aM tác dụng với 100ml dung dịch Ba(OH) 2 3aM thu được kết tủa
A. Nung A đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn A thu được bé hơn khối lượng A là 5,4g. Giá
trị của A là:
a. 0,5M
b. 1M
c. 0,6M
d. 0,4M
Câu 38. Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào một lượng nước dư thì thoát ra V lít khí. Nếu cũng
cho m gam X vào dung dịch NaOH dư thì thu dung dịch 1,75V lít khí. Thành phần % theo khối lượng của
na trong X là (biết các thể tích khí đo trong cùng đk nhiệt độ và áp suất).
a. 39,78%
b. 77,31%
c. 49,87%
d. 29,87%
Câu 39. Khi cho 41,4g hỗn hợp X gồm Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc dư, sau
phản ứng thu được chất rắn có khối lượng 16g. Để khử hoàn toàn 41,4g X bằng phản ứng nhiệt nhôm, phải
dùng 10,8g Al. Thành phần % theo khối lượng của Cr2O3 trong hỗn hợp X là:
a. 20,33%
b. 66,67%
c. 50,67%
d. 36,71%
Câu 40. Đốt nóng một hỗn hợp gồm Al và 16g Fe 2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản
ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M
sinh ra 3,36 lít H2 - đktc. Giá trị của V là:
a. 150
b. 100
c. 200
d. 300
Câu 41. Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1mol Al 2(SO4)3 và 0,1mol H2SO4 đến khi
phản ứng hoàn toàn, thu được 7,8g kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là:
a. 0,45
b. 0,35
c. 0,25
d. 0,05
Câu 42. Hoà tan hoàn toàn 0,3mol hỗn hợp gồm Al và Al 4C3 vào dung dịch KOH (dư), thu được a mol hỗn
hợp khí và dung dịch X. Sục khí CO2 dư vào dung dịch X, lượng kết tủa thu được là 46,8g. Giá trị của a là:
a. 0,55
b. 0,60
c. 0,40
d. 0,45

