Tải bản đầy đủ

Giải hàm số bằng máy tính Casio

CHIA S TÀI LI U
TR N HOÀI THANH

FB.COM/TRANHOAITHANHVICKO

CASIO GI I HÀM S :

B. Các d ng toán vƠ ph
V N

I.
+)

ng pháp gi i:
1: TệNH
N I U C A HÀM S

nh lý: (HÀM KHÔNG CH A THAM S )

Cho hàm s


y  f  x  liên t c trên (a;b) khi đó:

+) N u f '( x)  0 v i x   a; b  thì hàm s y  f  x  đ ng bi n trên (a;b).
+) N u f '( x)  0 v i x   a; b  thì hàm s y  f  x  ngh ch bi n trên (a;b).
CÁC B

C TH C HI N:

+B

c 1: Tìm TX c a hƠm s .

B

c 2: Tính đ o hƠm y '

+B

c 3: Gi i ph

+B

c 4: Tính các gi i h n (n u có)

+B

c 5: l p b ng bi n thiên vƠ xét tính đ n đi u c a hƠm s .

VD1: Cho hƠm s

ng trình y’ = 0

y

x2  2x  2
HƠm s ngh ch bi n t i:
x 1

A.  0;1  1; 2 


C.R \ 1

B.  ;0 

D.  0; 2    2;  

 2;  Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×