Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra một tiết chương 3 toán lớp 9

Ngày soạn: 18/02/2017
Tiết: 46

KIỂM TRA CHƯƠNG III

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Đánh giá lại kiến thức toàn bộ chương 3 đại số.
2. Kĩ năng: Rèn cho HS khả năng tính toán và trình bày. HS có kinh nghiệm trong
kiểm tra và đánh giá.
3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, tính trung thực, tư duy độc lập suy nghĩ.
II. Chuẩn bị của thầy và trò:
Giáo viên: Chuẩn bị đề kiểm tra, đáp án.
Học sinh: Xem lại kiến thức đã học trong chương
III. Hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.
2. Kiểm tra.
3. Thống kê kết quả.
Lớp

GIỎI


KHÁ

TB

YẾU

KÉM

IV. Rút kinh nghiệm – Bổ sung.
...........................................................................................................................................
............................................................

Trường THPTDTNT Vân Canh

Đề kiểm tra chương III

TB trở lên


Họ và tên:
Lớp:
I . Phần trắc nghiệm: (3đ)

Môn : Đại số – lớp 9
Lựa chọn đáp án đúng

Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. xy + x = 3

B. 2x – y = 0

C. x2 + 2y = 1

2
D. x + 2 y = 5

Câu 2: Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình – x + y = 5 là
A. y = x – 5

B. x = y – 5C. y = x + 5

D. x = y + 5

Câu 3: Cặp số ( 1; - 2 ) là nghiệm của phương trình nào?
A. 3x + 0y = 3

B. x – 2y = 7

C. 0x + 2y = 4

Câu 4: Kết luận nào sau đây về tập nghiệm của hệ phương trình

D. x – y = 0

x − 2 y = 5

− x + 2 y = 1đúng ?
A. Hệ có một nghiệm duy nhất ( x ; y ) = ( 2 ; 1 )
B. Hệ vô nghiệm
C. Hệ vô số nghiệm ( x ∈ R ; y = - x + 3 )

x + 2 y = 3

y =1
Câu 5: Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình 
A. ( 2 ; 1 )

B. ( 2 ; -1 )

C. ( 1 ; - 1 )

D. ( 1 ; 1 )

ax + y = 1

x + y = a

Câu 6: Với giá trị nào của a thì hệ phương trình
có vô số nghiệm ?
A. a = 1
B. a = -1
C. a = 1 hoặc a = -1
D. a = 2
II.Phần Tự luận: (7đ)
Bài 1: (3đ) Giải các hệ phương trình
7 x + 4 y = 18

a)  3x − 4 y = 2

4 x + 3 y = 6

b) 2 x + y = 4

Bài 2: (3đ)
Số tiền mua 7 cân cam và 7 cân lê hết 112 000 đồng . Số tiền mua 3 cân cam
và 2 cân lê hết 41 000 đồng . Hỏi giá mỗi cân cam và mỗi cân lê là bao nhiêu đồng ?
Bài 3: (1đ)
Tìm a và b biết đố thị hàm số y = ax + b đi qua các điểm A(2,6)và B ( -1 ; 3 ).


ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
I. Trắc nghiệm: (3đ) Mỗi ý đúng 0,5 đ
Câu
Đáp án

1
B

2
C

3
A

4
B

5
D

6
A

II. Tự luận: (7đ)
Câu

Ý

1


a
1,5đ

Nội dung đáp án
7 x + 4 y = 18  10 x = 20
⇔

 3x − 4 y = 2
3 x − 4 y = 2

 x=2
 x=2
x = 2
⇔
⇔
⇔
6 − 4 y = 2
4 y = 4
 y =1

Vậy hệ PT đó cho có nghiệm là ( x;y) = (2; 1)
b
1,5đ

3


4 x + 3 y = 6
4 x + 3 y = 6
⇔

2 x + y = 4
4 x + 2 y = 8

Biểu điểm
0,5

1
1,5đ

 4 x + 3. ( −2 ) = 6  x = 3
 4 x + 3. y = 6
⇔
⇔
⇔
 y = −2
 y = −2
 y = −2

Gọi giá tiền mỗi cân cam là x ( 0 < x < 112000); giá tiền mỗi cân lê là
y ( 0 < y < 112000);
Số tiền mua 7 cân cam là: 7x ( nghìn đồng) Số tiền mua 7 cân lê là:
7y ( nghìn đồng).Theo bài ra ta có phương trình:
7x + 7y = 112000 (1)
Số tiền mua 3 cân cam là : 3x ( nghìn đồng) .
Số tiền mua 2cân lê là : 2y ( nghìn đồng)
Theo bài ra ta có phương trình: 3x + 2y = 41000 (2)
7 x + 7 y = 112000

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình  3 x + 2 y = 41000

0,5đ
0,5đ
0,5đ

0,5đ

Giải hệ phương trình trên tìm được x = 9000; y = 7000
Vậy giá tiền mỗi cân cam là 9000 nghìn đồng, giá tiền mỗi cân lê là
7000 nghìn đồng
Vì đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm A và B nên tọa độ của
 2a + b = 6

hai điểm A và B phải thỏa mãn hệ PT − a + b = 3

3
1đ Giải hệ Giải phương trình trên tìm được a = 1 ; b = 4
Vậy với a = 1 ; b = 4 thì đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm
A và B.0,5đ

0,5đ


Mức độ
Nội dung
Phương trình bậc
nhất hai ân

Số câu
Số điểm, tỉ lệ %
Hệ phương trình
bậc nhất hai ẩn

Số câu
Số điểm, tỉ lệ %

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III –ĐẠI SỐ
Vận dụng
Nhận biết
Thông hiểu
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL TNKQ TL TNKQ
TL
Nhận biết được ví Hiểu được khái
dụ về phương
niệm phương trình
trình bậc nhất hai bậc nhất hai ẩn,
ẩn
nghiệm và cách
giải PT bậc nhất
hai ẩn
1
1
0,5
0,5
Nhận biết được
cặp nghiệm của
phương trình bậc
nhất hai ẩn
1
0,5

Hiểu được khái
niệm hệ phương
trình bậc nhất hai
ẩn và nghiệm của
hệ PT bậc nhất hai
ẩn
1
0,5

Tổng

2
1
=10%

2
1=
10%

Giải hệ phương
trình bằng
phương pháp cộng
và phương pháp
thế
Số câu
Số điểm, tỉ lệ %

Vận dụng được hai phương
pháp giải hệ phương trình bậc
nhất hai ẩn để giải hệ phương
trình

Giải bài toán bằng
cách lâp phương
trình
Số câu
Số điểm, tỉ lệ %

Vận dụng được các bước giải
bài toán bằng cách lập hệ
phương trình giải các bài tập
1
3,5

2
4,5

1
0,5

3
4,5=
45%

1
3,5 =
35%

Tổng số câu

2

2

4

8

TS điểm, tỉ lệ %

1 = 10%

1 = 10%

8 =80%

10=10
0%Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×