Biên soạn : Gv Vũ Thị Luyến

8


Câu 43. Cho hỗn hợp bột gồm 2,7g Al và 5,6g Fe vào 550ml dung dịch AgNO 3 1M. Sau khi các phản ứng
xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:
a. 59,4
b. 64,8
c. 32,4
d. 54,0
Câu 44. Nung nóng hỗn hợp Al và Fe 2O3 trong môi trường không có không khí đến khi phản ứng hoàn toàn,
thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau:
-Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư sinh ra 3,08 lít H2- đktc
- Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH dư, sinh ra 0,84 lít khí H2 - đktc. Giá trị của m là:
a. 22,75
b. 21,40
c. 29,40
d. 29,43
Câu 45. 100ml dung dịch A chứa NaOH 1M và NaỬAl(OH) 4Ứ 0,3M. Thêm từ từ dung dịch HCl 0,1M vào
dung dịch A cho đến khi kết tủa tan trở lại một phần. Đem nung kết tủa đến khối lượng không đổi thu được
chất rắn nặng 1,02g. Thể tích dung dịch HCl đã dùng?
a. 0,5 lít
b. 0,6 lít
c. 0,7 lít
d. 0,8 lít
Câu 46. Trộn 6,48g Al và 1,6g Fe2O3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm thu được chất rắn A. Khi cho A tác
dụng với dung dịch NaOH dư có 1,344 lít H2 -đktc thoát ra. Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là:
a. 100%
b. 85%
c. 80%
d. 75%
Câu 47. Hoà tan 0,54g Al trong 0,5 lít dung dịch H 2SO4 0,1M được dung dịch A. Thêm V lít dung dịch
NaOH 0,1M cho đến khi kết tủa tan trở lại một phần. Nung kết tủa thu được đến khối lượng không đổi ta
được chất rắn nặng 0,51g. Tính V?
a. 0,8lít
b. 1,1 lít
c. 1,2 lít
d. 1,5 lít
Câu 48. Cho m gam hỗn hợp Al và 3 oxit của sắt trong đó Al chiếm 13,43% về khối lượng tác dụng với
dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch X (không chứa NH 4NO3) và 5,6 lít NO -đktc. Cô cạn dung
dịch A thu được 151,5g chất rắn khan. Giá trị của m là:
a. 35,786g
b. 40,200g
c. 42,460g
d. 45,680g
Câu 49. Hỗn hợp X gồm a mol Al và b mol Fe2O3. Hỗn hợp Y gồm b mol Al và a mol Fe2O3.
Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm đối với hỗn hợp X và hỗn hợp Y, sau khi phản ứng kết thúc thu được X’
(khối lượng là 32,04g) và Y’ tương ứng. Xử lí hỗn hợp X bằng dung dịch NaOH dư thu được 1,008 lít khí
H2 -đktc. Xử lí hỗn hợp Y bằng dung dịch HCl 1M vừa đủ cần V lít. Giá trị của V là:
a. 0,84 lít
b. 1,20 lít
c. 1,08 lít
d. 1,26 lít
Câu 50. Hấp thụ a mol CO2 vào dung dịch chứa 2,5a mol KOH thu được dung dịch A. Cho dung dịch A vào
dung dịch hỗn hợp chứa 0,2mol AlCl3 thu được 3,9g kết tủa. Giá trị của a là:
a. 0,8 mol hoặc 1,6 mol
b. 0,15mol hoặc 0,75 mol
c. 0,3 mol hoặc 1,5 mol
d. 0,75 mol hoặc 1,5 mol
Câu 51. Chia 7,22g một hỗn hợp X gồm Fe và một kim loại có hoá trị không đổi M thành 2 phần bằng nhau:
-Phần 1 cho tác dụng với dung dịch HCl dư cho 2,128 lít H2- đktc
-Phần 2 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư cho 1,792 lít khí -đktc – là sản phẩm khử duy nhất.
Phần trăm khối lượng của M trong hỗn hợp là:
a. 53,68%
b. 25,87%
c. 48,12%
d. 22,44%
Câu 52. Điện phân Al2O3 nóng chảy với cường độ dòng điện I = 9,65A. trong thời gian 30 000s thu được
22,95g Al. Hiệu suất phản ứng điện phân là:
a. 100%
b. 85%
c. 80%
d. 90%
Câu 53. Hoà tan a mol Al bằng dung dịch HNO 3 loãng vừa đủ thu được dung dịch A (không có muối
NH4NO3) và V lít khí NO duy nhất -đktc. Hoà tan 1,2a mol Al 203 bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được
dung dịch B. Trộn dung dịch A và dung dịch B thu được 14,04g kết tủa. V có giá trị là;
a. 1,26l
b. 1,08l
c.1,44l
d. 1.68l
Biên soạn : Gv Vũ Thị Luyến

9


Câu 54. Nung m gam hỗn hợp Al(NO3)3 và Cu(NO3)2 có tỉ lệ số mol 1:1 đến khi phản ứng hoàn toàn thu
được chất rắn A và hỗn hợp khí B. Trộn 0,336l khí NO2 (đktc) vào hỗn hợp khí B sau đó hấp thụ toàn bộ khí
vào nước thu được 800ml dung dịch có pH =1. m có giá trị là:
a. 9,374g
b. 3,484g
c. 5,614g
d. 7,244g
3+
3+
2Câu 55. Dung dịch X chứa 0,15mol Fe ; xmol Al ; 0,25mol S04 và ymol. Cho 710ml dung dịch Ba(OH)2
1M vào dung dịch X thu được 92,24g kết tủa. x và y lần lượt là;
a. 0,5 và 0,85
b. 0,5 và 0,45
c. 0,3 và 0,85
d. 0,3 và 0,45
Câu 56. Cho a mol bột nhôm vào dung dịch chứa 1,2a mol CuSO 4. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung
dịch A và 92,808g chất rắn. Cho 109,2g hỗn hợp Na và K có tỉ lệ mol tương ứng lần lượt là 1:3 vào dung
dịch A thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:
a. 56,16g
b. 62,4g
c. 65,52g
d. 54,60g
Câu 57. Cho 240ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào 200ml dung dịch hỗn hợp AlCl3 amol/l và Al 2(SO4)3 2a
mol/l thu được 51,3g kết tủa. Giá trị của a là:
a. 0,12
b. 0,16
c. 0,15
d. 0,2
Câu 58. Cho dung dịch X gồm 0,08mol Al 2(SO4)3 và 0,12mol H2SO4 vào dung dịch chứa 0,4mol Ba(OH) 2
thu được kết tủa Y. Đem nung nóng kết tủa Y ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam
chất rắn khan. Giá trị của m là:
a. 90,12g
b. 87,96g
c. 91,86g
d. 92,45g
Câu 59. Hoà tan 2,216g hỗn hợp A gồm Na và Al trong nước, phản ứng kết thúc thu được dung dịch B và
1,792 lít H2 tạo ra- đktc, còn lại phần chất rắn có khối lượng m gam. Giá trị của m là:
a. 0,216g
b. 1,296g
c. 0,189g
d. 1,89g
Câu 60. Hoà tan hết m gam hỗn hợp A gồm Al và Fe xOy bằng dung dịch HNO3, thu được phần khí gồm
0,05mol NO, 0,03mol N2O và dung dịch D. Cô cạn dung dịch D, thu được 37,95g hỗn hợp muối khan. Nếu
hoà tan lượng muối này trong dung dịch xút dư thì thu được 6,42g kết tủa màu nâu đỏ. Giá trị của m và
công thức của FexOy là:
a. 7,29g; FeO
b. 9,72g; Fe3O4
c. 9,72g; Fe2O3
d. 7,29g; Fe3O4
Câu 61. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm không hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Al và Fe 3O4. Để hoà tan hết
các chất tan được trong dung dịch KOH thì cần dùng 400g dung dịch KOH 11,2%, không có khí thoát ra.
Sau khi hoà tan bằng dung dịch KOH, phần chất rắn còn lại có khối lượng 73,6g. Giá trị của m là:
a. 91,2g
b. 114,4g
c. 69,6g
d. 103,6g
Câu 62. Cho hỗn hợp X gồm n mol Al và 0,2mol Al 2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được dung
dịch Y. Dẫn khí CO2 dư vào Y được kết tủa Z. Lọc lấy Z đem nung nóng đến khối lượng không đổi thu
được 40,8g chất rắn C. Giá trị của n là:
a. 0,25
b. 0,3
c. 0,34
d. 0,4
Câu 63. Hoà tan hỗn hợp X (gồm 0,16mol Al 2(SO4)3 và 0,24 mol FeCl 3) trong dung dịch Y (có hoà tan
39,2g H2SO4) được dung dịch Z. Thêm 104g NaOH vào dung dịch Z thấy xuất hiện kết tủa có khối lượng:
a. 20,64g
b. 30,96g
c. 25,68g
d. 41,28g
Câu 64. Cho 11,9g hỗn hợp X (gồm Al, Zn) tan hết trong dung dịch H 2SO4 đặc nóng thu được 7,616 lít SO 2
-đktc; 0,64g S và dung dịch Y. Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch Y là:
a. 50,3g
b. 65,4g
c. 48,3g
d. 53,2g
Câu 65. Dung dịch A gồm NaOH 1M và Ba(OH) 2 0,5M. Dung dịch B gồm AlCl 3 1M và Al2(SO4)3 0,5M.
Cho V1 lít dung dịch A vào V2 lít dung dịch B thu dung dịch 56,916g kết tủa. Nếu cho dung dịch BaCl 2 dư
vào V2 lít dung dịch B thu được 41,94g kết tủa. Tỉ lệ V1:V2 là giá trị nào sau đây?
a. 0,256 hoặc 3,6
b. 0,338 hoặc 3,2
c. 0,256 hoặc 3,2
d. 0,338 hoặc 3,6
Biên soạn : Gv Vũ Thị Luyến

10


Câu 66. Để 27g Al ngoài không khí, sau một thời gian thu được 39,8g hỗn hợp X (Al, Al 2O3). Cho hỗn hợp
X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được V lít khí SO2 -đktc. Giá trị của V là:
a. 15,68
b. 16,8
c. 33,6
d. 31,16
Câu 67. Cho m gam hỗn hợp gồm Ba, Na, Al trong đó nNa: nAl = 1: 6 hoà tan vào nước dư thu được dung
dịch A; 1,792 lít khí -đktc và 5,4g chất rắn không tan. Giá trị của m là:
a. 52,75g
b. 39,05g
c. 34,50g
d. 38,14g
Câu 68. Cho m gam hỗn hợp X gồm Al và FeO có tỉ lệ số mol tương ứng là 3: 2 tác dụng với dung dịch
HNO3 loãng dư thu được 4,928 lít khí NO- đktc, sản phẩm khử duy nhất và dung dịch A. Nếu đem nung m
gam hỗn hợp X đến khi phản ứng nhiệt nhôm kết thúc (giả sử phản ứng đạt hiệu suất 100%) thu được hỗn
hợp Y. Cho hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít khí H2 -đktc. Giá trị của V là:
a. 6,048 lít
b. 6,272 lít
c. 5,824 lít
d. 6,496 lít
Câu 69. Cho m gam Al hoà tan vừa hết trong dung dịch NaOH được dung dịch X. Cho m gam Al 2O3 hoà tan
vừa hết trong dung dịch HCl thu được dung dịch Y. Trộn dung dịch X và dung dịch Y thu được 5,304g kết
tủa và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được bao nhiêu gam chất rắn?
a. 5,4885g
b. 4,3185g
c. 5,6535g
d. 3,8635g
Câu 70. Hoà tan 34,95g hỗn hợp K, Ba và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 4: 5: 12 được dung dịch A và V lít
khí H2 -đktc. Thêm dung dịch chứa 0,48 mol HCl vào dung dịch A thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:
a. 24,96g
b. 28,08g
c. 26,52g
d. 27,30g
Câu 71. Dung dịch X gồm MgSO4 và Al2(SO4)3. Cho 400ml dung dịch X tác dụng với dung dịch NH3 dư thu
được 65,36g kết tủa. Mặt khác nếu cho 200ml dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH) 2 dư thu được
151,41g kết tủa. Nếu thêm m gam NaOH vào 500ml dung dịch X thu được 70g kết tủa. Giá trị của m là:
a. 120g hoặc 128g
b. 104g hoặc 128g
c. 136g hoặc 112g
d. 104g hoặc 112g
Câu 72. Cho m gam bột nhôm vào 400g dung dịch FeCl 3 16,25% thu được dung dịch X gồm 3 muối AlCl 3,
FeCl2, FeCl3 trong đó nồng độ % của FeCl2 và FeCl3 bằng nhau. Nồng độ % AlCl3 trong ddX:
a. 2,485%
b. 3,248%
c. 2,468%
d. 3,648%
Câu 73. Để oxi hoá 7,56g hỗn hợp X gồm Mg và Al có khối lượng mol trung bình là 25,2g/mol bằng hỗn
hợp khí Cl2 và O2 -đktc có tỉ khối so với hiđro là 20,875 với lượng vừa đủ hỗn hợp X. Để hoà tan hết hỗn
hợp X cần tối thiểu bao nhiêu gam dung dịch HCl 18,25% (giả sử lượng muối hoà tan trong dung dịch sau
phản ứng không vượt quá độ tan)?
a. 140,24g
b. 162,45g
c. 138,62g
d. 145,26g
Câu 74. Để hoà tan m gam hỗn hợp X gồm bột của 3 oxit Al 2O3, FeO, CuO có cùng số mol cần 240g dung
dịch HCl 18,25%. Thêm một lượng bột nhôm cần thiết vào m gam hỗn hợp X để thực hiện phản ứng nhiệt
nhôm, sau phản ứng nhiệt nhôm thu được chất rắn Y gồm Al 2O3, Fe và Cu. Xử lí hỗn hợp Y bằng V ml
dung dịch hỗn hợp NaOH 1M và Ba(OH) 2 0,5M đun nóng sau phản ứng còn 20,928g chất rắn không tan.
Giá trị của V là:
a. 124ml
b. 136ml
c. 148ml
d. 160ml
Câu 75. Dung dịch X gồm 0,2mol HCl và 0,1mol Al2(SO4)3. Hỗn hợp A gồm 0,44mol Na và 0,2mol Ba.
Cho hỗn hợp A vào dung dịch X thu được khí H2, kết tủa B và dung dịch Y. Kết tủa B đem nung trong
không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn C. Giá trị của m là:
a. 55,78g
b. 57,09g
c. 54,76g
d. 59,08g
Câu 76. Hoà tan 34,64g hỗn hợp Al 2O3 và Fe2O3 bằng dung dịch H2SO4 19,6% vừa đủ thu được dung dịch X
trong đó nồng độ % của Fe2(SO4)3 là 13,188%. Nồng độ % của Al2(SO4)3 trong dung dịch X là:
a. 8,689%
b. 9,665%
c. 12,364%
d. 14,248%

Biên soạn : Gv Vũ Thị Luyến

11


Câu 77. Cho 11,16g gồm Al và kim loại M có tỉ lệ số mol n Al: nM= 5: 6 bằng dung dịch HCl 18,25% vừa đủ
thu được dung dịch X trong đó nồng độ % của AlCl3 là 11,81%. Kim loại M là:
a. Zn
b. Mg
c. Fe
d. Cr
Câu 78. Cho m gam hỗn hợp chất rắn gồm Na, Na 2O và NaOH vào dung dịch chưad 0,2mol AlCl 3 thu được
3,36 lít H2 -đktc, dung dịch X và 12,48g kết tủa. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được
dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được p gam chất rắn khan. Giá trị của p là:
a. 33,42g hoặc 42,78g
b. 54,78g hoặc 64,14g
c. 33,42g hoặc 64,14g
d. 42,78g hoặc 54,78g
Câu 79. Cho m gam bột nhôm tác dụng với dung dịch X gồm HCl 1M và H 2SO4 0,5M vừa đủ thấy dung
dịch X tăng (m-1,08) gam thu được dung dịch Y. Cho 46,716g hỗn hợp Na và Ba có tỉ lệ số mol n Na: nBa = 4:
1 vào dung dịch Y thu được p gam kết tủa. Giá trị của p là:
a. 64,38g
b. 66,71g
c. 68,28g
d. 59,72g
Câu 80. Hỗn hợp X gồm Al2O3 , FeO, ZnO. Dùng khí CO dư để khử m gam hỗn hợp X nung nóng thu được
(m – 4) gam hỗn hợp rắn Y. Nếu hoà tan phần rắn có thể tan trong dung dịch kiềm của m gam hỗn hợp X
cần 190g dung dịch NaOH 16% đun nóng và còn lại 8,64g chất rắn không tan. Giá trị của m là
a. 45,69g
b. 49,29g
c. 41,61g
d. 44,67g

Đáp án
1B
11C
21C
31B
41 A
51D
61B
71B

2B
12A
22D
32B
42B
52B
62D
72A

3C
13B
23B
33C
43A
53 A
63D
73C

Biên soạn : Gv Vũ Thị Luyến

4A
14C
24B
34D
44A
54C
64A
74B

5C
15 A
25C
35A
45C
55C
65B
75C

6D
16B
26B
36B
46A
56A
66A
76B

12

7A
17C
27B
37B
47B
57C
67D
77B

8C
18B
28A
38D
48B
58B
68A
78A

9D
19 A
29D
39D
49C
59A
69B
79A

10B
20B
30A
40D
50C
60A
70C
80DTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×